กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (R&D)