กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางเบญจวรรณ ปรีชาพืช

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางวิภา วินประเวศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางน้ำฝน สุวรรณทา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวฝนทอง ศรีภูมิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนพวรรณ บึ้งชัยภูมิ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุธามาศ ปุสสะรังษี

พนักงานธุรการระดับ ส4

นางทัศริยา ศรีไพรสนธิ์

พนักงานธุรการระดับ ส4

นางสุพรรณี ปุสสะรังษี

แม่บ้านระดับ บ2

นายชัชวาล เสตะปุระ

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2

นายอนพัทย์ เขียววรรณะ

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวชนม์ณภัทร บุญมา

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นางสาวจิตตราพร สมบัติเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฐิติกานต์ ตุงคะศิริ

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มสรรหา
นางสาวอรรวรรณ ช.เจริญยิ่ง

หัวหน้ากลุ่มสรรหา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ สินทรัพย์กุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวปณิดา อู่หิรัญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวจิตพิศุทธิ์ บุญยะประสิทธิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ส.อ.สัมพันธ์ วงศ์วิภาค

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเสาวลักษณ์ อินทร์แจ้ง

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มอัตราและพัฒนาระบบงาน
นางพิชญ์สินี พุ่มเหรียญ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายวิศรุต วงษ์สัตย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสายฝน ดีเดิน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวกุลธิดา เครือทิม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายคมกฤษฎิ์ นันตะเวชกุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
นางสาวเกศินี เกียรติกุล

หัวหน้ากลุ่มประเมินผลฯ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวเจตนา ภักดีรักษ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายชนาธิป รอบคอบ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางชลทิชา ผู้มีสุข

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายศักดิ์ดา รจนากร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางกัญชพร สุวิทยะศิริ

พนักงานธุรการระดับ ส3

นางสาววณัฐกาญจน์ จิตต์ธรรม

พนักงานธุรการระดับ ส3

นายประสพ การกระสัง

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มวินัย
นางสาวตรีชฎา อมาตยกุล

หัวหน้ากลุ่มวินัย

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุรีภรณ์ ปิยะพุทธานนท์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายอิทธิธร แก้วล้วน

นิติกรชำนาญการ

นายจีระวัฒน์ ฉ่ำรัศมี

นิติกรชำนาญการ

นายวีระยุทธ์ ลิ้มศิริ

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวพรรณวรท แก้วคำแสน

นิติกรปฏิบัติการ

นายสุเมธ วิไลกิจวัฒน์

นิติกร

นายนัธวุฒิ โอภาพันธ์

นิติกร

นายปิยพนธิ์ กลับศรีอ่อน

นิติกร

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางสุมาลี ยุทธวรวิทย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายวรยศ เล่าสกุลสุขไพศาล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายกิตติธัช นาคบุญต้น

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวหทัยกาญจน์ ศรีสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนันท์นภัส โตศรีบรรเจิด

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฐกานต์ ตรีเจริญ

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพนิดา คงเทียม

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวจันทภา ศรีสุข

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มข้อมูลการบริหารงานบุคคล
นางสาวอังคณา ปานะพันธ์ุ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายก่อพงศ์ ชูตินันท์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจิรากานท์ จันดี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายศตวรรษ ศรีล้ำ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอารีย์ญา โพธิ์กระสังข์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปัทมา เสนทอง

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวปรัชญาภรณ์ เรืองศรี

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอุบลวรรณ พุ่มไสว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวิทยา เดชคุณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจันทรัสม์ อรรถาโภชน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวดลนภา กุลนอก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสิฐากฤษ สิรยายน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเฉลิม กลิ่นศรีสุข

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มคัดเลือก ประเมินและแต่งตั้ง
นางฉัตรารัศมิ์ อธิยวัฑฒิ

หัวหน้ากลุ่ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายไพโรจน์ สุวรรณเลิศล้ำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอธิกัญญ์ รักซ้อน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกรวิกา สุวรรณเลิศล้ำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายพงษ์ แต้มงาม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายสกภณ รุ่งโรจน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวฤทัยขวัญ บูรณวนิช

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายธนโชติ เชี่ยวภาษา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวพรรณิสา มหัทธนวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคล