กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
นางธัญลักษณ์ เอกอุ่น

นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางเบญจวรรณ ปรีชาพืช

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางวิภา วินประเวศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางน้ำฝน สุวรรณทา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนพวรรณ บึ้งชัยภูมิ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวฝนทอง ศรีภูมิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุพรรณี ปุสสะรังษี

แม่บ้านระดับ บ2

นางสาวสุธามาศ ปุสสะรังษี

พนักงานธุรการระดับ ส4

นางทัศริยา ศรีไพรสนธิ์

พนักงานธุรการระดับ ส4

นายชัชวาล เสตะปุระ

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2

นายอนพัทย์ เขียววรรณะ

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวจิตตราพร สมบัติเจริญ

พนักงานธุรการ

นางสาวฐิติกานต์ ตุงคะศิริ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐภูมิ ผลละมุด

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นางฉัตรารัศมิ์ อธิยวัฑฒิ

หัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางอธิกัญญ์ รักซ้อน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายไพโรจน์ สุวรรณเลิศล้ำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกรวิกา สุวรรณเลิศล้ำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายตำแหน่ง ว่าง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวเจตนา ภักดีรักษ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวฤทัยขวัญ บูรณวนิช

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอรรวรรณ ช.เจริญยิ่ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายสกภณ รุ่งโรจน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ สินทรัพย์กุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวปณิดา อู่หิรัญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายพงษ์ แต้มงาม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ส.อ.สัมพันธ์ วงศ์วิภาค

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเสาวลักษณ์ อินทร์แจ้ง

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพรรณิสา มหัทธนวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มอัตราและพัฒนาระบบงาน
นางพิชญ์สินี พุ่มเหรียญ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายวิศรุต วงษ์สัตย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสายฝน ดีเดิน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวกุลธิดา เครือทิม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายคมกฤษฎิ์ นันตะเวชกุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
นางสาวเกศินี เกียรติกุล

หัวหน้ากลุ่มประเมินผลฯ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวภัชภิชา อธิขจรสุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวตำแหน่ง ว่าง

ว่าง

นายชนาธิป รอบคอบ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางชลทิชา ผู้มีสุข

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายศักดิ์ดา รจนากร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางกัญชพร สุวิทยะศิริ

พนักงานธุรการระดับ ส3

นางสาววณัฐกาญจน์ จิตต์ธรรม

พนักงานธุรการระดับ ส3

นายประสพ การกระสัง

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มวินัย
นางสาวตรีชฎา อมาตยกุล

หัวหน้ากลุ่มวินัย

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุรีภรณ์ ปิยะพุทธานนท์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายอิทธิธร แก้วล้วน

นิติกรชำนาญการ

นายจีระวัฒน์ ฉ่ำรัศมี

นิติกรชำนาญการ

นายวีระยุทธ์ ลิ้มศิริ

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวพรรณวรท แก้วคำแสน

นิติกรปฏิบัติการ

นายสุเมธ วิไลกิจวัฒน์

นิติกร

นายนัธวุฒิ โอภาพันธ์

นิติกร

นายปิยพนธิ์ กลับศรีอ่อน

นิติกร

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางสุมาลี ยุทธวรวิทย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายวรยศ เล่าสกุลสุขไพศาล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาววนิษา นิมิตเกษมสุภัค

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวปทุมพร ขันติปกรณ์กุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวหทัยกาญจน์ ศรีสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนันท์นภัส โตศรีบรรเจิด

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฐกานต์ ตรีเจริญ

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพนิดา คงเทียม

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มข้อมูลการบริหารงานบุคคล
นางสาวอังคณา ปานะพันธ์ุ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายก่อพงศ์ ชูตินันท์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจิรากานท์ จันดี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายศตวรรษ ศรีล้ำ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอารีย์ญา โพธิ์กระสังข์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปัทมา เสนทอง

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอุบลวรรณ พุ่มไสว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวิทยา เดชคุณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจันทรัสม์ อรรถาโภชน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอนัญญา แสงวิสัย

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวดลนภา กุลนอก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสิฐากฤษ สิรยายน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกิตติธัช นาคบุญตัน

นักทรัพยากรบุคคล

นายเฉลิม กลิ่นศรีสุข

นักทรัพยากรบุคคล