กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

รองผู้อำนวยการ
นางพิชญ์สินี พุ่มเหรียญ

รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวตรีชฎา อมาตยกุล

รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นิติกรชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางเบญจวรรณ ปรีชาพืช

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวนพวรรณ บึ้งชัยภูมิ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวฝนทอง ศรีภูมิ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางน้ำฝน สุวรรณทา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัตนาพร ตื้อยศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุธามาศ ปุสสะรังษี

พนักงานธุรการระดับ ส4

นางทัศริยา ศรีไพรสนธิ์

พนักงานธุรการระดับ ส4

นายชัชวาล เสตะปุระ

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2

นายอนพัทย์ เขียววรรณะ

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวชนม์ณภัทร บุญมา

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นางสาวจิตตราพร สมบัติเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฐิติกานต์ ตุงคะศิริ

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มสรรหา
นางสาวอรรวรรณ ช.เจริญยิ่ง

หัวหน้ากลุ่มสรรหา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ สินทรัพย์กุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางปณิดา อู่หิรัญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาววนิดา แสงจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ส.อ.สัมพันธ์ วงศ์วิภาค

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเสาวลักษณ์ อินทร์แจ้ง

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มอัตราและพัฒนาระบบงาน
นายวิศรุต วงษ์สัตย์

หัวหน้ากลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลธิดา เครือทิม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายคมกฤษฎิ์ นันตะเวชกุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวจันทรัสม์ อรรถาโภชน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางดลนภา จิตรอบอารีย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายธีรัตม์ เผือกพันธุ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ
นางสาวฉัตรารัศมิ์ อธิยวัฑฒิ

หัวหน้ากลุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวเจตนา ภักดีรักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายชนาธิป รอบคอบ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางชลทิชา ผู้มีสุข

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายศักดิ์ดา รจนากร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางกัญชพร สุวิทยะศิริ

พนักงานธุรการระดับ ส4

นางสาววณัฐกาญจน์ จิตต์ธรรม

พนักงานธุรการระดับ ส4

นายประสพ การกระสัง

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มวินัย
นางสาวตรีชฎา อมาตยกุล

หัวหน้ากลุ่มวินัย

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุรีภรณ์ ปิยะพุทธานนท์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายอิทธิธร แก้วล้วน

นิติกรชำนาญการ

นายจีระวัฒน์ ฉ่ำรัศมี

นิติกรชำนาญการ

นายวีรยุทธ ลิ้มศิริ

นิติกรชำนาญการ

นางสาวพรรณวรท แก้วคำแสน

นิติกรปฏิบัติการ

นางวราภรณ์ เวชภูติ

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวณัฐกาญจน์ อำลอย

นิติกรปฏิบัติการ

นายสุเมธ วิไลกิจวัฒน์

นิติกร

นายจตุภูมิ โกมาสถิตย์

นิติกร

นางสาวธันย์ชนก ก่อทอง

นิติกร

นายปกป้อง จุลโมกข์

นิติกร

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางสุมาลี ยุทธวรวิทย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายวรยศ เล่าสกุลสุขไพศาล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายกิตติธัช นาคบุญตัน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จ่าเอกหญิงนพมาศ เส็งเมือง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวหทัยกาญจน์ ศรีสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฐกานต์ ตรีเจริญ

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพนิดา คงเทียม

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวจันทภา ศรีสุข

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มข้อมูลการบริหารงานบุคคล
นางสาวอังคณา ปานะพันธ์ุ

หัวหน้ากลุ่มข้อมูลการบริหารงานบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายก่อพงศ์ ชูตินันท์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสกภณ รุ่งโรจน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวฤทัยขวัญ บูรณวณิช

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอารีย์ญา โพธิ์กระสังข์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปัทมา เสนทอง

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวตะวัน สุดวิลัย

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายศุภสิทธิ์ ปรีชาพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุบลวรรณ พุ่มไสว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวิทยา เดชคุณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพัชรดา โล่ห์ทอง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายสิฐากฤษ สิรยายน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายเฉลิม กลิ่นศรีสุข

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวณิชนันทน์ ภูบัวดวง

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฐนพิน อุตพรณ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเสมารัตน์ ปานท้วม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มคัดเลือก ประเมินและแต่งตั้ง
นางสาวสายฝน ดีเดิน

หัวหน้ากลุ่มคัดเลือก ประเมินและแต่งตั้ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกรวิกา สุวรรณเลิศล้ำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายศตวรรษ ศรีล้ำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายพงษ์ แต้มงาม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวจิรกานท์ จันดี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายธนโชติ เชี่ยวภาษา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาววิชิยา พลเก่ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวหทัยรัตน์ รัตนพิทักษ์พงศ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวณัฐธารินี ใส่ละม้าย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพร ภัยนิราส

นักทรัพยากรบุคคล