กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสำหรับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กำหนดจัดระหว่างวันที่ 3 - 6 และวันที่ 11 - 13 มกราคม 2566

(ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting หรือโปรแกรมอื่นที่เหมาะสม)