กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

แบบฟอร์มกลุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

1. บำเหน็จบำนาญ

แบบ 5300 แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ (แบบฟอร์ม Word) ตัวอย่าง

แบบ 5309 แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (แบบฟอร์ม Word) ตัวอย่าง

แบบ 5313 แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง (แบบฟอร์ม Word) ตัวอย่าง

แบบ 5316 แบบขอรับเรื่องเพิ่ม เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จ ตกทอดของข้าราชการหรือลูกจ้าง ตัวอย่าง

แบบ 5401 แบบขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง 

แบบสรจ.1 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ

แบบสรจ.2 หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น

แบบสรจ.3 หนังสือรับรองและขอเบิกบำหน็จดำรงชีพ

แบบสรจ.4 หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่

แบบสรจ.5 หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ของลูกจ้าง เพื่อขอรับบำเหน็จพิเศษ

แบบสรจ.6 แบบแจ้งรายการเจ้าหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญปกติ ของส่วนราชการผู้เบิก

แบบสรจ.7 แบบสรุปข้อมูลหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ของส่วนราชการเจ้าสังกัด

แบบสรจ.8 หนังสือแจ้งจำนวนหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ

แบบสรจ. 9 หนังสือแจ้งรายการหักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ของส่วนราชการผู้ขอ

แบบสรจ.10 แบบสรุปรายการขอเบิกเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน

แบบสรจ.11 หนังสือสำคัญการโอนเบี้ยหวัด บำนาญ และบำเหน็จรายเดือน

แบบสรจ.12 แบบแจ้งงดเบิกเบี้ยหวัด บำนาญ บำเหน็จรายเดือน และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน

              แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

              แบบขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย

              แบบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานในเขตท้องที่ประกาศกฎอัยการศึก

              แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1)

              แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2)

              แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ+(แบบ+1).pdf 

              แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ+(แบบ+2).pdf

              แบบหนังสือแจ้งรายการหนี้ และยินยอมให้หักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้

              แบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (ขอรับบำเหน็จบำนาญ กรณี ผิดวินัย)  (ชงค.)

              แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

              แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ


2. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

    2.1 แบบ ขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) (แบบ กบข.รง008/1/2555)  ตัวอย่าง

    2.2 แบบ ขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) (แบบ กบข. รง.008/2/2562)

    2.3 แบบบันทึกสอบสวนทายาทโดยธรรมตาม ป.พ.พ. (แบบ ป.ค.14)

    2.4 แบบแจ้งความประสงค์ให้กบข.ดำเนินการกรณียังไม่นำเช็ค/ธนาณัติไปขึ้นเงิน(หมดอายุ) หรือรายการโอนเข้าบัญชีไม่ได้ (แบบฟอร์ม)

    2.5 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน (แบบ กบข. บต 002/2562)    

    2.6 แบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม (แบบ กบข. อพ-001/2559) ตัวอย่าง

    2.7 แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (แบบ กบข. ปผ-001/1/2561)
          -  แบบ MIC สำหรับแผนสินทรัพย์และแผนสำรับ
          -  แบบ MIC สำหรับแผนแบบผสมเอง
          -  แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน
          * การ Download แบบ MIC สำหรับ แผนแบบผสมเอง จะต้อง Download แบบประเมินไปพร้อมกันด้วย

    2.8 ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 021) ตัวอย่าง

    2.9 แบบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก เฉพาะกรณีแก้ไขข้อมูลการรับราชการและการเป็นสมาชิก (แบบ กบข. 005/2/2562)

    2.10 แบบขอถอนเงินคืนจาก กบข. (แบบ กบข. 018/1/2551) ตัวอย่าง

    2.11 แบบแจ้งความประสงค์ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน (แบบฟอร์ม) ตัวอย่าง

 

หน้าถัดไป