กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

ฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566  (ใช้หลักเกณฑ์ของปี 2565)  
         1. สำหรับส่วนราชการ
               - (แบบ 1) แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

​         2. สำหรับหน่วยงาน และผู้สมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
               - (แบบ 1) แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566   ไฟล์.PDF
               - (แบบ 2) แบบประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  ไฟล์.PDF
               - (แบบ 3) แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  ไฟล์.PDF
               - (แบบ 4) แบบกรอกประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  ไฟล์.PDF

 

 แนวทางการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประกอบกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

- แผนการดำเนินงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมควบคุมโรค ประจำปี 2564

-  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือดีเด่น (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - ปัจจุบัน)

- คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 

- แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด้น ประจำปี พ.ศ. 2563 (เอกสารประกอบการส่งผลงาน)

- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/338 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563

- แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (เอกสารประกอบการส่งผลงาน)

- คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561