กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

การขอพระราชทานเพลิงศพ

1. การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

2. การขอพระราชทานเพลิงศพ

3. การขอรับหีบเพลิงศพพระราชทาน

4. การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

 

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง 

  - ใบมรณบัตรของผู้ถึงแก่กรรม
  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรม
  - สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรข้าราชการบำนาญ หรือบัตรประชาชนของผู้ถึงแก่กรรม
  - สำเนาประกาศการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ถึงแก่กรรมใน ราชกิจจานุเบกษา หรือสำเนาประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ถึงแก่กรรม หรือเอกสารการบริจาคทรัพย์สิน
  - สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท (ผู้ขอ) ของผู้ถึงแก่กรรม
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของทายาท (ผู้ขอ) ของผู้ถึงแก่กรรม
         

          การขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ผู้ตายซึ่งเป็นบิดา มารดา นั้น บิดา มารดา ต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ (หากเป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ ต้องขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีปกติ โดยยื่นคำขอได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ตาย)

          ยื่น เรื่องขอพระราชทานเพลิงศพ ได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค

การติดต่อวัดเพื่อเตรียมการพระราชทานเพลิงศพ
          ในการขอพระราชทานเพลิงศพ ทั้งตามเกณฑ์ที่ได้รับพระราชทานและกรณีพิเศษ จะต้องไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ พระราชพิธีฉัตรมงคล (และตามประเพณีนิยมไม่มีการเผาศพในวันศุกร์)
 
 **หมายเหตุ** : บุคคลผู้ทำลายชีพตนเองและผู้ต้องอาญาแผ่นดิน ไม่พระราชทานเพลิงศพ และเครื่องประกอบเกียรติยศ

Download หนังสือขอพระราชทานเพลิงศพ

                  -  แบบคำขอพระราชทานเพลิงกรณีปกติ
                  -  แบบคำขอพระราชทานเพลิงกรณีพิเศษ