กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

แบบฟอร์มกลุ่มสรรหา

ข้าราชการ

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การรายงานตัวเข้ารับราชการ

  • เอกสารการรายงานตัวข้าราชการ (ผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือก)  download
  • เอกสารการรายงานตัวข้าราชการ (ผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)  download
  • หนังสือแจ้งความจำนงสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ  download
  • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม  download

พนักงานราชการ

  • หนังสือรายงานตัวพนักงานราชการ  download
  • หนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการจ้างฯ  download
  • สัญญาจ้างพนักงานราชการ    ไฟล์ pdf    ไฟล์ word