กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

แบบฟอร์มกลุ่มคัดเลือก ประเมินและแต่งตั้ง

 


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (ตามกฎ ก.พ. ฉบับใหม่ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 )

>> แบบฟอร์มประเภทวิชาการ

     ย้าย/โอน ทุกระดับ

     การประเมินบุคคล 

     การประเมินผลงาน

     การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในอัตรา 15,600 บาท

     การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในสังกัดกรมควบคุมโรค

การตรวจสอบผลงานที่จะขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

>> แบบฟอร์มประเภททั่วไป


แบบฟอร์มคัดเลือก ประเมิน และแต่งตั้ง (***ดำเนินการก่อน 1 กันยายน 2564 เท่านั้น)