กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

แบบฟอร์มกลุ่มคัดเลือก ประเมินและแต่งตั้ง

>>> หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ <<<
ตาม กฏ ก.พ. ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2564)

** คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้า ดาวน์โหลด ประกาศ/คำสั่ง ที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค กำหนด **


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (ตามกฎ ก.พ. ฉบับใหม่ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 )

>> แบบฟอร์มประเภทวิชาการ

     ย้าย/โอน ทุกระดับ

     การประเมินบุคคล 

     การประเมินผลงาน

     การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในอัตรา 15,600 บาท

     การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในสังกัดกรมควบคุมโรค

การตรวจสอบผลงานที่จะขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

>> แบบฟอร์มประเภททั่วไป


แบบฟอร์มคัดเลือก ประเมิน และแต่งตั้ง (***ดำเนินการก่อน 1 กันยายน 2564 เท่านั้น)