กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการบันทึกข้อมูลการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน

คู่มือการจัดการข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง