กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

คู่มือการปฏิบัติงาน

ระเบียบหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลาของบุคลากรประเภทต่างฯ คู่มือการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาสำหรับข้าราชการ คู่มือการขอรับบําเหน็จดํารงชีพสําหรับข้าราชการบํานาญ กรมควบคุมโรค.pdf