กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

รายงานสถิติข้อมูลกำลังคนกรมควบคุมโรค

 

Dashboard ข้อมูลกำลังคน

 

Dashboard ผลสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ

Dashboard ผลสำรวจความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค