กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

           
 
เงื่อนไขการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกรมควบคุมโรค
ผู้มีอำนาจอนุมัติสามารถออกบัตรให้กับบุคคล 3 ประเภท คือ
   1.   เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี
   2.   คู่สมรส หรือบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่มิได้มีสัญชาติไทย และไม่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว 13 หลัก ที่ทางราชการออกให้
   3.   บิดามารดาของผู้มีสิทธิที่มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว 13 หลักที่ทางราชการออกให้
 
การขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
1. กรอกรายการในใบคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (แบบ 7142)
2. แนบเอกสารซึ่งแสดงสถานะความเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ ได้แก่
     - ภาพถ่ายบุคคลในครอบครัว ขนาด 2.5x3 ซม.(เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปีจะติดรูปถ่ายหรือไม่ก็ได้)
     - สำเนาทะเบียนสมรส
     - สำเนาทะเบียนบ้าน
     - สำเนาทะเบียนคนต่างด้าว (รับรองสำเนา)
3. นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐหรือนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญตรวจสอบสถานะของบุคคล / เสนอเรื่องต่อผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม  
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
มีข้อสงสัย ติดต่อ กลุ่มข้อมูลการบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร 0 2590 3871-2  Email : information.ddc@gmail.com