กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ รวม 1 งาน 0 0 -
2 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดข้อความจากเทปเสียงที่บันทึกการสัมภาษณ์อาสาสมัครโครงการ HSRP-YMSM จำนวน 18 เทป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา TENOFOVEIR ขนาด 300 มิลลิกรัม + ยา EMTRICITABINE ขนาด 200 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด จำนวน 300 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว กลุ่มบางรักโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ อาคาร 9 ชั้น ตึกผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (ชั้น 5) อาคารสถาบันราชประชาสมาสัยประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ รวม 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
8 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย The Young MSM Cohort Study จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และผิวหนังบางโคล่ ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป็นผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัย The Young MSM Cohort Study ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรับ - ส่งสิ่งส่งตรวจ จำนวน ๕๐ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศประกวดราคาจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ รวม 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน 1,950,660.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 0 0 E-bidding -
20 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และผิวหนังบางโคล่ ระยะเวลา 10 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง ตกแต่งซุ้มนิทรรศการงานเทียนส่องใจเนื่องในวัน เอดส์โลก (1 ธันวาคม 2561) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 แผนการจัดซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ 0 0 -
23 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพัฒนาสื่อและเนื่้อหาประกอบการเรียนรู้ออนไลด์สำหรับแกนนำเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำใบประกาศนียบัตร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเสื้อยืด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพลิกเรื่ิงเพร็พ จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์รูปแบบยาใช้ภายนอก จำนวน 11 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 จ้างเหมารถยฺนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถย์ จำนวน 1 งาน 0 0 -
31 ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน 1,781,330.00 บาท 0 0 -
32 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
33 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษา “ศึกษาสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) โดยวิธีการสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ 2” จำนวน 1 งาน 0 0 -
34 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
35 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
36 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันรณรงค์ วันวาเลนไทน์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุ จำนวน 25 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้เขช่าห้องประชุม พร้อม LCD Projector 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา “ศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) โดยวิธีการสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ 2” จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการถุงยางอนามัยแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2573 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามสนับสนุนกลไกระดับเขตในการสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพ ในพื้นที่เฝ้าระวังระดับประเทศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 จ้างผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัย The Young MSM Cohort Study ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
48 จ้างประเมินยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ พ.ศ.2558-2562 ระยะที่ 2 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความต้องการใช้ถุงยางอนามัย และสารหล่อลื่นในประเทศไทย ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นห้องทำงาน จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สานพลัง ยุติการเลือกปฏิบัติ (Thailand Partnership for Zero Discrimination) ในรูปแบบคลิปวีดิโอ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD และค่าอินเตอร์เน็ต จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 11, 14, 15, 18 และ 22 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 11, 14, 15, 18 และ 22 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจแผ่นสไลด์ cervical pap smear ปีงบประมาณ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทจานอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ (Petri dish) จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบหาการติดเชื้อ HIV ชนิดรวดเร็วและชุดทดสอบหาการติดเชื้อ T. pallidum จำนวน ๕ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นสารต้านจุลชีพ และอาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 21 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อ Chlamydia trachomatis และ Neisseria gonorrhoeae จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 21 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารเคมีที่ใข้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนผ้าม่านห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อม LCD Projector จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ปะกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
69 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ประธาน และเก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งรางพร้อมเดินสายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและป้ายพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
75 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
76 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
78 ประกวดราคาจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
79 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตหนังสือ “แนวทางการดูแลรักษาโรคหนองใน พ.ศ. 2562” จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
80 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (LCD) จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
83 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ (Cefinase disc จำนวน 14 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (Cryo-storage box (PP freezer box) จำนวน 120 ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อความรู้เรื่องการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบหาการติดเชื้อ HIV ชนิดรวดเร็วและชุดทดสอบหาการติดเชื้อ T. pallidum จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรนานาชาติด้านเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ในระหว่างวันที่ 19- 21 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งสื่อความรู้เรื่องการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบชุดนิทรรศการแบบโรลอัพ โปสเตอร์และแผ่นพับจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ “รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” จำนวน 200 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นที่บริเวณห้องทำงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน อาคาร 3 ชั้น 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -