กรมควบคุมโรค
โครงสร้างผู้บริหาร

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร

อธิบดีกรมควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3351 , 0-2590-3804

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8398

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3390 , 0-2590-3391

เบอร์โทรสาร : -

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3003 , 0-2590-3353

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3808

นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3809 , 0-2590-3002

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3276

นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3004 , 0-2590-3279

เบอร์โทรสาร : -


แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3223 , 02-590-3526

เบอร์โทรสาร : 02-590-3411

แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3223

เบอร์โทรสาร : 02-590-3223

นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3223 , 02-590-3408

เบอร์โทรสาร : 02-590-3520

นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3223 , 02-590-3408

เบอร์โทรสาร : 02-590-3520

นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3223 , 0-2590-3409

เบอร์โทรสาร : 02-590-3520

แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3221 , 02-590-3826

เบอร์โทรสาร : 02-591-3625

นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3370 , 02-590-3363

เบอร์โทรสาร : 02-590-3370

แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3223 , 02-590-3201

เบอร์โทรสาร : 02-590-3223

แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 042-219-168

เบอร์โทรสาร : 042-219169

แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3370 , 02-590-3824

เบอร์โทรสาร : 02-590-3221

นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3221 , 02-590-3008

เบอร์โทรสาร : 02-590-3223

แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2212-2224 ต่อ 1002 , 0-2212-2279 ต่อ 1002

เบอร์โทรสาร : 0-2212-1408

นายแพทย์กฤตเตโช สิริภัสสร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3223 , 02-590-3408

เบอร์โทรสาร : 02-590-3520

นางสุภาพร พุทธรัตน์

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3008

เบอร์โทรสาร : 02-590-3223

แพทย์หญิงรพีพรรณ โพธิ์ทอง

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3008

เบอร์โทรสาร : 02 590 3223

นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3817 , 02-590-3223

เบอร์โทรสาร : 02-590-3223

สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3835

เบอร์โทรสาร : 02-591-3625

แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3221

เบอร์โทรสาร : 02 590 3223

แพทย์หญิงดารินทร์ อารีย์โชคชัย

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3223

เบอร์โทรสาร : 02-590-3223

นายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3370

เบอร์โทรสาร : 02 590 3223

นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3008

เบอร์โทรสาร : 02 590 3223

นายไพโรจน์ พรหมพันใจ

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3221

เบอร์โทรสาร : 02-590-3223


จ่าเอกรังสรรค์ ถามูลแสน

เลขานุการกรม

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3021 , 3023

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8397

นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3041

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8404

นางภัคนี สิริปูชกะ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3309

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9588

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3071

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8401

นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3017

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9254

นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์

ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3480

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3520

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง

ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

เบอร์สำนักงาน : 0-2386-9135 ต่อ 1007

เบอร์โทรสาร : 0-2385-9135 ต่อ 1737

นายแพทย์ไผท สิงห์คำ

ผู้อำนวยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

เบอร์สำนักงาน : 0-2551-2464

เบอร์โทรสาร : 0-2521-0936

แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3145

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8422

แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์

ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3727

เบอร์โทรสาร : 0-2591-5729

นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3002 , 0-2590-3809

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3276

นางสาวอรณดี ธีระวตากูร

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3357

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3951

นายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์

ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3093

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9576

นางสาวอังคณา บริสุทธิ์

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3318

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3322

นายเกรียงกมล เหมือนกรุด

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3856

เบอร์โทรสาร : -

นายแพทย์วิชาญ บุญกิติกร

ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3800

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3845

นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร

ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3858

เบอร์โทรสาร : 02-590-3864

แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3160 , 0-2580-7317

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8432

นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด

ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3893

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3893

นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์

ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3201

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8413

นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง

ผู้อำนวยการกองวัณโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2212-2224 ต่อ 1002 , 0-2212-2279 ต่อ 1002

เบอร์โทรสาร : 0-2212-1408

นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3035 ต่อ 101 , 0-2591-9314

เบอร์โทรสาร : 02-951-1493

นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3847

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3819

สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3832 , 0-2590-3836

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3250

นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า

ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3155

เบอร์โทรสาร : -

นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3817

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9610

นายแพทย์โรม บัวทอง

ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

เบอร์สำนักงาน : 0 2591 6514-7

เบอร์โทรสาร : -

นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ

เบอร์สำนักงาน : 0 2590 3855

เบอร์โทรสาร : 0 2590 3386

แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ

เบอร์สำนักงาน : 0-2195-5802

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3893


แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

เบอร์สำนักงาน : 0-5314-0767

เบอร์โทรสาร : 0-5314-0773

นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

เบอร์สำนักงาน : 0-5521-4615-7 ต่อ 321

เบอร์โทรสาร : 0-5532-1238

แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

เบอร์สำนักงาน : 0-5622-1822 ต่อ 105

เบอร์โทรสาร : 0-5622-6620

แพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี

เบอร์สำนักงาน : 0-3623-9302

เบอร์โทรสาร : 0-3623-9301

นายแพทย์พราน ไพรสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

เบอร์สำนักงาน : 0-3231-0805

เบอร์โทรสาร : 0-3233-8580

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

เบอร์สำนักงาน : 0-4322-2818-9

เบอร์โทรสาร : 0-4322-6164

แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี

เบอร์สำนักงาน : 0-4221-9168

เบอร์โทรสาร : -

นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

เบอร์สำนักงาน : 044212900 ต่อ 414

เบอร์โทรสาร : 044218018

แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

เบอร์สำนักงาน : 0-4525-5934

เบอร์โทรสาร : -

แพทย์หญิงดารินดา รอซะ

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช

เบอร์สำนักงาน : 0-7534-1155

เบอร์โทรสาร : 0-7534-2328

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

เบอร์สำนักงาน : 0-7433-6079-81 ต่อ 27

เบอร์โทรสาร : 0-7433-6084