กรมควบคุมโรค
โครงสร้างผู้บริหาร

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

อธิบดีกรมควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3351 , 0-2590-3804

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8398

เบอร์มือถือ : 081-879-5587

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3004 , 0-2590-3279

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3808

เบอร์มือถือ : 081-864-7191

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3390 , 0-2590-3227

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3256

เบอร์มือถือ : 094-485-1478

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3002 , 0-2590-3809

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3276

เบอร์มือถือ : 090-980-3322

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3003 , 0-2590-3353

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8399

เบอร์มือถือ : 081-834-4566


นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3221 , 0-2590-3220

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9089

เบอร์มือถือ : 083-444-1061

นายแพทย์กฤษฎา มโหทาน

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3152 , 0-2588-3327

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3330

เบอร์มือถือ : 081-918-6369

แพทย์หญิงศรีประพา เนตรนิยม

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2211-2279 , 0-2211-2224

เบอร์โทรสาร : 0-2212-5935

เบอร์มือถือ : 081-925-2569

แพทย์หญิงปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3223 , 0-2590-3846

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9152

เบอร์มือถือ : 089-969-0852

นายแพทย์พรชัย จิระชนากุล

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3408

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3411

เบอร์มือถือ : 061-419-4213

นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3008 , 0-2590-3358

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9569

เบอร์มือถือ : 081-827-7115

แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3221 , 0-2590-3824

เบอร์โทรสาร : 0-2212-1408

เบอร์มือถือ : 081-854-9700

แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3523

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3411

เบอร์มือถือ : 083-009-0633

นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3370 , 0-2590-3821

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9569

เบอร์มือถือ : 086-880-0701

นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3370

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9569

เบอร์มือถือ : 085-444-9012

แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3223

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9569

เบอร์มือถือ : 081-442-7959

นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3408

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3520

เบอร์มือถือ : 081-811-5610

นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3408

เบอร์โทรสาร : 02-590-3411

เบอร์มือถือ : 082-016-0123

นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3409

เบอร์โทรสาร : 02-590-3411

เบอร์มือถือ : 0-8140-1240

แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3853

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9569

เบอร์มือถือ : 081-472-0664

นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3853

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9569

เบอร์มือถือ : 095-519-9537

แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3223 , 0-2590-3826

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9569

เบอร์มือถือ : 081-554-1444

สัตวแพทย์เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3836

เบอร์โทรสาร : -

เบอร์มือถือ : 087-973-6492


นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์

เลขานุการกรม

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3021 , 3023

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8397

เบอร์มือถือ : 088-252-6825

นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3041

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8404

เบอร์มือถือ : 086-883-6979

นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3081

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9588

เบอร์มือถือ : 082-445-8258

นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3071

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8401

เบอร์มือถือ : 086-904-1583

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3017

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9254

เบอร์มือถือ : 084-334-8668

นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3395

เบอร์โทรสาร : 02-590-3268

เบอร์มือถือ : 081-640-9393

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์

ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3480

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3520

เบอร์มือถือ : 084-119-8739

นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์

ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

เบอร์สำนักงาน : 0-2386-8153 ต่อ 208 , 0-2385-9135 ต่อ 1007

เบอร์โทรสาร : 0-2212-1408

เบอร์มือถือ : 081-668-2802

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง

ผู้อำนวยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

เบอร์สำนักงาน : 0-2551-2464

เบอร์โทรสาร : 0-2521-0936

เบอร์มือถือ : 089-425-4246

แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3145

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8422

เบอร์มือถือ : 089-920-6125

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์

ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3726

เบอร์โทรสาร : 0-2591-5729

เบอร์มือถือ : 084-119-8739

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3003 , 0-2590-3353

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8399

เบอร์มือถือ : 081-834-4566

นายไพโรจน์ พรหมพันใจ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3357

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9569

เบอร์มือถือ : 081-547-4760

นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3093

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9576

เบอร์มือถือ : 081-811-3615

นางสาวอังคณา บริสุทธิ์

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3318

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3322

เบอร์มือถือ : 084-185-1626

นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3856

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3386

เบอร์มือถือ : 086-300-6645

แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู

ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-1781

เบอร์โทรสาร : 0-2590-1784

เบอร์มือถือ : -

แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ

ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

เบอร์สำนักงาน : 0 2590 3858

เบอร์โทรสาร : 0-2590-1784

เบอร์มือถือ : 081-989-3609

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3160 , 0-2580-7317

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8432

เบอร์มือถือ : 081-555-9216

แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3982

เบอร์โทรสาร : 0-2591-0363

เบอร์มือถือ : 081-717-1486

นายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ

ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3252

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3149

เบอร์มือถือ : -

นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์

ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3201

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8413

เบอร์มือถือ : 098-261-5968

แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์

ผู้อำนวยการกองวัณโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2212-2279 ต่อ 1002

เบอร์โทรสาร : 0-2212-1408

เบอร์มือถือ : 084-605-6710

นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3035 ต่อ 101 , 0-2591-9314

เบอร์โทรสาร : 02-951-1493

เบอร์มือถือ : 084-605-6710

นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3847

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3819

เบอร์มือถือ : 096-781-4141

สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3835 , 3836

เบอร์โทรสาร : 0-2591-3624 , 3625

เบอร์มือถือ : 096-876-6800

สัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า

ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3155

เบอร์โทรสาร : 0-2589-2515

เบอร์มือถือ : 082-658-4885

นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3370 , 0-2590-3821

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9569

เบอร์มือถือ : 086-880-0701

แพทย์หญิงสุชาดา เจียมศิริ

ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3196-9 ต่อ 116

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3196-9 ต่อ 104

เบอร์มือถือ : 081-810-5664

นายแพทย์วิชาญ ปาวัน

ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุข

เบอร์สำนักงาน : 02-580-0669 ต่อ 421, 422

เบอร์โทรสาร : 02-591-5443

เบอร์มือถือ : 092-635-2456

นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ

เบอร์สำนักงาน : 02-394-0166

เบอร์โทรสาร : 02-394-0214

เบอร์มือถือ : 081-343-2767

นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล

ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

เบอร์สำนักงาน : -

เบอร์โทรสาร : -

เบอร์มือถือ : 087-089-8866

นายแพทย์ไผท สิงห์คำ

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3252

เบอร์โทรสาร : -

เบอร์มือถือ : 092-449-6417

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3338

เบอร์โทรสาร : 02-590-0601

เบอร์มือถือ : 081-844-5468


นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

เบอร์สำนักงาน : 0-5314-0767

เบอร์โทรสาร : 0-5314-0773

เบอร์มือถือ : 084-378-3913

นายแพทย์วิรัช ประวันเตา

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

เบอร์สำนักงาน : 0-5521-4615-7 ต่อ 321

เบอร์โทรสาร : 0-5532-1241

เบอร์มือถือ : 089-704-9941

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

เบอร์สำนักงาน : 0-5622-1822 ต่อ 105

เบอร์โทรสาร : 0-5622-6620

เบอร์มือถือ : 085-051-5445

แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี

เบอร์สำนักงาน : 0-3623-9302 ต่อ 115

เบอร์โทรสาร : 0-3623-9301

เบอร์มือถือ : 089-923-7194

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

เบอร์สำนักงาน : 0-3231-0805

เบอร์โทรสาร : 0-3233-8580

เบอร์มือถือ : 081-792-0202

แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

เบอร์สำนักงาน : 0-3827-1881-2 , 0-3827-1057-8

เบอร์โทรสาร : 0-3827-4862

เบอร์มือถือ : 093-135-8838

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

เบอร์สำนักงาน : 0-4322-2818-9

เบอร์โทรสาร : 0-4322-6164

เบอร์มือถือ : 092-969-3454

แพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี

เบอร์สำนักงาน : 0-4229-5717

เบอร์โทรสาร : 0-4229-5716

เบอร์มือถือ : 061-235-9954

นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

เบอร์สำนักงาน : 0-4421-2900 ต่อ 122

เบอร์โทรสาร : 0-4421-8018

เบอร์มือถือ : 081-255-4711

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

เบอร์สำนักงาน : 0-4524-5188

เบอร์โทรสาร : 0-4525-5188

เบอร์มือถือ : 081-878-3724

แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช

เบอร์สำนักงาน : 0-7534-1155

เบอร์โทรสาร : 0-7534-2328

เบอร์มือถือ : 089-593-5559

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

เบอร์สำนักงาน : 0-7433-6079-83 ต่อ 27

เบอร์โทรสาร : 0-7433-6084

เบอร์มือถือ : -