กรมควบคุมโรค
โครงสร้างผู้บริหาร

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

อธิบดีกรมควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3351 , 0-2590-3804

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8398

เบอร์มือถือ : -

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3002 , 0-2590-3809

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3276

เบอร์มือถือ : 090-980-3322

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3003 , 0-2590-3353

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3808

เบอร์มือถือ : 081-834-4566

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3004 , 0-2590-3279

เบอร์โทรสาร : -

เบอร์มือถือ : 081-555-9216

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3390 , 0-2590-3391

เบอร์โทรสาร : -

เบอร์มือถือ : 084-119-8739


นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3008 , 0-2590-3358

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3221

เบอร์มือถือ : 081-827-7115

แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3221 , 0-2590-3526

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3411

เบอร์มือถือ : 083-009-0633 , 081-826-2661

นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3370

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3370

เบอร์มือถือ : 085-444-9012 , 081 724 5397

นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3008 , 0-2590-3408

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3520

เบอร์มือถือ : 081-811-5610

แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3223

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3221

เบอร์มือถือ : 081-442-7959

นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3223 , 02-590-3408

เบอร์โทรสาร : 02-590-3520

เบอร์มือถือ : 082-016-0123

นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3221 , 0-2590-3409

เบอร์โทรสาร : 02-590-3520

เบอร์มือถือ : 064 586 5111

แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3370 , 0-2590-3822

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3221

เบอร์มือถือ : 081-472-0664

แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3223 , 0-2590-3826

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3221

เบอร์มือถือ : 081-554-1444

นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3008 , 0-2590-3363

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3221

เบอร์มือถือ : 081 427 6276 , 063 904 4333

นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02 590 3008

เบอร์โทรสาร : 02 590 3221

เบอร์มือถือ : 087 089 8866

แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02 590 3893

เบอร์โทรสาร : 02 590 3221

เบอร์มือถือ : 081 717 1486

นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3370 , 0-2590-3220

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3370

เบอร์มือถือ : 081-668-2802

แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3221

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3221

เบอร์มือถือ : 081 611 2123

แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2212-2224 ต่อ 1002 , 0-2212-2279 ต่อ 1002

เบอร์โทรสาร : 0-2212-1408

เบอร์มือถือ : 084-605-6710

นายแพทย์กฤตเตโช สิริภัสสร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3370 , 02-590-3478

เบอร์โทรสาร : 02-590-3370

เบอร์มือถือ : 064-635-3514

แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3223 , 0-2590-3846

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3221

เบอร์มือถือ : -

นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3221 , 0-2590-3824

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3221

เบอร์มือถือ : 084-378-3913

แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : -

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3221

เบอร์มือถือ : 089-920-6195

สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02 590 3835

เบอร์โทรสาร : 02 591 3625

เบอร์มือถือ : 087 973 6492

แพทย์หญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3008

เบอร์โทรสาร : -

เบอร์มือถือ : -

แพทย์หญิงณิษา ไปรยายุตากุล

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3008 , 02-282-3554-5

เบอร์โทรสาร : 02-282-3556

เบอร์มือถือ : 095-753-2569

นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 02-385-9135 , 02-590-3008

เบอร์โทรสาร : 02-385-9137

เบอร์มือถือ : 081-640-9393


จ่าเอกรังสรรค์ ถามูลแสน

เลขานุการกรม

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3021 , 3023

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8397

เบอร์มือถือ : -

นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3041

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8404

เบอร์มือถือ : 086-883-6979

นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3309

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9588

เบอร์มือถือ : 082-658-4885

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3071

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8401

เบอร์มือถือ : 084-334-8668

นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3017

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9254

เบอร์มือถือ : 092 275 7670

นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3395

เบอร์โทรสาร : 02-590-3268

เบอร์มือถือ : 081-640-9393

นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์

ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3480

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3520

เบอร์มือถือ : 081-255-4711

นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ

ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

เบอร์สำนักงาน : 0-2386-9135 ต่อ 1007

เบอร์โทรสาร : 0-2385-9135 ต่อ 1737

เบอร์มือถือ : 081-343-2767

นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์

ผู้อำนวยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

เบอร์สำนักงาน : 0-2551-2464

เบอร์โทรสาร : 0-2521-0936

เบอร์มือถือ : 086-300-6645

แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3145

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8422

เบอร์มือถือ : 081-989-3609

แพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร

ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3727

เบอร์โทรสาร : 0-2591-5729

เบอร์มือถือ : 081 880 6629

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3002 , 0-2590-3809

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3276

เบอร์มือถือ : 090-980-3322

นายไพโรจน์ พรหมพันใจ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3357

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3951

เบอร์มือถือ : 081-547-4760

นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร

ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3093

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9576

เบอร์มือถือ : 081-811-3615

นางสาวอังคณา บริสุทธิ์

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3318

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3322

เบอร์มือถือ : 084-185-1626

แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3856

เบอร์โทรสาร : -

เบอร์มือถือ : 089-515-5911

นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์

ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3800

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3845

เบอร์มือถือ : 063-234-5152

แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม

ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

เบอร์สำนักงาน : 02-590-3858

เบอร์โทรสาร : 02-590-3864

เบอร์มือถือ : 093-135-8838

นายแพทย์วิชาญ ปาวัน

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3160 , 0-2580-7317

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8432

เบอร์มือถือ : 092-635-2456

นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด

ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3893

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3893

เบอร์มือถือ : 096-953-3232

นายแพทย์ไผท สิงห์คำ

ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย

เบอร์สำนักงาน : 0 2590 3252

เบอร์โทรสาร : -

เบอร์มือถือ : 092-449-6417

แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์

ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3201

เบอร์โทรสาร : 0-2591-8413

เบอร์มือถือ : 089-920-6195

แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์

ผู้อำนวยการกองวัณโรค

เบอร์สำนักงาน : 0-2212-2224 ต่อ 1002 , 0-2212-2279 ต่อ 1002

เบอร์โทรสาร : 0-2212-1408

เบอร์มือถือ : 084-605-6710

นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3035 ต่อ 101 , 0-2591-9314

เบอร์โทรสาร : 02-951-1493

เบอร์มือถือ : 065-696-2561

นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3847

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3819

เบอร์มือถือ : 096-781-4141

สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3832 , 0-2590-3836

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3250

เบอร์มือถือ : 087-973-6492

นายแพทย์รัฐพงษ์ บุรีวงษ์

ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3155

เบอร์โทรสาร : -

เบอร์มือถือ : 086-569-4886

นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

เบอร์สำนักงาน : 0-2590-3817

เบอร์โทรสาร : 0-2965-9610

เบอร์มือถือ : 086-880-0701

นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ

เบอร์สำนักงาน : 02-394-0166

เบอร์โทรสาร : 02-394-0214

เบอร์มือถือ : 081-343-2767

นายแพทย์โรม บัวทอง

ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

เบอร์สำนักงาน : 0 2591 6514-7

เบอร์โทรสาร : -

เบอร์มือถือ : 081-340-6720

นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ

เบอร์สำนักงาน : 0 2590 3855

เบอร์โทรสาร : 0 2590 3386

เบอร์มือถือ : 086-354-2445

แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ

เบอร์สำนักงาน : 0-2195-5802

เบอร์โทรสาร : 0-2590-3893

เบอร์มือถือ : 081-493-9342


แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

เบอร์สำนักงาน : 0-5314-0767

เบอร์โทรสาร : 0-5314-0773

เบอร์มือถือ : 081-883-0322

นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

เบอร์สำนักงาน : 0-5521-4615-7 ต่อ 321

เบอร์โทรสาร : 0-5532-1238

เบอร์มือถือ : 0819808849

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

เบอร์สำนักงาน : 0-5622-1822 ต่อ 105

เบอร์โทรสาร : 0-5622-6620

เบอร์มือถือ : 085-051-5445

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี

เบอร์สำนักงาน : 0-3623-9302

เบอร์โทรสาร : 0-3623-9301

เบอร์มือถือ : 089-425-4246

แพทย์หญิงรพีพรรณ โพธิ์ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

เบอร์สำนักงาน : 0-3231-0805

เบอร์โทรสาร : 0-3233-8580

เบอร์มือถือ : 061-030-6010

แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

เบอร์สำนักงาน : 0-3827-1881-2 ต่อ 107

เบอร์โทรสาร : 0-3827-4862

เบอร์มือถือ : 089-923-7194

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

เบอร์สำนักงาน : 0-4322-2818-9

เบอร์โทรสาร : 0-4322-6164

เบอร์มือถือ : 081-792-0202

แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี

เบอร์สำนักงาน : 0-4221-9168

เบอร์โทรสาร : -

เบอร์มือถือ : 081-717-1486

นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

เบอร์สำนักงาน : 044212900 ต่อ 414

เบอร์โทรสาร : 044218018

เบอร์มือถือ : 081-967-4148

แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

เบอร์สำนักงาน : 0-4525-5934

เบอร์โทรสาร : -

เบอร์มือถือ : 084-645-1945

นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช

เบอร์สำนักงาน : 0-7534-1155

เบอร์โทรสาร : 0-7534-2328

เบอร์มือถือ : 081-828-6863

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

เบอร์สำนักงาน : 0-7433-6079-81 ต่อ 27

เบอร์โทรสาร : 0-7433-6084

เบอร์มือถือ : 099-321-4156