กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี จำนวน 1 งาน 0 0 -
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ 0 0 -
3 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 3 รายการ 0 0 -
4 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
6 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
7 ประกาศราคากลางชุดข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้แบบ Mobile จำนวน 59 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
8 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้แบบ Mobile จำนวน 59 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
9 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อเครื่องดมยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องช่วยหายใจและส่วนวัดค่าก๊าซขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 -
10 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 6,000 รีม 0 0 -
11 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
12 ผลการเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
13 ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในกล้ามเนื้อ เส้นเลือดและเส้นประสาทด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
14 ประกาศราคากลางชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
15 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ชนิดแยกเม็ดเลือดขาวได้ 5 ชนิด จำนวน 70,000 เทสต์ 0 0 -
16 ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้แบบ Mobile จำนวน 59 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
17 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ 0 0 -
18 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในกล้ามเนื้อ เส้นเลือดและเส้นประสาทด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
19 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
20 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง 0 0 -
21 ประกาศราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ชนิดแยกเม็ดเลือดขาวได้ 5 ชนิด จำนวน 70,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
22 ประกาศราคากลางกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 6,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0 0 -
23 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 192 เทสต์ 0 0 -
24 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real-time จำนวน 15,552 เทสต์ 0 0 -
25 ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 6,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0 0 -
26 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในกล้ามเนื้อ เส้นเลือดและเส้นประสาท ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
27 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
28 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 65,000 เทสต์ 0 0 -
29 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
30 ประกาศผลการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
31 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ชนิดแยกเม็ดเลือดขาวได้ 5 ชนิด จำนวน 70,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
32 ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
33 ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ชนิดแยกเม็ดเลือดขาวได้ 5 ชนิด จำนวน 70,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
34 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 6,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 0 0 -
36 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
37 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 40,000 เทสต์ 0 0 -
38 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 -
39 ประกาศผลการซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้แบบ Mobile จำนวน 59 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
40 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ 0 0 -
41 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
42 ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 192 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
43 ประกาศผลการซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในกล้ามเนื้อ เส้นเลือดและเส้นประสาทด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
44 ประกาศผลการซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
45 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
46 ประกาศผลการซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ชนิดแยกเม็ดเลือดขาวได้ 5 ชนิด จำนวน 70,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
47 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 77 รายการ 0 0 -
48 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 192 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
49 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมลิฟต์ของอาคารปฏิบัติการ (อาคาร 8) และอาคารผู้ป่วยโรคติดต่อ (อาคาร 7) พร้อมติดตั้ง จำนวน 25 รายการ 0 0 -
50 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 31 รายการ 0 0 -
51 ประกาศราคากลางชุดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 65,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
52 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 0 0 -
53 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ 0 0 -
54 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
55 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 192 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
56 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 65,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 -
57 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาสำหรับตรวจปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (Hb A1C) จำนวน 15,000 เทสต์ 0 0 -
58 ประกาศผลการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
59 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
60 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบ Fix 0 0 -
61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน 5 รายการ 0 0 -
62 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
63 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
64 ประกาศราคากลางวัสดุสำนักงาน จำนวน 77 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
65 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 1,000 ครั้ง 0 0 -
66 ประกาศราคากลางวัสดุไฟฟ้า จำนวน 31 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
67 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 31 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
68 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 77 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
69 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 65,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
70 ประกาศราคากลางวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมลิฟต์ของอาคารปฏิบัติการ (อาคาร 8) และอาคารผู้ป่วยโรคติดต่อ (อาคาร 7) พร้อมติดตั้ง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
71 ระกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
72 ประกาศราคากลางน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
73 ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
74 ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
75 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
76 ประกาศผลการซื้อชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 192 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
77 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
78 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 77 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
79 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 0 0 -
80 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาแบบใช้แสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 -
81 ก๊อกน้ำ (หม้อต้มน้ำร้อน) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
83 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
84 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Humidifier with Integrated Flow Generator) (สำหรับผู้ใหญ่) จำนวน 4 เครื่อง 0 0 -
85 ประกาศราคากลางเครื่องดมยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องช่วยหายใจและส่วนวัดค่าก๊าซขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
86 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
87 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
88 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาเอและบี และเชื้อไวรัสอาร์เอสวี แบบรวดเร็ว จำนวน 10,000 เทสต์ 0 0 -
89 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ 0 0 -
90 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
91 ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
92 ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 40,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
93 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องช่วยหายใจและส่วนวัดค่าก๊าซขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
94 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
95 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
96 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
97 ประกาศราคากลางน้ำยาสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 1,000 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
98 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
99 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 40,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
100 ประกาศผลการซื้อชุดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 65,000 เทสต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
101 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 31 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
102 ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องช่วยหายใจและส่วนวัดค่าก๊าซขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
103 ประกาศราคากลางวัสดุไฟฟ้า จำนวน 31 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 -
104 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
105 ประกาศราคากลางชุดข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบ Fix จำนวน 30 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
106 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
107 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 31 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 -
108 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
109 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
110 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 40,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
111 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
112 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
113 ประกาศราคากลางเครื่องวัดความยาวลูกตาแบบใช้แสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
114 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบ Fix จำนวน 30 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
115 ประกาศราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (Hb A1C) จำนวน 15,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
116 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 4 รายการ 0 0 -
117 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 31 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
118 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
119 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (Hb A1C) จำนวน 15,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
120 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
121 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
122 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
123 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
124 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาแบบใช้แสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
125 ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาเอและบี และเชื้อไวรัสอาร์เอสวี แบบรวดเร็ว จำนวน 10,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
126 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ 0 0 -
127 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องช่วยหายใจและส่วนวัดค่าก๊าซขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
128 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
129 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบ Fix จำนวน 30 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
130 ร่าประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาเอและบี และเชื้อไวรัสอาร์เอสวี แบบรวดเร็ว จำนวน 10,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
131 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
132 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
133 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (Hb A1C) จำนวน 15,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
134 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
135 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาเอ และบี และเชื้อไวรัสอาร์เอสวี แบบรวดเร็ว จำนวน 10,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
136 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
137 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 31 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
138 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
139 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
140 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 40,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
141 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
142 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
143 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาแบบใช้แสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
144 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
145 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
146 ประกาศราคากลางวัสดุงานบ้าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
147 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
148 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
149 ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/จำหน่ายของเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 ร้าน 0 0 -
150 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบ Fix จำนวน 30 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
151 ประกาศผลการซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาเอและบี และเชื้อไวรัสอาร์เอสวี แบบรวดเร็ว จำนวน 10,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
152 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
153 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
154 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
155 ประกาศผลการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
156 ประกาศผลการซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาแบบใช้แสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
157 ประกาศผลการซื้อน้ำยาสำหรับตรวจปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (Hb A1C) จำนวน 15,000 เทสต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
158 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการ 0 0 -
159 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 2 รายการ 0 0 -
160 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
161 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
162 ประกาศผลการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
163 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหาร/จำหน่ายของเบ็ดเตล็ด 0 0 -
164 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อถุงมือปลอดเชื้อสำหรับสวมทำหัตถการชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ 0 0 -
165 ประกาศผลการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
166 ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
167 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
168 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
169 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ 0 0 -
170 ประกาศผลการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
171 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
172 ประกาศราคากลางถุงมือปลอดเชื้อสำหรับสวมทำหัตถการชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
173 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือปลอดเชื้อสำหรับสวมทำหัตถการชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
174 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
175 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 200 กล่อง 0 0 -
176 ประกาศราคากลางชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
177 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
178 ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
179 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
180 ประกาศผลการซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
181 ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
182 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
183 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
184 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
185 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
186 ประกาศราคากลางเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
187 ประกาศผลการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
188 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
189 ประกาศผลการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
190 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือปลอดเชื้อสำหรับสวมทำหัตถการชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
191 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อสร้างความรอบรู้ ในโครงการผลิตและพัฒนาสื่อ เพื่อสร้างความรอบรู้เรื่องโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน 9 รายการ 0 0 -
192 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
193 ประกาศผลการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
194 ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
195 ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือปลอดเชื้อสำหรับสวมทำหัตถการชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
196 ประกาศผลการซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
197 ประกาศผลการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
198 ประกาศราคากลางจ้างผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อสร้างความรอบรู้ ในโครงการผลิตและพัฒนาสื่อ เพื่อสร้างความรอบรู้เรื่องโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
199 ประกาศผลการซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
200 ประกาศผลการซื้อถุงมือปลอดเชื้อสำหรับสวมทำหัตถการชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
201 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 0 0 -
202 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อประกอบเลี้ยงผู้ป่วยจำนวน 4 หมวด 0 0 -
203 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของสถาบันบำราศนราดูร 0 0 -
204 ประกาศราคากลางอาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อประกอบเลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 4 หมวด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
205 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI จำนวน 69 รายการ 0 0 -
206 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน 1 ระบบ 0 0 -
207 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อประกอบเลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 4 หมวด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
208 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารผู้ป่วยต่างๆ และอาคารสำนักงานพร้อมทั้งบริเวณทางเชื่อมอาคาร และระเบียงรอบนอกของอาคารต่างๆ ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 -
209 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัย วิเคราะห์ และแจ้งเตือนภัยคุกคามของระบบเครือข่ายสารสนเทศ 0 0 -
210 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อประกอบเลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 4 หมวด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
211 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการตรวจสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย จำนวน 62 รายการ 0 0 -
212 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุ จำนวน 79 รายการ 0 0 -
213 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อประกอบเลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 4 หมวด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
214 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจเลือดภายนอกสถาบันฯ จำนวน 62 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
215 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
216 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อประกอบเลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 4 หมวด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
217 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจเลือดภายนอกสถาบันฯ จำนวน 62 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
218 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
219 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน 0 0 -
220 ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
221 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) 0 0 -
222 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๕๐๗) 0 0 E-bidding -
223 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑) 0 0 E-bidding -
224 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อยา Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
225 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อยา Efavirenz 600 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อยา Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg + Zidovudine 250 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
227 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) 0 0 E-bidding -
228 ประกวดราคาซื้อ Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 0 E-bidding -
229 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๕๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
230 ประกาศราคากลางยา Risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๕๐๗) 0 2 E-bidding -
231 เผยแพร่เเผนการจัดซื้อยา Atazanavir ๒๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๐๗) 0 0 E-bidding -
232 เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Atazanavir ๓๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๗๖) 0 0 E-bidding -
233 เผยแพร่แผนการจัดซือยา Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) 0 0 E-bidding -
234 เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Fosfomycin ๔ g powder for solution for injection, ๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๒๑๕๐) 0 0 E-bidding -
235 เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐) 0 0 E-bidding -
236 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
237 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Fosfomycin ๔ g powder for solution for injection, ๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๒๑๕๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
238 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
239 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
240 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Atazanavir ๒๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
241 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Atazanavir ๓๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๗๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
242 ประกาศราคากลางยา Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) 0 0 E-bidding -
243 ประกาศราคากลางยา Fosfomycin ๔ g powder for solution for injection, ๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๒๑๕๐) 0 0 E-bidding -
244 ประกาศราคากลางยา Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐) 0 0 E-bidding -
245 ประกาศราคากลางยา Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑) 0 0 E-bidding -
246 ประกาศราคากลางยา Atazanavir ๒๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๐๗) 0 0 E-bidding -
247 ประกาศราคากลางยา Atazanavir ๓๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๗๖) 0 0 E-bidding -
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือสำหรับการตรวจทางการแพทย์หรือไม่เกี่ยวกับการศัลยกรรม เบอร์ S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Risedronate sodium 150 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Hepatitis A virus vaccine 160 iu 0.5 ml suspension for injection 0.5 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Risedronate sodium 150 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Losartan potassium 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ชนิด 4 สายพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 10000 iu 1 ml solution for injection in pre-filled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Epoetin alfa 4000 iu 0.4 ml solution for injection, 0.4 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้แบบ Mobile จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
258 เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐) 0 0 E-bidding -
259 ประกาศราคากลาง Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐) 0 0 E-bidding -
260 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ 0 0 E-bidding -
261 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
262 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบ Fix จำนวน 50 ชุด 0 0 E-bidding -
263 ประกวดราคาซื้อ Fosfomycin ๔ g powder for solution for injection, ๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๒๑๕๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
264 ประกวดราคาซื้อ Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
265 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยา MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit จำนวน 80 กล่อง 0 0 E-bidding -
266 ประกาศผลการซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อประกอบเลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 4 หมวด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
267 ประกาศผลการจ้างเหมาบริการส่งตรวจเลือดภายนอกสถาบันฯ จำนวน 62 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
268 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
269 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
270 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 240 เทสต์ 0 0 E-bidding -
271 ประกาศราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 4 E-bidding -
272 ประกวดราคาซื้อ Abacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 0 E-bidding -
273 ประกวดราคาซื้อ Atazanavir ๒๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
274 ประกวดราคาซื้อ Atazanavir ๓๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๗๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rosuvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
276 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Insulin glargine ๑๐๐ iu/๑ ml solution for injection in pre-filled pen,๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๘๙๗๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
277 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
278 ประกวดราคาซื้อ Risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๕๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
279 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้แบบ Mobile จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
280 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส 0 0 E-bidding -
281 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุ จำนวน 79 รายการ 0 0 E-bidding -
282 ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
283 ประกาศราคากลางชุดข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้แบบ Mobile จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 4 E-bidding -
284 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปแบบสไลด์พื้นเตียงได้ด้วยรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง 0 0 E-bidding -
285 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อPhototherapy ชนิด LED (เครื่องไฟส่องเด็กที่มีอาการตัวเหลือง) จำนวน 4 เครื่อง 0 0 E-bidding -
286 ประกวดราคาซื้อ Insulin glargine ๑๐๐ iu/๑ ml solution for injection in pre-filled pen,๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๘๙๗๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 0 E-bidding -
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Amino acids 3 g 100 ml + Glucose 7.5 g 100 ml solution for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ibandronic acid 3 mg 3 ml solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
289 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
290 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
291 ประกาศราคากลาง Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
292 ประกาศราคากลาง Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
293 ประกาศราคากลาง Efavirenz 600 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
294 ประกาศราคากลาง Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg + Zidovudine 250 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
295 ประกาศราคากลาง Metformin Hydrochloride 500 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
296 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Metformin 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
297 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Entecavir ๕๐๐ mcg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๕๘๒๙๖) 0 0 E-bidding -
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Multivitamins powder and solvent for solution for injection infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Omeprazole 40 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
300 ประกาศราคากลาง Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
301 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
302 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
303 ประกาศราคากลาง Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
304 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Entecavir ๕๐๐ mcg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๕๘๒๙๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
305 ประกาศราคากลาง Entecavir ๕๐๐ mcg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๕๘๒๙๖) 0 2 E-bidding -
306 ประกาศราคากลาง Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) 0 4 E-bidding -
307 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงานของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 0 E-bidding -
308 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้แบบ Mobile จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 0 E-bidding -
309 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
310 ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 240 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
311 ประกาศราคากลางน้ำยา MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit จำนวน 80 กล่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
312 ประกาศราคากลางวัสดุ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
313 ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 0 E-bidding -
314 ประกวดราคาซื้อ Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Tigecycline 50 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
316 ประกวดราคาซื้อ Entecavir ๕๐๐ mcg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๕๘๒๙๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rosuvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Manidipine tablet 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Mometasone furoate 50 mcg 1 dose nasal spray suspension 140 actuation bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดให้สารน้ำ ชนิดใช้กับเครื่องช่วยปั๊ม (IV SETFOR PUMP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Cilastatin 500 mg + Imipenem 500 mg powder for solution for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Epoetin alfa 4000 iu 0.4 ml solution for injection 0.4 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
323 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 0 E-bidding -
324 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 240 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
325 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาสำหรับตรวจปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (Hb A1C) จำนวน 15,000 เทสต์ 0 0 E-bidding -
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อFluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อRaltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
328 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 72 รายการ 0 0 E-bidding -
329 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ชนิดแยกเม็ดเลือดขาวได้ 5 ชนิด จำนวน 80,000 เทสต์ 0 0 E-bidding -
330 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 40,000 เทสต์ 0 0 E-bidding -
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Fosfomycin ๔ g powder for solution for injection, ๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๒๑๕๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
332 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit จำนวน 80 กล่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
333 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
334 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Hyaluronate sodium 180 mg/100 ml eye drop solution 0.3 ml unit dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
336 ประกาศผู้ชนะการกสนอราคายา Dapagliflozin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
337 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 240 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
338 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
340 ประกาศผลการซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
341 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI จำนวน 69 รายการ 0 0 E-bidding -
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Hydroxypropyl methycellulose 0.3 % + Dextran 70 0.1% eye drop 0.8 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Desloratadine 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 10000 iu 1 ml solution for injection in pre-filled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
345 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI จำนวน 69 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
346 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI จำนวน 69 รายการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
347 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติชนิด mobile 0 0 E-bidding -
348 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยา MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit จำนวน 80 กล่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
349 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
350 ประกาศผลการซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้แบบ Mobile จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
351 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อข้อสะโพกเทียม จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
352 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI จำนวน 69 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amphotericin b 50 mg + Liposomal agent powder for solution for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
354 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคาร 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 4 E-bidding -
355 ประกาศราคากลางตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
356 ประกาศราคากลาง Phototherapy ชนิด LED (เครื่องไฟส่องเด็กที่มีอาการตัวเหลือง) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Atorvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Pregabalin 75 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
360 ประกาศราคากลางวัสดุ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 1 E-bidding -
361 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน 0 0 E-bidding -
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Rebamipide 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Three-in-one parenteral nutrition โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Manidipine tablet 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Mosapride 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
366 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
367 ประกาศผลการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
368 ประกาศราคากลาง ชุดน้ำยาตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 40,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
369 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อPhototherapy ชนิด LED (เครื่องไฟส่องเด็กที่มีอาการตัวเหลือง) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
370 ประกาศราคากลาง น้ำยาสำหรับตรวจปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (Hb A1C) จำนวน 15,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
371 ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 240 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 1 E-bidding -
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Atazanavir ๒๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Atazanavir ๓๐๐ mg.capsule , hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๒๖๕๗๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อAbacavir ๖๐๐ mg+lamivudine ๓๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๕๕๓๘๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจ MRI จำนวน ๖๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
376 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
377 ประกาศราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ชนิดแยกเม็ดเลือดขาวได้ 5 ชนิด จำนวน 80,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
378 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
379 ประกาศราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไปแบบสไลด์พื้นเตียงได้ด้วยรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 4 E-bidding -
380 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
381 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
382 ประกาศราคากลางวัสดุสำนักงาน จำนวน 72 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 745 E-bidding -
383 ประกาศผลการซื้อน้ำยา MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit จำนวน ๘๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
384 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 40,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
385 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 240 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
386 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (Hb A1C) จำนวน 15,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
387 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
388 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ชนิดแยกเม็ดเลือดขาวได้ 5 ชนิด จำนวน 80,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
389 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ 0 0 E-bidding -
390 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๐ รายการ 0 0 E-bidding -
391 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 1 0 E-bidding -
392 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 240 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 1 0 E-bidding -
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Glucosamine sulfate 1.5 g oral powder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rosuvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
395 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1 วิธีเฉพาะเจาะจง -
396 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปแบบสไลด์พื้นเตียงได้ด้วยรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
397 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 E-bidding -
398 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 72 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
399 ประกาศราคากลาง Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
400 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Epoetin alfa 4000 iu/0.4 ml solution for injection 0.4 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Ritonavir 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Diosmin 450 mg + Hesperidin 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Fenofibrate 160 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Tigecycline 50 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Ibandronic acid 3 mg/3 ml solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Hyaluronate sodium 25 mg/2.5 ml solution for injection 2.5 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Acetylcysteine 600 mg effervescent tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Insulin glargine ๑๐๐ iu/๑ ml solution for injection in pre-filled pen,๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๘๙๗๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Entecavir ๕๐๐ mcg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๕๘๒๙๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
415 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ Risedronate sodium ๑๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๕๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
416 เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๘๕๑๘๒๔) 0 0 E-bidding -
417 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ชนิดแยกเม็ดเลือดขาวได้ 5 ชนิด จำนวน 80,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amino acids 3 g/100 ml + Glucose 7.5 g/100 ml solution for infusion 1 l โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
419 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 40,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Norepinephrine 4 mg/4 ml concentrate for solution for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Triptorelin 11.25 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือสำหรับการตรวจทางการแพทย์หรือไม่เกี่ยวกับการศัลยกรรม เบอร์ S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
423 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 72 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 738 0 E-bidding -
424 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Efavirenz 600 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
425 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Emtricitabine 200 mg film-coated tablet + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
426 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 8 เดือน 0 0 E-bidding -
427 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 0 E-bidding -
428 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (Hb A1C) จำนวน 15,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
429 ประกาศประกวดราคาซื้อPhototherapy ชนิด LED (เครื่องไฟส่องเด็กที่มีอาการตัวเหลือง) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 760 0 E-bidding -
430 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๘๕๑๘๒๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
431 เผยแพร่ราคากลางยา Dapagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๘๕๑๘๒๔) 0 0 E-bidding -
432 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ 0 0 E-bidding -
433 ประกาศราคากลางข้อสะโพกเทียม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
435 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 595 เครื่อง 0 0 E-bidding -
436 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบ Fix จำนวน 50 ชุด 0 0 E-bidding -
437 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาเอและบี เชื้อไวรัสอาร์เอสวีแบบรวดเร็ว จำนวน 11,000 เทสต์ 0 0 E-bidding -
438 ประกาศราคากลางเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
440 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
441 ประกวดราคาซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๘๕๑๘๒๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
442 เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Liraglutide ๖ mg/๑ ml solution for injection, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) 0 0 E-bidding -
443 ประกาศราคากลางยา Liraglutide ๖ mg/๑ ml solution for injection, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) 0 0 E-bidding -
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Dapagliflozin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Manidipine tablet 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
446 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Liraglutide ๖ mg/๑ ml solution for injection, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Hydroxypropyl methycellulose 0.3 % + Dextran 70 0.1% eye drop 0.8 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
448 เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) 0 0 E-bidding -
449 ประกาศราคากลางยา Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) 0 0 E-bidding -
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Fluticasone 250 mcg 1 dose + Salmeterol 50 mcg 1 dose inhalation powder 60 dose inhalation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Fluticasone 250 mcg 1 dose + Salmeterol 25 mcg 1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Oxaliplatin 150 mg 30 ml concentrate for solution for infusion 30 ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rosuvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
455 ประกาศผู้ชนะ Meropenem 1 g powder for solution for injection infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
456 ประกาศราคากลางน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 -
457 ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 -
458 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข็มเจาะเลือด เบอร์ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
460 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 E-bidding -
461 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
462 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
463 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียม จำนวน 2 รายการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
464 ประกาศผลการซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ชนิดแยกเม็ดเลือดขาวได้ 5 ชนิด จำนวน 80,000 เทสส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
465 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อ Phototherapy ชนิด LED (เครื่องไฟส่องเด็กที่มีอาการตัวเหลือง) จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
466 ประกาศประกวดราคาซื้อPhototherapy ชนิด LED (เครื่องไฟส่องเด็กที่มีอาการตัวเหลือง) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 760 0 E-bidding -
467 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
468 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
469 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ 0 0 E-bidding -
470 ประกาศผลการซื้อน้ำยาสำหรับตรวจปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (Hb A1C) จำนวน 15,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
471 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
472 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ณ สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 0 0 E-bidding -
473 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ 0 0 E-bidding -
474 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
475 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
476 ประกาศผลการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 72 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
477 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -80 ํC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
478 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
479 ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
480 ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาเอและบี เชื้อไวรัสอาร์เอสวีแบบรวดเร็ว จำนวน 11,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
481 ประกาศราคากลางวัสดุ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3) 0 1 E-bidding -
482 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อถุงมือปลอดเชื้อสำหรับสวมทำหัตถการชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
483 ประกาศผลการซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 40,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
484 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
485 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อรถพยาบาล จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
486 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
487 ประกวดราคาซื้อยา Azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๘๔๗๑๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
488 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
489 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Gabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๘๘๗๒๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
490 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Dolutegravir ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๑๐๐๒๓๕๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
491 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๘๔๗๑๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
492 ประกวดราคาซื้อยา Gabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๘๘๗๒๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
493 ประกวดราคาซื้อยา Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
494 ประกวดราคาซื้อยา Dolutegravir ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๑๐๐๒๓๕๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
495 เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) 0 0 E-bidding -
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Losartan potassium 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Mometasone furoate 50 mcg 1 dose nasal spray suspension 140 actuation bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Diphtheria toxoid 2 iu 0.5 ml + Pertussis vaccine acellular 8 mcg 0.5 ml + Tetanus toxoid 20 iu 0.5 ml suspension for injection 0.5 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Hepatitis A virus vaccine 160 iu 0.5 ml suspension for injection, 0.5 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Rebamipide 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หน้ากากผู้ป่วยสำหรับการผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Epoetin alfa 4000 iu 0.4 ml solution for injection 0.4 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 10000 iu 1 ml solution for injection in pre-filled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หน้ากากผู้ป่วยสำหรับการผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Omeprazole 40 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
506 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
507 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาเอและบี เชื้อไวรัสอาร์เอสวีแบบรวดเร็ว จำนวน 11,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
508 ประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
509 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
510 ประกาศราคากลางยา Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) 0 0 E-bidding -
511 ประกวดราคาซื้อยา Liraglutide ๖ mg/๑ ml solution for injection, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
512 เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙) 0 0 E-bidding -
513 เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Gabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๘๘๗๒๘) 0 0 E-bidding -
514 ประกาศราคากลางยา Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙) 0 0 E-bidding -
515 ประกาศราคากลางยา Gabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๘๘๗๒๘) 0 0 E-bidding -
516 ประกาศราคากลางยา Azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๘๔๗๑๗) 0 0 E-bidding -
517 เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๘๔๗๑๗) 0 0 E-bidding -
518 เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Dolutegravir ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๑๐๐๒๓๕๖) 0 0 E-bidding -
519 ประกวดราคาซื้อยา Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
520 ประกาศราคากลางยา Dolutegravir ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๑๐๐๒๓๕๖) 0 0 E-bidding -
521 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก เจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ณ สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 1 -
522 ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
523 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Sertraline 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Atorvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Atorvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
527 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
528 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 79 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3) 0 0 E-bidding -
529 ประกาศผลการซื้อPhototherapy ชนิด LED (เครื่องไฟส่องเด็กที่มีอาการตัวเหลือง) จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
530 ประกาศผลการซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
531 ประกาศผลการซื้อข้อสะโพกเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
532 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปแบบสไลด์พื้นเตียงได้ด้วยรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
533 ประกาศผลการซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปแบบสไลด์พื้นเตียงได้ด้วยรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
535 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
536 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
537 ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
539 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Pregabalin 75 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rosuvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
542 ประกาศราคากลางยา Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
543 ยา Ursodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒) 0 0 E-bidding -
544 ยา Epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ ml solution for injection,๐.๓ ml prefilled syr (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๐๐๑๕) 0 0 E-bidding -
545 ยา Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑) 0 0 E-bidding -
546 ยา Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕) 0 0 E-bidding -
547 ประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
548 ประกาศราคากลางยา Ursodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒) 0 0 E-bidding -
549 ประกาศราคากลางยา Epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ ml solution for injection,๐.๓ ml prefilled syr (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๐๐๑๕) 0 0 E-bidding -
550 ประกาศราคากลางยา Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑) 0 0 E-bidding -
551 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Ursodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
552 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ ml solution for injection,๐.๓ ml prefilled syr (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๐๐๑๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
553 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
554 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
555 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
556 ประกาศราคากลางยา Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕) 0 0 E-bidding -
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Liraglutide ๖ mg/๑ ml solution for injection, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
559 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Diosmin 450 mg + Hesperidin 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
561 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
562 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อยา Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
563 ประกาศผลการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
564 ประกวดราคาซื้อยา Ursodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๘๕๑๘๒๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
566 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 -
567 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 -
568 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 -
569 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างตัดเย็บผ้าผู้ป่วย จำนวน 55 รายการ 0 0 -
570 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาเอและบี เชื้อไวรัสอาร์เอสวีแบบรวดเร็ว จำนวน 11,000 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
571 ประกวดราคาซื้อยา Epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ ml solution for injection,๐.๓ ml prefilled syr (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๐๐๑๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Risedronate sodium 150 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
573 ประกาศผลการซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
574 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 13 รายการ 0 0 E-bidding -
575 ประกวดราคาซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
576 ประกวดราคาซื้อยา Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
577 ประกาศผู้ชนะ Epoetin alfa 10000 iu 1 ml solution for injection in pre-filled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Epoetin alfa 4000 iu 0.4 ml solution for injection 0.4 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
579 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
580 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
581 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
582 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
583 ประกาศผลการผลการจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ณ สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา 0 0 ประกวดราคา -
584 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
585 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว 0 0 E-bidding -
586 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 0 0 E-bidding -
587 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 -
588 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 595 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
589 ประกาศราคากลางถุงมือปลอดเชื้อสำหรับสวมทำหัตถการชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
590 ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
591 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 836 -
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Simvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Omeprazole 20 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amlodipine 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amlodipine 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Gabapentin 300 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Oseltamivir 75 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Metformin Hydrochloride 500 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg + Zidovudine 250 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Azithromycin 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Levofloxacin 500 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Simvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Efavirenz 600 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Hypromellose 300 mg 100 ml eye drops solution 10 ml bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Sodium chloride 900 mg 100 ml solution for injection infusion 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Carvedilol 6.25 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Rilpivirine 25 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Piperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg powder for solution for injection infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
611 ประกาศผู้ชนะ Emtricitabine 200 mg film-coated tablet + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amoxicillin 875 mg + Clavulanic acid 125 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Sodium chloride 900 mg 100 ml solution for injection 5 ml unit dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Sodium chloride 900 mg 100 ml solution for injection infusion 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
616 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
617 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือสำหรับการตรวจทางการแพทย์หรือไม่เกี่ยวกับการศัลยกรรม เบอร์ S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Mosapride 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Simvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Efavirenz 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Lamivudine 150 mg + Zidovudine 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Simvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Sodium chloride 900 mg 100 ml solution for injection infusion 100 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amoxicillin 875 mg + Clavulanic acid 125 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Azithromycin 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Omeprazole 20 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
628 10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Sodium chloride 900 mg 100 ml solution for injection infusion 1000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Levofloxacin 500 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Sodium chloride 900 mg 100 ml irrigation solution 1 L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Oseltamivir 75 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
632 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Metformin 500 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
633 ตารางราคากลาง Metformin 500 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Metformin Hydrochloride 500 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amlodipine 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amlodipine 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Gabapentin 300 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Carvedilol 6.25 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Rilpivirine 25 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Efavirenz 600 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
641 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
642 ตารางราคากลาง Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
643 ตารางราคากลาง Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
646 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
647 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
648 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
649 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงมือปลอดเชื้อสำหรับสวมทำหัตถการชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
650 ตารางราคากลาง Efavirenz 600 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rebamipide 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
652 ประกาศผลการซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาเอและบี เชื้อไวรัสอาร์เอสวีแบบรวดเร็ว จำนวน 11,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
653 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการ 0 0 -
654 ประกาศผลการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
655 ประกาศผลการซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
656 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ 0 0 E-bidding -
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 10000 iu 1 ml solution for injection in pre-filled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Epoetin alfa 4000 iu 0.4 ml solution for injection 0.4 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
659 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
660 ประกาศราคากลางชุดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 647 E-bidding -
661 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rosuvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Lopinavir 100 mg + Ritonavir 25 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Mometasone furoate 50 mcg 1 dose nasal spray suspension 140 actuation bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Sertraline 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือสำหรับการตรวจทางการแพทย์หรือไม่เกี่ยวกับการศัลยกรรม เบอร์ S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
667 9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Hydroxypropyl methycellulose 0.3 % + Dextran 70 0.1% eye drop 0.8 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Fluticasone 250 mcg 1 dose + Salmeterol 50 mcg 1 dose inhalation powder 60 dose inhalation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
670 ประกาศผลการซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
671 ประกาศผลการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Risedronate sodium 150 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
673 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ 0 0 -
674 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Manidipine tablet 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
676 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 4 E-bidding -
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Fenofibrate 160 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Cisatracurium 10 mg 5 ml solution for injection infusion 5 ml ampoule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
679 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Ritonavir 100 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
680 ตารางราคากลาง Ritonavir 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ritonavir 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Clopidogrel 75 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Acetylcysteine 600 mg effervescent tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Hyaluronate sodium 180 mg 100 ml eye drop solution 0.3 ml unit dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Meropenem 1 g powder for solution for injection infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ขนาดบรรจุ 400 กรัม-กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
688 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 4) 1 0 E-bidding -
689 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
690 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3) 0 0 E-bidding -
691 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
692 ประกาศผลการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
693 ประกาศราคากลางวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 873 -
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Calcium polystyrene sulfonate 5 g powder for oral rectal suspension โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
695 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
696 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Gabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๘๘๗๒๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดให้สารน้ำ ชนิดใช้กับเครื่องช่วยปั๊ม (IV SETFOR PUMP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Tocilizumab 400 mg 20 ml concentrate for solution for infusion 20 ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Tocilizumab 80 mg 4 ml concentrate for solution for infusion 4 ml vial โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ibandronic acid 3 mg 3 ml solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Dolutegravir ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๑๐๐๒๓๕๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข็มเจาะเลือด เบอร์ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
706 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 595 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Atorvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
709 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Glimepiride 4 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
711 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 745 0 E-bidding -
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Lamivudine 150 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
713 ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
714 ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 -
715 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
716 ประกาศผู้ชนะ Rosuvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Cisatracurium 10 mg 4 ml solution for injection infusion 5 ml ampoule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Pregabalin 75 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Ursodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
721 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 578 0 E-bidding -
722 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงมือปลอดเชื้อสำหรับสวมทำหัตถการชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amino acids 3 g 100 ml + Glucose 7.5 g 100 ml solution for infusion 1 l โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Triptorelin 11.25 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๘๔๗๑๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
726 ตารางราคากลาง Losartan potassium 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
727 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Losartan potassium 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Losartan potassium 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Acetylcysteine 600 mg effervescent tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
730 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
731 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาสำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 800 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Diosmin 450 mg + Hesperidin 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
734 ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
735 ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือปลอดเชื้อสำหรับสวมทำหัตถการชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
736 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 595 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 961 0 E-bidding -
737 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
738 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
739 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำตรวจวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
740 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
741 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
742 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
743 ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 -
744 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 -
745 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
746 ตารางราคากลาง Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Epoetin alfa 4000 iu 0.4 ml solution for injection 0.4 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 10000 iu 1 ml solution for injection in pre-filled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
751 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
752 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 578 0 E-bidding -
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Risedronate sodium 150 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
754 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
755 ตารางราคากลาง Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Carvedilol 6.25 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Sodium chloride 900 mg 100 ml solution for injection 5 ml unit dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Mosapride 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
760 เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๓๕๔๔) 0 0 E-bidding -
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Rebamipide 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amoxicillin 875 mg + Clavulanic acid 125 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ ml solution for injection,๐.๓ ml prefilled syr (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๐๐๑๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
764 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -