กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) 0 0 -
2 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเของงานจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2562 0 0 -
3 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 0 0 E-bidding -
4 ประกาศราคากลาง กรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อวีดีโอ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๗ เรื่อง 0 0 -
5 ประกาศราคากลาง กรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกัน และควบคุมโรค และภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคของประชาชนไทย ประจำปี 2562 0 0 -
6 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกัน และควบคุมโรค และภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคของประชาชนไทย ประจำปี 2562 0 0 -
7 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2562 0 0 -
8 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีโอเรื่องโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 7 เรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
9 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีโอ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 7 เรื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
10 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางงานจ้างผลิตสื่อการลดอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในกลุ่มเสี่ยง จำนวน 2 รายการ 0 0 -
11 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างจ้างผลิต ชุดนิทรรศการ สร้างความรู้ และความรอบรู้ เรื่อง ฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 0 0 -
12 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างผลิต ชุดนิทรรศการ สร้างความรู้ และความรอบรู้ เรื่อง ฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 0 0 -
13 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ชนิดแผ่นพับ 0 0 -
14 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ชนิดแผ่นพับ 0 0 -
15 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างผลิตสื่อการลดอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในกลุ่มเสี่ยง จำนวน 2 รายการ 0 0 -
16 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างผลิตสื่อความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2 รายการ 0 0 -
17 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางงานจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ชนิดสติ๊กเกอร์ 0 0 -
18 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับ 5 ตอนสำหรับพกพา เรื่อง "โรคความดันโลหิตสูง วัดก่อน รู้ก่อน ควบคุมได้" 0 0 -
19 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับ 5 ตอนสำหรับพกพา เรื่อง "โรคความดันโลหิตสูง วัดก่อน รู้ก่อน ควบคุมได้" 0 0 -
20 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางงานจ้างออกแบบและผลิตหนังสือ การดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย จำนวน 500 เล่ม 0 0 -
21 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะาของงานจ้างออกแบบและผลิตหนังสือ การดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย จำนวน 500 เล่ม 0 0 -
22 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างผลิตสื่อ และคู่มือการประเมินด้านการสื่อสารความเสี่ยง 0 0 -
23 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อ และคู่มือการประเมินด้านการสื่อสารความเสี่ยง 0 0 -
24 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางงานจ้างบริการตัดข่าวออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบริการเฝ้าข่าวทางโทรทัศน์ (TV Monitoring) ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
25 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างบริการตัดข่าวออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบริการเฝ้าข่าวทางโทรทัศน์ (TV Monitoring) ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
26 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างบริการตัดข่าวออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบริการเฝ้าข่าวทางโทรทัศน์ (TV Monitoring) ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
27 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการตัดข่าวออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบริการเฝ้าข่าวทางโทรทัศน์ (TV Monitoring) ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
28 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการตัดข่าวออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบริการเฝ้าข่าวทางโทรทัศน์ (TV Monitoring) ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
29 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างบริการตัดข่าวออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบริการเฝ้าข่าวทางโทรทัศน์ (TV Monitoring) ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
30 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการตัดข่าวออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบริการเฝ้าข่าวทางโทรทัศน์ (TV Monitoring) ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 ประกวดราคา -
31 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ราคากลางจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 890000 E-bidding -
32 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
33 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการตัดข่าวออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบริการเฝ้าข่าวทางโทรทัศน์ (TV Monitoring) ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
34 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
35 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
36 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางงานจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร ชนิดแผ่นพับ จำนวน 1 งาน 0 2 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร ชนิดแผ่นพับ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางงานจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก จำนวน 2 รายการ 0 2 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางงานจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 900 0 E-bidding -
43 ประกวดราคาจ้างบริการตัดข่าวออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เเละบริการเฝ้าข่าวทางโทรทัศน์ (TV Monitoring) ที่เกี่ยวข้องกับโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1480500 0 E-bidding -
44 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการตัดข่าวออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบริการเฝ้าข่าวทางโทรทัศน์ (TV Monitoring) ที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
45 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สปอตทางสถานีวิทยุ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำแนะนำประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง จ้างการประเมินการรับรู้โรคและภัยสุขภาพ เพื่อใช้ในการตอบโต้ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
48 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางจ้างการประเมินการรับรู้โรคและภัยสุขภาพ เพื่อใช้ในการตอบโต้ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าสัญญาณสำหรับการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของเครือข่ายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
51 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อข้อความประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
52 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวประชาสัมพันธ์มาตรการหลักในการป้องกันโรคโควิด19 (COVID-19) ผ่านทางสื่อดิจิตอลจอ LED ในกรุงเทพมหานคร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง จ้างผลิตและเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวประชาสัมพันธ์มาตรการหลักในการป้องกันโรคโควิด19 (COVID-19) ผ่านทางสื่อดิจิตอลจอ LED ในกรุงเทพมหานคร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1905 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 9 รายการ 25232 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศกรมควบคมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อความรู้เพื่อส่งเสริมการสวมหน้ากากในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพในภาวะวิกฤติ (Crisis Risk Communication) (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) จำนวน ๑ งาน 498908 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
59 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควมคุมโรค เรื่องประกาศผู้นะการเสนอราคาจ้างซ่อมเลนส์ยี่ห้อ NIKON AF-S ระยะเลนส์ 24-70F/2.8G#1174175 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบและผลิตแผ่นปลิว เรื่อง การป้องกันโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๒ รายการ 205000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
61 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ เรื่องประเด็นสื่อสารหลัก (Key Messages) ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
62 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สปอตทางสถานีวิทยุ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำแนะนำประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99510 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
63 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มศักยภาพการกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
64 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนากระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
65 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง 7000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียมาตรการในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ จำนวน ๑ งาน 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 0 1944800 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน 2100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการเฝ้าระวังติดตามการรับฟังความคิดเห็นของสังคมต่อมาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการให้บริการวัคซีน COVID-19 (Sinovac) ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ จำนวน ๑ งาน 0 2999950 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1944800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ เรื่อง "การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19" 0 990000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137709 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการวัคซีน COVID-19 (Sinovac) ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 3000000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ เรื่อง “การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19” จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 945000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ระกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเรื่อง การให้บริการวัคซีน COVID-19 (AstraZeneca) ผ่านโซเชียลมีเดีย 0 590000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตทางสถานีวิทยุ เรื่อง "การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19" จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15718.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้กันความชื้นระบบแสดงผลดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9630 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะสำนักงานตัวแอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0 188430 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 188500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน Call Center 1422 พร้อมเดินระบบไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสาย Lan จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 46100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับ ห้อง call center 1422 97500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อความรู้เพื่อส่งเสริมการสวมหน้ากากในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 330000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ประการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ “ข้อปฏิบัติสำหรับคนร่วมบ้าน ผู้ติดเชื้อยืนยัน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง)” จำนวน ๘๕,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497250 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การให้บริการวัคซีนโควิด 19 ผ่านโซเซียลมีเดีย จำนวน ๑ งาน 499990 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอข้อมูลวัคซีนโควิด 19 โดยบุคคลสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข้อเสนอ จ้างการประเมิน การรับรู้โรคและภัยสุขภาพ เพื่อใช้ในการตอบโต้ข้อมูลข่าวสาร 300000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 136425 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางจ้างเหมาบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลข่าวสารโรคโควิด-19 ผ่านสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 0 499920 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลข่าวสารโรคโควิด-19 ผ่านสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรรมส่งมอบวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชน 57000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องปริ้นท์เตอร์เลเซอร์ ขาว - ดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเรื่อง การให้บริการวัคซีน COVID-19 (AstraZeneca) ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 590000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 3000000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางจ้างเหมาบริการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 0 300000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง อาคาร 11 ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 6600 0 -
103 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้เท่าทันเชื้อกลายพันธู์ COVID-19 ผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 610000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือเรื่องการสำรวจความต้องการข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพรวมถึงพฤติกรรมบริโภคสื่อของประชาชนในกลุ่มวัยทำงาน จำนวน 50 เล่ม 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 30259.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 ประการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้เท่าทันเชื้อกลายพันธุ์ COVID-19 ผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 610000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15536.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ประการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดทำกรอบการดำเนินงานด้านการสื่อสาร และความรอบรู้สุขภาพที่สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย ภายใต้แผนแม่บทที่ ๑๓ ในระยะที่ ๒ สร้างความเข็มแข็ง (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ประการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29925 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
110 ประการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือ เรื่องประเด็นสื่อสารหลักเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ 237540 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 4 พร้อมเดินสาย Lan และสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2564
112 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2564
113 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบผลิตและจัดพิมพ์คู่มือการป้องกันและดูแลตัวเองในสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496266 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำรวจความคิดเห็นของประชาชน (DDC Poll) จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตฉากพื้นหลัง (backdrop) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
116 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางสื่อ Social Media จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199502 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือโควิด 19 ในผู้สูงอายุ จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500000 0 -
118 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือโควิด 19 ในผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 495000 -
119 ประการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสายนำสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
120 ประการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๒ รายการ 9512.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
121 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการพัฒนางานบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2564
122 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวิดีโอ Sony รุ่น PJ670 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6505.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
123 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4410 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2564
124 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (DDC Poll) จำนวน 2 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2564
125 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41184.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
126 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46826 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเขียนข่าวเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๑ งาน 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือคู่มือเรื่อง “คู่มือการตรวจประเมินการสื่อสารความเสี่ยงตามเกณฑ์กฎอนามัยระหว่างประเทศ (JEE-IHR 2005 second edition) และดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางสุขภาพโลก (GHS Index)” 299600 0 -
129 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตโปสเตอร์ \" ๑๐ ข้อแนะนำ ทำโรงพยาบาลสนามให้ปลอดยุ้งลาย \"จำนวน ๖,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 118800 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตโปสเตอร์ " ๑๐ ข้อแนะนำ ทำโรงพยาบาลสนามให้ปลอดยุงลาย " จำนวน ๖,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือความรู้เรื่องวัคซีนโรคโควิด 19 สำหรับประชาชน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 249952 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือความรู้เรื่องวัคซีนโรคโควิด 19 สำหรับประชาชน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 249952 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (DDC Poll) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 210000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
134 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
135 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการเฝ้าระวังติดตามการรับฟังความคิดเห็นของสังคมต่อมาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
136 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องราคากลาง จ้างเหมาการเฝ้าระวังติดตามการรับฟังความคิดเห็นของสังคมต่อมาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 450000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
137 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเขียนข่าวเกี่ยวกับโรคเเละภัยสุขภาพ จำนวน 1 งาน 60000 0 -
139 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อรายงานประจำปี ๒๕๖๔ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
140 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตัดข่าวออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการเฝ้าข่าวสถานีโทรทัศน์ และบริการติดตามรับฟังข่าวสาร ต่อมาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ทางสื่อกระแสหลัก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
141 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
142 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร Creative Digital (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) จำนวน ๑ คน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
144 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลประชาชนกรมควบคุมโรค Call Center 1422 จำนวน ๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 270000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
145 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมอุปกรณ์เสริมครบชุด จำนวน ๒ เครื่อง 52800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2564
147 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนห้องประชุม และปรับปรุงพื้นห้องสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
148 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง คู่มือกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29960 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
149 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ราคากลาง เช่าสัญญาณสำหรับให้บริการผ่านระบบอินเตอร์ของเครือข่ายโทรศัพท์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 999862 วิธีเฉพาะเจาะจง -
150 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 740 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
151 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเขียนข่าวเกี่ยวกับโรคเเละภัยสุขภาพ จำนวน 1 งาน 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าสัญญาณสำหรับให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของเครือข่ายโทรศัพท์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 999862 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
153 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกเเบบเเละผลิตสื่อมัลติมีเดีย เรื่องเปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดใจ เปิดประเทศด้วยความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
154 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องราคากลาง จ้างออกเเบบเเละผลิตสื่ิอมัลติมีเดีย เรื่องเปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดใจ เปิดประเทศด้วยความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 480000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
155 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 (Plus) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 999960 0 -
156 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตุ้โดยสารปรับอากาศ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (DDC Poll) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน JEE/IHR (2005) ปี 2565 (ภาคภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 คน 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
159 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 2300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499950 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
161 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง 8000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
162 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องราคากลาง จ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นปลิวชุดความรู้เรื่องผลกระทบทางสุขภาพจาก สถานการณ์อุทกภัย 0 150000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
163 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นปลิวชุดความรู้เรื่องผลกระทบทางสุขภาพจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 4 รายการ 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องราคากลาง จ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (DDC Poll) 0 200000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
165 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (DDC Poll) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
166 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 29189.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59918.9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
168 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวีดีทัศน์การดำเนินงานของกรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลประชาชนกรมควบคุมโรค Call center 1422 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลประชาชนกรมควบคุมโรค Call center 1422 จำนวน 5 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ SAMSUNG 680 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5136 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบการจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
173 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างออกแบบการจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 149000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
174 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
175 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
176 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ และการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
177 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ 9135 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการสำรวจการดำเนินงานด้านการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้โรคและภัยสุขภาพและรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ภายใต้แผนแม่บทที่ ๑๓ ในระยะปฏิรูป ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมที่วางคีย์บอร์ด จำนวน 40 ตัว 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2565
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกระบวนการทบทวนและรวบรวมข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระยะเข้มแข็ง (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 1 งาน 300000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
181 ระกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างผลิตคลิปวีดีโอเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๒ เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 299600 วิธีเฉพาะเจาะจง -
182 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7630.08 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
183 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวีดีโอเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๒ เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 299600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
184 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตอบกลับข้อความอัตโนมัติสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ แก่ประชาชน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
185 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
186 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
187 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตโปสเตอร์ เรื่อง การป้องกันโรคโควิด 19 จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
188 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเดินสายไฟ สายแลนและจุดปลั๊กไฟ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์และค่าแรงงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
189 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 288 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
190 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร Creative Digital (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
191 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
192 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องปริ้นท์เตอร์เลเซอร์ สี - ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
193 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11513.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
194 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (DDC Poll) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (DDC Poll) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 200000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
196 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงประตูและตู้สำนักงาน และทำป้ายชื่อสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 204200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
197 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดข่าวออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการเฝ้าข่าวทางสถานีโทรทัศน์ และติดตามรับฟังข่าวสารต่อมาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ทางสื่อกระแสหลัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499904 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
198 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการเฝ้าระวังติดตามการรับฟังความคิดเห็นของสังคมต่อมาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
199 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม\"การเตรียมความพร้อมโรคโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น”จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1893900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
200 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างจัดกิจกรรม \"การเตรียมความพร้อมโรคโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น” จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1893900 วิธีเฉพาะเจาะจง -
201 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33098 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
202 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปล ภาษาทางวิชาการด้านการสื่อสารความเสี่ยงตามเกณฑ์กฎอนามัยระหว่างประเทศ 5500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
204 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 (plus) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 666640 วิธีเฉพาะเจาะจง -
205 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 (Pius) 666640 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
206 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 288 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตคู่มือ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จำนวน 1 งาน 85000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2565
208 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ 2207 นนทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
210 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ เรื่อง การป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 จำนวน 3 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 388000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
212 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์แนวทางการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพสำหรับรองรับภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
213 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกเเบบเเละผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่องคำเเนะนำการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 จำนวน 6 ภาษา 2 รายการ 499800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างออกเเบบเเละผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่องคำเเนะนำการป้องกัควบคุมโรคโควิด 19 จำนวน 6 ภาษา 2 รายการ 0 499800 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการถอดบทเรียนสื่อสารความเสี่ยงในการระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 1 งาน 495000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2565
216 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาดำเนินการถอดบทเรียนสื่อสารความเสี่ยงในการระบาดของโรคโควิด 19 0 495000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอ เรื่องคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 ระยะ Post-pandemic จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
218 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือเรื่องการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2565 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ 14151 0 -
220 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อถอดบทเรียน การบริหารจัดการโควิด 19 เพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (BACKDROP FULL FRAME) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อถอดบทเรียน การบริหารจัดการโควิด 19 เพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 500 เเผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16050 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0 0 E-bidding -
223 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารพร้อมอุปกรณ์เสริมครบชุด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
224 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เเช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร จำนวน 167 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7588.39 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
225 ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 5 รายการ 0 601300 E-bidding -
226 ร่าง ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
227 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการเฝ้าระวังติดตามการรับฟังความคิดเห็นของสังคมต่อมาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) 337500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาการเฝ้าระวังติดตามการรับฟังความคิดเห็นของสังคมต่อมาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) 0 337500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
229 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
230 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน กรมควบคุมโรค ( Call center 1422) 102000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
231 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้่างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน กรมควบคุมโรค ( Call center 1422) 0 102000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
232 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน สายด่วนกรมควบคุมโรค ( Call center 1422) 384000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
233 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้่างเหมาเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน กรมควบคุมโรค ( Call center 1422) 0 102000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
234 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ วิเคราะห์เเละสรุป เเละรายงานการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร เรื่องโรคเเละภัยสุขภาพ (นักประชาสัมพันธ์) 204000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
235 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ วิเคราะห์เเละสรุป เเละรายงานการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร เรื่องโรคเเละภัยสุขภาพ (นักประชาสัมพันธ์) 0 204000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
236 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ประสานงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค (นักวิชาการสาธารณสุข) 204000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
237 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างผู้ประสานงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค (นักวิชาการสาธารณสุข) 0 204000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
238 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานโครงการด้านการสื่อสาธารณะเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
239 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 167 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7588.39 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
240 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 601300 0 E-bidding -
241 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ทางสื่อกระแสหลัก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 374928 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
242 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อรายงานประจำปี ๒๕๖๕ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
243 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 601 0 E-bidding -
244 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 601 0 E-bidding -
245 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำอ่างล้างมือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
246 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อคลิปวิดีโอท่องเที่ยวปลอดภัย ปลอดโรคฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
247 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณสำหรับการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของเครือข่ายโทรศัพท์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499998 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
248 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 601 0 E-bidding -
249 ร่าง ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 3) 0 0 E-bidding -
250 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๒๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4625 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
251 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 601 0 E-bidding -
252 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างผลิตภาพยนต์สั้น เรื่อง Move on จากโควิดใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
253 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน สายด่วนกรมควบคุมโรค (Call Center 1422) ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
254 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติรวมพลังเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด 19 ให้ประชาชนปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
255 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตภาพยนต์สั้น Move on จากโควิดใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
256 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลประชาชนสายด่วนกรมควบคุมโรค (Call Center 1422 ) จำนวน 6 คน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลประชาชนสายด่วนกรมควบคุมโรค Call Center 1422 จำนวน 6 คน 0 192000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ (รถตู้) เลขทะเบียน นจ 2207 นนทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
259 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55640 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
260 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
261 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกเเบบเเละผลิตเเผ่นพับ เรื่อง คำเเนะการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
262 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการเฝ้าระวังติดตามการรับฟังความคิดเห็นของสังคมต่อมาตราการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 225000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
263 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตัดข่าวออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการเฝ้าข่าวสถานีโทรทัศน์ และบริการติดตามรับฟังข่าวสารต่อมาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทางสื่อกระแสหลัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 249952 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
264 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 29232.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
265 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2566
266 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 601 0 E-bidding -
267 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคลิปวิดีโอ เรื่อง คำแนะนำการป้องกันโรคอุจจาระร่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99510 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
268 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11367 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
269 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลสื่อสารความเสี่ยง Datariskcom DDC จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2566
270 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร จำนวน 167 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7630.08 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2566
271 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่มัลติมีเดีย เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 และเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด ผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
272 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่มัลติมีเดีย เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 และเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด ผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย 0 499990 วิธีเฉพาะเจาะจง -
273 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
274 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2566 จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 499950 วิธีเฉพาะเจาะจง -
275 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวีดีโอและสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมควบคุมโรค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
276 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างผลิตคลิปวีดีโอและสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมควบคุมโรค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 299500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
277 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหลักสูตรการจัดการการระบาดของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง (Infodemics) และการสื่อสารความเสี่ยงภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
278 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ ข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
279 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
280 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
281 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
282 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
283 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
284 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
285 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพในฤดูร้อน ทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2566
286 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง เช่าสัญญาณสำหรับการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของเครือข่ายโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
287 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง เช่าสัญญาณสำหรับการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของเครือข่ายโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 239680 วิธีเฉพาะเจาะจง -
288 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง จ้างผลิตสื่อและเนื้อหาชุดวิชาการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning) หลักสูตรการสื่อสารความเสี่ยงทางสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 465174 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
289 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง จ้างบริการติดตาม Monitoring รับฟังความคิดเห็นสื่อสังคม สะท้อนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทางสื่อกระแสหลัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499904 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
290 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง จัดซื้้้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33304 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
291 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตภาพยนตร์สั้น เรื่อง Health for Wealth คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
292 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการติดตาม Monitoring รับฟังความคิดเห็นสื่อสังคม สะท้อนพฤติกรรมสุขภาพและมาตรการ การดำเนินงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
293 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาการติดตาม Monitoring รับฟังความคิดเห็นสื่อสังคม สะท้อนพฤติกรรมสุขภาพและมาตรการการดำเนินงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 450000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
294 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (DDC Poll) เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
295 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
296 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิถุนายน 2566
297 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15943 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
298 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง จ้างเหมาดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 95000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
299 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมอุปกรณ์ห้องน้ำหญิง อาคาร 11 ชั้น 4 3000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
300 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
301 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเเละประสานงานโครงการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคเเละภัยสุขภาพผ่านช่องทางที่เหมาะสม ประจำปี 2566 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
302 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพไปสู่ประชาชนทางสถานีวิทยุและทาง Social Media จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 298 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
303 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
304 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอ่านบท Telepromter จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73616 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
305 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
306 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือ เรื่องการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2566 จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
307 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
308 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นจ 2207 นนทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5531.9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
309 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15568 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
310 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกเเบบเเละผลิตคู่มือบันทึกเเห่งสุขภาพ สุขภาวะของผู้สูงอายุ ในรูปเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จำนวน 1 งาน 75352 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
311 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 9 คัน 49200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
312 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
313 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมอุปกรณ์เสริมครบชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
314 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน 1 คน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวสิรามล โตแก้ว) 128 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
315 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน 1 คน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวกฤตพร สืบมงคลชัย) 128 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
316 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน 1 คน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวพาณิภัค กิ้มอารีย์) 128 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
317 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง เช่าสัญญาณสำหรับการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของเครือข่ายโทรศัพท์ ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 250000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
318 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมอุปกรณ์เสริมครบชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 26400 วิธีเฉพาะเจาะจง -
319 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน 1 คน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวสยมพร เกิดโพธิ์ชา) 128000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมคุมโรค (Call Center 1422) (นางสาวสยมพร เกิดโพธิ์ชา) 0 128000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
321 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน 1 คน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวนูรฮูดา มาน๊ะ) 128 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
322 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน 1 คน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายอนุชา ก้านอินทร์) 128000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
323 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมคุมโรค (Call Center 1422) (นายอนุชา ก้านอินทร์) 0 128000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
324 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน 1 คน จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 (นางสาวสิรามล โตแก้ว) 0 128000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
325 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน 1 คน จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 (นางสาวกฤตพร สืบมงคลชัย) 0 128000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
326 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน 1 คน จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 (นางสาวพาณิภัค กิ้มอารีย์) 0 128000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
327 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน 1 คน จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 (นางสาวนูรฮูดา มาน๊ะ) 0 128000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
328 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ประสานงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค(นักวิชาการสาธารณสุข) จำนวน ๑ คน ระยะเวลาตั้งแต่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวจุฑารัตน์ แผนเจริญ) 136 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2566
329 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2566
330 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน 1 คน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวมัชฌิมา สุขวัตร)) 136000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
331 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน 1 คน จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 (นางสาวมัชฌิมา สุขวัตร) 0 136000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
332 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิเคราะห์และสรุป และรายงานการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคภัยและสุขภาพ(นักประชาสัมพันธ์) จำนวน ๑ คน ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายจักรพงศ์ พิมา)) 136 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2566
333 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากร Creative Digital จำนวน 1 คน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวสโรชา ศรีทองทุม) 12800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
334 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาบุคลากร Creative Digital จำนวน 1 คน จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 (นางสาวสโรชา ศรีทองทุม) 0 128000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
335 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาเฝ้าระวัง คัดกรองและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ติดตามรับฟังความคิดเห็นสื่อสังคมและสรุปภาพรวมรับฟังความคิดเห็น ประเด็นโรคและภัยสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 675000 0 E-bidding -
336 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเฝ้าระวัง คัดกรองและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ติดตามรับฟังความคิดเห็นสื่อสังคมและสรุปภาพรวมรับฟังความคิดเห็น ประเด็นโรคและภัยสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 675000 0 E-bidding -
337 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
338 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเฝ้าระวัง คัดกรองและตอบโต้ข้อมูลข่าวสาร ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ติดตามรับฟังความคิดเห็นสื่อสังคมและสรุปภาพรวมรับฟังความคิดเห็น ประเด็นโรคและภัยสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 675000 0 E-bidding -
339 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกเเบบเเละผลิตเเผ่นพับ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 1 งาน 99320 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
340 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างออกเเบบเเละผลิตเเผ่นพับ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 1 งาน 0 99320 วิธีเฉพาะเจาะจง -
341 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อต้นแบบสปอตวิทยุเรื่องโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2566
342 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกเเบบเเละผลิตสื่อรายงานประจำปี 2566 สำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในรูปเเบบหนังสืออิเล็็กทรอนิกส์ (E-book) จำนวน 1 งาน 25000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
343 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างออกเเบบเเละผลิตสื่่อรายงานประจำปี 2566 สำนักสื่อสารความเสี่ยงเเละพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในรูปเเบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 0 25000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
344 ประกาศกรมควบคุมโรค สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ของสำนักงานสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4847.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2566
345 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
346 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเเผละเผยเเพร่คลิปวีดีโอ เรื่อง คำเเนะนำการป้องกันฝีดาษวานร (Mpox) จำนวน 1 งาน 130000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
347 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างผลิตเเละเผยเเพร่คลิปวีดีโอ เรื่องคำเเนะนำการป้องกันโรคฝีดาษวานร (Mpox) 0 130000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
348 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56774.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
349 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบแสดงผลสื่อโซเชี่ยลมีเดียบนฐานข้อมูล สื่อสารความเสี่ยง Datariskcom DDC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2567
350 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณสำหรับการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของเครือข่ายโทรศัพท์ 200090 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
351 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง เช่าสัญญาณสำหรับการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของเครือข่ายโทรศัพท์ 0 200090 วิธีเฉพาะเจาะจง -
352 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวีดิโอเรื่อง ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2567
353 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
354 ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง ของสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
355 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3310 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
356 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5979 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
357 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเผยเเพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อสารความเสี่ยงโรคที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน จำนวน 1 งาน 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
358 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาเผยเเพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน จำนวน 1 งาน 0 200000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
359 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง ของสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
360 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ทักษะการเข้าถึงและการตรวจสอบข้อมูลเพื่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันควบคุมโรค 199000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
361 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดบทเรียนด้านการสื่อสารเเละความรอบรู้สุขภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ระยะปฏิรูป) ภายใต้เเผนเเม่บทที่ 13.1 เเละ 13.5 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
362 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างถอดบทเรียนด้านการสื่อสารเเละความรอบรู้สุขภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ระยะปฏิรูป) ภายใต้เเผนเเม่บทที่ 13.1 เเละ 13.5 จำนวน 1 งาน 0 30000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
363 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
364 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31789.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2567
365 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมเเละสร้างเสริมองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพ HLO ในระดับกรม 300000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
366 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมเเละสร้างเสริมองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพ HLO ในระดับกรม 0 299172 วิธีเฉพาะเจาะจง -
367 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจเเละวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันเเละตควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพ ปี 2567 440000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
368 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาสำรวจเเละวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันเเละควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพของประชาชน ปี 2567 0 440000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
369 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ วิเคราะห์และสรุป และรายงานการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร เรื่อง โรคและภัยสุขภาพ (นักประชาสัมพันธ์) จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
370 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมในการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ 100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2567
371 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง จ้างผู้ประสานงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันควบคุมโรค (นักวิชาการสาธารณสุข) เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 กันยายน 2567 68 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2567
372 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง เช่าสัญญาณสำหรับการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของเครือข่ายโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน จำนวน 1 เดือน เดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75263.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
373 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง เช่าสัญญาณสำหรับการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของเครือข่ายโทรศัพท์ จำนวน ๑ งาน จำนวน ๑ เดือน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ 0 75263.8 วิธีเฉพาะเจาะจง -
374 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่องซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) หมายเลขครุภัณฑ์ 0433-012-066 จำนวน 1 เครื่อง 2996 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2567
375 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39055 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
376 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ ข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 384000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
377 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาตั้งเเต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2567 68000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
378 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมโรค จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาตั้งเเต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2567 0 68000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
379 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร Creative Digital นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
380 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง จ้างเหมาบุคลากร Creative Digital จำนวน 1 คน (นางสาวสโรชา ศรีทองทุม) 0 64000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
381 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 1 คัน 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
382 ประกาศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณสำหรับการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของเครือข่ายโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน จำนวน 4 เดือน เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2567 474395 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
383 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องราคากลาง เช่าสัญญาณสำหรับการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของเครือข่ายโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน จำนวน 4 เดือน เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 474395 วิธีเฉพาะเจาะจง -