กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ รวม 1 งาน 0 0 -
2 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดข้อความจากเทปเสียงที่บันทึกการสัมภาษณ์อาสาสมัครโครงการ HSRP-YMSM จำนวน 18 เทป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา TENOFOVEIR ขนาด 300 มิลลิกรัม + ยา EMTRICITABINE ขนาด 200 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด จำนวน 300 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว กลุ่มบางรักโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ อาคาร 9 ชั้น ตึกผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (ชั้น 5) อาคารสถาบันราชประชาสมาสัยประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ รวม 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
8 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย The Young MSM Cohort Study จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และผิวหนังบางโคล่ ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป็นผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัย The Young MSM Cohort Study ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรับ - ส่งสิ่งส่งตรวจ จำนวน ๕๐ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศประกวดราคาจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ รวม 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน 1,950,660.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 0 0 E-bidding -
20 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และผิวหนังบางโคล่ ระยะเวลา 10 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง ตกแต่งซุ้มนิทรรศการงานเทียนส่องใจเนื่องในวัน เอดส์โลก (1 ธันวาคม 2561) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 แผนการจัดซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ 0 0 -
23 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพัฒนาสื่อและเนื่้อหาประกอบการเรียนรู้ออนไลด์สำหรับแกนนำเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำใบประกาศนียบัตร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเสื้อยืด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพลิกเรื่ิงเพร็พ จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์รูปแบบยาใช้ภายนอก จำนวน 11 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 จ้างเหมารถยฺนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถย์ จำนวน 1 งาน 0 0 -
31 ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน 1,781,330.00 บาท 0 0 -
32 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
33 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษา “ศึกษาสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) โดยวิธีการสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ 2” จำนวน 1 งาน 0 0 -
34 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
35 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
36 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันรณรงค์ วันวาเลนไทน์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุ จำนวน 25 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้เขช่าห้องประชุม พร้อม LCD Projector 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา “ศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) โดยวิธีการสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ 2” จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการถุงยางอนามัยแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2573 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามสนับสนุนกลไกระดับเขตในการสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพ ในพื้นที่เฝ้าระวังระดับประเทศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 จ้างผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัย The Young MSM Cohort Study ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
48 จ้างประเมินยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ พ.ศ.2558-2562 ระยะที่ 2 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความต้องการใช้ถุงยางอนามัย และสารหล่อลื่นในประเทศไทย ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นห้องทำงาน จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สานพลัง ยุติการเลือกปฏิบัติ (Thailand Partnership for Zero Discrimination) ในรูปแบบคลิปวีดิโอ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า LCD และค่าอินเตอร์เน็ต จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 11, 14, 15, 18 และ 22 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 11, 14, 15, 18 และ 22 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจแผ่นสไลด์ cervical pap smear ปีงบประมาณ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทจานอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ (Petri dish) จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบหาการติดเชื้อ HIV ชนิดรวดเร็วและชุดทดสอบหาการติดเชื้อ T. pallidum จำนวน ๕ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นสารต้านจุลชีพ และอาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 21 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อ Chlamydia trachomatis และ Neisseria gonorrhoeae จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 21 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารเคมีที่ใข้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนผ้าม่านห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดผ้าม่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อม LCD Projector จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ปะกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
69 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ประธาน และเก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งรางพร้อมเดินสายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางและป้ายพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
75 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
76 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
78 ประกวดราคาจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
79 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตหนังสือ “แนวทางการดูแลรักษาโรคหนองใน พ.ศ. 2562” จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
80 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (LCD) จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
83 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ (Cefinase disc จำนวน 14 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (Cryo-storage box (PP freezer box) จำนวน 120 ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อความรู้เรื่องการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบหาการติดเชื้อ HIV ชนิดรวดเร็วและชุดทดสอบหาการติดเชื้อ T. pallidum จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรนานาชาติด้านเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ในระหว่างวันที่ 19- 21 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งสื่อความรู้เรื่องการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบชุดนิทรรศการแบบโรลอัพ โปสเตอร์และแผ่นพับจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ “รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” จำนวน 200 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นที่บริเวณห้องทำงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน อาคาร 3 ชั้น 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
109 เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
110 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
111 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
112 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1032600 0 ประกวดราคา -
113 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
114 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3240000 0 ประกวดราคา -
115 เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
116 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
117 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 0 0 ประกวดราคา -
118 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
120 ประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 743000 0 ประกวดราคา -
121 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน 0 0 ตกลงราคา -
122 ประกาศแผนการจัดซื้อชุดตรวจไวรัสตับซี จำนวน 22,870 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
124 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
125 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
126 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซีส (R.O) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 314545 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจ้างเหมาทำความสะอาด สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาคาร 9 ชั้น ตึกผุ้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (ชั้น 5) อาคารราชประชาสมาสัย ประจำปี 2563 274776 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 12120 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมและติดตั้งชุดรางไฟนิออนพร้อมอุปกรณ์ 7150 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมห้องล้างจาน ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง และประตูกลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์ อาคาร 5 ชั้น 3 9500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างทำใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 100 ชุด 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 658500 0 ประกวดราคา -
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมนานาชาติ 21st WIUSTI World Congress 2020 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66720 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาควบคุมคุณภาพการตรวจ และชุดตรวจสำเร็จรูปที่ใช้ ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ 281 0 -
136 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
137 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32518 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 22,870 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 488750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
140 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อชุดสกัดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ 247 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
141 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาเพิ่มปริมาณพันธุกรรม (DNA) จำนวน 1 รายการ (DNA Multiplex DNA Master Reagent) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
142 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาอณูชีวโมเลกุลทางงานอณูชีววิทยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 287 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจสำเร็จรูปที่ใช้ในหน่วยงานอณูชีววิทยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
144 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์ (แก๊ส CO๒ ที่ใช้ในงานจุลขีววิทยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
145 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแผ่นสารต้านจุลชีพที่ใช้ในห้่องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 333 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจการติดเชื้อเอชไอวีแบบรวดเร็ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 168 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
147 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 177 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
148 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์ จำนวน 1 ่งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
149 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมแถลงข่าวเรื่องบทบาทความร่วมมือระหว่าง กรมควบคุมโรคและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
150 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวิดีทัศน์ จำนวน 1 ่งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
151 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจไวรัสตับซี จำนวน 22,870 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 897648 0 ประกวดราคา -
153 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมห้องน้ำชายและหญิง อาคาร 5 ชั้น 3 5920 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
154 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 22,870 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
156 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 658500 0 ประกวดราคา -
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจไวรัสตับซี จำนวน 22,870 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 894 0 ประกวดราคา -
158 ประกาศผุู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 652807 0 ประกวดราคา -
159 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
160 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ 121720 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
161 ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาการประเมินผลการจัดบริการยาป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) เปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรหลักอื่นของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
162 ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
163 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือแผนแฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ตามยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย พ.ศ.2560-2573 จำนวน 4,500 เล่ม 396000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้้อ Centrifuge tube rack ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 3075 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
165 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
166 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
167 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมห้องน้ำชายและหญิง ติดตั้งขุดรางไฟนีออน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งกริ่งกดเรียก 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
168 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสถคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 74650 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
169 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1742900 0 ประกวดราคา -
170 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 653000 0 E-bidding -
171 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันตับอักเสบโลกประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 169 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Real-time-PCR) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
173 ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
174 ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างที่ปรึกษาการประเมินผลการจัดบริการยาป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) เปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรหลักอื่นของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
175 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ 65791 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
176 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1395880 0 ประกวดราคา -
177 ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
178 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
179 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e--bidding) 639000 0 E-bidding -
180 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3420000 0 E-bidding -
181 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการประเมินผลการจัดบริการยาป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) เปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรหลักอื่นของ ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1999250 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
182 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2639000 0 ประกวดราคา -
183 ประกาศ เผยแพร่แผนการจ้างจัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จำนวน 2,000 เล่ม 0 0 วิธีคัดเลือก -
184 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3240000 0 E-bidding -
185 ประกาศ เผยแพร่ราคากลางจ้างจัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จำนวน 2,000 เล่ม โดยวิธีคัดเลือก 0 1 วิธีคัดเลือก -
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
187 จ้างพิมพ์สื่อความรู้เรื่องการกำจัดการถ่ายทอดโรคไวรัส ตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก 438700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
188 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายและหญิงอาคาร 2 ชั้น 4 178208 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
189 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ 94209 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
190 จ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือ 90 ปี วิวัฒนาการโรงพยาบาลบางรัก 110000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จำนวน 2,000 เล่ม 1 0 วิธีคัดเลือก -
192 ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่่แผนการจ้ดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
193 ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปั่นยาครีม จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
194 เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้้อเครื่องปั่นยาครีม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
195 เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
196 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นยาครีม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 730000 0 E-bidding -
197 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
198 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อโคมไฟ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
199 ประกาศ ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2200000 0 E-bidding -
200 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2671400 0 ประกวดราคา -
201 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อหุ่นจำลอง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
202 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1317000 0 ประกวดราคา -
203 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นจำลอง จำนวน 4 รายกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX 653300 0 ประกวดราคา -
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
206 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (CO2 laser) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
207 ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นยาครีม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 730000 0 E-bidding -
208 ประกาศ กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (CO๒ Laser) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 850000 0 E-bidding -
209 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2200000 0 E-bidding -
210 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
211 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
212 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้้อหุ่นจำลอง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 653300 0 ประกวดราคา -
213 ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้้อเครื่องปั่นยาครีม จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 0 0 E-bidding -
214 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหุ่นจำลอง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 653300 0 E-bidding -
215 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาเพิ่มปริมาณพันธุกรรม (DNA Multiplex DNA Master Reagent) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 428 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
216 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาควบคุมคุณภาพการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 226 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสกัดสารพันธุกรรม (DNA extraction kit) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
218 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2111200 0 ประกวดราคา -
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (Co2 laser) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจทางงานอณูชีวโมเลกุล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41918 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสติ๊กเกอร์ขนาด A4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
223 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อหุ่นจำลอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 597100 0 E-bidding -
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้องานอณูชีวโมเลกุล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31194 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3638 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานอณูชีวโมเลกุล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130738 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
227 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ จำนวน 5 รายการ 7200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
229 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาอณูชีวโมเลกุล จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 287 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
230 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
232 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ สังเคราะห์ เขียนและแปลรายงานความก้าวหน้าระดับประเทศ ในการดำเนินงานการยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ปี 2564 เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
233 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำโปรแกรม E-Learning เรื่อง การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในสถานพยาบาลสำหรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล 0 0 ประกวดราคา -
234 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
235 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
236 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างทำโปรแกรม E-Learning เรื่อง การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในสถานพยาบาลสำหรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล 1 0 E-bidding -
237 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1885000 0 -
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับ วันที่ 1 เมษายน 2564 1800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสติกสำหรับติดหน้าห้อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดผง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2436 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือ 90 ปี วิวัฒนาการโรงพยาบาลบางรัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2950 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
243 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
244 ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
245 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำโปรแกรม E-Learning เรื่อง การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในสถานพยาบาลสำหรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 0 0 ประกวดราคา -
246 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
247 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างทำโปรแกรม E-Learning เรื่อง การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในสถานพยาบาลสำหรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำบานมุ้งลวด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างการควบคุมคุณภาพจากภายนอก (EQA) CT/NG multiplex real-time PCR ต่างประเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1498 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและของใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6597 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
253 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40850 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
254 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพยาบาลประจำศูนย์วัคซีน จำนวน ๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 369 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บางรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 318860 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
259 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระป๋องทิ้งเข็ม 5L จำนวน 120 Each โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23112 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
260 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่ไส้กรองครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5457 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 452 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
263 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำโปรแกรม E-Learning เรื่อง การลดการตีตราและ เลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในสถานพยาบาลสำหรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
264 ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวัทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0 0 E-bidding -
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม จำนวน 3 นาย 240300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี 53550 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบ พ.ศ.2565-2573 จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเลือดสุญญากาศและเข็มเจาะเลือดแบบ 2 ปลาย จำนวน 2 รายการ 20 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระป๋อง urine 60 ml (sterile) 400 pcs จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
270 เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
271 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
272 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
273 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
274 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 907 0 -
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน 9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาโปรแกรมการเบิกจ่ายยากำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก จำนวน 1 โปรแกรม 200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTenofovir Disoproxil Fumarate ๓๐๐ mg จำนวน 39,990 เม็ด (จำนวน 1,333 ขวด /บรรจุขวดละ ๓๐ เม็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 455 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรการอบรมนานาชาติ 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระป๋องทิ้งเข็ม 1L 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
280 เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน ๑ เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 48 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ 186 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
283 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย จำนวน 1 งาน 1000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
284 ประกาศผู้ชนะ จ้างพิมพ์สื่อความรู้เรื่อง การค้นหาและตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน 30,000 แผ่น 88 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าครุภัณฑ์พร้อมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ 304 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
286 ประกาศผู้ชนะจ้างทำระบบแอพพลิเคชั่นให้คำปรึกษา ป้องกัน ดูแลรักษาด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (แชทบอท) จำนวน 1 งาน 378000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 19 รายการ 272473 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
288 เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายโตีะ ตู้ เก้าอี้ และพาร์ทิชั่นพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแผ่นสารต้านจุลชีพ จำนวน 5 รายการ 304500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
290 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
291 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรื จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30850 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ค) 881000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2564
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสแกนเอกสารเวชระเบียน กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บางรัก จำนวน 1 งาน 120000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 37380 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
295 ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจการติดเชื้อ HIV-1 p24 แอนติเจน และแอนติบอดีต่อเชื้อ HIV-1, HIV-1 group O และ HIV-2 เชิงคุณภาพแบบรวดเร็ว (Rapid test) ในเลือดผู้ป่วย จำนวน 37,000 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อ HIV-1 p24 แอนติเจน และแอนติบอดีต่อเชื้อ HIV-1, HIV-1 group O และ HIV-2 เชิงคุณภาพแบบรวดเร็ว (Rapid test) ในเลือดผู้ป่วย จำนวน ๓๗,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4995000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
297 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
298 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 132000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
299 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์แแผ่นสไลด์ cervical pap smear ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1,200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
300 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเภสัชกรประจำศูนย์ฉีดวัคซีนและสุขภาพบางรัก จำนวน 1 คน (ประจำเดือนตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
301 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของ กอพ. ประจำปี 2565 จำนวน 46 เครือง 82800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
302 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารศุนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บางรัก (ระยะเวลา 2 เดือน) จำนวน 1 งาน 360000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
303 จ้างเหมาพยาบาลประจำศูนย์ฉีดวัคซีนและสุขภาพบางรัก จำนวน 4 ราย 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
304 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย และสายสัญญาณของ กอพ. ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน 300000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
305 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
306 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
307 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
308 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (Syphilis) ชนิดแบบรวดเร็ว (Rapid test) ในเลือดผู้ป่วย จำนวน 60,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58640 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจ่ายสารละลายอาหารเลี้ยงเชื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 325000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
312 ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวัทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)) 0 0 E-bidding -
313 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
315 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
316 เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
317 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (Syphilis) ชนิดแบบรวดเร็ว (Rapid test) ในเลือดผู้ป่วย จำนวน 60,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
318 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27554.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2716000 0 E-bidding -
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเอดส์โลก (๑ ธันวาคม) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแผ่นทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจเอชไอวีแบบรวดเร็ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจทางงานจุุลชีววิทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
325 ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (Syphilis) ชนิดแบบรวดเร็ว (Rapid test) ในเลือดผู้ป่วย จำนวน 60,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2580000 0 E-bidding -
326 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 664000 0 E-bidding -
327 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
328 ขอยกเลิกแผนการจัดจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ 0 0 -
329 ประกาศ เผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง 0 0 วิธีคัดเลือก -
330 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 664000 0 E-bidding -
331 เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 408500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง 1444.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
335 เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
336 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2716000 0 E-bidding -
337 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑๐ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
338 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปทางงานอณูชีวโมเลกุล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 458 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานห้องผลิต จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 148 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวทางการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ประเทศไทย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
341 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑๐ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 664000 0 E-bidding -
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาเพิ่มปริมาณพันธุกรรม จำนวน ๑ รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 380920 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
343 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (Syphilis) ชนิดแบบรวดเร็ว (Rapid test) ในเลือดผู้ป่วย จำนวน 60,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
345 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
346 เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 22 รายการ รวม 117 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130058 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564 ในรูปแบบคลิปวีดิโอ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าลิขสิทธิ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน 1 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7704 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
351 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาดูแลระบบภายในอาคาร อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บางรัก ระยะเวลา 6 เดือน 0 0 E-bidding -
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑๐ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
353 เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บางรัก ระยะเวลา ๖ เดือน 0 0 E-bidding -
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่ออาคารพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 353100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการตรวจหาลักษณะการกลายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคหนองใน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเชื่อมต่อระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ (LIS) กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 998000 0 วิธีคัดเลือก -
358 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เล่มหนังสือ 90 ปี วิวัฒนาการโรงพยาบาลบางรัก จำนวน 150 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 147000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
360 เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บางรัก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
361 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาดูแลระบบภายในอาคาร อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธ๊ประกวดราคา (e-bidding) 0 0 E-bidding -
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสติก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21150 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1950 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
364 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดุแลระบบบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก ระยะเวลา 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 686 0 E-bidding -
365 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ความเป็นเลิศโรคติต่อทางเพศสัมพันธ์ บางรัก ระยะเวลา ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 931516 0 ประกวดราคา -
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 16000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (รวม 11 รายการ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมแม่ข่ายเสมือน (VMware) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 318000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
371 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก ระยะเวลา 6 เดือน ด้วยวิธี (e-bidding) 0 0 E-bidding -
372 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก ระยะเวลา ๕ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 776264 0 E-bidding -
373 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1597000 0 E-bidding -
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
376 เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก ระยะเวลา ๔ เดือน โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 0 0 E-bidding -
377 ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Sofobuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg จำนวน 558 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 0 E-bidding -
378 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์บารัก ระยะเวล ๕ เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
379 ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1597000 0 E-bidding -
380 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยา Sofosbuvir 400 mg +Velpatasvir 100 mg จำนวน 558 กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
381 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยา COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Quantitative Test, version 2.0 (CAP/CTM HCV Quant. Test, version 2.0) สำหรับใช้กับเครื่อง cobas รุ่น COBAS® AmpliPrep Instrument /COBAS® TaqMan® Analyzer จำนวน 1,224 Tests โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
382 เรื่อง ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg จำนวน 558 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
383 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ cobas HCV (cobas 6800/8800 HCV test) สำหรับใช้กับเครื่อง cobas รุ่น cobas 6800 System จำนวน 1,632 tests โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
384 ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg จำนวน ๕๕๘ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 0 E-bidding -
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก ระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีคัดเลือก 457960 0 วิธีคัดเลือก -
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งานด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 E-bidding -
387 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อยา Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg จำนวน 558 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
388 ประกวดราคาซื้อยา Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg จำนวน 558 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 4 0 E-bidding -
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Quantitative Test, version 2.0 (CAP/CTM HCV Quant. Test, version 2.0) สำหรับใช้กับเครื่อง cobas รุ่น COBAS AmpliPrep Instrument /COBAS TaqMan Analyzer จำนวน 1,224 Tests โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 14000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
391 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg จำนวน ๕๕๘ กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 4 0 E-bidding -
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
393 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์รูปแบบยาใช้ภายในและยาใช้ภายนอก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนารูปแบบการใช้กลยุทธ์ Social Network Strategy (SNS) เพื่อชวนเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่น อายุ 12-25 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปแบบการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วย Line Official Account (Line OA) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 370000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งแนวทางดำเนินงานการกำจัดการถ่ายทอดโรคไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลุกและโปสเตอร์แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกเพื่อป้องกันการถ่ายทอดโรคไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115988 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวัณรรงค์ตรวจเอชไอวี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49947.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยา cobas HCV (cobas 6800/8800 HCV test) สำหรับใช้กับเครื่อง cobas รุ่น cobas 6800 System จำนวน 1,632 tests โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตรวจการติดเขื้อเอชไอวีด้วยตนเองเพื่อทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าผ้าดิบ จำนวน 685 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39730 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นปลิวความรู้ เรื่อง โรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี จำนวน 150,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบ บีและซี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
403 ประกาศ กรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
404 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องคอนเฟอเรนซ์และคีย์บอร์ดควบคุมกล้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
405 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยา Xpert HCV Viral Load สำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert Instrument Systems จำนวน 1,022 tests โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา Xpert HCV Viral Load สำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert Instrument Systems จำนวน ๑,๐๒๒ tests โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) 0 0 -
407 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ แพ็คเกจถุงยางอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
409 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
410 ซื้อเข็มเจาะเลือดปลายนิ้วแบบซ่อนปลาย (Lancet hidden pin type) จำนวน ๒๑๕,๒๓๕ ชิ้น 0 0 ประกวดราคา -
411 ประกาศและเอกสารประกวดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธี e-bidding 3 0 E-bidding -
412 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ระยะเวลา 12 เดือน 0 0 E-bidding -
413 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยา Xpert HCV Viral Load สำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert Instrument Systems จำนวน 2,345 tests โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ระบบเคลือข่ายและสายสัญญาณ ของ กอพ. ประจำปีงบประมาณ 2566 300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของ กอพ. ประจำปี 2566 จำนวน 45 เครื่อง 81000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
416 ซื้อเข็มเจาะเลือดปลายนิ้วแบบซ่อนปลาย (Lancet hidden pin type) จำนวน ๒๑๕,๒๓๕ ชิ้น 989622 0 ประกวดราคา -
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา Xpert HCV Viral Load สำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert Instrument Systems จำนวน ๒,๓๔๕ tests โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ระยะเวลา 12 เดือน 1 0 E-bidding -
419 เผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารจัดการงานอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ระยะเวลา 10 เดือน 0 0 E-bidding -
420 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 0 0 E-bidding -
421 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช้ยา จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
422 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเข็มเจาะเลือดปลายนิ้วแบบซ่อนปลาย (Lancet hidden pin type) จำนวน ๒๑๕,๒๓๕ ชิ้น 989622 0 ประกวดราคา -
423 เผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 697200 0 E-bidding -
424 ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการงานอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ระยะเวลา 10 เดือน 3 0 ประกวดราคา -
425 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 264 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
426 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
427 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจซิฟิลิส (Syphilis) ชนิดแบบรวดเร็ว (Rapid test) จำนวน 70,000 ชุด 0 0 E-bidding -
428 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 70,000 ชุด 0 0 E-bidding -
429 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 697200 0 E-bidding -
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ระยะเวลา 12 เดือน 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
431 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
432 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยา Xpert HCV Viral Load สำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert Instrument Systems จำนวน 1,573 tests โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 0 0 -
433 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
434 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้้อชุดตรวจซิฟิลิส จำนวน 70,000 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
435 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 1 0 E-bidding -
436 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 866500 0 E-bidding -
437 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 697200 0 E-bidding -
438 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 70,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
439 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
440 เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 70,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา Xpert HCV Viral Load สำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert Instrument Systems จำนวน ๑,๕๗๓ tests โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
442 เรื่องประกาศ ร่าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดตรวจซิฟิลิศ จำนวน 70,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (e-bidding) 0 0 E-bidding -
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กลุ่มที่ 3 113800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
445 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
446 เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดตรวจซิฟิลิส จำนวน 70,000 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
447 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิไช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 E-bidding -
448 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 70,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
449 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจซิฟิลิส จำนวน 70,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
450 ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 70,000 ชุด ด้วยวิธี e-bidding 0 0 E-bidding -
451 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 70,000 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1036000 0 ประกวดราคา -
453 เรื่องประกาศ ร่าง ประกาศ - ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
454 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด หมดความจำเป็นใช้ในราชการ ประจำปี 2565 35000 0 ตกลงราคา -
455 เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (e-bidding) 2566 0 E-bidding -
456 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (e-bidding) 1 0 ประกวดราคา -
457 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ขายทอดตลาดประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 17500 0 ตกลงราคา -
458 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี Determine HIV early detect จำนวน 16,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
459 ซื้อชุดตรวจซิฟิลิส จำนวน 70,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 896 18 มกราคม 2566
460 ซื้อน้ำยา Xpert HCV Viral Load สำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert Instrument Systems จำนวน ๑,๕๗๓ tests โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) 0 2005580 30 พฤศจิกายน 2565
461 จัดซื้อชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 70,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 16 กุมภาพันธ์ 2566
462 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 496 26 ธันวาคม 2565
463 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองจากตัวอย่างเลือดปลายนิ้ว 5,600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
464 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองจากตัวอย่างเลือดปลายนิ้ว 5,600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
465 ประกาศ เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี Determine HIV early detect จำนวน 16,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 0 2160000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี Determine HIV early detect จำนวน 16,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 2160000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
467 เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองจากตัวอย่างเลือดปลายนิ้ว จำนวน 5,600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 ประกวดราคา -
468 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 0 20440 6 กรกฎาคม 2566
469 จ้างจัดส่งเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ 0 37300 11 กรกฎาคม 2566
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งน้ำยา TRCS Tuberculin PPD Purified Protein Derivative of Tuberculin พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ แห่ง (รวม ๕ จังหวัด) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
471 จ้างจัดส่งชุดตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวีจากสารน้ำในช่องปาก (Oral Fluid Test) จำนวน ๔ แห่ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
472 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 12,500 หน้า 0 5000 23 มิถุนายน 2566
473 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างติดตั้งระบบสาธารณูปโภค อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค (เพิ่มเติม) จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
474 ซื้อค่าลิขสิทธิ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน ๑ งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
475 ประกาศ เผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตหนังสือแผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ. 2566-2569 จำนวน 550เล่ม 0 169950 วิธีเฉพาะเจาะจง -
476 จ้างจัดส่งยาต้านไวรัส จำนวน ๓๗ แห่ง (รวม ๒๖ จังหวัด) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างส่งเพร็พในกลุ่ม MSM/MSW จำนวน ๒๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
478 จัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี Determine HIV early detect จำนวน 16,000 ชุด 0 2160000 18 กรกฎาคม 2566
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งเวภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2566
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20440 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 กรกฎาคม 2566
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหนังสือแผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ. 2566-2569 จำนวน 550 เล่ม 169950 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2566
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างจัดส่งชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส ยี่ห้อ Determine TM Syphilis Rapid Test จำนวน ๑๗ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองจากตัวอย่างเลือดปลายนิ้ว จำนวน 5,600 ชุด ด้วยวิธีประกวนราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 610400 0 E-bidding -
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์และถ่ายทอดสดในงานประชุมวิชาการตับอักเสบแห่งชาติ 2566 500000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
485 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์และถ่ายทอดสดในงานประชุมวิชาการตับอักเสบแห่งชาติ 2566 0 500000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
486 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การให้บริการคัดกรองไวรัสตับอับเสบบี และ ซี 0 220000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การให้บริการคัดกรองไวรัสตับอับเสบบี และ ซี 220000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
488 จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์และถ่ายทอดสดในงานประชุมวิชาการตับอักเสบแห่งชาติ 2566 จำนวน 1 งาน 0 500000 24 กรกฎาคม 2566
489 จ้างเหมาจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การให้บริการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี จำนวน 1 งาน 0 220000 24 กรกฎาคม 2566
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แนวทางการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ เรื่อง แนวทางการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี และการกำจัดการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างพิมพ์หนังสือรายงานค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านเอดส์ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ Thailand’s National AIDS Spending Assessment (NASA) 2020-2021 จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
493 จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 0 36000 3 สิงหาคม 2566
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 36000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2566
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อความรู้เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
496 จ้างพิมพ์แนวทางการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ เรื่อง แนวทางการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี และการกำจัดการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน 0 113000 7 สิงหาคม 2566
497 ซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการอื่น ๆ จำนวน ๓ รายการ 0 17 7 สิงหาคม 2566
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
500 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 157 17 กรกฎาคม 2566
501 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 157 วิธีเฉพาะเจาะจง -
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นสารต้านจุลชีพ (E test) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
503 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อแผ่นสารต้านจุลชีพ (E test) จำนวน 7 ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 472 วิธีเฉพาะเจาะจง -
504 จ้างผลิตหนังสือแผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ.2566-2569 จำนวน 550 เล่ม 0 169950 20 กรกฎาคม 2566
505 ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองจากตัวอย่างเลือดปลายนิ้ว จำนวน 5,600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองจากตัวอย่างเลือดปลายนิ้ว จำนวน 5,600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 728000 0 E-bidding -
507 จ้างจัดทำสื่อความรู้เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จำนวน ๑ งาน 0 130000 11 สิงหาคม 2566
508 จัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี Determine HIV early detect จำนวน ๑๖,๐๐๐ ชุด 0 2160000 11 สิงหาคม 2566
509 ประกาศ เผยแพร่ราคากลางจ้างจัดทำสื่อความรู้เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จำนวน ๑ งาน 0 130000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
510 ประกาศ เผยแพร่ราคากลางจ้างพิมพ์แนวทางการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ เรื่อง แนวทางการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี และการกำจัดการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 113000 -
511 ซื้อแผ่นสารต้านจุลชีพ (E test) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 472500 11 สิงหาคม 2566
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 37655 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2566
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง 62300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2566
514 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง 0 62300 11 สิงหาคม 2566
515 ซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 0 37655 11 สิงหาคม 2566
516 จ้างเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และไฟฟ้า ชั้น ๑๒ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก จำนวน ๑ งาน 0 38413 18 สิงหาคม 2566
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และไฟฟ้า ชั้น ๑๒ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก จำนวน ๑ งาน 38413 0 -
518 จ้างซ่อมแซมห้องประชุมกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคาร ๕ กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 289000 11 สิงหาคม 2566
519 ซื้อเครื่องขจัดความชื้นพร้อมติดตั้ง ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 33000 18 สิงหาคม 2566
520 จ้างทำถาดสแตน พร้อมทรายละเอียดรวมติดตั้ง ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 87000 18 สิงหาคม 2566
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องประชุมกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคาร ๕ กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ งาน 289000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถาดสแตน พร้อมทรายละเอียดรวมติดตั้ง ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก จำนวน ๓ รายการ 87000 0 -
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขจัดความชื้นพร้อมติดตั้ง ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก จำนวน ๒ เครื่อง 33000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ 46 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit (50 preps) จำนวน 3 กล่อง 52 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
528 จัดซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 0 6 17 สิงหาคม 2566
529 จัดซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ 0 18 17 สิงหาคม 2566
530 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ 0 46 18 สิงหาคม 2566
531 จัดซื้อ ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit (50 preps) จำนวน 3 กล่อง 0 52258.8 21 สิงหาคม 2566
532 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี จำนวน 1 งาน 0 280 วิธีเฉพาะเจาะจง -
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 280 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งน้ำยา TRCS Tuberculin PPD Purified Protein Derivative of Tuberculin พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ แห่ง (รวม ๓ จังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
536 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จำนวน 1 งาน 0 280 27 กรกฎาคม 2566
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
538 จัดซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ 0 15140.5 23 สิงหาคม 2566
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
540 ซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ 0 0 22 สิงหาคม 2566
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ Oxidase 50 Ampules “Remel” จำนวน 8 SET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
542 จัดซื้อ Oxidase 50 Ampules “Remel” จำนวน 8 SET 0 0 21 สิงหาคม 2566
543 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างซ่อมแซมห้องประชุมกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคาร 5 กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน 0 289 วิธีเฉพาะเจาะจง -
544 จ้างเหมาทาสีผนัง และฝ้าเพดานห้องปฏิบัติงาน ชั้น 3 อาคาร 3 จำนวน 1 งาน 0 24500 21 สิงหาคม 2566
545 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 0 9531 23 สิงหาคม 2566
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบบน้ำดี น้ำเสีย บ่อบำบัด) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบัานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 9531 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
548 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
549 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทาสีผนัง และฝ้าเพดานห้องปฏิบัติงาน ชั้น 3 อาคาร 3 24500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
551 ซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 23 สิงหาคม 2566
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งยา Rifapentine + Isoniazid จำนวน ๑๙ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบ Interferon-gamma release assays (IGRAs) ด้วยวิธี QuantiFERON – TB Gold Plus จำนวน ๔๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาทดสอบวัณโรคระยะแฝง (IGRA test) ด้วยการนับ Spot (T-Spot.TB) จำนวน ๔๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน นจ 1622 นนทบุรี จำนวน 4 เส้น 13300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน นจ 1622 นนทบุรี จำนวน 4 เส้น 13300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
557 ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน นจ 1622 นนทบุรี จำนวน 4 เส้น 0 13300 24 สิงหาคม 2566
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งยาต้านไวรัส จำนวน ๓๑๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระป๋องปัสสาวะ จำนวน ๖,๐๐๐ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ 368315 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
564 จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ 0 368315 28 สิงหาคม 2566
565 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ 0 368315 วิธีเฉพาะเจาะจง -
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 17435 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 17435 25 สิงหาคม 2566
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
569 จ้างเดินสายพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก และกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน ชั้น ๓ อาคาร ๓ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 63278 31 สิงหาคม 2566
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก และกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน ชั้น ๓ อาคาร ๓ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63278 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หลักสูตรการสร้างการรับรู้และความเข้าใจการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ ในเรือนจำ จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน 42000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
573 จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน (42,000 บาท) 0 42000 18 สิงหาคม 2566
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
575 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างซ่อมปั๊มเติมอากาศ ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 112 วิธีเฉพาะเจาะจง -
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มเติมอากาศ ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ Artwork แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ.2567 จำนวน 1 งาน 52890 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
578 จ้างเหมาทำ Artwork แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ.2567 จำนวน 1 งาน 0 0 1 กันยายน 2566
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
580 จ้างเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 0 0 4 กันยายน 2566
581 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้า บริเวณ ชั้น 3 อาคาร 5 และชั้น 1 อาคาร 7 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน 0 471250 วิธีเฉพาะเจาะจง -
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้า บริเวณ ชั้น 3 อาคาร 5 และชั้น 1 อาคาร 7 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
583 จ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้า บริเวณ ชั้น 3 อาคาร 5 และชั้น 1 อาคาร 7 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน 0 471250 4 กันยายน 2566
584 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบ อาคาร 3 ชั้น 3 อาคาร 5 ชั้น 3 และอาคาร 2 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน 0 216568 วิธีเฉพาะเจาะจง -
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบ อาคาร 3 ชั้น 3 อาคาร 5 ชั้น 3 และอาคาร 2 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน 216568 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
586 จ้างเดินสายสัญญาณโทรศัพท์พร้อมติดตั้งเต้ารับ จำนวน 1 งาน 24000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
587 จ้างเดินสายสัญญาณโทรศัพท์พร้อมติดตั้งเต้ารับ จำนวน 1 งาน 0 24000 31 สิงหาคม 2566
588 ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองจากตัวอย่างเลือดปลายนิ้ว จำนวน 5,600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 728000 28 สิงหาคม 2566
589 จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบ อาคาร 3 ชั้น 3 อาคาร 5 ชั้น 3 และอาคาร 2 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน 0 216568 4 กันยายน 2566
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไม้พันสำลีแบบปราศจากเชื้อ จำนวน ๙,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (LCD) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
593 ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 ประกวดราคา -
594 เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 ประกวดราคา -
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเก็บสิ่งส่งตรวจจาก Urine Specimen Collection Kit จำนวน ๓,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเก็บสิ่งส่งตรวจจาก Vaginal/Endocervical Specimen Collection Kit จำนวน ๔,๘๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อPetri dish 140 x 20 มม. จำนวน 165 คู่ 6600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
598 ซื้อPetri dish 140x20 มม.จำนวน 165 คู่ (6,600.- บาท) 0 6600 13 กันยายน 2566
599 ยา Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg จำนวน 79 ขวด 0 329430 วิธีเฉพาะเจาะจง -
600 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg จำนวน 79 ขวด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
601 ซื้อยา Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg จำนวน 79 ขวด (329,430.- บาท) 0 329430 13 กันยายน 2566
602 ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และสายสัญญาของ กอพ. ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน 0 300000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
604 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดนิทรรศการ เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
606 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารจัดการงานอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หลักสูตรการสร้างการรับรู้และความเข้าใจการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ ในเรือนจำ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
610 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดจ้างบริหารจัดการงานอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) 0 1890000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างส่งเพร็พให้แก่หน่วยบริการ จำนวน ๑๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการทดสอบ Interferon-gamma release assays (IGRAs) ด้วยวิธี QuantiFERON – TB Gold Plus จำนวน ๑ งาน (๔๕๐ ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ T-SPOT TB test ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน ๑ งาน (๔๕๐ ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
614 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิงชนิดสารสะอาด (IG-100) อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก จำนวน 1 งาน 96300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
615 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิงชนิดสารสะอาด (IG-100) อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก จำนวน 1 งาน 0 96300 27 กันยายน 2566
616 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) 0 2 วิธีเฉพาะเจาะจง -
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
618 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 51868.2 วิธีเฉพาะเจาะจง -
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 311210 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) 1890000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ Cellprep (Liquib Based) ห้องปฏิบัติการ จำนวน 120 ตัวอย่าง 24000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ส่วนกลาง) จำนวน ๔๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์แผ่นสไลด์ จำนวน ๑,๒๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และสายสัญญาณของ กอพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
628 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และสายสัญญาณของ กอพ. ประจำปีงบประมาณ 2567 0 300000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
629 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 เครื่อง 0 132 วิธีเฉพาะเจาะจง -
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาาเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก จำนวน 3 เดือน 69000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๗ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแผนติดตามและประเมินผลการยุติปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ Thailand National Monitoring and Evaluation Plan for Ending HIV 2021 - 2025 จำนวน ๖๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งยา Rifapentine + Isoniazid จำนวน ๒๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งน้ำยา TRCS Tuberculin PPD Purified Protein Derivative of Tuberculin พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ แห่ง (รวม ๖ จังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งน้ำยา อุปกรณ์และรับสิ่งส่งตรวจด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน ๑๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
638 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างตรวจการทำงานของไต (Creatinine) จำนวน 6,700 ตัวอย่าง 0 234500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
639 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างตรวจวิเคราะห์ Hepatitis B (HBs Ag) จำนวน 3,000 ตัวอย่าง 0 255000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ Hepatitis B (HBs Ag) จำนวน 3,000 ตัวอย่าง 255000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจการทำงานของไต (Creatinine) จำนวน 6,700 ตัวอย่าง 234500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
643 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ส่วนกลาง) จำนวน 44 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 84480 16 ตุลาคม 2566
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
645 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโครงการ ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
646 เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโครงการ ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน 0 96000 28 กันยายน 2566
647 จ้างจัดทำชุดนิทรรศการ เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ จำนวน ๑ งาน 0 0 21 กันยายน 2566
648 เช่าห้องประชุม จำนวน ๑ งาน 0 0 4 ตุลาคม 2566
649 จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน 0 0 2 ตุลาคม 2566
650 จ้างส่งน้ำยา TRCS Tuberculin PPD Purified Protein Derivative of Tuberculin พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ แห่ง (รวม ๖ จังหวัด) 0 0 9 ตุลาคม 2566
651 จ้างส่งยา Rifapentine + Isoniazid จำนวน ๒๔ แห่ง 0 0 9 ตุลาคม 2566
652 จ้างตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ T-SPOT TB test ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน ๑ งาน (๔๕๐ ราย) 0 311648 วิธีเฉพาะเจาะจง -
653 จ้างตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ T-SPOT TB test ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน ๑ งาน (๔๕๐ ราย) 0 311648 26 กันยายน 2566
654 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และสายสัญญาณของ กอพ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 66-30 กันยายน 2567) 0 300000 11 ตุลาคม 2566
655 จ้างตรวจวิเคราะห์ Hepatitis B (HBs Ag) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค, 66-30 ก.ย. 67 0 255000 11 ตุลาคม 2566
656 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ระยะเวลา 3 เดือน (1 ต.ค.-31 ธ.ค. 66) 0 69000 11 ตุลาคม 2566
657 จ้างตรวจการทำงานของไต (Creatinine) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67 0 234500 11 ตุลาคม 2566
658 จ้างตรวจวิเคราะห์ cellprep (Liquid Based) ทางห้องปฏิบัติการ (วันที่ 1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67 0 24000 10 ตุลาคม 2566
659 จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ 1 ต.ค. 66-31 มี.ค. 67 0 311210 10 ตุลาคม 2566
660 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) หมายเลขครุภัณฑ์ 0413-014-077 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66-31 มี.ค. 67 0 31030 10 ตุลาคม 2566
661 จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน 0 14400 12 ตุลาคม 2566
662 จ้างจัดพิมพ์หลักสูตรการสร้างการรับรู้และความเข้าใจการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ ในเรือนจำ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม 0 250000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
663 จ้างจัดพิมพ์หลักสูตรการสร้างการรับรู้และความเข้าใจการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ ในเรือนจำ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม 0 250000 25 กันยายน 2566
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนรู้ออนไลน์การพัฒนาศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์/เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานด้านเอชไอวี ในรูปแบบบูธสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
665 จ้างตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการทดสอบ Interferon-gamma release assays (IGRAs) ด้วยวิธี QuantiFERON – TB Gold Plus จำนวน ๑ งาน (๔๕๐ ราย) 0 225000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
666 จ้างตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการทดสอบ Interferon-gamma release assays (IGRAs) ด้วยวิธี QuantiFERON – TB Gold Plus จำนวน ๑ งาน (๔๕๐ ราย) 0 225000 26 กันยายน 2566
667 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๗ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน ๗ เครื่อง 0 269157 วิธีเฉพาะเจาะจง -
668 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๗ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน ๗ เครื่อง 0 269157 6 ตุลาคม 2566
669 จ้างสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่เฝ้าระวัง ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน 0 0 12 กรกฎาคม 2566
670 จ้างสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่เฝ้าระวัง ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน 0 200000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
671 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบสาธารณูปโภคอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค (เพิ่มเติม) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 4 ประกวดราคา -
672 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 3000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
673 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 0 3000 16 ตุลาคม 2566
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
675 จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน 0 14400 17 ตุลาคม 2566
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างจัดทำรายงานการขับเคลื่อนเครือข่ายบริการสุขภาพด้านเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
678 จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน 0 10800 18 ตุลาคม 2566
679 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดทำรายงานการขับเคลื่อนเครือข่ายบริการสุขภาพด้านเอชไอวีเอดส์ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน 0 216000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
681 จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน 0 10800 20 ตุลาคม 2566
682 จ้างจัดทำรายงานการขับเคลื่อนเครือข่ายบริการสุขภาพด้านเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน 0 216000 20 ตุลาคม 2566
683 จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง สัญญาณจากไมโครโฟนไร้สายชนิดพกพาพร้อมชุดหูฟัง จำนวน 2 รายการ 0 79394 24 ตุลาคม 2566
684 จ้างตรวจวิเคราะห์แผ่นสไลด์ จำนวน 1,200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 84 10 ตุลาคม 2566
685 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 เครื่อง 0 132 24 ตุลาคม 2566
686 จ้างจัดส่งน้ำยา อุปกรณ์และรับสิ่งส่งตรวจด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน ๑๑ แห่ง 0 280000 12 ตุลาคม 2566
687 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแพ็กเกจถุงยางอนามัย จำนวน 12,500 ชิ้น 0 500000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
689 จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน 0 14400 26 ตุลาคม 2566
690 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อลิขสิทธิ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90483.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (LCD) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
692 เช่าห้องประชุม และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (LCD) จำนวน 1 งาน 0 30000 26 ตุลาคม 2566
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งชุดตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวีจากสารน้ำในช่องปาก (Oral Fluid Test) จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
694 จ้างจัดส่งชุดตรวจคัดกรองหา การติดเชื้อเอชไอวีจากสารน้ำในช่องปาก (Oral Fluid Test) จำนวน 2 แห่ง 0 41500 26 ตุลาคม 2566
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแพ็กเกจถุงยางอนามัย จำนวน 12,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
696 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 0 0 -
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์ฉลากยา แบบต่อเนื่อง (พิมพ์ 1 สี) จำนวน 26 ม้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการป้องกันและจำกัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15408 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
699 จ้างบริการป้องกันและกำจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง จำนวน 1 งาน 0 15408 26 ตุลาคม 2566
700 จ้างทำสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์ฉลากยา แบบต่อเนื่อง (พิมพ์ 1 สี) จำนวน 26 ม้วน 0 13000 26 ตุลาคม 2566
701 จัดซื้อลิขสิทธิ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 90483.5 26 ตุลาคม 2566
702 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจซิฟิลิส จำนวน 95,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
703 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โรค (1 ธันวาคม) จำนวน 1 งาน 0 122000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โรค (1 ธันวาคม) จำนวน 1 งาน 122000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
705 จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โรค (1 ธันวาคม) จำนวน 1 งาน 0 122000 27 ตุลาคม 2566
706 จัดซื้อชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 95,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
707 ประกาศราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์รูปแบบยาใช้ภายในและยาใช้ภายนอก กลุ่มที่ 8 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 159 วิธีเฉพาะเจาะจง -
708 จ้างบริหารจัดการงานอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1890000 24 ตุลาคม 2566
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลระบบเว็บไซต์ www.m-cabthailand.in.th จำนวน 1 งาน 50000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
710 จ้างดูแลระบบเว็บไซต์ www.m-cabthailand.in.th จำนวน 1 งาน 0 50000 31 ตุลาคม 2566
711 ซื้อเวชภัณฑ์รูปแบบยาใช้ภายในและยาใช้ภายนอก กลุ่มที่ 8 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (LCD) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
713 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (LCD) จำนวน 1 งาน 0 0 2 พฤศจิกายน 2566
714 จัดซื้อเวชภัณฑ์รูปแบบยาใช้ภายในและยาใช้ภายนอก กลุ่มที่ 14 Desoximetasone 0.25% cream จำนวน 84 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 106 วิธีเฉพาะเจาะจง -
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทบทวนบทความวิชาการ และร่างรายงานศึกษาการเข้าถึงบริการและความเป็นไปได้ในการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองผ่านร้านขายยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
716 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเอดส์โลก ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ 0 200000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลิฟต์โดยสาร ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36315.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
718 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก หมายเลขครุภัณฑ์ 0413-007-009 จำนวน 1 งาน 0 36315.8 6 พฤศจิกายน 2566
719 ซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม จำนวน ๘ รายการ 0 218457 วิธีเฉพาะเจาะจง -
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
721 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 2114260 7 พฤศจิกายน 2566
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์รูปแบบยาใช้ภายในและยาใช้ภายนอก กลุ่มที่ ๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
723 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบสาธารณูปโภค อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 0 0 ประกวดราคา -
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเอดส์โลก ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
725 จ้างทบทวนบทความวิชาการ และร่างรายงานศึกษาการเข้าถึงบริการและความเป็นไปได้ในการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองผ่านร้านขายยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ งาน 0 90000 8 พฤศจิกายน 2566
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขนส่งตัวอย่างและเชื้อในโครงการ จำนวน 6 รายการ 15448 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
727 จัดซื้ออุปกรณ์ขนส่งตัวอย่างและเชื้อในโครงการ จำนวน 6 รายการ 0 15448 8 พฤศจิกายน 2566
728 ซื้อเวชภัณฑ์รูปแบบยาใช้ภายในและยาใช้ภายนอก กลุ่มที่ ๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 130 10 พฤศจิกายน 2566
729 จ้างจัดนิทรรศการงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 140 วิธีเฉพาะเจาะจง -
730 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคร่วมในผู้ติดเชื้อเอชไอวี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
731 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคร่วมในผู้ติดเชื้อเอชไอวี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 1 งาน 0 21400 6 พฤศจิกายน 2566
732 ซื้อเวชภัณฑ์รูปแบบยาใช้ภายในและยาใช้ภายนอก กลุ่มที่ 8 จำนวน 6 รายการ 0 81 10 พฤศจิกายน 2566
733 ซื้อเวชภัณฑ์รูปแบบยาใช้ภายในและยาใช้ภายนอก กลุ่มที่ 14 Desoximetasone 0.25% cream จำนวน 84 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
734 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเปลี่ยนอะไหล่ไส้กรองเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 5457 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
735 จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนรู้ออนไลน์การพัฒนาศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์/เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานด้านเอชไอวี ในรูปแบบบูธสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 17 ตุลาคม 2566
736 ราคากลางจ้างจัดเก็บและกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์เครื่องแปลภาษา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16000 0 -
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) คู่มือการประเมินคุณภาพข้อมูลการดำเนินงานด้านเอชไอวี (HIV Programme Data Quality Assessment) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
740 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเอดส์โลก ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ 0 200000 10 พฤศจิกายน 2566
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20000 0 -
742 เช่าห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 20000 15 พฤศจิกายน 2566
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงานพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9095 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
744 ซื้อเครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงานพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง 0 9095 14 พฤศจิกายน 2566
745 จ้างออกแบบและจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) คู่มือการประเมินคุณภาพข้อมูลการดำเนินงานด้านเอชไอวี (HIV Programme Data Quality Assessment) จำนวน ๑ งาน 0 50000 14 พฤศจิกายน 2566
746 จ้างเปลี่ยนอะไหล่ไส้กรองเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น 0 5457