กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ซื้อวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค) 0 0 -
2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกเหนือ)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคและสุขาภิบาล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0 0 E-bidding -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์สำหรับซีกโลกเหนือ 0 0 -
6 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค 0 0 -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระติกน้ำคูลเลอร์เหลี่ยม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
9 ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์สำหรับซีกโลกเหนือ 0 0 E-bidding -
10 ประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค 0 0 E-bidding -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการอบรม จำนวน 5,243 แผ่น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ยา Praziquantel Tablets 600 mg.) 0 0 -
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 11 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรม (Global One Health Day 2018) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตรวจโรคหนอนพยาธิตามมาตรฐานวิชาการ จำนวน 3 รายการ 0 0 -
18 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วัดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสื่อวิทยาศาสตร์ 0 0 -
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nofloxacin Tablet 400 mg 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมค์และเครื่องควบคุมขยายเสียงในห้องประชุมกลุ่มโรคติอต่อระหว่างประเทศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมดาดฟ้า 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงน้ำตาลเกลือแร่ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ร่างประกวดราคาซื้อยา Praziquantel Tablets 600 mg 0 0 -
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าห้องประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดนิทรรศการในการประชุมเชิงประชุมเชิงปฏิบบัติการเครือข่ายระบาดวิทยาและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับเขต และระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโน๊ตบุ๊ค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใช้ในการประุชม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค 0 0 E-bidding -
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกเหนือ 0 0 E-bidding -
42 ตารางแสดงราคากลาง โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และสื่อวิทยาศาสตร์ 0 0 -
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย 3 ชั้น ชุดป้องกันร่างกายชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะสแตนเลสและถังขยะพลาสติกใหญ่มีฝาปิด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Praziquantel Tablets 600 mg 0 0 E-bidding -
48 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสื่อวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ 0 0 E-bidding -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมค์ลอย BOYA BY-WM 4 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Modem Wireless 4 Port 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง LAB และห้องที่ปรึกษา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศตารางแดสงราคากลาง จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ..2562 0 0 -
59 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตรวจโรคหนอนพยาธิตามมาตรฐานวิชาการและสื่อวิทยาศาสตร์ 0 0 -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญในการทบทวนและวิเคราะห์การรักษาแบบกลุ่มในโรคหนอนพยาธิ (Mass Drug Treatment) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวื่อวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 ราการ 0 0 E-bidding -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแลบบคัดกรองวาจาเพื่อประเมินพฤติกรรมเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับสำหรับแรงงานต่างด้าว 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 (OV CCA) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Metronidazole Tablets 200 mg. 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกฉีดยา 3 มล. 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมค์ลอย Sennheiser ew 112P 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำลีก้อน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการออกใบรับรองแห่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค พร้อมออกแบบรายงานผู้บริหาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตรวจโรคหนอนพยาธิ ตามมาตรฐานวิชาการและสื่อวิทยาศาสตร์ 0 0 E-bidding -
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทางการแพทย์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนว 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำหรับใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการจัดประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ตารางแสดงราคากลาง โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 145 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรับรองการให้วัคซีนหรือการให้ยาป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ (เล่มเหลือง) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำโปสเตอร์ผลงานวิจัยฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องโฟมและซองเจลเย็น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และสื่อวิทยาศาสตร์ 0 0 -
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการประเมินตนเองการพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บค-7757 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-386 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน จ-7858 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Praziquantel Tablets 600 mg 0 0 E-bidding -
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
105 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และสื่อวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บบ-1519 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กย-9780 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และสื่อวิทยาศาสตร์ 0 0 E-bidding -
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสื่อวิทยาศาสตร์ 0 0 E-bidding -
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-2274 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต-2076 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1698 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-2285 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในโครงการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตรวจโรคหนอนพยาธิตามมาตรฐานวิชาการและสื่อวิทยาศาสตร์ 0 0 E-bidding -
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาศึกษาแนวทางการพัฒนาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและการพัฒนากฎหมายหรืออนุบัญญัติฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 จ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมตรวจยืนยันชนิดของไข่หนอนพยาธิและโปรโตซัวขากอุจจ่ระด้วยวิธี Formalin Ether Concentration 0 0 -
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางและป้าย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อความรู้อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 9 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมตรวจยืนยันชนิดของไข่หนอนพยาธิและโปรโตซัวจากอุจจาระฯ 0 0 -
139 จ้างจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ 0 0 -
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และสื่อวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
141 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ 0 0 -
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1254 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่หมายเลขทะเบียน นจ-386 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กร-4920 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1701 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 ประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ 0 0 -
147 ประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมตรวจยืนยันชนิดของไข่หนอนพยาธิและโปรโตซัวจากอุจจาระฯ 0 0 -
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
149 ตารางแสดงราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ_ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จำนวน 43 เครื่อง 0 0 -
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
154 ประกวดราคาจ้างจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ 0 0 E-bidding -
155 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเแกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมตรวจยืนยันชนิดของไข่หนอนพยาธิและโปรโตซัวจากอุจจาระฯ 0 0 E-bidding -
156 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ 0 0 -
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์สำเนา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษอัดสำเนาอย่างดี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ 0 0 E-bidding -
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อสำรองไฟ (UPS) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวิดีโอ อัพเดทเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของศูนย์ฯและต่ออายุโดเมนของเว็บไซต์ศูนย์ฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในโครงการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมตรวจยืนยันชนิดของไข่หนอนพยาธิและโปรโตซัวจากอุจจาระฯ 0 0 E-bidding -
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารวิชาการสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 50 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
185 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ 0 0 E-bidding -
186 ประกวดราคาจ้างจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 0 0 E-bidding -
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสารใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
191 ประกาศผ๔้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลและจัดทำคู่มือเห็ดพิษ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักโรคติดต่อทั่วไป 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการอบรม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
196 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อเครื่อง Real-Time PCR 0 0 -
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทางการแพทย์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษแบงค์สีชมพู 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดคลอรีนอิสระพร้อมน้ำยาสำหรับทดสอบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือตรวจโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
212 ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื่อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 0 0 -
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุม จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 0 0 E-bidding -
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและสารเคมีวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นจ-2274 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นจ-1173 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 (กพด.) เพิ่มเติม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 ประกาศราคาจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง Real-Time PCR 0 0 -
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือเรื่องแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และคำถามที่พบบ่อย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านควบคุมในการเก็บและตรวจยืนยันชนิดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยน้ำจืดฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์พร้อมขาตั้ง (Roll up) และโปสเตอร์ประชาชนสัมพันธ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
227 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงสนามหญ้าและจ้างทำลานกีฬาอเนกประสงค์) 0 0 -
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียน lsan Cohort 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถุงผ้าสำหรับบรรจุวัสดุในการป้องกันควบคุมโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลกรเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองผุ้เดินทางระหว่างประเทศฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
232 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) 0 0 E-bidding -
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือเรื่องคู่มือการใช้งานระบบผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสถานบริการสาธารณสุข (ร.36) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลและเว็บไซต์ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพปลอดโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
236 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่) 0 0 -
237 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมเก็บและตรวจสอบการติดเชื้อตัวอ่อนฯของพยาธิใบไม้ในปลาน้ำจืดเกล็ดขาวด้วยวิธี Crushing) 0 0 -
238 จ้างจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 318,734 โด๊ส 0 0 -
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้งโทรทัศน์ LED 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นจ-2274 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นจ-1701 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นจ-1698 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์แฟ้มประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซีกโลกเหนือ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาร์ตเวิร์คจดหมายข่าว ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารวิชาการเพื่อใช้ในการประชุมฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๘๐ ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
260 จ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุม เก็บและตรวจสอบการติดเชื้อตัวอ่อนฯ ของพยาธิใบไม้ฯ 0 0 -
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับสีเทาฝาใสพร้อมปิดฝาสำหรับใส่อุจจาระตรวจหนอนพยาธิ (เพิ่มเติม) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการสำรวจพาหะนำเชื้อกาฬโรคฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
265 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณมารพันะุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
268 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี 0 0 -
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดประชุม จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการประชุมพร้อมเข้าเล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการอบรม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุมฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านควบคุมฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
280 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมเก็บและตรวจสอบการติดเชื้อตัวอ่อนฯ ของพยาธิใบไม้ในปลาน้ำจืดเกล็ดขาวด้วยวิธี Crushing 0 0 E-bidding -
281 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี) 0 0 -
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในโครงการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
289 ตารางแสดงราคากลาง โครงการเฝ้าระวังและควบคุมเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบต่อการแพร่โรคหนอนพยาธิฯ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี จำนวน ๕ รายการ 0 0 -
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
295 ประกาศตารางแสดงราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 0 0 -
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นจ-2274 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ กต-2076 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นจ-1701 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมบันทึกข้อมูลไข้หวัดใหญ่ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านควบคุมฯ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี จังหวัดอุตรดิตถ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
301 ประกวดราราจ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี 0 0 E-bidding -
302 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในโครงการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารใช้ในโครงการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเปลี่ยนไส้กรองและกระบอกเครื่องกรองน้ำดื่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ไม้ใส่กล้องจุลทรรศน์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU. 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
311 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนโดยมีผุ้เชี่ยวชาญควบคุม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง 0 0 E-bidding -
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรศการ (โรลอัพ) เรื่องโรคหนอนพยาธิ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางควบคุมในการเก็บตัวอย่างอุจจาระพร้อมแบบสัมภาษณ์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและสารเคมีทางวิทยาศาสตร์โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมีและน้ำยาฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฐานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence AI) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเดินสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
319 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนโดยมีผุ้เชี่ยวชาญ ควบคุมเก็บและตรวจสอบการติดเชื้อตัวอ่อนฯ ของพยาธิใบไม้ปลาน้ำจืดเกล็ดขาว 0 0 E-bidding -
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางควบคุมในการเก็บตัวอย่างอุจจาระพร้อมแบบสัมภาษณ์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารมาตรฐานป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกข้อมูลแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพในประชาชน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ทำหน้าที่ออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบูธนิทรรศการ "สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดี" เพื่อใช้ในงานประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้สนสุขภาพ ปี 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นจ-2285 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กต-2076 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ บจ-2034 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กว-4794 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กม-2461 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลกรเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองผุ้เดินทางระหว่างประเทศฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
334 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหลางกำเนิดอาหารปลอดโรค 0 0 -
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารวิชาการเพื่อใช้ในการประชุมฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวิดีทัศน์รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2559-2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
340 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า) 0 0 -
341 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค ผ่านระบบNSW ระยะที่ 3) 0 0 -
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการจัดประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารวิชาการเพื่อใช้ในการประชุมฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมฯ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
348 ประกาศตารางแสดงราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2 รายการ) 0 0 -
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารวิชาการสำหรับใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจำปี 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรับรองการให้วัคซีนหรือการให้ยาป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือเรื่องคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 (กพด.) เพิ่มเติม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการเฝ้าระวัง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
356 ตารางแสดงราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (DDC e-pinkforms) ผ่านระบบ www.pinkforms.com จำนวน 1 ระบบ 0 0 -
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นง-3415 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ-2034 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
359 ตารางแสดงราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (DDC e-pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 3 ของกรมควบคุมโรค 0 0 -
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
361 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค(DDC e-pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 3 จำนวน 1 ระบบ 0 0 -
362 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค(DDC e-pinkforms) ผ่านระบบ www.pinkforms.com 0 0 -
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อความรู้อิเล็กทรอนิกส์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
365 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อยา Oseltamivir Capsule 75 มก. จำนวน 100,000 เม็ด) 0 0 -
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบปลิวและออกบบจัดทำ roll up ประชาสัมพันธ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี 0 0 E-bidding -
370 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (DDC e-pinforms) ผ่านระบบ www.pinkforms.com 0 0 E-bidding -
371 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (DDC e-pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 3 จำนวน 1 ระบบ 0 0 E-bidding -
372 ตารางแสดงราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อยา Oseltamivir Capsule 75 มก. 0 0 -
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเดินสายระบบภาพและเสียง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์ เรื่อง แนวทางควบคุมโรคมือ เท้า ปากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันะ์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องโฟมและซองเจลเย็น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivle Capsule 75 มก. 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะสำรวจดินหลุมเจาะ (Soil Boring) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการนิเทศติดตามฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
385 จ้างทำเอกสารวิชาการเพื่อใช้ในการนิเทศติดตาม จำนวน 30 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 11 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารใช้ในการประชุมฯ จำนวน 100 ใบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมฯ จำนวน 100 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-386 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นจ-1701 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นจ-1698 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กว-4794 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นจ-2285 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (DDC e-pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 3 0 0 E-bidding -
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าเหมาปรับปรุงระบบบริการใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (DDC e-pinkforms) ผ่านระบบ www.pinkforms.com ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองตู้ทำน้ำดื่มร้อน - เย็น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแปลเอกสารวิชาการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดการแจ้งโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงข้อมูลโครงการศึกาาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคหนอนพยาธิและพยาธิใบไม้ตับ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการฯ จำนวน 20 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงข้อมูลโครงการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
416 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์) 0 0 -
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อล้อรถเข็น จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการฝึกเชิงอภิปราย จำนวน 8 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการฝึกเชิงอภิปรายฯ จำนวน 35 ใบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
420 ตารางแสดงราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการวิจัยฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหลอดไฟ จำนวน 1 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในโครงการฯ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
425 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1701 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างยกรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม-2461 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-2274 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิวเจอร์บอร์ดและซองซิบใส จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กย-9780 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 66 ใบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ จำนวน 200 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ-1701 จำนวน 1 เส้น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ นจ-1698 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ กร-4920 จำนวน 1 ลุก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต-2076 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารวิชาการสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 107 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
439 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการสัมมนาฯ จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 70,000 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับใช้ในโครงการฯ จำนวน 107 ใบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 25 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งเดินสายระบบภาพและเสียงและตลับแยกสาย HDMI จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการฯ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence AI) เพื่อการคัดกรองและวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
454 จ้างจัดนิทรรศการ กิจกรรมรณรงค์การป้องกันควบคุมโรคฯ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการฯ จำนวน 8 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ป-2916 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1698 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการฯ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการฯ จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการ จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการ จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการ จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการ จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการฯ จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 3 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้นการประชุม จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 0 0 E-bidding -
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้าของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ ต.8 จำนวน 96,000 แผ่น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือโรคหนอนพยาธิประกอบภาพฯ จำนวน 500 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจ้างทำสื่อชุดนิทรรศการ (โรลอัพ) การให้ความรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับหนอนพยาธิและมะเร็งท่อน้ำดี จำนวน 20 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานฯ จำนวน 20 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม-2461 จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 66 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแปลเอกสารฯ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแปลเอกสารฯ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์ การให้ความรู้ เรื่องปลาปลอดพยาธิ เพื่อให้ความรู้ในพื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต-2076 จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติ สำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 77 ใบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำบอร์ดนิทรรศการในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพื้นที่ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 5 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่องสถานการณ์สมมุติประกอบการจัดการฝึกซ้อมแผนกรณีโรคไข้หวัดนก จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ External Harddisk 2 TB จำนวน 23 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง VIP พร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน 2 วัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฐานข้อมูล ทดสอบโปรแกรม ดูแลปรับปรุงระบบปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 4 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 6 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กต-2076 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 40 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 8 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการเฝ้าระวังโรคและเหตุการณ์ผิดปกติแบบมีส่วนร่วมในชุมชนด้วยซอฟแวร์ประยุกต์ จำนวน 500 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการฯ จำนวน 60 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 31 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการ จำนวน 19 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเคริ่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากรทำหน้าที่บริการดูแลระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปั่นไฟ ระบบโทรศัพท์และซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 เดือน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ติดต่อประสานงานด้านบริหารและด้านวิชาการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากรทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแม่บ้านทำความสะอาด โดยปฏิบัติงานประจำ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 G A4 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
519 ประกาศตารางแสดงราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (จ้างเหมาจัดงานพระราชพิธีเตรียมการรับเสด็จ และเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ และรัชทายาท งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน 0 0 -
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลเว็บไซต์กองโรคติดต่อทั่วไปพร้อมระบบสำรองข้อมูล จำนวน 12 เดือน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานพระราชพิธีเตรียมการรับเสด็จ และเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์และรัชทายาท งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
522 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างปรับปรุงสนามหญ้าและลานกีฬาอเนกประสงค์) 0 0 -
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน "Rabies Public Awareness Raising : World Rabies 2019" 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงดูแลรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 98 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญโครงการ DGHP-One Health ภายใต้กองโรคติดต่อทั่วไปต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหส่างประเทศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ด่านฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ด่านฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ด่านฯท่าเรือ กรุงเทพ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ด่านฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ด่านฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์และฐานข้อมูลระบบออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
537 ประกาศตารางแสดงราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (จ้างปรับปรุงสนามหญ้าและลานอเนกประสงค์) 0 0 -
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ด่านฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ด่านฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ด่านฯ ท่าอากาศดอนเมือง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานที่แผนกออกใบรับรองแหล่งผลิต แหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานที่แผนกออกใบรับรองแหล่งผลิต แหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานที่แผนกออกใบรับรองแหล่งผลิต แหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญโครงการ DGHP-One Health 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญโครงการ DGHP-One Health 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานที่แผนกออกใบรับรองแหล่งผลิต แหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลกรเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองผุ้เดินทางระหว่างประเทศฯ ด่านฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
549 ประกาศประกวดราคา ร่างจ้างปรับปรุงสนามหญ้าและลานอเนกประสงค์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการ Flu-PIP 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารใช้ในการประชุม 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 4 ตุลาคม 2562
552 ประกาศประกวดราคา ร่างจ้างปรับปรุงสนามหญ้าและลานอเนกประสงค์ จำนวน 2 รายการ 3 0 E-bidding -
553 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
554 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หาฬหลังแอ่น) 0 0 E-bidding -
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขฯ 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวมข้อมูลฯ 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 7600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 8000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
559 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ยาPraziquantel Tablets 600 mg) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย 3 ชั้น 440000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบกิจกรรมเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
563 ประกาศตารางแสดงราคากลางซื้อวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค จำนวน 4,200 โด๊ส 0 2 E-bidding -
564 ประกาศตารางแสดงราคากลางซื้อยา Praziquantel Tablets 600 mg จำนวน 220,000 เม็ด 0 1 E-bidding -
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการ 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อVIRKON 190 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
567 ประกาศตารางแสดงราคากลางซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ 0 3 วิธีเฉพาะเจาะจง -
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนเม็ด 499 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมฯ จำนวน 2 รายการ 19 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 206 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 4 รายการ 17 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสนามหญ้าและลานกีฬาอเนกประสงค์ 0 0 ประกวดราคา -
573 ประกาศประกวดราคา ร่างซื้อวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค 0 0 E-bidding -
574 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Praziquantel Tablets 600 mg 0 0 E-bidding -
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 2 รายการ 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562-2564 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรม (Global One Health Day 2019) 300000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 34133 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
579 ประกาศตารางแสดงราคากลางซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 (ชนิด Conjugaie) 0 8 E-bidding -
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 3 รายการ 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
581 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค 2 0 E-bidding -
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว 60 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
583 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Praziquantel Tablets 600mg 1 0 E-bidding -
584 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 (ชนิด Conjugate) 0 0 E-bidding -
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ 64 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ 405 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าใส่วัสดุป้องกันควบคุมโรค 160 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบ สมาร์ท TV 42 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดบันทึกบัญชี 40 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น 2 ล้อ พับได้ 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
592 ประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 (ชนิด Conjugate) 8 0 E-bidding -
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน อาคาร 5 ชั้น 6 491 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค 1 0 E-bidding -
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงาน อาคาร 5 ชั้น 6 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น แบบ 2 ประตู 21 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกอุณหภูมิและเครื่องวัดความเข้มแสง จำนวน 2 รายการ 16 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมฯ จำนวน 2 รายการ 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ Metronidazole Tablets 400 mg 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 4 เครื่อง 7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำหรับใช้ในห้องประชุม จำนวน 40 ตัว 160 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Praziquantel Tablets 600 mg 686 0 E-bidding -
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน อาคาร 5 ชั้น 6 480 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร 17 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 17 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2562-2564 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 28600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 17 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ 21 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ Consumer Unit สำหรับควบคุมแสงสว่างภายในห้อง ขนาด 6 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) 7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารวิชาการใช้ในการประชุมฯ จำนวน 40 ชุด 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง 42 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมฯ 209 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปรแกรมตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยเพื่อใช้กับกล้องวงจรปิดตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน 1 ระบบ 305 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมชนิด RNA 335 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ 435 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ SAMSUNG 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 7 รายการ 269 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน 205 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำเอกสารวิชาการสำหรับใช้ในการประชุม 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นจ-1701 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1173 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 6000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่ 16 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 28 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมด้วยมือชนิดอาร์เอ็นเอ 39 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการประชุมวิชาการด้านสุขภาพหนึ่งเดียว ประจำปี 2562 90 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารวิชาการใช้ในการประชุม 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 4 0 E-bidding -
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักวานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม 9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1254 2150.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดประชุมฯ 23183.9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใช้ในการจัดประชุมฯ จำนวน 350 ใบ 70000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้งใช้ในห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ 497871 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมดูดอากาศ 4014 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องครัวและห้องน้ำ 29425 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ชีวนิรภัย 350000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-2285 27991.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียนกต-2076 9041.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1698 24588.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 16 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารวิชาการใช้ใรการประชุม 90 ชุด 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานของการจัดกิจกรรมฯ 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักวานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 12000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ ต. ๘ 39 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ ต.๘ จำนวน ๙๖,๐๐๐ แผ่น 24960 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส จำนวน 2,520 คู่ 498960 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 44265.9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 51905.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการฯ จำนวน 2 รายการ 34210 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องล้านจาน อาคาร 5 ชั้น 6 19 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม-2461 4601 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กว-4794 3370.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มใช้ในการประชุม 2500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายพิษสุนัขบ้าและการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงสร้างด้านโครงข่ายคอมพิวเตอร์ของกองโรคติดต่อทั่วไป 49 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมด้วยมือชนิดอาร์เอ็นเอ 79180 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในโครงการฯ 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารวิชาการใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารวิชาการใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-2274 8517.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแปลเอกสารวิชาการ จำนวน 55 หน้า 27500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการประเมินตนเองการพัฒนาสมรรถนะหลักของช่องทางเข้าออกประเทศ 179985 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารวิชาการใช้ในการประชุม 2000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุมฯ 4171.93 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใช้ในการประชุม 6000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุม จำนวน 2 รายการ 909.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักวานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 15200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกาย จำนวน 8 รายการ 184 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง LCD โปรเจคตอร์ 38413 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (เล่มเหลือง) 14 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 45 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารวิชาการใช้ในการประชุม 6800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1547 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) 2247 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
687 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสื่อวิทยาศาสตร์) 0 0 E-bidding -
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาร์ตเวิร์คเผยแพร่การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 80000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ 13417.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิเวตอร์ 25680 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
691 ตารางแสดงราคากลาง (ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และสื่อวิทยาศาสตรฺ์) 0 4811180 E-bidding -
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ-2034 535 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาชุดตำราหลวงและยาชุดประจำบ้าน 499 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) 270 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบแอพพลิเคชั่นโครงการเฝ้าระวังเหตุการณ์ในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการฯ จำนวน 30 รายการ 9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
698 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และสื่อวิทยาศาสตร์ 0 0 E-bidding -
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ไมค์ประชุมไร้สาย GONSIN 13 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 14 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักวานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารวิชาการสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 32 ชุด 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
704 ประกาศราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และสื่อวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับใช้ในการประชุม 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาศึกษาพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 1 งาน 500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส จำนวน 1,515 คู่ 299 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 131 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในโครงการ จำนวน 2 รายการ 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อความรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Learning Material จำนวน 1 งาน 400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 119 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพื้นฐานระบาดวิทยาสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 10 เล่ม 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 0409-04-491 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดประชุม 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสารวิชาการใช้ในการประชุม จำนวน 7,500 แผ่น 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดประชุม จำนวน 7 รายการ 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสารวิชาการใช้ในการประชุม จำนวน 7,500 แผ่น 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโดเมนของแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในโรคงการเฝ้าระวังเหตุการณ์ในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรณ์ 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กร-4920 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 206 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 7 รายการ 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 20 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นแบบราง (เลื่อนเก็บได้) พร้อมอุปกรณ์ 13 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดการ์ตูนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 งาน 40 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 150 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ห่วงโซ่ความเย็นโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 งาน 60 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 งาน 100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่แข็งแบบนอนฝาเลื่อนกระจกโค้ง จำนวน 1 ตู้ 14 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 2 รายการ 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มใช้ในการประชุม จำนวน 25 เล่ม 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และสื่อวิทยาศาสตร์ 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการป้องกันโรค 39 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักวานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประทศ 30 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประทศ 30 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญฯ 30 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง แนวทางคัดกรองโรคในแรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 90 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 43 รายการ 7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำองค์ความรู้เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในนักเดินทางและท่องเที่ยว 70 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายชนิดมือถือ 195 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง LCD PROJECTOR ERSON EB U 42 42 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายโทรศัพท์ 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำสื่อฯ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยสุขภาพ 40 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรับรองการให้วัคซีนหรือการให้ยาป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ (เล่มเหลือง) 120 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักวานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน 2 วัน 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาศึกษารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในแรงงานต่างด้าวผู้สัมผัสอาหาร จังหวัดภูเก็ต 200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากาก N95 แบบมีวาล์วป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 จำนวน 10,000 ชิ้น 200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บบ-1520 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส จำนวน 1,000 คู่ 240 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การาจ้างเหมาออกแบบจัดทำบอร์ดนิทรรศการและจัดกิจกรรม จำนวน 1 งาน 65 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน จ-7858 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ จำนวน 300 แฟ้ม 14 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและจัดทำบอร์ดนิทรรศการ 32 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
759 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 (ค่าจ้างเหมาบริการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามจุดคัดกรองฯ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 6 รายการ 500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหูฟัง ABN จำนวน 10 ชุด 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู 31 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ 420 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองใส่หน้ากากอนามัย จำนวน 500,000 ซอง 267 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 รายการ 38 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย และไม่้กดลิ้น 98 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 318 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 11 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
770 ประกาศตารางแสดงราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามจุดคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงฯ 0 4 วิธีเฉพาะเจาะจง -
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำหรับใช้ในโครงการ จำนวน 2 รายการ 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโรเนียว RICOH PRIPORT DX 4545 จำนวน 3 รายการ 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามจุดคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงฯ 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโพเดียมแท่นยืนบรรยาย จำนวน 1 แท่น 13 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในชุมชนปี 2563 300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ จำนวน 11,000 ชิ้น 7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู จำนวน 10 เครื่อง 31 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการฯ จำนวน 100 ชิ้น 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการเตรียมการบริหารจัดการส่งวัคซีน (โครงการราชทัณฑ์ปันสุข) จำนวน 2 รายการ 13 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาออกแบบและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการรวบรวมข้อมูลโรคเมลิออยด์ 90 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายอุปกรณ์เชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ จำนวน 4 รายการ 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน 140 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จำนวน 2 รายการ 40 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตสื่อวิดีทัศน์การดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญ จำนวน 1 งาน 60 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย ด้านสัตวแพทย์และแบบจำลองโครงการการจำลองมาตรการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพื่อการควบคุมการระบาดโรคพิษสุนัขบ้าและการวัดต้นทุนผลประโยชน์ จำนวน 1 งาน 80 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อUniversal Transport Medium (UTM) จำนวน 6,250 ชุด 500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 งาน 80 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ จำนวน 500 เล่ม 17 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักวานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรทำหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป 97 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากาก N95 ชนิดป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 499 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
792 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ สำหรับซีกโลกใต้ (4 สายพันธุ์) สำหรับบุคล่กรทางการแพทย์และสาธารณสุข) 0 0 E-bidding -
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 49 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการ 20 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ระยะเวลา 6 เดือน 108 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
797 ประกาศผู้ช