กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 การซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับทีมปฏิบัติการภาคสนาม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
2 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
3 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศกรมคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ประสานงานห้องปฏิบัติการ กลุ่มตระหนักรู้สถานการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดยาและเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 3,315 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูล-รับรู้สถานการณ์ข้อมูลจากเว็บไซต์ จากถังข้อมูลกรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาแบบฉับพลัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่อเนื่องตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 5 คัน สำหรับโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางศาธารณสุข สำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจหน่วยงาน ของกรมควบคุมโรคที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิถาค (สคร 1-12 และสปคม.) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาภายในห้องน้ำหญิง อาคาร 8 ชั้น 4 กรมควบคุม โรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 9619 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจหน่วยงานของกลุ่มควบคุมโรคที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (สคร.1-12 และ สปคม.) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตร จำนวน 60 ฉบับ สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ สำหรับผู้บริหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ระบบรายการเวชภัณฑ์ ทรัพยากร และส่งกำลังบำรุงของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 5 คัน สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ระดับจังหวัด ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอตาคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ระดับจังหวัด ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 0 0 -
28 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัฒฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ประกาศ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
31 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรอง เปลี่ยนสารกรองเครื่องกรองน้ำดื่ม และล้างทำความสะอาดตู้นำเย็นสแดนเลส จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่เนื่อง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ในการปัองกัน ควบคุมโรค จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบส่งกำลังบำรุงในการรับมือโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด 0 0 E-bidding -
45 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง โครงการจัดจ้างปรับปรุงห้องกักกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านควบคุมโรคติตด่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง 0 0 E-bidding -
46 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง โครงการจัดจ้างปรับปรุงห้องกักกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านควบคุมโรคติตด่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง 0 0 E-bidding -
47 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง โครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบส่งกำลังบำรุงในการรับมือโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 1 ระบบ 0 0 E-bidding -
48 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง โครงการจัดซื้อโปรแกรมเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ด้านโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ผ่านระบบสื่อสารทางไกล จำนวน 1 ระบบ 0 0 E-bidding -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Favipiravir ชื่อการค้า AVIGAN Tablets 200mg จำนวน 5,000 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ง) 1000000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด (Thermoscan Imaging) จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1476300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบส่งกำลังบำรุงในการรับมือโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 325800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศราคากลางซื้อโปรแกรมเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ด้านโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ผ่านระบบสื่อสารทางไกล จำนวน 1 โปรแกรม พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 825000 E-bidding -
54 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ด้านโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ผ่านระบบสื่อสารทางไกล จำนวน 1 โปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 800000 0 E-bidding -
55 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบส่งกำลังในการรับมือโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 17151700 E-bidding -
56 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบส่งกำลังบำรุงในการรับมือโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1515600 0 E-bidding -
57 ประกาศราคากลางซื้อระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบส่งกำลังบำรุงในการรับมือโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2384120 E-bidding -
58 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด (Thermoscan Imaging) จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ง) 0 1500000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบส่งกำลังบำรุงในการรับมือโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1515600 0 E-bidding -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโปรแกรมเฝ้าระวังแจ้งเตือน ด้านโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินผ่านระบบสื่อสารทางไกล จำนวน ๑ โปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 775750 0 -
61 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบส่งกำลังบำรุงในการรับมือโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1515600 0 E-bidding -
62 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบส่งกำลังบำรุงในการรับมือโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2176800 0 E-bidding -
63 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบส่งกำลังบำรุงในการรับมือโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2176800 0 E-bidding -
64 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบส่งกำลังบำรุงในการรับมือโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2176800 0 E-bidding -
65 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อการจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบส่งกำลังบำรุงในการรับมือโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1515600 0 E-bidding -
66 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
67 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานเพื่อการควบคุมและจัดการข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน อาคาร 8 ชั้น 4 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้านวิธีประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
68 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานเพื่อการควบคุมและจัดการข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน อาคาร 8 ชั้น 4 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานเพื่อการควบคุมและจัดการข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน อาคาร ๘ ชั้น ๔ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2917900 0 E-bidding -
70 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0 0 E-bidding -
71 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กลุ่มบริหารทั่วไป , กลุ่มตระหนักรู้สถานการณ์ , กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง 0 0 E-bidding -
72 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) จำนวน 1 แห่ง 0 0 E-bidding -
73 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุม 1 , ห้องประชุม 2 จำนวน 2 แห่ง 0 0 E-bidding -
74 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 0 0 E-bidding -
77 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 0 0 E-bidding -
79 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 0 0 E-bidding -
80 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน เมษายน2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 0 0 E-bidding -
83 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือนธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือนมกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน เมษายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0 0 E-bidding -
98 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 132000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 132000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 132000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน กันยายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0 0 E-bidding -
106 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้านวิธีประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 598100 E-bidding -
107 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
108 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 610400 0 E-bidding -
109 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 610400 0 E-bidding -
110 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 610400 0 E-bidding -
111 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 610400 0 E-bidding -
112 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 610400 0 E-bidding -
113 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
116 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน มกราคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน มีนาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน เมษายน 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
120 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
121 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่3) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
122 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 610400 0 E-bidding -
123 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 0 0 -
124 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 0 0 -
125 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 610400 0 E-bidding -
126 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0 0 E-bidding -
128 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน กันยายน 2565 0 0 -
129 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 132000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 132000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 132000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ 0 0 E-bidding -
133 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ 0 0 E-bidding -
134 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 168135 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
135 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 0 0 E-bidding -
136 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1003000 E-bidding -
137 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
138 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1003000 0 E-bidding -
139 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
140 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
141 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
142 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน มกราคม 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ 0 0 E-bidding -
144 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 0 0 E-bidding -
145 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1003000 0 E-bidding -
146 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้านวิธีประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 610785 E-bidding -
147 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
148 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
149 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้านวิธีประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1083440 E-bidding -
150 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
151 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1003000 0 E-bidding -
152 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 548500 0 E-bidding -
153 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1142000 0 E-bidding -
154 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
155 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน มีนาคม 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
156 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1003000 0 E-bidding -
157 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 548 0 E-bidding -
158 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
159 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ประจำเดือน เมษายน 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ครั้งที่ 2/2566 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1056000 E-bidding -
161 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 3) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
162 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้านวิธีประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1094460 E-bidding -
163 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
164 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1003000 0 E-bidding -
165 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1142000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
166 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 1142000 0 E-bidding -
167 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 1003000 0 E-bidding -
168 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ โรคและภัยสุขภาพ (Modernized Event-based Surveillance ; M-EBS) จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์และทรัพยากรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
170 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 14,000 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ประกาศราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์และทรัพยากรป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1784910 E-bidding -
172 ประกาศราคากลาง จัดซื้อยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 14,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) 0 704060 วิธีเฉพาะเจาะจง -
173 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์และทรัพยากรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
174 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และทรัพยากรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 1778400 0 E-bidding -
175 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และทรัพยากรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1778400 0 E-bidding -
176 ประกาศราคากลาง จัดซื้อเวชภัณฑ์และทรัพยากรป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1811280 E-bidding -
177 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และทรัพยากรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1778400 0 E-bidding -
178 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์และทรัพยากรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1778400 0 E-bidding 29 กุมภาพันธ์ 2567