กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
2 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบการเข้ารหัสระบบฐานข้อมูลด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
3 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดระบบสื่อสารเครือข่ายผ่านระบบเซลลูล่าร์ สำหรับ EOC จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
4 ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
5 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจัดการระบบภาพและเสียงจากหลายแหล่ง (Microcontroller Unit) จำนวน 1 ระบบ 0 0 -
6 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 0 0 -
7 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
8 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจัดการระบบภาพและเสียงจากหลายแหล่ง (Microcontroller Unit) จำนวน 1 ระบบ 0 0 -
9 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 0 0 -
10 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจ้างบำรุงรักษาชุดกล้องพร้อมระบบเสียงสำหรับการประชุมทางไกล จำนวน 20 ชุด 0 0 -
11 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจ้างบำารุงรักษาเครื่องกำเนินไฟฟ้า (Generator) ปีงบประมาณ 2562 0 0 -
12 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ Cognos version 11 จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
13 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการเช่าพื้นที่ตู้ Rack สำหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า 42U 0 0 -
14 เผยแพร่ราคากลาง โครงการบำรุงรักษาชุดกล้องพร้อมระบบเสียงสำหรับการประชุมทางไกล จำนวน 20 ชุด 0 0 -
15 เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนินไฟฟ้า (Generator) ปีงบประมาณ 2562 0 0 -
16 เผยแพร่ราคากลาง โครงการเช่าพื้นที่ตู้ Rack สำหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่น้อยกว่า 42U 0 0 -
17 เผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ Cognos version 11 จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
19 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบการเข้ารหัสระบบฐานข้อมูลด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
20 แผนการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 0 0 -
21 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
22 จ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม Tableau จำนวน ๓๐ ลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ รายการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง ติดตั้งสายสัญญาณและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 0 0 -
24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงเว็ปไซต์กรมควบคุมโรค แบบ micro web system ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 0 0 -
25 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการสำหรับระบบคลาวด์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 0 0 -
27 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม tableau จำนวน 30 ลิขสิทธิ์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก 0 0 E-bidding -
28 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อรถปฏิบัติการสอบสวนโรค จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
29 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถปฏิบัติการสอบสวนโรค จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
30 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม tableau จำนวน 30 ลิขสิทธิ์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา 0 0 E-bidding -
31 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
32 ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อรถปฏิบัติการสอบสวนโรค จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
33 ประกาศร่างเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์กรมควบคุมโรค แบบ micro web system จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
34 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบสื่อสารเครือข่ายผ่านระบบเซลลูล่าร์ สำหรับ EOC จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
35 ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์กรมควบคุมโรค แบบ micro web system จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
36 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม Tableau จำนวน ๓๐ ลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ รายการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) 0 0 -
37 ประกาศกรมควบคุมโรค เผยแพร๋ราคากลาง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม Tableau จำนวน ๓๐ ลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ รายการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ 2) 0 0 -
38 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม Tableau จำนวน ๓๐ ลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ รายการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
39 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม Tableau จำนวน ๓๐ ลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ รายการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
40 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์กรมควบคุมโรค แบบ micro web system จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
41 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
42 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
43 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
44 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ร่าง ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
45 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล(Data Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน 0 0 -
46 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
47 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
48 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
49 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลา ๑๑ เดือน 1741660 0 E-bidding -
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 0 0 E-bidding -
51 ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการสำหรับระบบคลาวด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 1741660 0 E-bidding -
53 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่ออายุลิขสิทธิ์ชุดกล้องพร้อมระบบเสียงสำหรับการประชุมทางไกล จำนวน ๓๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 0 0 E-bidding -
54 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการสำหรับระบบคลาวด์ จำนวน ๒ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
55 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฎิบัติการสำหรับระบบคลาวด์ จำนวน ๒ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
56 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
57 ประกาศ ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 3,000,000.00 บาท 0 0 E-bidding -
58 ประกาศ ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์สร้างแบบสอบและรายงานวิเคราะห์ Business intelligence (BI) จำนวน ๒๕ ลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 2,000,000.00 บา่ท 0 0 E-bidding -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฎิบัติการสำหรับระบบคลาวด์ จำนวน ๒ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
60 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างต่ออายุลิขสิทธิ์ชุดกล้องพร้อมระบบเสียงสำหรับการประชุมทางไกล จำนวน ๓๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
61 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาจ้างต่ออายุลิขสิทธิ์ชุดกล้องพร้อมระบบเสียงสำหรับการประชุมทางไกล จำนวน ๓๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 960000 0 E-bidding -
62 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
63 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสร้างแบบสอบและรายงานวิเคราะห์ Business Intelligence (BI) จำนวน 25 ลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
64 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3110000 0 E-bidding -
65 ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์สร้างแบบสอบและรายงานวิเคราะห์ Business intelligence (BI) จํานวน ๒๕ ลิขสิทธิ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding 4 มีนาคม 2563
66 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
67 ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding 24 มีนาคม 2563
68 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการต่ออายุลิขสิทธ์ระบบการเข้ารหัสฐานข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
69 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)) 0 0 E-bidding -
70 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบการเข้ารหัสฐานข้อมูลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 830899 0 E-bidding 1 กันยายน 2563
71 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง บำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่่ข่าย กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 2000000 0 E-bidding 12 กันยายน 2563
72 ศูนย์สารสนเทศขอประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบการเข้ารหัสฐานข้อมูลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 789874 0 -
73 ศูนย์สารสนเทศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 1998000 0 18 กันยายน 2563
74 ประกวดราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line กรมควบคุมโรค ระยะเวลา 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลา ๑๑ เดือน 0 0 E-bidding -
75 ศูนย์สารสนเทศประกาศเชิญชวน เรื่องการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line กรมควบคุมโรค ระยะเวลา ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2065340 0 E-bidding 19 ตุลาคม 2563
76 ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line กรมควบคุมโรค ระยะเวลา ๑๐ เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) 0 0 E-bidding -
77 ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค 0 0 E-bidding -
78 ศูนย์สารสนเทศประกาศเชิญชวน เรื่องการการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line กรมควบคุมโรค ระยะเวลา ๑๐ เดือน (ครั้งที่ ๒) 1938130 0 E-bidding 20 พฤศจิกายน 2563
79 ศูนย์สารสนเทศประกาศเชิญชวน การซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค 2000000 0 E-bidding 23 พฤศจิกายน 2563
80 ศูนย์สารสนเทศ ขอยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ 0 0 E-bidding -
81 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 1168000 0 E-bidding 24 พฤศจิกายน 2563
82 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศเร่าง TOR ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่่ข่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 0 0 E-bidding -
83 ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line กรมควบคุมโรค 0 0 E-bidding 20 พฤศจิกายน 2563
84 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะโครงการจ้างต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 1168000 0 E-bidding 2 ธันวาคม 2563
85 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค 2000000 0 E-bidding 9 ธันวาคม 2563
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฎิบัติการสำหรับระบบคลาวด์ จำนวน ๒ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
87 ศูนย์สารสนเทศขอประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบการเข้ารหัสฐานข้อมูลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
88 ศูนย์สารสนเทศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 0 0 E-bidding -
89 ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line กรมควบคุมโรค 0 0 E-bidding -
90 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะโครงการจ้างต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 0 0 E-bidding -
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2000000 0 E-bidding 25 ธันวาคม 2563
93 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศประชาวิจารณ์โครงการซื้อวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
94 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1200000 0 E-bidding -
95 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
96 ประกาศศูนย์สารสนเทศ เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
97 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 0 2 E-bidding -
98 ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 2500000 0 E-bidding -
99 ประกาศศูนย์สารสนเทศ เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
100 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการซื้อเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 660 E-bidding -
101 ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 660000 0 E-bidding -
102 ประกาศศูนย์สารสนเทศ เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อลิขสิทธิ์เพื่อต่ออายุบำรุงรักษาโปรแกรม Power BI จำนวน 25 ลิขสิทธิ์ 0 0 E-bidding -
103 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการซื้อลิขสิทธิ์เพื่อต่ออายุบำรุงรักษาโปรแกรม Power BI จำนวน 25 ลิขสิทธิ์ 0 2 E-bidding -
104 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับห้อง Data Center 0 0 E-bidding -
105 ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่องประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์เพื่อต่ออายุบำรุงรักษาโปรแกรม Power BI จำนวน 25 ลิขสิทธิ์ 2000000 0 E-bidding -
106 ประกาศศูนย์สารสนเทศ เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Network Operation Center NOC/Security Operation Center SOC) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
107 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Network Operation Center NOC/Security Operation Center SOC) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
108 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการซื้อลิขสิทธิ์เพื่อต่ออายุบำรุงรักษาโปรแกรม Power BI จำนวน ๒๕ ลิขสิทธิ์ 0 0 E-bidding -
109 ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Network Operation Center NOC/Security Operation Center SOC) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
110 ประกาศศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (NOC & SOC) จำนวน 1 ห้อง 0 0 E-bidding -
111 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (NOC & SOC) จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
112 ประกาศศูนย์สารสนเทศ เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (NOC & SOC) จำนวน ๑ ห้อง 0 0 E-bidding -
113 ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่องประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (NOC & SOC) จำนวน ๑ ห้อง 2 0 E-bidding -
114 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Network Operation Center NOC/Security Operation Center SOC) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
115 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (NOC & SOC) จำนวน ๑ ห้อง 0 0 E-bidding -
116 ประกาศศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
117 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 0 0 E-bidding -
118 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
119 ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่องประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 0 0 E-bidding -
120 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการซื้อลิขสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรม Tableau จำนวน ๑๘ ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 E-bidding -
121 ประกาศศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อระบบเชื่อมโยงประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง) 0 0 วิธีคัดเลือก -
122 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
123 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างผลิตวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศน์ข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณาการ กรมควบคุมโรค จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 125 วิธีเฉพาะเจาะจง -
124 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างผลิตวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศน์ข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณาการ กรมควบคุมโรค จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 E-bidding -
125 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการซื้อระบบกล้องวงจรปิด สำหรับห้อง Data Center ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 220 วิธีเฉพาะเจาะจง -
126 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการซื้อระบบกล้องวงจรปิด สำหรับห้อง Data Center จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 ประกาศศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ยกเลิก) 0 0 E-bidding -
128 ประกาศศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
129 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม ระบบนิเวศน์ข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณาการ กรมควบคุมโรค จำนวน 2 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 ประกาศศูนย์สารสนเทศ เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
131 ประกาศศูนย์สารสนเทศ เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line จำนวน ๑ ระบบ กรมควบคุมโรค ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
132 ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่องประกวดราคาการจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line จำนวน ๑ ระบบ กรมควบคุมโรค ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) (ยกเลิกประกาศเชิญชวน)) 1920000 0 E-bidding -
133 ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่องประกวดราคาการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 2000000 0 E-bidding -
134 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๒ เดือน 0 2000000 E-bidding -
135 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line จำนวน ๑ ระบบ กรมควบคุมโรค ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 0 1 E-bidding -
136 ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่องประกวดราคาการจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line จำนวน ๑ ระบบ กรมควบคุมโรค ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 1920000 0 E-bidding -
137 ประกาศศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
138 ประกาศศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๑ เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
139 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
140 ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่องประกวดราคาการจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line จำนวน ๑ ระบบ กรมควบคุมโรค ระยะเวลา ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) (ยกเลิก) 1760000 0 E-bidding -
141 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line จำนวน ๑ ระบบ กรมควบคุมโรค ระยะเวลา ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 0 1957620 E-bidding -
142 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 12000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
144 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการนักออกแบบและพัฒนาดิจิทัล ตามกิจกรรมในโครงการพัฒนาการออกแบบบริการ (Service Design) กรมควบคุมโรค จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 216000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
145 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการนักออกแบบและพัฒนาดิจิทัล ตามกิจกรรมในโครงการพัฒนาการออกแบบบริการ (Service Design) กรมควบคุมโรค จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำพร้อมบำรุงรักษา จำนวน ๒ เครื่อง ณ ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ชั้น 3 และชั้น ๔ อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 48 วิธีเฉพาะเจาะจง -
147 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำพร้อมบำรุงรักษา จำนวน ๒ เครื่อง ณ ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
148 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 163200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
149 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 285 วิธีเฉพาะเจาะจง -
150 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
151 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สำหรับห้อง Data Center จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 50 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สำหรับห้อง Data Center จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
153 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต์ (จำนวน ๒ เครื่อง) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 100 วิธีเฉพาะเจาะจง -
154 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต์ (จำนวน ๒ เครื่อง) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
155 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
156 ศูนย์สารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 ประกาศศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๐ เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
158 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line จำนวน ๑ ระบบ กรมควบคุมโรค ระยะเวลา ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 0 1619490 E-bidding -
159 ประกาศศุนย์สารสนเทศ เรื่องางประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line จำนวน ๑ ระบบ ระยะเวลา ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
160 ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่องประกวดราคาการจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line จำนวน ๑ ระบบ กรมควบคุมโรค ระยะเวลา ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 1600000 0 E-bidding -
161 ประกาศศูนย์สารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line จำนวน ๑ ระบบ ระยะเวลา ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ​ 0 0 E-bidding -
162 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการต่ออายุลิขสิทธิ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย CBDC จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 497000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
163 ประกาศศูนย์สารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการต่ออายุลิขสิทธิ์เครื่องคอมพิวเตอร์ CBDC จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ประกาศศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างการซื้อสิทธิ์การรับประกันอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 0 0 E-bidding -
165 ประกาศศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างการซื้อสิทธิ์การรับประกันอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๓ เครื่อง 0 0 E-bidding -
166 ประกาศศูนย์สารสนเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการต่ออายุลิขสิทธิ์เครื่องคอมพิวเตอร์ CBDC จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ประกาศศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างการซื้อสิทธิ์การรับประกันอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑ เครื่อง 0 0 E-bidding -
168 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค (ศูนย์สารสนเทศ) กรมควบคุมโรค เรื่องการยกเลิกเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างการซื้อสิทธิ์การรับประกันอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน 1 ระบบ (ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 0 0 E-bidding -
169 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค (ศูนย์สารสนเทศ) กรมควบคุมโรค เรื่องการยกเลิกเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างการซื้อสิทธิ์การรับประกันอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค จำนวน 13 เครื่อง (ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 0 0 E-bidding -
170 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค (ศูนย์สารสนเทศ) กรมควบคุมโรค เรื่องการยกเลิกเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างการซื้อสิทธิ์การรับประกันอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 1 เครื่อง (ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 0 0 E-bidding -
171 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 0 0 E-bidding -
172 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายของระบบ CBDC จำนวน 13 เครื่อง 0 497000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
173 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่ราคากลาง การซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Tableau Server จำนวน 11 สิทธิ์ 0 84744 วิธีเฉพาะเจาะจง -
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายของระบบ CBDC จำนวน 13 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Tableau Server จำนวน 11 สิทธิ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
176 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 3819 วิธีเฉพาะเจาะจง -
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง กาจ้างทำตรายาง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 3659.4 วิธีเฉพาะเจาะจง -
179 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนรู้ หลักสูตร PDPA, Cyber Security และ Data Governance ของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2565 0 0 E-bidding -
180 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อสิทธิ์การรับประกันอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง) 0 0 วิธีคัดเลือก -
181 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 46010 วิธีเฉพาะเจาะจง -
182 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 300 วิธีเฉพาะเจาะจง -
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
185 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง เรื่องการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 33977.9 วิธีเฉพาะเจาะจง -
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
188 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การเช่าใช้บริการ Line Official Account จำนวน 1 สิทธิ์ และเช่าใช้บริการ Apple Deverloper Enterprise Program จำนวน 1 สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 36626.1 วิธีเฉพาะเจาะจง -
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการ Line Official Account จำนวน 1 สิทธิ์ และเช่าใช้บริการ Apple Deverloper Enterprise Program จำนวน 1 สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
190 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค เรื่องร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565 0 0 E-bidding -
191 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการซื้อสิทธิ์การรับประกันอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง) 0 1 วิธีคัดเลือก -
192 ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่องประกวดราคาการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2000000 0 E-bidding -
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
194 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2146240 E-bidding -
195 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการระบบฐานข้อมูลขั้นสูงเพื่อการดำเนินงานพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤาภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 16000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
196 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนและนโยบายด้านดิจิทัลของกรมควบคุมโรค ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะที่ 2 การสร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ. 2566 - 2570) ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 31.94 วิธีเฉพาะเจาะจง -
197 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 คัน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนและนโยบายด้านดิจิทัลของกรมควบคุมโรคภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะที่ 2 การสร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ. 2566 - 2570) ระหว่างวันที่ 17- 19 พฤาภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 32300 วิธีเฉพาะเจาะจง -
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 คัน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนและนโยบายด้านดิจิทัลของกรมควบคุมโรคภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะที่ 2 การสร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ. 2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
199 ยกเลิกการคัดเลือกซื้อสิทธิ์การรับประกันอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ง) 0 0 วิธีคัดเลือก -
200 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค เรื่องร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนรู้ หลักสูตร PDPA, Cyber Security และ Data Governance ของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 0 0 E-bidding -
201 ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่องประกวดราคาการจ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนรู้ หลักสูตร PDPA, Cyber Security และ Data Governance ของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 800000 0 E-bidding -
202 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการซื้อสิทธิ์การรับประกันอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง) 0 1 วิธีคัดเลือก -
203 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการซื้อแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 3638 วิธีเฉพาะเจาะจง -
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
205 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนรู้ หลักสูตร PDPA, Data Governance และ Cyber Security ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0 849817 E-bidding -
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อสิทธิ์การรับประกันอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง) 0 0 วิธีคัดเลือก -
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน โครงการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของศูนย์พัทยารักษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
208 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน โครงการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของศูนย์พัทยารักษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6300 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่องประกวดราคาการจ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนรู้ หลักสูตร PDPA, Cyber Security และ Data Governance ของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 800000 0 ประกวดราคา -
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนรู้ หลักสูตร PDPA, Cyber Security และ Data Governance ของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 0 0 ประกวดราคา -
211 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการสัญญาณ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แบบ Leased Line กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
212 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
213 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านการจัดการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 26775 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างทำตรายาง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 8613.5 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค เรื่องร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แบบ Leased Line กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
216 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค เรื่องร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
217 ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แบบ Leased Line กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1920000 0 E-bidding -
218 ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แบบ Leased Line กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 E-bidding -
220 ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
221 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำพร้อมบำรุงรักษา จำนวน 2 เครื่อง ณ กองดิจิทัลเพื่อ การควบคุมโรค กรมควบคุมโรค อาคาร 2 ชั้น 3 และ ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 48000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่อง การยกเลิกเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) (ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง) 0 0 E-bidding -
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำพร้อมบำรุงรักษา จำนวน 2 เครื่อง ณ กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค อาคาร 2 ชั้น 3 และ ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
224 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการตำแหน่งธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับห้อง Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
227 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 500000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
229 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 16 วิธีเฉพาะเจาะจง -
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
231 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างเหมาบริการนักวิศกรข้อมูล จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 420000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการนักวิศกรข้อมูล จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
233 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างเหมาบริการตำแหน่งธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 0 156 วิธีเฉพาะเจาะจง -
234 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับห้อง Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 96 วิธีเฉพาะเจาะจง -
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า (UPS) จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
237 ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1819490 0 E-bidding -
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อสิทธิ์โปรแกรมระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน 50 สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
240 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การซื้อสิทธิ์โปรแกรมระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน 50 สิทธิ์ 0 500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
241 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหน่วยความจำหลัก (RAM) สำหรับเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 0 0 ประกวดราคา -
242 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบ CBDC จำนวน 13 เครื่อง 0 374400 วิธีเฉพาะเจาะจง -
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบ CBDC จำนวน 13 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
244 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แบบ Leased Line กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1992340 E-bidding -
245 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
246 ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหน่วยความจำหลัก (RAM) สำหรับเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 799800 0 ประกวดราคา -
247 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการจัดการสำนักงาน (Microsoft Office Home and Business 2021) จำนวน 100 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง) 0 0 วิธีคัดเลือก -
248 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหน่วยความจำหลัก (RAM) สำหรับเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 0 0 ประกวดราคา -
249 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4 จำนวน 7 เครื่อง 0 9240 วิธีเฉพาะเจาะจง -
250 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณพอร์ท (fiber module ชนิด Multi-mode) จำนวน 12 ตัว 0 121980 วิธีเฉพาะเจาะจง -
251 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างย้ายติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 0 495000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
252 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการจัดการสำนักงาน (Microsoft Office Home and Business 2021) จำนวน 100 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง) 0 684800 วิธีคัดเลือก -
253 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณพอร์ท (fiber module ชนิด Multi-mode) จำนวน 12 ตัว 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
254 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4 จำนวน 7 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
255 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างย้ายติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
256 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการจัดการสำนักงาน (Microsoft Office Home and Business 2021) จำนวน 100 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง) 0 0 วิธีคัดเลือก -
257 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การซื้อสิทธิ์บริการ Line Office Account จำนวน 5 สิทธิ์ และ Apple Developer Enterprise Program จำนวน 1 สิทธิ์ 0 127865 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อสิทธิ์บริการ Line Office Account จำนวน 5 สิทธิ์ และ Apple Developer Enterprise Program จำนวน 1 สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
259 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการส่งข้อมูลดิจิทัล (โมดูลวงจรไร้สายบลูทูธ BEACON) จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
260 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
261 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Tableau Creator จำนวน 25 สิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
262 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1750 วิธีเฉพาะเจาะจง -
263 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
264 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างเหมาทำป้ายชื่อสำนักงาน จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 14500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
265 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายชื่อสำนักงาน จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
266 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อสิทธิ์โปรแกรมปอ้งกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
267 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลโรคโควิด 19 โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Tableau Creator จำนวน ๒๕ สิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ วรรค (๑) (ง) 0 0 วิธีคัดเลือก -
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับคอพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566 0 0 E-bidding -
270 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อโปรแกรมสำหรับการพัฒนา ระบบสารสนเทศ (Navicat Premium) จำนวน 10 สิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง) 0 0 วิธีคัดเลือก -
271 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อโปรแกรมสำหรับการพัฒนา ระบบสารสนเทศ (Navicat Premium) จำนวน 10 สิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง) 0 0 วิธีคัดเลือก -
272 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อโปรแกรมสำหรับการพัฒนา ระบบสารสนเทศ (Navicat Premium) จำนวน 10 สิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง) 0 0 วิธีคัดเลือก -
273 ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อโปรแกรมสำหรับการพัฒนา ระบบสารสนเทศ (Navicat Premium) จำนวน 10 สิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง) 0 0 วิธีคัดเลือก -
274 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การซื้อสายสัญญาณใยแก้วนำแสงสำเร็จรูป จำนวน 44 เส้น 0 16720 วิธีเฉพาะเจาะจง -
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อโปรแกรมสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Navicat Premium) จำนวน ๑๐ สิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ง) 0 0 วิธีคัดเลือก -
276 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 449901 วิธีเฉพาะเจาะจง -
277 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาจัดกิจกรรม Data-Driven Challenge : DDC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 499950 วิธีเฉพาะเจาะจง -
278 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงส่วนแสดงผลแบบรวมศูนย์ Management Cockpit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 464915 -
279 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรม Data-Driven Challenge : DDC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
280 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
281 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงส่วนแสดงผลแบบรวมศูนย์ Management Cockpit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
282 เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
283 เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
284 เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
285 เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
286 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
287 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
288 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับห้อง Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
289 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำพร้อมบำรุงรักษา จำนวน 2 เครื่อง ณ กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค อาคาร 2 ชั้น 3 และ ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
290 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
291 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
292 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (จ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
293 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
294 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line กรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
295 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
296 ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3260000 0 E-bidding -
297 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
298 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการระบบ Cloud Computing จำนวน 1 ระบบ 0 0 ประกวดราคา -
299 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าบริการ Colocation จำนวน ๒ Rack โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
300 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการระบบ Cloud Computing จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
301 ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการ Colocation จำนวน 2 Rack โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 เดือน 700000 0 E-bidding -
302 ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการระบบ Cloud Computing จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7400000 0 E-bidding -
303 ยกเลิกประกาศเชิญชวนการประกวดราคาเช่าบริการ Colocation จำนวน 2 Rack โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 700000 0 E-bidding -
304 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าบริการ Colocation จำนวน ๒ Rack โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
305 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าบริการ Colocation จำนวน 2 Rack โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
306 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการระบบ Cloud Computing จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
307 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษาจัดทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมควบคุมโรค ให้รองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
308 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ สำหรับระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลโรคโควิด 19 โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
309 ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการ Colocation จำนวน 2 Rack โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 เดือน 600000 0 E-bidding -
310 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการ Colocation จำนวน 2 Rack โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
311 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อสิทธิ์บริการ Apple จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
312 ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ สำหรับระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลโรคโควิด 19 โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
313 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Tableau Creator จำนวน ๒๕ สิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ง) 0 0 วิธีคัดเลือก -
314 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ HPE รุ่น Proliant DL360 Gen 11 8SFF จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ง) 0 0 วิธีคัดเลือก -
315 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการ Colocation จำนวน ๒ Rack ระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
316 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าบริการ Colocation จำนวน ๒ Rack ระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
317 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับพัฒนาระบบข้อมูล สุขภาพดิจิทัลโรคโควิด 19 โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
318 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 249917 วิธีเฉพาะเจาะจง -
319 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลโรคโควิด 19 โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
321 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลโรคโควิด 19 โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1528630 E-bidding -
322 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ HPE รุ่น ProLiant DL360 Gen 11 8SFF จำนวน ๑ ชุด สำหรับพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลโรคโควิด 19 โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ง) 0 6540900 วิธีคัดเลือก -
323 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Tableau Creator จำนวน ๒๕ สิทธิ์ โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ง) 0 877500 วิธีคัดเลือก -
324 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Microsoft SQL Server) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 86500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
325 ประกาศเชิญชวน การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลโรคโควิด 19 โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1588100 0 E-bidding -
326 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การเช่าบริการ Colocation จำนวน ๒ Rack 0 312440 วิธีเฉพาะเจาะจง -
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการ Colocation จำนวน ๒ Rack 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -