กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
2 โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
3 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบสั่งการนอกพื้นที่เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 0 0 -
4 โครงการซื้ออุปกรณเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและการสื่อสาร จำนวน 7 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
5 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 (แบบคอนจูเกต) 0 0 -
8 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกใต้ 0 0 -
9 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดต้ัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
10 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ จำนวน 1 งาน 0 0 -
11 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อข่ายและการสื่อสาร จำนวน 7 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
12 จ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
13 โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
14 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงค่าก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในเป็นรูปแบบสายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
16 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
17 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) 0 0 -
18 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
19 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
20 โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกใต้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
21 โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 (แบบคอนจูเกต) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
22 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กรมควบคุมโรค ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและการสื่อสาร จำนวน 7 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
24 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยาจำนวน 2 รายการ 0 0 -
25 โครงการซื้อระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
26 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง 0 0 -
27 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า 0 0 -
28 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 -
29 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
30 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
31 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
32 โครงการซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
33 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 (แบบคอนจูเกต) จำนวน 20,000 โด๊ส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
34 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 แห่ง 0 0 -
35 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
36 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
37 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
38 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างและงานถม รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.อุดรธานี ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
39 โครงการซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Malaria Rapid Diagnostic Tests) 0 0 -
40 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 -
41 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
42 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
43 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 (แบบคอนจูเกต) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
44 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
45 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้จ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
46 โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ชื่อทางการค้า STAMARIL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
47 โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
48 โครงการจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
49 โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
50 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาอชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Malaria Rapid Diagnostic Tests) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
51 โครงการซื้อยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
52 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0 0 E-bidding -
53 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบการอบรมโครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และบาทของของคณะกรรมการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real-time 0 0 -
55 โครงการจ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
56 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกใต้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
57 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
58 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
59 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Malaria Rapid Diagnostic Tests) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
60 โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
61 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2562 สำหรับอาคารกรมควบคุมโรค 10-11 ประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
62 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
63 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
64 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
65 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคจ้างเหมาบำรุงรักษาอุกรณ์เครือข่าย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
66 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
67 โครงการซื้อระบบสั่งการนอกพื้นที่เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 0 0 -
68 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน 0 0 -
69 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
70 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 0 0 -
71 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
72 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
73 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 E-bidding -
74 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด จำนวน 2 หลัง 0 0 -
75 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด จำนวน 2 หลัง 0 0 -
76 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) 0 0 -
77 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
78 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
79 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
80 โครงการจ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ ๗ ห้องต่อ ๑ ชุด จำนวน ๒ หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) 0 0 -
81 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
82 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบสั่งการนอกพื้นที่เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
83 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรคอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
84 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2562 (อาคาร 10-11) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
85 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
86 โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
87 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
88 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ชื่อทางการค้า STAMARIL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
90 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
91 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
92 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
93 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
94 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีประกาศเลิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
95 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ จดหมายข่าวกรมควบคุมโรค 0 0 -
96 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตและและพัฒนาสื่อความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่และปอดบวม จำนวน 2 รายการ 0 0 -
97 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตและพัฒนาสื่อความรู้เรื่องวัณโรค วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) และ วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) สำหรับประชาชน จำนวน 2 รายการ 0 0 -
98 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 0 0 E-bidding -
99 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด จำนวน 2 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2) 0 0 -
100 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
101 โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก(External Audit) ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์รอบ NFR ประจำปีงบประมาณ 2561 0 0 -
102 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 28 เครื่อง (40 kit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
103 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
104 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด CAP/CTM HCV QUANT TEST V 2.0 0 0 -
105 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
106 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
107 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด CAP/CTM HIV-1 TEST V 2.0 0 0 -
108 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาางก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครัว) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
109 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
110 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
112 โครงการรซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real-time โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) #8088 0 0 -
113 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 (แบบคอนจูเกต) โดยวิธีประกาศเชิญขวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
114 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral Load) ชนิดที่ 1 0 0 -
115 โครงการจ้างผลิตและพัฒนาสื่อความรู้เรื่องวัณโรค วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) และ วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) สำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
116 โครงการจ้างผลิตและและพัฒนาสื่อความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่และปอดบวม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
117 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ระบบ โดยวิธีปะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 0 0 E-bidding -
118 โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ จดหมายข่าว กรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
119 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
120 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกใต้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
121 โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
122 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2) 0 0 -
123 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Malaria Rapid Diagnostic Tests) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
124 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
126 โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก(External Audit) ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์รอบ NFR ประจำปีงบประมาณ 2561 0 0 -
127 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ จดหมายข่าว กรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและและพัฒนาสื่อความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่และปอดบวม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและพัฒนาสื่อความรู้เรื่องวัณโรค วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) และ วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) สำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างห้องแถว พักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด จำนวน 2 หลัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
131 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครังที่ 2) 0 0 -
132 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครัว) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
133 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกใต้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
134 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real-time โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
135 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก(External Audit) ของโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (RAI2E) ประจำปีงบประมาณ 2561 0 0 -
136 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคระยะแฝง(IGRA test) ด้วยการนับ Spot ( T Spot,TB) 0 0 -
137 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
138 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค(อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
139 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
140 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT - PCR แบบ Real - Time ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
141 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกใต้ (ครั้งที่2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
142 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
143 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
144 โครงการจ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2) 0 0 -
145 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ของด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
146 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
147 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศขสองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2) 0 0 -
148 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสั่งการนอกพื้นที่เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
149 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
150 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 -
151 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จำนวน 1 ระบบ 0 0 -
152 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
153 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
154 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 -
155 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 0 0 E-bidding -
156 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด ( CAP/CTM HIV - 1Test V 2.0 0 0 -
158 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
159 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
160 โครงการซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
161 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
162 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้งก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
163 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง 0 0 -
165 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจัดทำร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
166 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคระยะแฝง(IGRA test) ด้วยการนับ Spot ( T Spot,TB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
168 โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก(External Audit) ของโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (RAI2E) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
169 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 0 0 -
170 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 28 เครื่อง (40 Kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก(External Audit) ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์รอบ NFR ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด จำนวน 2 หลัง (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
173 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดเลนส์ผ่าตัดสำหรับจอประสาทตาติดกล้องผ่าตัดรวมชุดกลับภาพ (Inverter Binocular) และกล้องผู้สังเกตการณ์ (Assistant&rsquos; Miroscope) จำนวน 1 ชุด 0 0 -
174 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real-Time ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
175 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครัว) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
176 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
177 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง)ต้านแผ่นดินไหว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด3 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 -
178 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ โดยวิธีประกาศเชิยชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
179 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
180 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 669 เครื่อง 0 0 -
181 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
182 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
183 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา าจ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิยชวนทั่วไป ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
184 โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถกรมควบคุมโรค 0 0 -
185 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
186 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรม ความไวสูง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
187 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
188 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
189 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
190 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
191 โครงการซื้อชุดเลนส์ผ่าตัดสำหรับจองประสาทตาติดกล้องผ่าตัดรวมชุดกลับภาพ (Inverter Binocular) และกล้องผู้สังเกตการณ์(Assistant&rsquos; Miroscope) จำนวน 1 ชุด 0 0 -
192 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบและผลิตสื่อให้ความรู้สำหรับโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Resistance Intiative to Elimination : RAI2E) ภายใต้โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8 รายการ 0 0 -
193 โครงการชื่อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM Hiv-1 Test V2.0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) 0 0 -
196 โครงการซื้อยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
197 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ 0 0 -
198 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
199 โครงการ จ้างผลิตสื่อความรู้ เรื่อง โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2 ภาษา จำนวน 4 รายการ 0 0 -
200 โครงการจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ้งพิมพ์ความรอบรู้เด้านสุขภาพจำนวน 3 รายการ 0 0 -
201 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
202 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคระยะแฝง (IGRA test) ด้วยการนับ Spot,TB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 โครงการซื้อระบบสั่งการนอกพื้นที่เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จำนวน 669 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
204 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
205 โครงการรจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง 0 0 -
206 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถกรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 E-bidding -
207 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถกรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 E-bidding -
208 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถกรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 E-bidding -
209 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 36 รายการ (64 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
210 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จำนวน 669 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
211 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
212 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น มือจับข้างเดียว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
213 โครงการจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
214 โครงการจ้างผลิตสื่อความรู้ เรื่อง โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2 ภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
215 โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral Load) ชนิดที่ 1 0 0 -
216 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
217 โครงการจัดซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
218 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเลนส์ผ่าตัดสำหรับจอประสาทตาติดกล้องผ่าตัดรวมชุดกลับภาพ (Inverter Binocular) และกล้องผู้สังเกตการณ์ (Assistant&rsquos; Miroscope ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 โครงการจ้างออกแบบและผลิตสื่อให้ความรู้สำหรับโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Resistance Intiative to Elimination : RAI2E) ภายใต้โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 0 0 -
220 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
221 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral load) ชนิดที่ ๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
222 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
223 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
224 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
225 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral load) ชนิดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
227 โครงการจ้างปรับปรุงระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอยโต้ภาวะฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
228 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคารจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
229 โครงการซื้อวัคซีนโรคไข้หวัดสายพันธ์สำหรับซีกโลกใต้ ชื่อการค้า VAXIGRIPTM 0 0 -
230 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง(ครั้งที่ 3) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
231 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
232 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อความรู้ เรื่อง โรคติดต่อทื่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2 ภาษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
233 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จำนวน 669 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 0 0 -
234 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
235 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
236 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง จ้างออกแบบและผลิตสื่อให้ความรู้สำหรับโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Resistance Intiative to Elimination : RAI2E) ภายใต้โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 8 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
237 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด CAP/CTM Hiv-1 Test V2.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
238 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง(ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
239 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 ราการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 0 0 -
240 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
241 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
242 โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์สำหรับซีกโลกใต้ ชื่อการค้า VAXIGRIP จำนวน 195,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
243 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
244 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
245 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
246 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จำนวน 669 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
247 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถกรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน ณ กรมควบคุมโรค โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 E-bidding -
248 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตและและพัฒนาสื่อความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ 0 0 -
249 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องโรคอุจระร่วงจากเชื้อไวรัส จำนวน 2 รายการ 0 0 -
250 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
251 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิดีโอวอลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
252 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม 2 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
253 โครงการ จ้างผลิตและและพัฒนาสื่อความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
254 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) ของโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง( RAI2E) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
255 โครงการจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
256 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ ชื่อการค้า VAXIGRIP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
259 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง(ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
260 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์เรื่อง 7 เคล็ดลับง่ายๆ ในการวัดความดันโลหิตให้ถูกต้อง และจ้างพิมพ์ภาพพลิก ความดันวัดก่อน รู้ก่อนควบคุมได้ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
261 โครงการซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
262 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral Load) ชนิดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
263 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จำนวน 669 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
264 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
265 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคำนวณเลข ชนิดพกพา จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
266 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
267 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) 0 0 -
268 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อและจัดทำร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
269 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 35 เครื่อง (35 kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
270 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
271 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างะซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) 0 0 -
272 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและและพัฒนาสื่อความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
273 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
274 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) จำนวน 134,500 โด๊ส 0 0 -
275 โครงการจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์เรื่อง 7 เคล็ดลับง่ายๆ ในการวัดความดันโลหิตให้ถูกต้อง และจ้างพิมพ์ภาพพลิก ความดันวัดก่อน รู้ก่อนควบคุมได้ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
276 โครงการซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
277 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายนกรม จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
278 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดึคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
279 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตสื่อความรู้เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ เอ และ บี 0 0 -
280 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
281 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 แห่ง 0 0 -
282 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตสี่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
283 โครงการจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ เอ และ บี จำนวน 3 รายการ 0 0 -
284 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
285 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
286 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์เรื่อง 7 เคล็ดลับง่ายๆ ในการวัดความดันโลหิตให้ถูกต้อง และจ้างพิมพ์ภาพพลิก ความดันวัดก่อน รู้ก่อนควบคุมได้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
287 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อความรู้เรื่อง โรคไข้หวัดสายพันธ์ เอ และ บี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
288 โครงการจ้างจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน ๓๕ เครื่อง (๓๕ kit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
289 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) ขนาดบรรจุขวดละ 5 มิลลิลิตร (10 โด๊ส) พร้อมน้ำยาสำหรับทำละลาย (Diluent) จำนวน 388,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
290 โครงการซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 -
291 โครงการจ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 0 0 -
292 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายนกรม จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
293 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
294 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MRR) จำนวน 134,500 โด๊ส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
295 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
296 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
297 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (Extermal Audit) ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ (STAR 2) รอบ NFR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
298 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
299 แผนการจัดซื้อจัดจ้างกรมควบคุมโรค ประจำปี 2562 0 0 -
300 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MRR) จำนวน 134,500 โด๊ส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
301 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) ของโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (RAI2E)โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 0 0 -
302 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
303 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
304 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) 0 0 -
305 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ 0 0 -
306 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จำนวน 2 รายการ 0 0 -
307 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด (CAP/CTM HCV QUANT TEST V๒.๐) โดยวิธีคัดเลือก 0 0 -
308 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 35 เครื่อง (35 kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
309 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral Load) 0 0 -
310 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร1-11) ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
311 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
312 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-๑ Test V๒.๐) จำนวน 150 กล่อง 0 0 -
313 โครงการจ้างผลิดสื่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
314 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 -
315 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction Real-time (PCR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ(GeneXpert รุ่น GX-IV แบบ 4 Module จำนวน 7 เครื่อง 0 0 -
316 โครงการซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 0 0 -
317 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองสำหรับเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
318 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 0 0 -
319 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-๑ Test V๒.๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 โครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ( HIS) จำนวน 12 เดือน 0 0 -
321 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
322 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครื่อข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 -
323 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเหขตสูบบุหรี่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
324 โครงการซื้อชุดตรวจน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) #8486 0 0 -
325 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
326 โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารผู้ป่วยต่างๆ และอาคารสำนักงานพร้อมทั้งบริเวณทางเชื่อมอาคาร และระเบียงรอบนอกของอาคารต่างๆ ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 -
327 โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit)ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ รอบ NFR (STAR 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
328 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษา "ศึกษาสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) โดยวิธีการสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ ๒ ปีที่ ๒" จำนวน 1 งาน 0 0 -
329 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปรอมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
330 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) จำนวน 134,500 โด๊ส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
331 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 0 0 -
332 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่เอกสาร จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
333 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าพื้นที่คลินิก และพื้นที่ห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คลินิกชุมชนสีลม@ทรอปเมด 0 0 -
334 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องไปรษณีย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
335 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน นค 7559 สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
336 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กรมควบคุมโรค จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
337 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time polymerase Chain Reaction (Real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (GeneXpert) รุ่น GX-IV แบบ 4 Module จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
338 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
339 โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit)ของโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในประเทศลุ่มน้ำโขง (RAI2E)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
340 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 1-11) ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
341 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลและรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
342 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการการรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
343 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
344 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครื่อข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป้นระยะเวลา 12 เดือน 0 0 -
345 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 1-11) ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
346 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของสถาบันบำราศนราดูร 0 0 -
347 โครงการจ้างเหมาดูแลและรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
348 โครงการเช่าพื้นที่คลินิกและพื้นที่ห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คลินิกชุมชนสีลม@ทรอปเมด ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) 0 0 -
349 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่คลินิก และพื้นที่ห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คลินิกชุมชนสีลม@ทรอปเมด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
350 โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Vial Load) จำนวน 11,520 เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
351 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 1-11) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
352 โครงการจ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครื่อข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 -
353 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
354 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
355 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
356 โครงการจ้างที่ปรึกษา "ศึกษาสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) โดยวิธีการสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ ๒ ปีที่ ๒" 0 0 -
357 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 1-11) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
358 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
359 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
360 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ (STAR 2) รอบ NFR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
361 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
362 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของสถาบันบำราศนราดูร ระยะเวลา 12 เดือน 0 0 -
363 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก(External Audit) ของโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (RAI2E) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
364 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) 0 0 -
365 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
366 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
367 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ 0 0 -
368 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ 0 0 -
369 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
370 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
371 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
372 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAPCTM HIV-1 test V2.0) จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
373 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ในปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
374 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน (Green Zone) จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -
375 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
376 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (GeneXpert) รุ่น GX-IV แบบ 4 Module จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
377 โครงการร จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2563 ระยะเวลา 10 เดือน 0 9 E-bidding -
378 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 10 เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
379 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกเหนือ (3 สายพันธุ์) 0 0 E-bidding -
380 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับซีกโลกใต้ (4 สายพันธุ์) 0 0 E-bidding -
381 โครงการร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกเหนือ(3 สายพันธุ์) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 14 E-bidding -
382 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 25,000 โด๊ส 0 0 -
383 โครงการร ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 6 E-bidding -
384 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ชื่อทางการค้า STAMARIL จำนวน 3,000โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
385 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ซื้อจัดจ้างซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral Load) จำนวน 11,520 เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
386 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 0 -
387 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าางที่ปรึกษาศึกษาสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) โดยวิธีการสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) ระยะที่ ๒ ปีที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
388 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกเหนือ(3 สายพันธุ์) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
389 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้้อจัดจ้าง ซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว จำนวน 259,675 ชุด 0 0 -
390 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
391 โครงการร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 25,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 7 วิธีเฉพาะเจาะจง -
392 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือน ม.ค. 61 ถึงเดือน มี.ค. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11630 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
393 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือน เม.ย. 61 ถึงเดือน มิ.ย. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7940 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
394 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือน ก.ค. 61 ถึงเดือน ก.ย. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 263920 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
395 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างเดือน ก.ค. 62 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 242 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
396 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกเหนือ(3 สายพันธุ์) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding) 14 0 E-bidding -
397 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (b-OPV) จำนวน 900,000 โด๊ส 0 0 E-bidding -
398 โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ชื่อทางการค้า STAMARIL จำนวน 3,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 3 วิธีเฉพาะเจาะจง -
399 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
400 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR )จำนวน 133,350 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
401 โครงการ ซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว จำนวน 259,675 ชุดโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 7 E-bidding -
402 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยา จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
403 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว จำนวน 259,675 ชุดโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
404 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
405 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 0 E-bidding -
406 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -
407 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM Hiv-1 Test V2.0) จำนวน 5,952 เทสต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
408 โครงการซื้อวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (b-OPV) จำนวน 900,000 โด๊ส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 12 E-bidding -
409 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ จดหมายข่าว กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
410 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์สำหรับซีกโลกใต้ (4 สายพันธ์) 0 0 E-bidding -
411 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รซื้อน้ำยาตรวจดื้อยาต้านไวรัส HIV-1 Genotyping kit (Sentosa SQ HIV Genotyping Assay ) จำนวน 6 กล่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
412 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ จำนวน 76 คัน ระยะเวลา 3 เดือน 0 0 E-bidding -
413 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ชื่อทางการค้า STAMARIL จำนวน 30,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
414 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (b-OPV) จำนวน 900,000 โด๊ส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
415 ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) พร้อมกระจายวัคซีนสำหรับ โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
416 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกเหนือ(3 สายพันธุ์) จำนวน 100,000 โด๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding) 9 0 E-bidding -
417 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 25,00 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
418 โครงการซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมัน (MR) จำนวน 133,350 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 7 วิธีเฉพาะเจาะจง -
419 โครงการจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความ รู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
420 โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ จดหมายข่าว กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 4 วิธีเฉพาะเจาะจง -
421 โครงการซื้อยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 -
422 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 0 0 -
423 โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 76 คัน ระยะเวลา 3 เดือน จาก ผู้ให้เช่ารายเดิม จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 3 วิธีเฉพาะเจาะจง -
424 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว จำนวน 259,675 ชุดโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 0 0 E-bidding -
425 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
426 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
427 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (b-OPV) จำนวน 900,000 โด๊ส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 0 -
428 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 8 เดือน 0 0 -
429 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน 28 เครื่อง (40 kits) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
430 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 76 คัน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
431 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 8 เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 8 E-bidding -
432 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding) 3 0 E-bidding -
433 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
434 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างต่ออายุลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
435 โครงการซื้อน้ำยาตรวจดื้อยาต้านไวรัส HIV-1 Genotyping kit (Sentosa SQ HIV Genotyping Assay ) จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ค) 0 3 -
436 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว จำนวน 259,675 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 0 E-bidding -
437 โครงการจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความ รู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ซ) 0 4 -
438 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) พร้อมน้ำยาสำหรับทำละลาย จำนวน 133,350 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
439 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน ของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 8 เดือน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 0 E-bidding -
440 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเดือนภัยโรคและภัยสุขภาพ จดหมายข่าว กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
441 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
442 โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ (4 สายพันธุ์) จำนวน 410,000 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 130 E-bidding -
443 โครงการซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน (MR) พร้อมการกระจายวัคซีนสำหรับโครงการรณรงค์ให้วัคซีนห้องกันโรคหัด จำนวน 850,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 51 วิธีเฉพาะเจาะจง -
444 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 0 0 E-bidding -
445 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยา Genotype MTBDRplus Ver 2.0 (96 testa/box) จำนวน 84 กล่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
446 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดน้ำยาตรวตวัณโรคระยะแฝง (IGRA test) ด้วยการนับ Spot (T-Stop.TB) จำนวน 1,752 เทสต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
447 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
448 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 E-bidding -
449 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ขนาด 12 ครอบครัว ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย จำนวน 1 หลัง 0 0 E-bidding -
450 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด HIV Viral Load (cobas HIV-1) จำนวน 20,160 เทสต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
451 โครงการจ้างต่ออายุลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2563โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 5 E-bidding -
452 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
453 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (b-OPV) จำนวน 900,000 โด๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
454 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
455 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
456 โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (b-OPV) จำนวน 900,000 โด๊ส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 12510000 E-bidding -
457 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบจัดระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับพัฒนาสู่ DDC 4.0 0 0 E-bidding -
458 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (EOC PoE) 0 0 -
459 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
460 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM Hiv-1 Test V2.0) จำนวน 6,480 เทสต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
461 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ (4 สายพันธุ์) จำนวน 410,000 โด๊สโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
462 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างต่ออายุลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
463 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (b-OPV) จำนวน 900,000 โด๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
464 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงานของสถาบันบำราศนราดูร ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding) 7090000 0 E-bidding -
465 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 3925570 วิธีเฉพาะเจาะจง -
466 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างรั้วและบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคารอาคาร อาคารศูนย์ความเป็นเลิศดรคติดต่อทางเพศสสัพันธ์ บางรัก แขยานนาวา เขตสาธร กรุงทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0 0 E-bidding -
467 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารใหม่ กรมควบคุมโรค 0 0 E-bidding -
468 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 0 0 E-bidding -
469 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อรพหว่างประเทศ และที่พักบุคลากรด่านควบคุมโรค จำนวน 1 หลัง ของกองโรคติดต่อทั่วไป 0 0 E-bidding -
470 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM Hiv-1 Test V2.0) จำนวน 15,4552 เทสต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
471 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4931600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
472 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่่ 30 กันยายน 2563) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
473 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ (4 สายพันธุ์) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 130150000 0 E-bidding -
474 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการแบบห้องแถว 2 ชั้น 8 หน่วย จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 0 0 E-bidding -
475 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (b-OPV) จำนวน 900,000 โด๊ส (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12510000 0 E-bidding -
476 รค เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่ออายุลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2563โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5505050 0 E-bidding -
477 โครงการซื้อยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 364875 E-bidding -
478 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตรจหาลำดับเบสสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
479 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ของสถาบันราชประชาสมาสัย 0 0 E-bidding -
480 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางรังสีวิทยา (PACS) จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
481 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส HIV-1 Genotyping kit (Sentosa SQ-HIV Genotyping Assay) จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ค) 3816000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
482 โครงการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน 28 เครื่อง (40 kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค 0 1420000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
483 โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM Hiv-1 Test V2.0) จำนวน 6,480 เทสต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 0 4985260 วิธีเฉพาะเจาะจง -
484 โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคระยะแฝง (IGRA test) ด้วยการนับ SPot (T-Spot.TB ) จำนวน 1,752 เทสต์ โดยวิธีเฉาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 0 628000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
485 โครงการซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3800000 E-bidding -
486 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์กรมควบคุมโรค จำนวน 3 รายการ (จำนวน 77 คัน) ระยะเวลา 60 เดือน( ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568) 0 0 E-bidding -
487 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้วงที่ 2) 0 0 E-bidding -
488 โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ (จำนวน 77 คัน) ระยะเวลา 60 เดือน( ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568)โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 102310000 E-bidding -
489 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 1 หลัง 0 0 E-bidding -
490 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 0 0 E-bidding -
491 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน ของสถาบันราชประชาสมาสัย 0 0 E-bidding -
492 โครงการเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1505000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
493 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์กรมควบคุมโรค จำนวน 3 รายการ (จำนวน 77 คัน) ระยะเวลา 60 เดือน( ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568)โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา 0 0 E-bidding -
494 โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 13614500 E-bidding -
495 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารห้องปฎิบัติการควบคุมโรค จำนวน 1 หลังของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 E-bidding -
496 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
497 โครงการซื้อเครื่องตรวจหาลำดับเบสสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิยชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 11770000 E-bidding -
498 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิยชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 15548800 E-bidding -
499 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding) 3643880 0 E-bidding -
500 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
501 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์กรมควบคุมโรค จำนวน 3 รายการ (จำนวน 77 คัน) ระยะเวลา 60 เดือน( ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568) โดยวิธีประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 102310000 0 E-bidding -
502 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 0 0 E-bidding -
503 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3925570 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
504 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน (MR) พร้อมการกระจายวัคซีนสำหรับโครงการรณรงค์ให้วัคซีนห้องกันโรคหัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
505 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ จำนวน 76 คัน ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
506 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3800000 0 E-bidding -
507 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมเดินสายไฟใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
508 ขอเชิญเสนอแนะหรือวิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
509 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจุดตรวจชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว จำนวน 259,675 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 0 E-bidding -
510 ประกาศราคากลาง โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) จำนวน 15,552 เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 11965000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
511 ประกาศราคากลาง โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด HIV Viral Load (Cobas HIV-1) จำนวน 20,160 เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 15523200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
512 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 41262400 E-bidding -
513 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1505000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
514 โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 76 คัน ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563) จากผู้ให้เช่ารายเดิม จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1641000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
515 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปละโอชนิดรับประทาน (b-OPV) จำนวน 900,000 โด๊ส (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6390000 0 E-bidding -
516 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
517 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างต่ออายุลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5345720 0 E-bidding -
518 ขอเชิญเสนอแนะหรือวิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหาลำดับเบสสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
519 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อระบบควบคุมเครือข่ายเพื่อสนับสนุนข้อมูลการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จำนวน 1 ระบบ # 0 0 -
520 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อระบบควบคุมเครือข่ายเพื่อสนับสนุนข้อมูลการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จำนวน 1 ระบบ # 0 0 -
521 โครงการซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารใหม่ กรมควบคุมโรค ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 0 8516670 E-bidding -
522 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อชุดตรวจหามาลาเรียอย่างรวดเร็ว จำนวน 259,675 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
523 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 0 0 E-bidding -
524 โครงการซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยา Genotype MTBDRplus Ver 2.0 (96 tests/box ) สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 84 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 0 2 วิธีเฉพาะเจาะจง -
525 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding) 3531250 0 E-bidding -
526 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหาลำดับเบสสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิยชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11770000 0 E-bidding -
527 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื่อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15548800 0 E-bidding -
528 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารใหม่ กรมควบคุมโรค ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
529 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3789000 0 -
530 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ CAP/CTM HCV QUANT TEST V2.0 จำนวน 45 กล่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
531 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส HIV-1 Genotyping Kit (Sentosa SQ HIV Genotyping Assay ) จำนวน 4 กล่อง #8970 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
532 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคระยะแฝง (IGRA test) ด้วยการนับ SPot (T-Spot.TB ) จำนวน 1,752 เทสต์ โดยวิธีเฉาะเจาะจง 2624500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
533 โครงการซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 22714000 E-bidding -
534 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว จำนวน 259,675 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
535 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ (4 สายพันธุ์) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 73701600 0 E-bidding -
536 โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM Hiv-1 Test V2.0) จำนวน 5,952 เทสต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 0 4 วิธีเฉพาะเจาะจง -
537 โครงการซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว จำนวน 259,675 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 7703520 E-bidding -
538 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 76 คัน ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563) โยวิธีเฉพาะเจาะจง 1238860 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
539 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิยชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13618800 0 E-bidding -
540 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างานอาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม จำนวน ๑ หลัง ของสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
541 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว จำนวน 259,675 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 7703520 0 E-bidding -
542 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารใหม่ กรมควบคุมโรค ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8516670 0 E-bidding -
543 โครงการเช่าเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 ) 0 2530830 วิธีเฉพาะเจาะจง -
544 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
545 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน ๒๘ เครื่อง (๔๐ kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1420000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
546 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7147.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
547 ขอเชิญเสนอแนะหรือวิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
548 โครงซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 15548800 E-bidding -
549 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
550 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT - PCR แบบ Real - Time โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
551 โครงการซื้อระบบควบคุมเครือข่ายเพื่อสนับสนุนข้อมูล การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉน จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 5163330 -
552 โครงการซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินดานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (EOC PoE)ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 6139610 E-bidding -
553 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 41161600 0 E-bidding -
554 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ขนาด 12 ครอบครัว ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 11670600 E-bidding -
555 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง 0 0 E-bidding -
556 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
557 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบดิจิตอล จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
558 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
559 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาดราคาซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20104000 0 E-bidding -
560 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) จำนวน 6,880 เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4985260 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
561 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิยชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
562 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.1 ศรีราชา 0 0 E-bidding -
563 โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 12974100 E-bidding -
564 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์กรมควบคุมโรค จำนวน 3 รายการ (77 คัน) ระยะเวลา 60 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 79107200 0 E-bidding -
565 โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชี้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real - Time จำนวน 15,840 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 14004100 E-bidding -
566 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบแจ้งเตือนโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ 0 0 E-bidding -
567 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (EOC PoE) ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ระบบ 0 0 E-bidding -
568 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว จำนวน 259,675 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4154800 0 ประกวดราคา -
569 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15548800 0 E-bidding -
570 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารใหม่ กรมควบคุมโรค ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding) 8453000 0 E-bidding 15 เมษายน 2563
571 ประกาศราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 13618000 E-bidding -
572 ขอเชิญเสนอแนะหรือวิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ขนาด 12 ครอบครัว ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
573 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรั้วและบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บางรัก แขวงยานนาวา เขตสาที กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (จ) 0 11933800 วิธีเฉพาะเจาะจง -
574 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) จำนวน 15,552 เทสต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา56 (2) (ค) 11964600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
575 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด HIV Viral Load (cobas HIV-1) จำนวน 20,160 เทสต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา56 (2) (ค) 15509700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
576 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชี้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real - Time จำนวน 15,840 เทสต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
577 โครงการซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด (Thermoscan) ยี่ห้อ FLIR รุ่น T620 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 17 เครื่อง 0 21828000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
578 ขอเชิญเสนอแนะหรือวิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบควบคุมเครือข่ายเพื่อสนับสนุนข้อมูลการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
579 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
580 โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 12667300 E-bidding -
581 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (ครั้งที่ 2) #9033 0 0 E-bidding -
582 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (EOC PoE) ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ระบบ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding) 6000000 0 E-bidding -
583 โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 9431900 -
584 โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 9431900 -
585 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ขนาด 12 ครอบครัว ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11742500 0 E-bidding -
586 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รบการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 0 0 -
587 ประกาศราคากลางจัดซื้อยา Favipiravir ชื่อการค้า AVIGAN Tablets 200 mg จำนวน 40,000 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ง) 0 4200000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
588 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 รายการ 0 0 E-bidding -
589 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
590 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมเครือข่ายเพื่อสนับสนุนข้อมูลการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5163330 0 E-bidding -
591 โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีต่อยาต้านไวรัส HIV-1 Genotyping kit (Sentosa SQ HIV Genotyping Assay) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 0 2560000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
592 โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ CAP/CTM HCV QUANT TEST V2.0 จำนวน 45 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง) 0 5200200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
593 ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
594 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 13618000 0 E-bidding -
595 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12974100 0 E-bidding -
596 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 36282400 E-bidding -
597 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
598 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real-Time จำนวน 15,840 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 0 0 E-bidding -
599 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยา Genotype MTBDRplus Ver 2.0 (96 tests/box) สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 84 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 2940000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
600 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการซื้อยาเลิกบุหรี่ ชื่อ Varenicline (Champix) จำนวน 2 รายการ 0 0 -
601 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10000000 0 E-bidding -
602 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12627800 0 E-bidding -
603 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 36900000 0 E-bidding -
604 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test v2.0) จำนวน 5,952 เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4579050 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
605 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 6 E-bidding -
606 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Favipiravir ชื่อการค้า AVIGAN Tablets 200 mg จำนวน 40,000 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) 4200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
607 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Favipiravir ชื่อการค้า AVIGAN Tablets 200 mg จำนวน 40,000 เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) 4200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
608 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 0 0 E-bidding -
609 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12667300 0 E-bidding -
610 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (EOC PoE) ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5980000 0 E-bidding -
611 ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 13230100 E-bidding -
612 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 15002300 0 E-bidding -
613 โครงการซื้อระบบจัดระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับพัฒนาสู่ DDC 4.0 ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 18731700 E-bidding -
614 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real-Time จำนวน 15,840 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
615 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
616 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด (Thermoscan) ยี่ห้อ FLIR รุ่น T620 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 17 เครื่อง 21249600 0 -
617 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อระบบควบคุมเครือข่ายเพื่อสนับสนุนข้อมูลการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4975500 0 E-bidding -
618 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาพัฒนารูปแบบการขับเคลือ่นคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เครือข่ายระดับจังหวัด จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
619 โครงการซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลพร้อมระบบเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางรังสีวิทยา (PACS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 18500000 E-bidding -
620 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 36356700 0 E-bidding -
621 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออระบบจัดระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับพัฒนาสู่ DDC 4.0 ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 0 0 E-bidding -
622 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
623 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13230100 0 E-bidding -
624 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
625 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ของสถาบันราชประชาสมาสัย 0 82971500 E-bidding -
626 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ขนาด 12 ครอบครัว ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9780000 0 E-bidding -
627 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real-Time โดยวิธีประกาศเชิืญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14004100 0 E-bidding -
628 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ (13อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
629 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9560000 0 E-bidding -
630 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวยน 3 รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 10 0 E-bidding -
631 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
632 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการแบบห้องแถว 2 ชั้น 8 หน่วย จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 0 0 E-bidding -
633 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างปรับภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมให้เอื่้อต่อการทำงาน (Green Zone) จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -
634 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับการพัฒนาสู่ DDC 4.0 ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์(e-bidding) 18000000 0 E-bidding -
635 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
636 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเลิกบุหรี่ ชื่อ Varenicline (Champix) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
637 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 15022300 0 E-bidding -
638 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยา Genotype MTBDRplus Ver 2.0 (96 tests/box) สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 129 กล่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
639 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของสถาบันบำราศนราดูร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
640 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางรังสีวิทยา (PACS) จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
641 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชี้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real - Time จำนวน 15,840 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12186200 0 -
642 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11588100 0 E-bidding -
643 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ของสถาบันราชประชาสมาสัย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
644 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเตือนโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) #9108 0 0 E-bidding -
645 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส HIV-1 Genotyping kit (Sentosa SQ HIV Genotyping Assay) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 2544000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
646 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของสถาบันบำราศนราดูร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 74 0 -
647 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 19 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4588400 0 -
648 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางรังสีวิทยา (PACS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18500000 0 E-bidding -
649 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อน้ำยาตารวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด HIV Viral Load (cobas HIV-1) จำนวน 6,432 เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
650 โครงการจ้างก่อสร้างรั้วและบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (จ) 0 12614400 วิธีเฉพาะเจาะจง -
651 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับการพัฒนาสู่ DDC 4.0 ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17968000 0 E-bidding -
652 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเตือนโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5000000 0 E-bidding -
653 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ของสถาบันราชประชาสมาสัย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 82671500 0 E-bidding -
654 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32200000 0 E-bidding -
655 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 0 E-bidding -
656 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
657 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เครือข่ายระดับจังหวัด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70 (3) (จ) 0 2534520 วิธีเฉพาะเจาะจง -
658 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งของตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ พร้อมหัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
659 โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ ปี 2020 ชนิด 4 สายพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 8400000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
660 โครงการซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยา Genotype MTBDRplus Ver 2.0 (96 tests/box) สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 129 กล่อง 0 4515000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
661 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ ปี 2020 ชนิด 4 สายพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8400000 0 -
662 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 8 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
663 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของสถาบันบำราศนราดูร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61100000 0 E-bidding -
664 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม พร้อมทาสี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
665 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างปรับปรุงหอแยกโรคผู้ป่วย ชั้น 4 อาคาร 7 สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -
666 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างปรับปรุงหอแยกโรคผู้ป่วย ชั้น 4 อาคาร 7 สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -
667 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสำรวจโครงการมาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2563 (Thailand Malaria Survey 020) 0 0 E-bidding -
668 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
669 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค(อาคาร1-11)ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
670 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางรังสีวิทยา (PACS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1208640 0 -
671 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางรังสีวิทยา (PACS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
672 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ CAP/CTM HCV QUANT TEST V2.0 โดยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
673 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่้วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
674 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา และเปลี่ยนฟิล์มกรองแสง รถตู้โดยสาร (รถราชการ) จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
675 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14086 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
676 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบแจ้งเตือนโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4985130 0 E-bidding -
677 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของสถาบันบำราศนราดูร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
678 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทส และที่พักบุคลากรด้านควบคุมโรค จำนวน 1 หลัง ของกองโรคติดต่อทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) 0 38 E-bidding -
679 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดันลบ จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11780000 0 E-bidding -
680 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test,V2.0) จำนวน 9,600 เทสต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
681 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วและบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บางรัก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88250000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
682 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ของสถาบันราชประชาสมาสัย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 65950400 0 E-bidding -
683 โครงการ จ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค(อาคาร1-11)ประจำปีงบประมาณ 2564 0 6951480 E-bidding -
684 โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564 0 2802040 E-bidding -
685 ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทส และที่พักบุคลากรด้านควบคุมโรค จำนวน 1 หลัง ของกองโรคติดต่อทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) 0 0 E-bidding -
686 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
687 โครงซื้อน้ำยาตารวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด HIV Viral Load (cobas HIV-1) จำนวน 6,432 เทสต์ 0 4948330 วิธีเฉพาะเจาะจง -
688 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
689 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
690 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นระยะเวลา 12 เดือน 0 0 E-bidding -
691 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์เอกซเรย์แบบดิจิตอล จำนวน 3 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 24000000 E-bidding -
692 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Sun System จำนวน 1 โปรแกรม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
693 โครงการจ้างสำรวจโครงการมาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2563 (Thailand Malaria Survey 2020) จำนวน 1 งาน 0 6376850 E-bidding -
694 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประทมาณ 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-b