กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศราคากลางในการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 0 0 -
7 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาการจัดพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยวิธีตกลงราคาการเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. 0 0 -
8 ประกาศราคากลางในการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 0 0 -
9 ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 0 0 -
10 ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 13 รายการ 0 0 -
11 รายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และอนุมัติราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของศูนย์กฎหมาย 0 0 -
12 รายงานขอความเห็นชอบในการทำโล่เกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2559 และอนุมัติราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 0 0 -
13 จ้างพิมพ์หนังสือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน กรมควบคุมโรค 0 0 -
14 จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ฉบับภาษาอังกฤษ และอนุมัติราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของศูนย์กฎหมาย 0 0 -
15 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ป้ายเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่) และอนุมัติราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 0 0 -
16 จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จำนวน 15,000 เล่ม ของศูนย์กฎหมาย 0 0 -
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ และวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 29 รายการ รวม 72 รายการ 0 0 -
18 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง 0 0 -
19 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ พร้อมติดตั้ง (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศขนาด 30,000 บีทียู) จำนวน 4 เครื่อง 0 0 -
20 ราคากลางวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5รายการ ของศูนย์กฎหมาย 0 0 -
21 ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของศูนย์กฎหมาย 0 0 -
22 จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำนวน 5,000 เล่ม ของศูนย์กฎหมาย 0 0 -
23 จ้างทำโล่เกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0 -
24 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ ของศูนย์กฎหมาย ปีงบประมาณ 2561 0 0 -
25 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 รายการ ของศูนย์กฎหมาย 0 0 -
26 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 รายการ ของศูนย์กฎหมาย 0 0 -
27 ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 0 0 -
28 ราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 17 รายการ 0 0 -
29 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 0 0 -
30 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
31 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการ 0 0 -
32 จ้างทำโล่เกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 0 0 -
33 ประกาศวิจารณ์ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน 0 0 -
34 แผนจัดซื้อจัดจ้างกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0 -
35 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0 0 -
36 ประกาศวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา 0 0 -
37 ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
39 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
40 ประกาศวิจารณ์ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน 0 0 -
41 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 0 0 E-bidding -
43 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรครุ่นที่ 5 (Executive in Disease Control : EDC5) ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรครุ่นที่ 5 (Executibe in Disease Control : EDC5) ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการจ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรครุ่นที่ 5 (Executibe in Disease Control : EDC5) ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการจัดโครงการพัฒนาผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 5 (Executive in Disease Control : EDC5) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 106 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมปกฯ โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 3 (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ในโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค รุ่นที่ 5 (Executive in disease Control : EDC5) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศประกอบโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 3 (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก และโรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค รุ่นที่ 5 (Execitive in Disease Control : EDC5) ประจำปี 2562 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค รุ่นที่ 5 (Executive in Disease Control : EDC5) ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25- 29 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว) ประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8 (Leadership in Disease Control : LDC8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำชุดเอกสารประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ในการสัมมนาเรื่อง การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8 (LDC8) ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสาร ประกอบโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค รุ่นที่ 8 (LDC8) ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ประกอบโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค (Digitalization : HR Transformation) ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่อง LCD โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค (Digitalization : HR Transformation) ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ของกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8 (Leadership in Disease Control : LDC8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมท่อประปาห้งน้ำชายและติดตั้งโคมไฟฟ้าห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซี้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8 (Leadership in Disease Control : LDC8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม 1 หัอง ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีประจำชาติ ในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครถภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้และโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8 (LCD8) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 26 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
98 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรครุ่นที่ 8 (LDC8) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรครุ่นที่ 8 (LDC8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5 (Workshop 5) ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมประกอบการจัดโครงการพัฒนาผู้นิเทศงานระดับหัวหน้าทีมตรวจราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซี้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 26 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมฯ จำนวน 1 ห้อง ประกอบการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ของกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ประกอบการจัดโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ นจ 1441 นนทบุรี พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศตรวจราชการ กรมควบคุมโรค (Smart Supervisor) ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศประกอบการจัดโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมปกใส่ใบประกาศนียบัตร จำนวน 62 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 4 (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 4 (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
121 จ้างทำโล่เกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่เกษียณอายุราชการสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที 8 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบ้านคุ้งธารา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 16 รายการ 0 0 -
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8 (Leadership in Disease Control: LDC8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8 (workshop8) ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 โครงการปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มวินัย กั้นห้องจัดทำเป็นห้องประชุม 0 0 -
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะในการดำรงตำแหน่ง (Competency Mapping) ของนักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มวินัย กั้นห้องจัดทำเป็นประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4940 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารสมาคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3210 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 648000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 950 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54343 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2173.98 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมปกฯ โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 5 (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8234.72 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) ปีงบประมาณ 2563 51000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ประกอบโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4968 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารการประชุม จำนวน 52 ใบ โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 5 (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture EA) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 576 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 5 (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2562 5070 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและริบบอนสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65537.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1727.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม 1 หัอง ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA ) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ครั้งที่2 ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1235.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำมาตรฐานสมรรถนะที่จำเป็น (Competency Mapping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 800000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 650 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน 27 ชุด 40500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรครุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4820 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 7 รายการ 1708 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรครุ่นที่ 9ประจำปีงบประมาณ 2563 3102 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 1744.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 97400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 51 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน73 อัน 13 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางกรมควบคุมโรค ประจำปี 2563 550 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ 49 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง 160 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง 50 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดควบคุมการประชุม) จำนวน 1 ระบบ 0 139100 วิธีเฉพาะเจาะจง -
173 จ้างทำโล่เกษียณอายุราชการสำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2563 0 170098 วิธีเฉพาะเจาะจง -
174 จ้างซ่อมแซมทาสีสำนังานกองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 และอาคาร 5 0 594910 วิธีเฉพาะเจาะจง -
175 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 490800 วิธีเฉพาะเจาะจง -
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลดำเนินงานพัฒนาการสร้างภาวะผู้นำด้วยการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 361 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 329 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชั้นวางเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46010 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22202.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 5750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1441 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1188.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 35 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5440 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องกลุ่มบริหารทั่วไป กั้นเป็นห้องทำงานสำหรับรองผู้อำนวยการกอง 99750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมน้ำรั่วในผนังห้องน้ำและโถปัสสาวะห้องน้ำชาย อาคาร ๓,๕ ชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43281.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมโครโฟนสำหรับผู้น่วมประชุม) จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12840 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกรอบอลูมิเนียม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20330 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งม่านปรับแสงช่องหน้าต่าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6420 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39950 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97850 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 133921 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อสแกนเอกสารทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 ของข้าราชการสำหรับทำฐานข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29011.9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมปกใส่ใบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กรมควบคุมโรค (Middle Level adminstrators in Disease Control :MDC) รุ่นที่6 (Workshop3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4119.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องสำหรับประชุมทางไกล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจัง 38520 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17762 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 595000 0 E-bidding -
204 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 0 595000 E-bidding -
205 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 35 เครื่อง 595000 0 E-bidding -
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 581010 0 E-bidding -
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 471870 0 E-bidding -
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61705 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20062.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99950 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 330000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว) จำนวน 2 วัน ในโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) รุุ่นที่ 18 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 89687.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 2110 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 43008.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นจ 1441 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3750.35 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89550 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กษ 4860 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5698.82 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4173 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายไฟพร้อมปลั๊กไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13428.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71955 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรคุณภาพสูงสำหรับจัดทำบัตรข้าราชการ จำนวน 1 เครื่ิอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34240 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1380.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20062.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1127.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายา จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2390 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8635000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ราคารวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ประกอบโครงการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -