กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 [RTI] ทดสอบแผนการจัดซื้อ 0 0 สอบราคา -
2 จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 จ้างเหมาผลิตสื่อตามโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรผ่านระบบสุขภาพอำเภอและเครือข่ายระดับท้องถิ่นชุมชน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 จ้างดำเนินการผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 โครงการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการตายและบาดเจ็บในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 จ้างดำเนินการผลิตสื่อการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 จ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทภาพพลิก ในโครงการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการจมน้ำ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 16,716.61 บาท ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 15 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินจำนวน 780 บาท ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ขอส่งเบิกใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน15,000 บาท ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ขอส่งเบิกใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 23,934.83 บาท ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 22 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 3,263.50 บาท ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ขอส่งเบิกใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 30,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการงานพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 30,000 บาท จ้างเหมาบริการงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน 15,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 30,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุข ประจำเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 9,984 บาท ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 890 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2,500 บาท ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 9,300 บาท ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 13,500 บาท ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน 192,000 บาท ค่าจ้างเหมาพัฒนารูปแบบตรวจสอบคุณภาพของระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2,760.60 บาท จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน วงเงิน 1,996,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2,700 บาท ค่าจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน1เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15,000 บาท ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงินโครงการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 359,500 บาท ค่าจัดซื้อคู่มือ\"หนังสือทักษะนักคิด ฝ่าวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน\" 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการงานพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุข ประจำเดือนธันวาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 3,110 บาท ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 40,000 บาท ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 5,480 บาท ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินทางไปราชการ เพื่อดำเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2,500 บาท ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 29,697.85 บาท ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 54 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินจำนวน 1,999,250 บาท ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อ\"ทักษะนักคิด เอาชีวิตรอดปลอดภัยทางถนน\" 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 11,980 บาท บาท ค่าจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 93 อัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 195,000 บาท ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบ Dashboard 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 35,000 บาท ค่าจ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรผู้จัดการแผนป้องกันการจมน้ำ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15,000 บาท ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงินโครงการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 1,498,500 บาท ค่าจ้างเหมาผลิตหนังสือรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน (Safe System Approach) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 144,000 บาท ค่าจ้างเหมาพัฒนารูปแบบตรวจสอบคุณภาพของระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ งวด 2 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 570 บาท ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน ธันวาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการงานพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุข ประจำเดือนมกราคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 200,000 บาท ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อชุดรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 315,000 บาท ค่าจ้างเหมาผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับงานด้านอุบัติเหตุทางถนน งวด2 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 210,000 บาท ค่าจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและชุดนิทรรศการในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ปี2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 56,175 บาท ค่าจ้างต่ออายุบริการสนับสนุนของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย สำหรับคอมพิวเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15,000 บาท ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงินโครงการ ประจำเดือนมกราคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2,500 บาท ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการงานพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 4,900 บาท จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินทางไปราชการ เพื่อดำเนินงานตามภาระกิจการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 7,457.90 บาท จัดซื้อprinter 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน15,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการนัดจัดการงานทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 39,579.30 บาท จัดซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ 9 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุข ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2,570 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกราคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 34 รายการ จำนวน 29,461.38 บาท 0 0 ประกวดราคา -
65 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาพัฒนา และปรับปรุงระบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ จำนวนเงิน 50,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมมอบรางวัลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำภายใต้ยุทธศาสตร์ผู้ก่อการดี (งวดที่1) จำนวน 200,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 0445-035-015 จำนวน 3,905.50 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตรวจบัญชี (งวดที่ 1) จำนวน 16,000 บาท สสส. 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายค่าจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน เป็นเงินทั้งสิ้น 720 .- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการงานพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวนเงิน 15,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวนเงิน 2,500.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาพิมพ์หนังสือราชการประจำปี 2565 จำนวนเงิน 25,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 15,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินจ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2565 15,000บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 800 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ขอส่งใบสำคัญเบิกค่าจัดส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตสุขภาพ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,990.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ขอส่งใบสำคัญเบิกค่าจัดส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 800.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุข ประจำเดือนมีนาคม 15,000บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจัดส่งสื่อการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ เป็นเงิน 5,540 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เดินทางไปราชการพัฒนานโยบายและทีมขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรฯ เป็นเงิน 9,780 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นเงิน 1,996,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมมอบรางวัลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำภายใต้ยุทธศาสตร์ผู้ก่อการดี (งวดที่2) จำนวน 300,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญประเมินความรอบรู้เรื่องการป้องกันความรุนแรงจากการถูกทำร้ายในเยาวชน งวดที่ 1 จำนวน 158,400.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาพัฒนารูปแบบตรวจสอบคุณภาพของระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ งวดที่ 3 จำนวนเงิน 144,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงินโครงการ ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 15,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการเสริมทักษะการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนของทีมสหสาขา 1,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวนเงิน 2,500.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2565 เป็นเงิน 600 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินจ้างเหมานักจัดการงานทั่วไปประจำเดือนเมษายน 2565 15,000บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ขอส่งใบสำคัญเพิ่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าจ้างเหมาบริการงานพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 15,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 11,190.10.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุข ประจำเดือน เมษายน จำนวน 15,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 43 รายการ 30,545.29 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินจัดซื้อสิทธิ์ในการสื่อสารผ่าน Line Official Account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 7,704. - บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 11 อัน 1,800.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญประเมินความรอบรู้เรื่องการป้องกันความรุนแรงจากการถูกทำร้ายในเยาวชน งวดที่ 2 จำนวน 39,600.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานแผ่นเรียบพร้อมฉาบเรียบ และทาสีฝ้า 11,500.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2565 เป็นเงิน 149,800.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวนเงิน 2,500.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ขอส่งใบสำคัญเบิกค่าจ้างเหมาบริการงานพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 15,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ขอส่งเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุข ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 15,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ประจวบ กระบี่ เป็นเงิน 21,000.- บาท 0 0 -
104 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินจ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 15,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินจ้างเหมาล้างทำความสะอาดและซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองป้องกันการบาดเจ็บ เป็นจำนวนเงิน 7,600 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 22 รายการ เป็นเงิน 23,934.83 บาท 0 23934.8 20 ตุลาคม 2564
107 จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน้ำ (Drowning Prevention Course for Program Manager) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (E-Learning) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,000 บาท 0 35000 15 พฤศจิกายน 2564
108 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของ กองป้องกันการบาดเจ็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,300 บาท 0 9300 29 ตุลาคม 2564
109 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานกองป้องกันการบาดเจ็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 13,500 บาท 0 13500 10 พฤษภาคม 2564
110 จ้างเหมาพัฒนารูปแบบตรวจสอบคุณภาพของระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,000 บาท 0 480000 18 ตุลาคม 2564
111 จ้างถ่ายเอกสารเพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 9,984 บาท 0 9 11 ตุลาคม 2564
112 จ้างเหมาพัฒนาระบบ Dashboard ข้อมูลการบาดเจ็บการถูกทำร้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 195,000 บาท 0 195000 19 พฤศจิกายน 2564
113 จัดจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 11,980 บาท 0 11980 23 พฤศจิกายน 2564
114 จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 1,996,000 บาท 0 1 31 มกราคม 2565
115 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 54 รายการ เพื่อสำรองจ่ายในคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 29,697.85 บาท 0 29 19 พฤษภาคม 2565
116 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 40,000 บาท 0 40000 9 พฤศจิกายน 2564
117 ซื้อคู่มือ หนังสือทักษะคิด ฝ่าวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 349,000 บาท 0 349000 18 พฤศจิกายน 2564
118 จัดซื้อสิทธิ์ในการสื่อสารผ่าน Line Official Account ป้องกันการพลัดตกหกล้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,408 บาท 0 15408 11 พฤศจิกายน 2564
119 จัดจ้างเหมาดูแลระบบกล้องวงจรปิดพร้อมโปรแกรมตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,510 บาท 0 99510 29 ตุลาคม 2564
120 จ้างผู้เชี่ยวชาญประเมินความรอบรู้เรื่องการป้องกันความรุนแรงจากการถูกทำร้ายในเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 198,000 บาท 0 198000 18 มกราคม 2565
121 จัดจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและชุดนิทรรศการ ในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 210,000 บาท 0 210000 27 ธันวาคม 2564
122 จัดจ้างผลิตสื่อชุดรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 200,000 บาท 0 200 13 ธันวาคม 2564
123 จัดจ้างต่ออายุบริการสนับสนุนของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,175 บาท 0 56175 17 มกราคม 2565
124 จัดซื้อหมึก Printer จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 7,457 บาท 0 7 24 มกราคม 2565
125 จัดจ้างเหมาพัฒนา และปรับปรุงระบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ จำนวนเงิน 50,000.- บาท 0 50000 15 พฤศจิกายน 2564
126 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 34 รายการ เพื่อสำรองจ่ายในคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเวิน 29,461.38 บาท 0 29 26 มกราคม 2565
127 จัดจ้างเหมาจัดกิจกรรมมอบรางวัลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำภายใต้ยุทธศาสตร์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 500,000 บาท 0 500000 17 มกราคม 2565
128 จัดซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 39,579.30 บาท 0 39 27 มกราคม 2565
129 จัดจ้างตรวจสอบบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 64,000 บาท 0 64 25 มกราคม 2565
130 จัดจ้างเหมาจัดเวทีขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ (D-RTI) และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอำเภอระดับดีเยี่ยม (Advanced) และระดับท้องถิ่น (City RTI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 400,000 บาท 0 400000 19 พฤษภาคม 2565
131 จัดจ้างเหมาพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 25,000 บาท 0 25000 29 ธันวาคม 2564
132 จัดจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่ในโครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (Child Injury) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 250000 28 มีนาคม 2565
133 จัดจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 149,800 บาท 0 149 11 เมษายน 2565
134 จัดจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานแผ่นเรียบพร้อมฉาบเรียบ และทาสีฝ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 11,500 บาท 0 11500 29 มีนาคม 2565
135 จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 30,000 บาท 0 30000 15 ตุลาคม 2564
136 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 345,610 บาท 0 345610 20 เมษายน 2565
137 จ้างเหมาล้างทำความสะอาด และซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของกองป้องกันการบาดเจ็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 7,600 บาท 0 7600 29 เมษายน 2565
138 จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานการทบทวนสถานการณ์ความรุนแรงจากการถูกทำร้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 199,000 บาท 0 199 29 เมษายน 2565
139 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 3 รายการ เป็นเงิน 260,755 บาท 0 260 25 เมษายน 2565
140 จ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 200,000 บาท 0 200000 1 มิถุนายน 2565
141 จ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการจมน้ำในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 230,000 บาท 0 230 2 มิถุนายน 2565
142 จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41,000 บาท 0 40 7 มิถุนายน 2565
143 จ้างเหมาผลิตเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและสื่อการเรียนการสอน ในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,000 บาท 0 100000 27 มิถุนายน 2565
144 จ้างเหมาผลิตหนังสือ Regional Status Report on Drowning in South - East Asia (ฉบับภาษาไทย) ในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง100,000 บาท 0 100000 24 มิถุนายน 2565
145 เช่าระบบแจ้งเตือนการพลัดตกหกล้มในผู้สุงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000 บาท 0 399900 21 มิถุนายน 2565
146 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,000 บาท 0 13412.5 8 มิถุนายน 2565
147 ขอส่งใบสำคัญเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศและค่าน้ำมัน จำนวน 8,630.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
148 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 260,755.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
149 ขอส่งเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเเละค่าน้ำมัน ระหว่างวันที่ 23-26 พฤาภาคม 2565 11,380 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
150 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวนเงิน 2,500.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
151 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป ประจำเดือน มิถุนายน 2565 จำนวนเงิน 15,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการงานพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เป็นเงิน 15,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
153 ขอส่งใบสำคัญเบิก-จ่าย ค่าจ้างเหมาจัดเวทีขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ (D-RTI) และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอำเภอระดับดีเยี่ยม (Advanced) และระดับท้องถิ่น (City RTI) จำนวน 400,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
154 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคมและมิถุนายน 2565 จำนวน 30,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
155 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารรสุข ประจำเดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 15,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
156 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรถตู้และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 15,150 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 40,627.90 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 13 รายการ 13,412.45 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
159 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศและค่านำนันเชื้อเพลิง ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จำนวน 2,640 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นเงิน 200,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
161 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ในวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ เป็นเงิน 11,910.10 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
162 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตรวจบัญชี (งวดที่ 2) จำนวน 16,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
163 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวนเงิน 2,500.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถตู้เเละค่าน้ำมัน จำนวน 4,690 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
165 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผลิตหนังสือทบทวนสถานการณืความรุนแรงจากการถูกทำร้าย จำนวน 199,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
166 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการงานพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุข ประจำเดือนกรกฏาคม 15,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
168 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการงานการเงิน ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 15,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 จำนวนเงิน 15,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าซึ่งเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนมิถุนายน 2565 เป็นเงิน 2,526 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 10,265.11 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาเปลี่ยนปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 8,132.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
173 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศและค่าน้ำมัน เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพลังการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม เป็นเงิน 13,880 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
174 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการงานพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวนเงิน 15,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
175 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวนเงิน 2,500.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
176 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม 2565 จำนวนเงิน 15,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
177 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารรสุข ประจำเดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 15,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน จังหวัดกาญจนบุรี 39,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
179 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายค่าเช่าห้องประชุมเเละเช่าจอLCD จำนวน 22,500 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
180 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 จำนวนเงิน 300 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
181 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน วงเงิน 1,907,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
182 จ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78,270 บาท 0 78270 16 สิงหาคม 2565
183 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ต่อการป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม จำนวน 1,998,400.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
184 ขอส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เป็นเงิน 78,270 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
185 จ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55,640.00 บาท 0 55 7 กันยายน 2565
186 ซื้อหมึก Printer 9 รายการ เป็นเงิน 11218.95 บาท 0 11 7 กรกฎาคม 2565
187 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 10,265.11 บาท 0 10265.1 7 กันยายน 2565
188 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ดำเนินงาน โครงการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ปี 2565 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 7,998.25 บาท 0 7 27 สิงหาคม 2565
189 จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,907,000 บาท 0 1 28 สิงหาคม 2565
190 ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม 5,700 บาท 0 5 27 สิงหาคม 2565
191 จ้างผลิตสื่อชุดรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน(TSY Program)” 200,000 บาท 0 200000 22 สิงหาคม 2565
192 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 19094.15 บาท 0 19 19 สิงหาคม 2565
193 จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,300 บาท 0 36 19 สิงหาคม 2565
194 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินจ้างเหมาดูแลระบบกล้องวงจรปิดพร้อมโปรแกรมตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 99,510.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและสื่อการเรียนการสอน ในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
196 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการสอบสวนการบาดเจ้บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (งวดที่1) 120,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
197 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ยอด 533,000 บาท 0 0 E-bidding -
198 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
199 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
200 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 533000 0 E-bidding -
201 ยกเลิกประกาศประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 533000 0 E-bidding -
202 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างต่ออายุบริการสนับสนุนของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 74,900 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Solid State Disk จำนวนเงิน 17,976 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
204 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผลิตสื่อชุดรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน (TSY Program) จำนวนเงิน 200,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
205 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวนเงิน 80,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
206 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ จำนวนเงิน 9,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
207 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาาบริการนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำเดือนตุลาคม และ เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวนเงิน 31,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
208 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาาบริการนักวิชาการสาธารณสุข ประจำเดือนตุลาคม และ เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวนเงิน 32,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม และ เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวนเงิน 32,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
210 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวนเงิน7,451.64 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการงานพัสดุ ประจำดือนตุลาคม 2565 จำนวนเงิน 16,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
212 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวนเงิน 3,200 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
213 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาทำตรายาง จำนวนเงิน 1,880 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 จำนวนเงิน 5,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในราชการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวนเงิน 1,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
216 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ต่อการป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม จำนวนเงิน 1,998,400 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อหมึก Printer จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 13,589 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
218 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวนเงิน 18,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้จัดการโครงการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวนเงิน 25,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
220 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบระบบสารสนเทศจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (injury surveillance) จำนวนเงิน 8,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 5,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 15,500 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
223 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในราชการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวนเงิน 340 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
224 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างบริการนักจัดการงานทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 16,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
225 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการงานพัสดุ ประจำดือนธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 15,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 16,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
227 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวนเงิน 1,907,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผลิตสื่อชุดรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน จำนวนเงิน 150,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
229 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 4,280 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
230 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 18,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
231 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้จัดการโครงการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 25,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
232 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนเงิน 5,100 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
233 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 5,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
234 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 35 รายการ จำนวนเงิน 29,190.67 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
235 ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 533 E-bidding -
236 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
237 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง จ้างเหมาผลิตสื่อภาพพลิก การพลัดตกหกล้มในผู้สุงอายุ ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกัน วงเงิน 1998,978 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
238 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 533000 0 E-bidding -
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
240 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักจัดการทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวนเงิน 16,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
241 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวนเงิน 15,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
242 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวนเงิน 15,500 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
243 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสาร เป็นเงิน 22,325.55 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
244 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตรวจสอบบัญชี (งวดที่3) เป็นเงิน 16,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
245 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาผลิตสื้อการเรียนรู้ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม ในวงเงิน 18,767.78 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
246 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในราชการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม 2566 จำนวนเงิน 300 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
247 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและค่านน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 17-18 มกราคม 2566 เป็นเงิน 6,100 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
248 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเช่าสระว่ายน้ำ ในวงเงิน 2,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
249 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 49,888.75.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
250 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร เพื่อประกอบสารสัมมนาในเวทีสัมมนา ป้องกันการจมน้ำประเทศไทยสู่เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเงิน 58,272.20 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
251 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารเผยแพร่ข้อมูล เป็นเงิน 150,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
252 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรป้องกันการจมน้ำสำหรับประชาชน ผ่านระบบ e - learning (งวดที่1) เป็นเงินทั้งสิ้น 67,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
253 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้าเหมาบริการเจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวนเงิน 18,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
254 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้จัดการโครงการ ประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวนเงิน 25,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
255 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวนเงิน 18,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
256 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวนเงิน 2,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง (งวดที่ 4) จำนวนเงิน 5,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวนเงิน 15,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
259 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักจัดการทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนเงิน 16,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
260 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการการเงินและบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนเงิน 15,500 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
261 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ จำนวน 16 รายการ ในวงเงิน 9,325.05 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
262 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนเงิน 4,620 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
263 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุ ในโครงการดำเนินง่นป้องกันการจมน้ำปี2566 จำนวนเงิน 3,926.90 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
264 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าซื้อชุดการเรียนรู้ สำหรับฝึกอบรม จำนวนเงิน 299,172.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
265 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและค่านน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 5,600 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
266 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจัดเวทีมอบรางวัลผู้ก่อการดี จำนวน 500,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
267 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุน เป็นเงิน 110,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
268 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ในวงเงิน 18000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
269 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้จัดการโครงการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
270 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวนเงิน 15,200 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
271 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศฯ จำนวนเงิน 10,400 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
272 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง (งวดที่ 5) จำนวนเงิน 5,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
273 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 5,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
274 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเช่าระบบแจ้งเตือนการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ในวงเงิน64,200บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
275 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการเดือนกุมภาพันธ์2566 จำนวนเงิน18,000บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
276 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักจัดการทั่วไป มีนาคม 2566 จำนวนเงิน 16,000บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
277 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักวิชาการพัสดุ มีนาคม2566 จำนวนเงิน 15,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
278 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเหมาบริการนักวิชาการเงินและบัญชี เดือนมีนาคม2566 จำนวนเงิน 15,500 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
279 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุข เดือนมีนาคม 2566 จำนวนเงิน 16,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
280 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนป้องกันการจมน้ำ จำนวนเงิน 300,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
281 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเช่าสระว่ายน้ำ ในวงเงิน 2,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
282 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรป้องกันการจมน้ำสำหรับประชาชน จำนวนเงิน 102,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
283 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน จำนวนเงิน 15,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
284 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าซื้อสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนสำหรับการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จำนวนเงิน 348,820 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
285 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเหมารถตู้ปรับอากาศและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนเงิน 13,350 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
286 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและค่านน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 14-17 มีนาคม 2566 เป็นเงิน11,500 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
287 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าซื้อสิทธิ์ในการสื่อสารผ่าน Line Official Account จำนวนเงิน 7,941.54 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
288 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายการจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2565 จำนวนเงิน 35,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
289 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างปรับปรุงระบบรายงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (งวดที่1) จำนวนเงิน 120,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
290 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้จัดการโครงการ เดือนมีนาคม 2566 จำนวนเงิน 25,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
291 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ เดือนมีนาคม 2566 จำนวนเงิน18,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
292 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากตกน้ำ จมน้ำ จำนวนเงิน 50,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
293 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง จ้างเหมาออกแบบและผลิตหนังสือภาพ เรื่อง ลูกรอดปลอดภัย ที่นั้งนิรภัยอย่ามองข้าม วงเงิน 1,299,000.- บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
294 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวนเงิน 18,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
295 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้จัดโครงการ ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 25000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
296 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าซื้อหมึกprinter จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 11807.45 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
297 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง งวดที่7 ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวนเงิน 5,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
298 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 20000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
299 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินเดือนพฤษภาคม 2566 นางสาวศศินันท์ ทะลา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
300 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินเดือนพฤษภาคม 2566 นางสาวมาลินี ผามะณี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
301 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 นางสาวศรัณย์พร วรรณเอก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
302 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการงานเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวนเงิน 18000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
303 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 18-21 เมษายน 2566 จำนวนเงิน 17160.10 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
304 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินจัดซื้อแถบทดสอบแอลกอฮอล์โดยวิธีตรวจน้ำลาย จำนวน 36500 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
305 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนป้องกันการจมน้ำ จำนวนเงิน 50000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
306 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดกลอนประตูใหม่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1บาน จำนวนเงิน 3000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
307 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 จำนวนเงิน 26850 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
308 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566 จำนวน 15280 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
309 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตรเป็นเงิน 20000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
310 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตรวจสอบบัญชี งวดที่1 เป็นเงิน 14000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงานสัดส่วนของสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
312 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาผลิตสื่อนิทรรศการ ส่งเสริมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงป้องกันพลัดตกหกล้ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
313 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาผลิตสื่อแผ่นพับป้องกันการจมน้ำ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
314 จ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์ Survival Swimming Skills เพื่อเด็กไทยไม่จมน้ำ 0 500000 12 ตุลาคม 2566
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อนิทรรศการ ส่งเสริมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงป้องกันพลัดตกหกล้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
316 ซื้อสิทธิ์ในการสื่อสารผ่าน Line Official Account ป้องกันพลัดตกหกล้ม ปีงบประมาณ 2567 0 15501.1 2 พฤศจิกายน 2566
317 จ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม 0 7000 2 พฤศจิกายน 2566
318 ประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์ Survival Swimming Skills เพื่อเด็กไทยไม่จมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2566
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการนักวิชาการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 193200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2566
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการนักวิชาการพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 186000 0 16 ตุลาคม 2566
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 16 ตุลาคม 2566
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7000 0 2 พฤศจิกายน 2566
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60000 0 16 ตุลาคม 2566
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลระบบกล้องวงจรปิด พร้อมโปรแกรมตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99510 0 2 พฤศจิกายน 2566
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2696.4 0 16 พฤศจิกายน 2566
326 ประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13696 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2566
327 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน 0 13696 17 พฤศจิกายน 2566
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ต้นแบบ สำหรับสนับสนุนการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 195000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
329 ประกาศกองป้องกันการบากดเจ็บ เรื่องประกาศชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึก Printer จำนวน 4 รายการ 3466.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2566
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อ หนังสือ เอกสาร สื่อดิจิทัล ชุดความรู้ เผยแพร่การป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป และความรุนแรงจากการถูกทำร้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100000 0 -
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150000 0 29 พฤศจิกายน 2566
332 ประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 396000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
334 ประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20297.9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566
335 ประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสิทธิ์ในการสื่อสารผ่าน Line Official Account ป้องกันพลัดตกหกล้ม ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15501.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2566
336 ประกาศกองป้องกันบาดเจ็บเรื่องจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5029 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2566
337 ประกาศกองป้องกันบาดเจ็บเรื่องจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรป้องกันการจมน้ำผ่านระบบ e-learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2566
338 ประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อชุดรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2566
339 ประกาศจากกองป้องกันบาดเจ็บเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อชุดนิทรรศการให้ความรู้การใช้ที่นั่งนิรภัยเด็กในคลินิกฝากครรภ์ และมารดาหลังคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499690 0 -
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรในการปฎิบัติงานด้านการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
343 ประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ (Drowning Report) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2567
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 96000 0 22 มกราคม 2567
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51884.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2567
346 ประกาศกองป้องกันบาดเจ็บเรื่องจ้างเหมาจัดทำชุดสื่อการเรียนการสอนป้องกันการจมน้ำ ในโครงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี2567 120000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2567
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2567 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4601 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2567
348 ประกาศกองป้องกันบาดเจ็บเรื่องจัดซื้อหมึก Printer เพื่อใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 2 รายการ 3092.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2567
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันการจมน้ำ ในโครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันการจมน้ำในกลุ่มเด็กวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 400000 0 6 กุมภาพันธ์ 2567
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ สำหรับการสอนให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้ที่นั่งนิรภัยเด็ก ในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอด 149300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2567
351 จ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ สำหรับการสอนให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้ที่นั่งนิรภัยเด็ก ในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอด 0 149300 9 กุมภาพันธ์ 2567
352 ประกาศกองป้องกันบาดเจ็บเรื่องจ้างเหมาผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บทั่วไปและความรุนแรงจากการถูกทำร้าย 32000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2567
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำชุดสื่อการสอนหลักสูตรผู้จัดการแผนงานป้องกัน การจมน้ำ ในโครงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 130000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการหยุดรถให้คนเดินข้ามทางม้าลาย เพื่อสนับสนุนมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 25000 0 21 กุมภาพันธ์ 2567
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9046.85 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2567
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร ในโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด เพื่อสนับสนุนการสร้างทีมผู้ก่อการดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 18000 0 -
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี2566 กองป้องกันการบาดเจ็บในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 9000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2567
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด เพื่อสนับสนุนการสร้างทีมผู้ก่อการดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2567
359 จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี2566 กองป้องกันการบาดเจ็บในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) 0 35000 27 กุมภาพันธ์ 2567
360 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด เพื่อสนับสนุนการสร้างทีมผู้ก่อการดี 0 20000 23 กุมภาพันธ์ 2567
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 187000 0 29 กุมภาพันธ์ 2567
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24375 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 กุมภาพันธ์ 2567
363 จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ 0 24375 29 กุมภาพันธ์ 2567
364 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบุติเหตุทางถนน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
365 ประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมในการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ รุ่นที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 กุมภาพันธ์ 2567
366 ประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมในการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ รุ่นที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2567
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 99510 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2567
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนารูปแบบทางข้ามถนนปลอดภัยเพิ่อสนับสนุนมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 175000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 423860 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2567
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักการป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2567
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม “พิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนความปลอดภัย ทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน Thailand Safe Youth Program (วัคซีนจราจร)” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 486300 0 20 มีนาคม 2567
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบรายงานการสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 98500 0 20 มีนาคม 2567
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบบริการและเผยแพร่ข้อมูลการบาดเจ็บภาครัฐ(DIP Data Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข 260000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2567
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 18000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2567
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2567
376 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ซ) 998000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2567
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อชุดรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน สร้างความตระหนักในความปลอดภัย จากการใช้รถใช้ถนนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 200400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2567
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่เชื่อมต่อข้อมูลจาก Application Programming Interface (API) ระหว่างหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 160000 0 2 เมษายน 2567
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 3638 0 -
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดประกวดทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน้ำ 160000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2567
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 48000 0 -
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 42000 0 -
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16863.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2567
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 6099 0 30 เมษายน 2567
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ และขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 10374 0 9 พฤษภาคม 2567
386 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 0 16863.2 8 พฤษภาคม 2567
387 ประกาศกองป้องกันบาดเจ็บเรื่องขอซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2567
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 0445-035-016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 2193.5 0 -
389 ประกาศกองป้องกันบาดเจ็บเรื่องขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 24909.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2567
390 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการนักวิชาการเงินและบัญชี 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2567
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2567
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อสำหรับวิทยากรในการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 500000 0 -
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อหนนังสือ คู่มือผู้จัดการเรียนรู้ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบนท้องถนน TSY Camp สำหรับเด็กและเยาวชนอายุ 10-12 ปี ฉบับปรรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 196000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิถุนายน 2567
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคู่มือชุดการเรียนรู้สนับสนุนการฝึกอบรมวิทยากร และสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 497550 0 13 มิถุนายน 2567