กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 การศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิ โรคโปโตซัวในลำไส้ และพฤติกรรมสุชภาพของประชาชนคนไทย ปี พ.ศ.2562 (สำนักโรคติดต่อทั่วไป) รหัสโครงการวิจัย 61054 0 0 -
2 การศึกษาแบบติดตามด้านการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการปฏิบัติการด้านการป้องกันต่างๆ ในกลุ่มเยาวชนชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ในประเทศไทย (The Young MSM Cohort Study) สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สอวพ. 0 0 -
3 ประเมินผลมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว กับกัมพูชา (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี) งบบริหารชุดโครงการของโครงการย่อยรหัส 61047, 61048 และ 61049 0 0 -
4 ประเมินผลการดำเนินงานมาตรการอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ (อสต.) ตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว กัมพูชา (ภายใต้ชุดโครงการประเมินผลมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา) (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี) รหัสโครงการ 61048 0 0 -
5 สั่งซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 110 ใบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 สั่งซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 95 ใบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
9 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน มีระบบฟอกอากาศ 18,000 BTU แบบชนิดแขวน (พร้อมติดตั้ง) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 สั่งซื้อม่านปรับแสง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ซื้อม่านปรับแสง 0 0 -
12 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บมุมเพื่อแจกผู้เข้าร่วมประชุมใช้ประกอบการฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ จำนวน 110 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 งานจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 จ้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม 0 0 -
15 จ้างเหมาถ่ายทำวิดีโอ ตัดต่อและใส่ Powepoint จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 จ้างเหมาทำตู้เก็บเอกสารของกลุ่มงานต่างๆ 0 0 -
17 งานจ้างเหมาทำตู้เก็บเอกสารของกลุ่มงานต่างๆ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 งานจ้างเหมาทำระบบโทรศัพท์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
21 จ้างเหมาออกแบบและจัดทำบูธนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 โครงการประสิทธิผลการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชน โดยใช้เครือข่ายแอพพลิเคชั่นไลน์ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 (สถาบันราชประชาสมาสัย) 0 0 -
23 การสร้างระบบคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้ต้องขังในเรือนจำระยะแรกรับ โยกย้าย และปล่อยตัว (สถาบันราชประชาสมาสัย) 0 0 -
24 โครงการประเมินผลมาตรการความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ ไทยกับประเทศ พม่า ลาว กัมพูชา (ภายใต้ชุดโครงการประเมินผลมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนระหว่างไทยประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา) (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี) 0 0 -
25 โครงการประสิทธิผลการดำเนินงานมาตรการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วอำเภอ ตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว กัมพูชา (ภายใต้ชุดโครงการประเมินผลมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา) (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี) 0 0 -
26 โครงการพลวัตการแพร่โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เคลื่อนย้ายประชากรสูง จังหวัดภูเก็ต: การศึกษาไปข้างหน้า 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564): ระยะที่หนึ่ง การศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อไวร้สเดงกีในผู้ป่วยและสุนัขในพื้นที่ละแวกบ้านที่พบผู้ป่วย (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราาช) 0 0 -
27 โครงการการหาค่าความแม่นของชุดแผ่นทดสอบในการตรวจวัดการรับสัมผัสสารพาราควอทในเกษตรกร (ระยะที่ 3) (สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม) 0 0 -
28 โครงการการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนทางบก (สำนักโรคติดต่อทั่วไป) 0 0 -
29 โครงการแหล่งเพาะพันธ์ของริ้นฝอยทรายพาหะนำโรคลิชมาเนียในพื้นที่ถ้ำระฆังทอง จังหวัดสตูลประเทศไทย (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา) 0 0 -
30 โครงการการศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิ โรคโปรโตซัวในลำไส้ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนคนไทย ปีพ.ศ.2562 (สำนักโรคติดต่อทั่วไป) รหัสโครงการวิจัย 61054 0 0 -
31 โครงการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิด้วยปัญญาประดิษฐ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (กองโรคติดต่อทั่วไป) 0 0 -
32 โครงการประเมินความเสี่ยงเชิงกีฏวิทยาของการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาและประสิทธิผลของการควบคุมแมลงพาหะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในประเทศไทย (กองควบคุมโรตติดต่อนำโดยแมลง) 0 0 -
33 โครงการการวิจัยระยะที่ II/III แบบฉลากในพหุสถาบันเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความทนต่อยา และเภสัชจลนศาสตร์ ของยาโซฟอสบูเวียร์ เมื่อใช้ร่วมกับยาราวิดาสเวียร์ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง (ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเอช ไอ วี ร่วมด้วย) (กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) 0 0 -
34 โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ คมความคิด ในมุมต่าง จำนวน 2,000 เล่ม 0 405 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 โครงการจ้างเหมาจัดทำคลังพิพิธภัณฑ์กรมควบคุมโรค จัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์หาภาพประกอบ/ตรวจบรู๊ฟหนังสือ 2 เล่ม และจัดทำต้นฉบับหนังสือสรุปบทเรียน 5 ปี งานประวัติศาสตร์การป้องกันควบคุมโรค จำนวน 1 งาน 0 480 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ "สานบทเรียน สร้างแรงบันดาลใจ 21 ร.พ. สมเด็จพระยุพราช" 0 495 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 โครงการพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคในกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่พื้นที่กรุงเทพมหานคร (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง) 0 35000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตเมืองจังหวัดพัทลุง (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา) 0 109520 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เหยื่อน้ำหวานพิษผสมสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมยุงลายบ้าน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช) 0 320000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 โครงการประสิทธิศักดิ์ของกับดักและแสงไฟในการดักจับยุงก้นปล่อง (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา) 0 330000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 โครงการศึกษาต้นทุนครัวเรือนของการป่วยด้วยชิคุณกุนยาในภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย Household costs of Chikungunya in Lower South of Thailand (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา) 0 490000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 โครงการปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจวัดขนาดละอองสารเคมี และยืนยันประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีทางสาธารณสุข (กองโรคติดต่อโดยแมลง) 0 1128900 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงด้วยแอพพลิเคชั่น เขตเทศบาลเมือง ในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานป้องควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น) 0 214200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 โครงการประสิทธิ์ศักดิ์ของสารสกัดจากจิงจูฉ่าย (Artemesia Lactiflora) เกสรตัวผู้ปาล์มน้ำมัน (Elaeis quineensis Jacq.) และชุมเห็ดเทศ (Senna alata (L.) Roxb) ในการออกฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้านและฤทธิ์ ไล่ยุงลายบ้าน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช) 0 324561 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 โครงการหญิงวัยเจริญพันธ์กับความฉลาดรู้โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในเขตภาคกลางตอนบน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์) 0 419860 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 โครงการการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคเชื้อดื้อยาหลายขนาน ด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี) 0 1135400 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 โครงการประสิทธิศักย์ในการป้องกันยุงของสารสกัดจากกัญชาแมว สะระแหน่ และการพลูแบบทาและธูปจุดกันยุงลายบ้าน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช) 0 335700 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 โครงการประสิทธิศักดิ์ของสารสกัดจากเชื้อราเอนโดไฟต์ต่อลูกน้ำยุงลายบ้านและยุงลายสวน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช) 0 293830 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 โครงการปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจวัดขนาดละอองสารเคมี และยืนยันประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีทางสาธารณสุข (กองโรคติดต่อนำโดยแมลง) 0 1 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 โครงการการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพในชุมชนสำหรับกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี) 0 455 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 โครงการประสิทธิศักย์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรสามชนิด หางไหลแดง (Derris elliptica (Wall.) Bent) ว่านน้ำ (Acorus calamus Linn.) และสาเก (Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg) ที่มีฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้าน และมีฤทธิ์ไล่ยุงลายบ้านตัวเต็มวัย (Aedes aegypti) (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา) 0 473 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 โครงการประเมินประสิทธิศักดิ์ของการใช้หน้ากากแบบต่างๆ ในการป้องกันละอองน้ำลายจากปากและจมูกออกสู่สิ่งแวดล้อม 0 308000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 โครงการประเมินประสิทธิศักดิ์ของการใช้หน้ากากแบบต่างๆ ในการป้องกันละอองน้ำลายจากปากและจมูกออกสู่สิ่งแวดล้อม (การทดสอบเบื้องต้น) (กองโรคติดต่อทั่วไป) 0 352000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์แปรรูปนำส้มควันไม้เคลือบซีโอไลท์ในการควบคุมลูกน้ำ และป้องกันการวางไข่ยุง(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา) 0 240500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีต่อการดื้อและกลายพันธุ์ของยุงลายบ้าน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12 จังหวัดสงขลา) 0 516200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประสิทธิผลของเครื่องพ่นสารเคมีฤทธิ์ตกค้างแบบประยุกต์ในการควบคุมพาหะมาลาเรีย (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12 จังหวัดสงขลา) 0 121800 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 โครงการพัฒนากลไกหารจัดการข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากอุบัติเหตุรถขนส่งวัตถุอันตราย กรณีศึกษา พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่8 จังหวัดอุดรธานี) 0 103300 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประสิทธิศักย์ของสารสกัดจากเชื้อราเอนโดไฟต์ต่อลูกน้ำยุงลายบ้านและยุงลายสวน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช) 0 150200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจวัดขนาดละอองเคมี และยืนยันประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีทางสาธารณสุข (กองโรคติดต่อนำโดยแมลง) 0 1498000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 โครงการประเมินประสิทธิศักย์ของการใช้หน้ากากแบบต่างๆ ในการป้องกันละอองน้ำลายจากปากและจมูกออกสู่สิ่งแวดล้อม (การทดสอบเบื้องต้น) (กองโรคติดต่อทั่วไป) 0 350200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 ในเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 หลังการระบาดระลอกแลกของโควิด-19 ในประเทศไทย (กองโรคติดต่อทั่วไป) 0 499500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคเชื้อดื้อยาหลายขนาน ด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 0 710 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจวัดขนาดละอองเคมี และยืนยันประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีทางสาธารณสุข (จัดสรรเพิ่มเติม) (กองโรคติดต่อนำโดยแมลง) 0 277200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 โครงการการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพในชุมชนสำหรับกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี) 0 1729060 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 การศึกษาปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุและการพัฒนาระบบการตรวจจับ แจ้งเตือนอุบัติเหตุทางถนนและการตอบสนองทางการแพทย์ที่เกิดจากรถดดยสาร โดยใช้นวัตกรรมกล่องจับสัญญาณและการเรียนรู้ของเครื่อง (กองนวัตกรรมและวิจัย) 0 1813850 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประสิทธิผลของวัคซีน ChAdOx1/AZD1222 ในการป้องกันการติดเชื้อ SAR-CoV-2 และลดการป่วยที่มีอาการรุนแรงในผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ชาวยไทยในกรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 0 573250 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประสิทธิศักย์ของสารสกัดจากเชื้อราเอนโดไฟต์ต่อลูกน้ำยุงลายบ้านและยุงลายสวน (เพิ่มเติม) (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช) 0 140800 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 การพัฒนารูปแบบแก้ไขปัญหาเพื่อลดการบริโภคโซเดียมหรือเกลือของประชาชนระดับอำเภอด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ความรอบรู้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุเขตภาคกลางตอนบน ประเทศไทยระยะที่ ๑ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการตอบเสนอของเซลล์เยื่อบุผิวปอดจากการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในฝุ่นแยกขนาดในภาคเหนือของประเทศไทย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 อัตราการตรวจคัดกรองพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี ในพนักงานบริการที่มารับบริการที่ศูนย์พัทยารักษ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 การสำรวจหอยพาหะกึ่งกลางพยาธิใบไม้เลือด Schistosoma mekogi ในแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคายและอุบลราชธานี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ผลลัพธ์การดำเนินงานระบบการดูแลรักษาที่บ้านผ่านบริการสุขภาพทางไกล สำหรับผู้ป่วยโควิด ๑๙ ณ สถานพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีต่อการดื้อและการกลายพันธุ์ของยุงลายบ้านเพื่อพยากรณ์พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 0 0 E-bidding -
76 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 0 837 E-bidding -
77 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
78 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
79 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
80 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 837300 0 E-bidding -
81 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 737016 0 E-bidding -
82 โครงการปัจจัยที่มีผลต่อการกินยาในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงวัยทำงาน เขตสุภาพที่ ๙ 0 198000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 โครงการความพร้อมของผู้สูงอายุในการป้องกันการพลัดตกหกล้มในจังหวัดเชียงใหม่ 0 456000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 โครงการการทบทวบวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความชุกและลักษณะการดิ้อยาต้านจุลชีพ 0 31000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 โครงการการศึกษาความชุกของพฤติกรรม ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยสนับสนุนของการสวมหน้ากากเพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชนในชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 0 100000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 โครงการประสิทธิศักย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตะไคร้หอมผสมยางพารา เพื่อป้องกันและควบคุมยุงลาย 0 195000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ความรอบรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษของผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 0 140000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 การพัฒนารูปแบบแก้ไขปัญหาเพื่อลดการบริโภคโซเดียมหรือเกลือของประชาชนระดับอำเภอด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 0 867670 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 การยอมรับวัคซีนโควิด 19 ในระยะหลังการระบาดใหญ่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผุ้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6: การศึกษาแบบผสมผสาน 0 676900 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 การศึกษาชนิดของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในริ้นฝอยทรายที่เก็บจากพื้นที่พบผู้ป่วยด้วยโรคลิชมาเนียและจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำในพื้นที่จังหวัดลำปาง 0 400000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการตอบสนองของเซลล์เยื่อบุผิวปอดจากการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในฝุ่นแยกขนาดในภาคเหนือของประเทศไทย 0 954000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ประกาศกองนวัตกรรมและวิจัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี ยี่ห้อ RICOH Aficio SP C430DN หมายเลขครุภัณฑ์ 0435-021-010 35239.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาจัดงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 0 0 E-bidding -
94 จ้างเหมาจัดงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1300000 E-bidding -
95 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
96 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาจัดงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1300000 0 E-bidding -
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 1290000 0 E-bidding -