กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 การศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิ โรคโปโตซัวในลำไส้ และพฤติกรรมสุชภาพของประชาชนคนไทย ปี พ.ศ.2562 (สำนักโรคติดต่อทั่วไป) รหัสโครงการวิจัย 61054 0 0 -
2 การศึกษาแบบติดตามด้านการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการปฏิบัติการด้านการป้องกันต่างๆ ในกลุ่มเยาวชนชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ในประเทศไทย (The Young MSM Cohort Study) สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สอวพ. 0 0 -
3 ประเมินผลมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว กับกัมพูชา (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี) งบบริหารชุดโครงการของโครงการย่อยรหัส 61047, 61048 และ 61049 0 0 -
4 ประเมินผลการดำเนินงานมาตรการอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ (อสต.) ตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว กัมพูชา (ภายใต้ชุดโครงการประเมินผลมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา) (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี) รหัสโครงการ 61048 0 0 -
5 สั่งซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 110 ใบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 สั่งซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 95 ใบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
9 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน มีระบบฟอกอากาศ 18,000 BTU แบบชนิดแขวน (พร้อมติดตั้ง) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 สั่งซื้อม่านปรับแสง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ซื้อม่านปรับแสง 0 0 -
12 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บมุมเพื่อแจกผู้เข้าร่วมประชุมใช้ประกอบการฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ จำนวน 110 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 งานจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 จ้างปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม 0 0 -
15 จ้างเหมาถ่ายทำวิดีโอ ตัดต่อและใส่ Powepoint จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 จ้างเหมาทำตู้เก็บเอกสารของกลุ่มงานต่างๆ 0 0 -
17 งานจ้างเหมาทำตู้เก็บเอกสารของกลุ่มงานต่างๆ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 งานจ้างเหมาทำระบบโทรศัพท์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
21 จ้างเหมาออกแบบและจัดทำบูธนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 โครงการประสิทธิผลการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชน โดยใช้เครือข่ายแอพพลิเคชั่นไลน์ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 (สถาบันราชประชาสมาสัย) 0 0 -
23 การสร้างระบบคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้ต้องขังในเรือนจำระยะแรกรับ โยกย้าย และปล่อยตัว (สถาบันราชประชาสมาสัย) 0 0 -
24 โครงการประเมินผลมาตรการความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ ไทยกับประเทศ พม่า ลาว กัมพูชา (ภายใต้ชุดโครงการประเมินผลมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนระหว่างไทยประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา) (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี) 0 0 -
25 โครงการประสิทธิผลการดำเนินงานมาตรการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วอำเภอ ตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว กัมพูชา (ภายใต้ชุดโครงการประเมินผลมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา) (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี) 0 0 -
26 โครงการพลวัตการแพร่โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เคลื่อนย้ายประชากรสูง จังหวัดภูเก็ต: การศึกษาไปข้างหน้า 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564): ระยะที่หนึ่ง การศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อไวร้สเดงกีในผู้ป่วยและสุนัขในพื้นที่ละแวกบ้านที่พบผู้ป่วย (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราาช) 0 0 -
27 โครงการการหาค่าความแม่นของชุดแผ่นทดสอบในการตรวจวัดการรับสัมผัสสารพาราควอทในเกษตรกร (ระยะที่ 3) (สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม) 0 0 -
28 โครงการการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนทางบก (สำนักโรคติดต่อทั่วไป) 0 0 -
29 โครงการแหล่งเพาะพันธ์ของริ้นฝอยทรายพาหะนำโรคลิชมาเนียในพื้นที่ถ้ำระฆังทอง จังหวัดสตูลประเทศไทย (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา) 0 0 -
30 โครงการการศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิ โรคโปรโตซัวในลำไส้ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนคนไทย ปีพ.ศ.2562 (สำนักโรคติดต่อทั่วไป) รหัสโครงการวิจัย 61054 0 0 -
31 โครงการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพยาธิด้วยปัญญาประดิษฐ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (กองโรคติดต่อทั่วไป) 0 0 -
32 โครงการประเมินความเสี่ยงเชิงกีฏวิทยาของการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาและประสิทธิผลของการควบคุมแมลงพาหะสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในประเทศไทย (กองควบคุมโรตติดต่อนำโดยแมลง) 0 0 -
33 โครงการการวิจัยระยะที่ II/III แบบฉลากในพหุสถาบันเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความทนต่อยา และเภสัชจลนศาสตร์ ของยาโซฟอสบูเวียร์ เมื่อใช้ร่วมกับยาราวิดาสเวียร์ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง (ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเอช ไอ วี ร่วมด้วย) (กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) 0 0 -