กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์กฎหมาย จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นของร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นของร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ของศูนย์กฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นของร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นของร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 รถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นของร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการประชุมเพื่อเตรียมการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจาก การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และการจัดทำร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการประชุมเพื่อเตรียมการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจาก การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และการจัดทำร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการดำเนินงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์กฎหมายจำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลกระทรวงสาธารณสุขปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 จ้างเพื่อติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และสายไฟพร้อมเต้ารับไฟฟ้าของศูนย์กฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายอะคริลิคเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ซื้อกระเป๋าเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ซื้อกระเป๋าเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 - 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 - 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 7 - 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 เช่ารถตู้ปรับอากาศลงพื้นที่เพื่อตรวจเตือน เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายในเทศกาลลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับรับ – ส่งคณะทำงาน วิทยากร และลงพื้นที่ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ACTU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับขนวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ACTU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับขนวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ACTU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับขนวัสดุอุปกรณ์ รับ - ส่งคณะทำงาน วิทยากร และลงพื้นที่ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ACTU) รุ่นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์กฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะด้านงานสารบรรณและเสริมสร้างสุขภาพกายใจของ บุคลากรศูนย์กฎหมายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะด้านงานสารบรรณและเสริมสร้างสุขภาพกายใจของ บุคลากรศูนย์กฎหมายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 การจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารของศูนย์กฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 การจ้างปรับปรุงห้องประชุมของศูนย์กฎหมาย จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 การจัดซื้อกล่องพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์กฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 จ้างติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ พร้อมเต้ารับไฟ และสายโทรศัพท์ของศูนย์กฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48     ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตสี่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่     จำนวน 2 รายการ 0 0 -
49   จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการอบรมผู้ปฎิบัติงานด้านกฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน ๓ วัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 26 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน 12,000 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับรับ - ส่งคณะทำงาน และวิทยากร ในการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 จำนวน 4 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองกฎหมาย จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ใดได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) 14080 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) 3990 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 28590.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3 วัน 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับรับ – ส่งคณะทำงาน และวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2562จำนวน 4 วัน 8000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น กองกฎหมาย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมล้างทำความสะอาด จำนวน 1 งาน 12000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อและป้ายห้องประชุม จำนวน 2 รายการ 7000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
70 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 11046 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 25000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
72 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 การจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 การสั่งจ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ 2000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด 17000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 51080.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ขนาดมากกว่า 24.2 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการของกองกฎหมาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2564
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 201500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
80 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 190267 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 190267 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองกฎหมาย จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 90000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 99815 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับรับ - ส่งเจ้าหน้าที่ กองกฎหมายและผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมเพื่อจัดทำร่างอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 จำนวน 6 คัน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2563 10800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤศจิกายน 2563
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมทำร่างอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 วัน 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤศจิกายน 2563
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 8560 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 8560 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการดำเนินงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและอนุบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 วัน 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการดำเนินงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและอนุบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 วัน 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับรับ - ส่งคณะทำงาน วิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานกลุ่มภารกิจกฎหมายเพื่อเตรียมการรองรับพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 22 คัน 44000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน กลุ่มภารกิจกฎหมายเพื่อเตรียมการรองรับพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 4 วัน 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 98472.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2564
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ จำนวน 28,000 แผ่น 99400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 1 วัน 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564 จำนวน 1 วัน 6000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 1400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 11000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2564
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 16000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2564
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 3000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2564
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมล้างทำความสะอาด จำนวน 1 งาน 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2564
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 21 รายการ 5700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องพัสดุ จำนวน 100 ใบ 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มบรรจุเอกสาร จำนวน 2 รายการ 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2564
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 71000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2564
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู กองกฎหมาย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 7 เครื่อง 277900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2565
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองกฎหมาย จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 90000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2564
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 1500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2564
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 2400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/565 7500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2565
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565 7500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2565
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565 7500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2565
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองกฎหมาย จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 440000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤศจิกายน 2565
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองกฎหมาย จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 90000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2565
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 162000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2565
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าล่วงเวลา) 24000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2565
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 1500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2566
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2566
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 36 รายการ 12000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2566
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10/2565 จำนวน 1 วัน 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2565
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายและเสริมสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ) จำนวน ๔ วัน 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2565
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับรับ - ส่งผู้เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายและเสริมสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ) จำนวน ๑๒ คัน 21600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2565
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1 วัน 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2566
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายและเสริมสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดประชุมประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน 162000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2566
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน 24000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2566
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายและเสริมสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 วัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายและเสริมสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 วัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำ Backdrop และ Roll up จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -