กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างผลิตชุดรณรงค์สื่อสารความเสี่ยงและสร้างความตระหนักในความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนของประชาชน จำนวน 1 รายการ 0 0 ตกลงราคา -
2 ประกาศสำนักโรคไม่ติดต่อ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
3 ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมติดต้ัง) 0 0 E-bidding -
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (รถนั่งส่วนกลาง) 0 0 E-bidding -
6 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 0 E-bidding -
7 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมติดต้ังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 4 0 E-bidding 28 พฤศจิกายน 2562
8 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 4 0 E-bidding -
9 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เำพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ ปี 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ ปี 2563 จำนวน 4 รายการ 0 2500000 E-bidding -
11 จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 0 4980000 E-bidding -
12 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 600 เครื่อง(ครั้งที่ 2) 0 4975500 E-bidding -
13 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติพร้อมติดต้ัง (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
14 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 1 คัน 0 527 E-bidding -
16 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ซื้อรถนั่งส่วนกลาง(เก๋ง) ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 0 0 E-bidding -
17 ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 527 0 ประกวดราคา 24 มีนาคม 2563
18 จ้างเหมาจัดทำเครื่องมือพัฒนาศักยภาพหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในรูปแบบออนไลน์ 0 0 E-bidding -
19 แผนการจัดซื้อ จัดจ้างรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco car) (ครั้งที่ 2) 0 0 ประกวดราคา -
20 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco car) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 527000 0 E-bidding -
21 ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 527 0 E-bidding -
22 จ้างเหมาจัดทำเครื่องมือพัฒนาศักยภาพหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในรูปแบบออนไลน์ 1 0 E-bidding -
23 จ้างเหมาจัดทำเครื่องมือพัฒนาศักยภาพหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในรูปแบบออนไลน์ 0 1 E-bidding -
24 ซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 0 527 E-bidding -
25 ซื้อรถนั่งส่วนกลาง (เก๋ง) ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
26 จ้างเหมาจัดทำเครื่องมือพัฒนาศักยภาพหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในรูปแบบออนไลน์ 0 0 E-bidding -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 482 0 ประกวดราคา 13 พฤษภาคม 2563
28 จัดจ้างผลิตสื่อสิงพิมพ์ (Print Media) ในรูปแบบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 0 0 E-bidding -
29 จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) ในรูปแบบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 60,000 ชิ้น 0 1 E-bidding -
30 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) ในรูปแบบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 1 0 -
31 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) ในรูปแบบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 1 0 E-bidding -
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) ในรูปแบบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 890 0 E-bidding 24 กรกฎาคม 2563
33 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังข้อมูลโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง FY2021 0 0 ตกลงราคา -
34 จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ช่าย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังข้อมูลโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง : FY2021 0 856 E-bidding -
35 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังข้อมูลโรคความดันโลหิตสูงบและโรคหลอดเลือดสมอง FY221 856000 0 E-bidding -
36 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังข้อมูลโรคความดันโลหิตสูงบและโรคหลอดเลือดสมอง FY221 856 0 E-bidding -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบเฝ้าระวังข้อมูลโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเสือดสมอง FY2021 0 0 E-bidding -
38 จ้างเหมาออกแบบและผลิตชุดสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ ณ จุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง (Health Station) 0 0 E-bidding -
39 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ (Clip VDO) โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม 0 0 E-bidding -
40 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาออร์กาไนเซอร์จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Virtual NCD Forum) 0 0 ตกลงราคา -
41 ค่าจ้างเหมาออกแบบและผลิตชุดสื่แประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ ณ จุดบริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง จำนวน 700 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน กองโรคไม่ติดต่อ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกลือและโซเดียม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ค่าจ้างดำเนินการผลิตสื่อการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 จ้างเหมาบริการงานธุระการประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 0 0 -
47 ค่าจ้างเหมาบริการงานธุระการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางประชุมราชการเดินทางไปประชุมราชการศึกษาดูงานโครงการ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จ.สมุทรสาคร 0 0 -
50 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เพื่อใช้ในราชการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ค่าเช่าเครื่องถ่านเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ซื้อของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณพื้นที่สำหรับการศึกษาดูงาน โครงการหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ค่าเช่าห้องประชุและโปรเจดเตอร์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ. จังหวัดน่าน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ และค่าน้ำฟมันเขื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดินทางไปประชุมราชการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้สำหรับรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงิน 9,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ค่าาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้สำหรับรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ วันที่8-12 พฤศจิกายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 21,186 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ฯ ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 31,030 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ วงเงิน 64,521 บาท 0 0 -
63 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 12.500 บาท ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 12.500 บาท ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 70.000 บาท จ้างจัดงานประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 5.970.60 บาท ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 5.000 บาท ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน พฤศจิกายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 1.800 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 200.000 บาท ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในพื้นที่เฉพาะรูปแบบออนไลน์ แก่เครือข่ายที่เกีี่ยวข้อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 29.000 บาท ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในพื้นที่เฉพาะรูปแบบออนไลน์ แก่เครือข่ายที่เกีี่ยวข้อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 56.417.89 บาท ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (เงินนอก) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 5.350 บาท ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 33,833.40 บาท ซื้อโต๊ะประชุมเพื่อใช้งานห้องประชุมกองโรคไม่ติดต่อ จำนวน 4 รายการ (เงินนอก) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่าย 226,002.- บาท ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (เงินนอก) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 20.000 บาท จ้างทำรายชื่อตัวอย่างการเก็บปริมาณโซเดียมจากการประเมินโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 1.273.30 บาทซ่อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 35.165.55 บาท ซื้อวัสดุ อุปกรร์ จำนวน 28 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 2.980 บาท การเบิกค่าจัดส่งสื่อสนับสนุนการำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 8.600 บาท ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 17 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 802.50 บาท จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 14.124 บาท ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 12.500 บาท ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 5.000 บาท ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน ธํนวาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 12.500 บาท ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 150.000 บาท จ้างเหมาผลิตสื่อสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม 0 0 -
86 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 5.000 บาท ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน มกราคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 20.000 บาทจ้างเหมาออกแบบ E-book ผลการศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำเภอ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 12.500 บาท ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ ประจำเดือน มกราคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 50.000 บาท จ้างเหมาจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (งวด2) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 800 บาท ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมกราคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 2.054.40 บาท จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 2.350 บาท ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 1.800 บาท ค่าจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อด้วยสื่อดิจิทัล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินประมาณ 12.500 บาท ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ผงหมึกคอมพิวเตอร์) 6000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2565
96 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตลับ (ผงหมึกคอมพิวเตอร์) 7000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2565
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตลับ (ผงหมึกคอมพิวเตอร์) 0 6741 16 มีนาคม 2565
98 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ผงหมึกคอมพิวเตอร์) 0 5970.6 16 มีนาคม 2565
99 จ้างประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในการบริโภคเกลือและโซเดียม 0 330 7 กุมภาพันธ์ 2565
100 จัดซื้อเสื้อประชาสัมพันธ์ โครงการ Together Fight NCDs จำนวน 1 รายการ 0 33 17 กุมภาพันธ์ 2565
101 จ้างเหมาพัฒนาแบบประเมินคุณภาพ NCD Clinic plus online 0 300 16 ธันวาคม 2564
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ Thailand CCS-NCD Program (2017-2021) จำนวน 7 รายการ 0 15 24 กุมภาพันธ์ 2565
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ผงหมึกคอมพิวเตอร์) เพื่อสำรองจ่ายในคลัง 0 21 10 มีนาคม 2565
104 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ Thailand CCS-NCDs Program 0 98 25 มกราคม 2565
105 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ในงานแถลงข่าววันไตโลก ปี 2565 เสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคู่การดูแลไต 0 30 7 มีนาคม 2565
106 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2564 0 49 22 ธันวาคม 2564
107 จ้างเหมาออร์กาไนเซอร์จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2022 0 46 24 กุมภาพันธ์ 2565
108 จ้างเหมาทำฐานข้อมูลและรายงานผลข้อมูลตัวอย่างปริมาณโซเดียมในอาหารและจากการประเมินโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชม. 0 249 26 พฤศจิกายน 2564
109 ค่าจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับสื่่อประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 0 600 21 เมษายน 2565
110 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน 0 360 4 เมษายน 2565
111 จ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำโครงการเนื้อหาหลักสูตรการป้องกันโรคไม่ติดต่อ ( CBI NCDs) 0 25200 8 เมษายน 2565
112 จ้างเหมาพัฒนาชุดสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อ ด้วยสื่อดิจิทัล 0 200000 25 เมษายน 2565
113 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง 0 35 15 ธันวาคม 2564
114 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 0 11427.6 11 พฤษภาคม 2565
115 จ้างเหมาถ่ายทำและผลิตสื่อวีดิโอหลักสูตรพัฒนา NCD System management team ระดับอำเภอ 0 149800 17 พฤษภาคม 2565
116 ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ราชการ จำนวน 6 รายการ 0 2080 19 พฤษภาคม 2565
117 เช่าห้องประชุม เพื่อจัดประชุมเครือข่าย เพื่อจัดทำแผนทศวรรษการป้องกันและชะลอภาวะไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease Prevention Decade) ครั้งที่ 2/2565 0 3000 23 พฤษภาคม 2565
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 0 18072.3 23 พฤษภาคม 2565
119 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ 0 15715.1 24 พฤษภาคม 2565
120 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 0 4600 25 พฤษภาคม 2565
121 จ้างเหมาจัดงานประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 0 99510 26 พฤษภาคม 2565
122 จ้างเหมาซ่อมโคมไฟห้องครัว เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างจาน พร้อมทั้งเปลี่ยนชุดลูกลอยหม้อน้ำโถชักโครกห้องรองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ 0 9500 27 พฤษภาคม 2565
123 เช่าห้องประชุม เพื่อจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ระบบข้อมูลงานโรคไม่ติดต่อด้วย Digital Health platform ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 0 9000 30 พฤษภาคม 2565
124 จ้างเหมาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย 5 ปี (2566-2570) 0 300000 30 พฤษภาคม 2565
125 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 0 2500 31 พฤษภาคม 2565
126 จ้างเหมารถตู้ประบอากาศไปราชการ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณจะงหวัดกระบี่ จำนวน 1 คัน 1 วัน 0 1800 6 มิถุนายน 2565
127 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณโซเดียมในอาหารและข้อมูลปริมาณการบริโภคโซเดียมจากการประเมินปัสสาวะ 24 0 3900 9 มิถุนายน 2565
128 ซื้อโปรแกรมระบบประชุมออนไลน์ โดย Zoom Meeting Pro License รายปี จำนวน 1 รายการ 0 7700 9 มิถุนายน 2565
129 จ้างเหมาปรับปรุงแบบอัตโนมัติการจัดการแบะตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโรคไม่ติด่อเรื้อรัง 0 150000 20 มิถุนายน 2565
130 จ้างทำตรายาง จำนวน 22 อัน 0 4460 23 มิถุนายน 2565
131 จ้างเหมาวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาโปรแกรมรองรับงานบริการ NCD Extended และ Value Based Healthcare 0 200000 24 มิถุนายน 2565
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 37139.7 24 มิถุนายน 2565
133 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ 0 18687.6 24 มิถุนายน 2565
134 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ 0 41248.5 27 มิถุนายน 2565
135 จ้างซ่อมห้องน้ำหญิง ชั้น 5 อาคาร 10 จำนวน 1 งาน 0 22580 28 มิถุนายน 2565
136 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 24310.4 22 มิถุนายน 2565
137 จ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องด้านโรคไม่ติดต่อ 0 0 E-bidding -
138 จ้างเหมารถตุ็ปรับอากาศ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 จำนวน 1 คัน 0 5400 24 มิถุนายน 2565
139 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน 3 วัน ใช้ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 0 3909 28 มิถุนายน 2565
140 จ้างเหมาทำป้ายชื่อกลุ่มงานในกอง ป้ายชื่อกองโรคไม่ติดต่อบริเวณหน้าประตูทางเข้าและทางเดิน ป้ายชื่อรองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งป้ายอื่นๆ 0 37800 4 กรกฎาคม 2565
141 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเข้าถึงจุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นในสาธารณะ (Health check in pubic place) 0 50000 8 กรกฎาคม 2565
142 จ้างเหมาบริการรถตู้และซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่กองโรคไม่ติดต่อและคณะทำงานฯ ติดตามการดำเนินงานการให้บริการจุดบริการ Health station สถานีสุขภาพ เพื่อประชาชนในพื้นที่เลขสุขภาพ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2565 0 13200 21 กรกฎาคม 2565
143 จัดทำฐานข้อมูลการประเมินผลการเสริมสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องโรคไม่ติดต่อ 0 49969 21 กรกฎาคม 2565
144 ขออนุมัติเช้าห้องประชุมและเช้า LCD ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างความสุขในที่ทำงาน วันที่ 5 สิงหาคม 256 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสชิเดนซ์ นนทบุรี 0 15000 11 กรกฎาคม 2565
145 จ้างเหมาบริการรถตู้และซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรับ-ส่งเจ้าหน้าที่กองโรคไม่ติดต่อและคณะทำงานฯ ติดตามการดำเนินงานการให้บริการจุดบริการ Health station สถานีสุขภาพ เพื่อประชาชนในพื้นที่เลขสุขภาพ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดสระแก้ว 0 8600 21 กรกฎาคม 2565
146 จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใ้ในงานประชุมเชิงปกฏิบัติการจัดทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย 5 ปี 0 2980 26 กรกฎาคม 2565
147 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ 0 39504.4 1 สิงหาคม 2565
148 ซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 19 รายการ 0 24417.4 4 สิงหาคม 2565
149 เช่าต่ออายุ Hosting และ Domain Name www.thatncd.com โดยมีการใช้งานระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2565 - 14 สิงหาคม 2566 ระยะเวลา 12 เดือน 0 8000 3 สิงหาคม 2565
150 จ้างเหมาพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สร้างเสริมความรอบรู้สุขภาพโรคไม่ติดต่อ 0 1 E-bidding -
151 เช่าต่ออายุ Cloud Server เพื่อรับรองระบบการวัดความดันโลหิตในสาธารณะ ใช้งานระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2565-12 สิงหาคม 2566 0 40000 1 สิงหาคม 2565
152 จ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 0 1 E-bidding -
153 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินงานลดการบริโภคเกลือและโซเดียม 0 1 E-bidding -
154 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินงานลดการบริโภคเกลือและโซเดียม 0 0 E-bidding -
155 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 3400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2566
156 จ้างเหมาออกแบบผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคกรณีภาวะวิกฤติหัวใจและหลอดเลือกฮีทสโตรกหรือการเสียชีวิตขณะวิ่งในงานวิ่ง 0 1 ประกวดราคา -
157 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประชาชนรอบรู้ สู้โรคไม่ติดต่อ Health Literacy Together Fight NCDs สำหรับเรือนจำเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประชาชนรอบรู้ สู้โรคไม่ติดต่อ Health Literacy :Together Fight NCDs สำหรับเรือนจำเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย 0 997000 22 กันยายน 2566
159 จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญจัดทำ Policy Proposal ประเด็น นมแม่ 6 เดือน เพื่อพัฒนาการทางสมองและเชาว์ปัญญาเด็กไทย จำนวน 1 เรื่อง 0 100000 1 พฤศจิกายน 2566
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประชาชนรอบรู้ สู้โรคไม่ติดต่อ Health Literacy :Together Fight NCDs สำหรับเรือนจำเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 997 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566
161 จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ แนวทางการดำเนินงานการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด 0 30745 16 ตุลาคม 2566
162 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือหนังสือ แนวทางการดำเนินงานลดการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด จำนวน 130 เล่ม (เงินนอกงบประมาณ) 30745 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2566
163 จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญจัดทำ Policy Proposal ประเด็น One Home One Garden และประเด็น World Class Steet Food 0 200000 6 พฤศจิกายน 2566
164 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567) 0 54000 12 ตุลาคม 2566
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567 54000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2566
166 จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญจัดทำ Policy Proposal ประเด็น One Home One Garden และประเด็น World Class Steet Food (เงินนอกงบประมาณ) 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2566
167 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง 0 33600 15 พฤศจิกายน 2566
168 ประกาศผู้ชนะจ้างทำตรายาง จำนวน 15 อัน 2214.9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2566
169 ประกาศผู้ชนะจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง 3 งวด 33600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2566
170 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถานีสุขภาพเขตเมือง ผลิตกระเป๋า 5,000 ใบ 0 190000 9 พฤศจิกายน 2566
171 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ เพื่อสนับสนุนกลุ่มงานต่างๆ 14892.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤศจิกายน 2566
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออแกไนซ์ดำเนินงานและบันทึกภาพเคลื่อนไหวเผยแพร่บน Social platform 53232.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2566
173 จ้างเหมาออแกไนซ์ดำเนินงานและบันทึกภาพเคลื่อนไหวเผยแพร่บน Social platform 0 53232.5 17 พฤศจิกายน 2566
174 จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญจัดทำ Policy Proposal 0 100000 1 พฤศจิกายน 2566
175 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายครุภัณฑ์ 0423-001-061 4700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2566
176 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการ จำนวน 6 รายการ 8088.13 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2566
177 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการ จำนวน 6 รายการ 0 8088.13 22 พฤศจิกายน 2566
178 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญจัดทำ Policy Proposal 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2566
179 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ 21036.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2566
180 ประกาศผู้ชนะเช่าห้องประชุมรวมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสื่อสารมุมมองของสังคมและสุขภาพต่อโรคอ้วน ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
181 ขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ 0 21036.2 23 พฤศจิกายน 2566
182 ประกาศผู้ชนะ ค่าซื้อวัสดุคตอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 4066 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2566
183 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันึวบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง บาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไต เรื้อรัง) 8088.13 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2566
184 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันึวบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง บาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไต เรื้อรัง) 0 8088.13 22 พฤศจิกายน 2566
185 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความร่วมมือการดำเนินงานภาคีเครือข่าย ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ พ.ศ.2565-2566 จำนวน 14 รายการ 11659.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2566
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความร่วมมือการดำเนินงานภาคีเครือข่าย ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ พ.ศ.2565-2566 จำนวน 14 รายการ 0 11659.8 24 พฤศจิกายน 2566
187 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 จำนวน 5 รายการ 0 10380 6 ธันวาคม 2566
188 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 0 299800 8 ธันวาคม 2566
189 จ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 0 21720 12 ธันวาคม 2566
190 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 จำนวน 5 รายการ 10380 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2566
191 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 จำนวน 5 รายการ 10380 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2566
192 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 299800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2566
193 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 21720 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2566
194 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพิมพ์รายงานประจำปี 49800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2566
195 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 9993.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2566
196 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 0 9993.8 19 ธันวาคม 2566
197 จ้างเหมาพิมพ์รายงานประจำปี 0 49800 19 ธันวาคม 2566
198 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 48257 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2566
199 ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข สรม 0423-036-076 จำนวน 1 รายการ 4922 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
200 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข สรม.0423-036-067 จำนวน 1 รายการ 2354 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
201 ประกาศผู้ชนะซือวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 5703.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2566
202 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์(VDO Clip) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดการโรคเบาหวานสู่ระยะสงบ 160000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2566
203 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์(VDO Clip) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดการโรคเบาหวานสู่ระยะสงบ 0 160000 20 ธันวาคม 2566
204 ซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 0 5703.1 20 ธันวาคม 2566
205 ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสายวัดเอว ดัชนีมวลกาย สำหรับบุคลากรและประชาชน จำนวน 3,200 ชิ้น 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2566
206 จ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือการดำเนินงานลดบริโภคเกลือและโซเดียมในกรุงเทพมหานคร 115000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2566
207 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลข 0423-036-058 4066 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
208 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 5499.99 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2567
209 ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตสื่อให้ความรอบรู้และป้ายประชาสัมพันธ์สถานีสุขภาพ 125000 0 26 มกราคม 2567
210 จ้างผลิตสื่อให้ความรอบรู้และป้ายประชาสัมพันธ์สถานีสุขภาพ 0 125000 26 มกราคม 2567
211 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้่สุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อ 44569.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2567
212 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้่สุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อ 0 44569.8 22 มกราคม 2567
213 ประกาศผู้ชนะ จ้างวิธีรวบรวมข้อมูลการประเมินค่าสุขภาพและมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 495000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2567
214 จ้างวิธีรวบรวมข้อมูลการประเมินค่าสุขภาพและมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 0 495000 3 มกราคม 2567
215 ประกาศผู้ชนะซื้อก้านไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1990 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2567
216 ซื้อก้านไมโครโฟน จำนวน 1 รายการ 0 1990 1 กุมภาพันธ์ 2567
217 จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำระบบน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 2720 6 กุมภาพันธ์ 2567
218 ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำระบบน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 4 รายการ 2720 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2567
219 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2567
220 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกองโรคไม่ติดต่อ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกองโรคไม่ติดต่อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ปีงบประมาณ 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกองโรคไม่ติดต่อ ประจำเดือน ธํนวาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
223 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและรายงานข้อมูลตัวอย่างปริมาณโซเดียมในอาหาร (ThAI salt survey) 300000 0 20 กุมภาพันธ์ 2567
224 จ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและรายงานข้อมูลตัวอย่างปริมาณโซเดียมในอาหาร (ThAI salt survey) 0 300000 29 กุมภาพันธ์ 2567
225 จ้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง 3 งวด 0 33600 15 พฤศจิกายน 2566
226 ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้สิทธิ์ในการใช้งาน LINE Official Account (LINE OA) จำนวน 1 งาน 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2567
227 การเช่าใช้สิทธิ์ในการใช้งาน LINE Official Account (LINE OA) จำนวน 1 งาน 0 30000 5 มกราคม 2567
228 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงรูปแบบอัตโนมัติการจัดการและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวข้อง 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2567
229 จ้างเหมาปรับปรุงรูปแบบอัตโนมัติการจัดการและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวข้อง 0 150000 28 กุมภาพันธ์ 2567
230 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เพื่อสำรองคลัง 14798.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2567
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เพื่อสำรองคลัง 0 14798.1 6 มีนาคม 2567
232 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียบ กอ 1082 นนทบุรี (เปลี่ยนยางรถยนต์) 9400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2567
233 จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียบ กอ 1082 นนทบุรี (เปลี่ยนยางรถยนต์) 0 9400 15 มีนาคม 2567
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ) จำนวน 5 คัน เพื่อใช้รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในพื้นที่อนอย่ามีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมบางแส เฮอริเทจ ชลบุรี 24000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2567
235 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ) จำนวน 5 คัน เพื่อใช้รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในพื้นที่อนอย่ามีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมบางแส เฮอริเทจ ชลบุรี 0 24000 19 มีนาคม 2567
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อสื่อการสอน วงล้ออาหาร วงล้อพลังงาน และBMI จำนวน 2 รายการ 319800 0 18 มีนาคม 2567
237 ซื้อสื่อการสอน วงล้ออาหาร วงล้อพลังงาน และBMI จำนวน 2 รายการ 0 319800 18 มีนาคม 2567
238 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำตรายาง จำนวน 20 รายการ 3017.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2567
239 จ้างทำตรายาง จำนวน 20 รายการ 0 3017.4 29 มีนาคม 2567
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 38306 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2567
241 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 38306 28 มีนาคม 2567
242 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2567 30538 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
243 ประกาศผู้ชนะการจ้างเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งอ่างล้านจานและก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า ห้องผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ 1750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2567
244 จ้างเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งอ่างล้านจานและก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า ห้องผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ 0 1750 22 เมษายน 2567
245 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 74998.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2567
246 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 0 74998.4 13 พฤษภาคม 2567
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 358000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2567
248 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 396000 8 พฤษภาคม 2567
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงาน kick off การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน สำหรับบุคลากรส่วนกลาง กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน 396000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2567
250 จ้างเหมาจัดงาน kick off การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน สำหรับบุคลากรส่วนกลาง กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน 0 396000 8 พฤษภาคม 2567
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง 0 0 -
252 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง 0 19900 3 พฤษภาคม 2567
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
254 จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 50000 29 พฤษภาคม 2567
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัรฑ์ 0412-006-002/65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
256 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 0412-006-002/65 0 2354 30 พฤษภาคม 2567
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี จำนวน 7 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพื่อรับ-ส่งบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี จำนวน 7 คัน 0 37800 31 พฤษภาคม 2567