กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระบาดวิทยาระดับเขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 0 0 -
2 ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
3 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เบิกจ่ายจากงบลงทุนปี 2562 0 0 -
4 ราคากลางจ้างติดฟิล์มกรองสำหรับอาคาร จำนวน 1,847 ตารางฟุต 0 0 -
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 -
6 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
7 ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 26 ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
8 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ใช้เฉพาะกับเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์โรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
9 ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจคัดกรองไขัหวัดใหญ่ชนิดเอและบี จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ 0 0 -
11 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
12 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
13 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านธุรการและการจัดการระบบจัดเก็บผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
14 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประสานด้านวิชาการ บริหารจัดการ ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
15 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการผลิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
16 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
17 ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
18 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสำหรับใช้ในการเก็บและรักษาตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
19 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
20 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์รหัสตัวเลขแทนตัวบุคคลและบัตรประจำตัวอาสาสมัคร 0 0 -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
22 ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 0 0 -
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 0 0 -
24 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
25 ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 26 ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
26 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
27 ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
28 ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
29 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
31 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
32 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
33 ประกาศราคากลางจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
34 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
35 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 0 2834000 E-bidding -
36 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 29 รายการ 0 333 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
38 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ 0 0 E-bidding -
39 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
40 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 E-bidding -
41 ประกาศราคากลางซื้อชุดสกัดสารพันธุกรรมอาร์เอ็นเอจากไวรัส จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 497550 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการฯ 0 180000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประสานด้านการบริหารจัดการ การเงิน และการจัดการทั่วไป และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ 0 201 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
45 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ 0 0 E-bidding -
46 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อครุภัณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
47 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูล SQL SERVER จำนวน ๑ ระบบ 0 0 E-bidding -
48 ประกาศเรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ 0 0 E-bidding -
49 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ 0 0 E-bidding -
50 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างพัฒนาระบบข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ 0 0 E-bidding -
51 ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี จำนวน 1,500 Test โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 135 E-bidding -
52 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 E-bidding -
53 ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี จำนวน 1,500 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
54 ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
55 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 180 0 E-bidding -
56 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโปรแกรม VERTICA เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางระบาดวิทยา จำนวน ๑ ชุด 0 0 E-bidding -
58 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 864 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบสอบถาม จำนวน 4 กลุ่มประชากร 0 148 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 1163000 E-bidding -
61 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 112 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศราคากลางการจัดซื้อโปรแกรม VERTICA เพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางระบาดวิทยา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 598 E-bidding -
63 ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
64 ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโปรแกรม VERTICA จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี จำนวน 1,500 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
66 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาซื้อโปรแกรม VERTICA เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางระบาดวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 600000 0 E-bidding -
67 ประกาศเรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ 0 0 E-bidding -
68 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
69 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 E-bidding -
70 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
71 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
72 ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 999 E-bidding -
73 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโปรแกรม VERTICA เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางระบาดวิทยา 600000 0 E-bidding -
75 ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1000000 0 E-bidding -
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
79 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์และตลับดรัม สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 17 รายการ 0 245 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 888888 0 E-bidding -
81 ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ โดยวิธี Lag Avidity จำนวน 12 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 433 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
83 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
84 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 E-bidding -
85 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
86 ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม SAS Analytics Pro PC จำนวน 1 งาน 0 246 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์และรวมเข้าเล่มปกแข็งรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ 0 155 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
89 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านระบาดวิทยา จำนวน 3 เรื่อง 0 229500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์จุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ (DDC WATCH) จำนวน 1 งาน 0 139100 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านระบาดวิทยา จำนวน 6 เรื่อง 0 459000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบสอบถาม จำนวน 3 กลุ่มประชากร 0 219184 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2563 จำนวน 3,000 เล่ม 0 269640 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 0 499155 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านระบาดวิทยา จำนวน 3 เรื่อง 0 229500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป 0 201600 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุข 0 180000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 0 288 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการและบริหารทั่วไป 0 180 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 0 258 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป 0 216 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2564 0 100 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์รหัสตัวเลขแทนตัวบุคคลและบัตรประจำตัวอาสาสมัคร 0 148 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 351501 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำวารสารระบาดวิทยาภาคสนาม (Outbreak Surveillance Investigation & Report,OSIR) 0 420 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์เครือข่ายการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ขนาดพกพา 0 140 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ โดยวิธี Lag Avidity จำนวน 12 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564 0 433 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
109 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
110 ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา รับ - ส่ง ตัวอย่างและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการในการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
111 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
112 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาระบบข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 ประกวดราคา -
113 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
114 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 864 วิธีเฉพาะเจาะจง -
116 ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 999 E-bidding -
117 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
118 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
119 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 888888 0 E-bidding -
120 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
121 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการเพื่อพัฒนาการรอบรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 4 รายการ 0 464648 วิธีเฉพาะเจาะจง -
122 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
123 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
124 ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์และผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 14 รายการ 0 167 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 328000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
128 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
129 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
130 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
131 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
132 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 0 198000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
134 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
137 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
138 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
139 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
140 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
141 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
142 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
143 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
144 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
145 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
146 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
147 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
148 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
149 ประกาศการเผยแพร่ราคากลาง เช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 5 E-bidding -
150 เช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
151 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
152 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาเช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5000000 0 E-bidding -
153 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
154 ประกาศการเผยแพร่ราคากลาง เช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
155 เช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
156 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมาจัดทำแนวทางพัฒนาระบบเฝ้าระวังอุบัติการณ์การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV INCIDENT SURVEILLANCE SYSTEM) และข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
157 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาเช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 5000000 0 E-bidding -
158 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1156400 28 ธันวาคม 2564
159 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1357000 7 มกราคม 2565
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
161 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 465 E-bidding -
162 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
163 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 485 0 E-bidding -
164 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ้างที่ปรึกษาพัฒนาและวางระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ โดยใช้ชุดตรวจหาการติดเชื้อรายใหม่ชนิดทราบผลเร็ว ในหน่วยบริการสุขภาพ ในพื้นที่เป้าหมาย 14 จังหวัด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
165 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (258,030.50 บาท) 0 258030 20 มกราคม 2565
166 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (444,991.60 บาท) 0 444992 18 มกราคม 2565
167 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (762,589 บาท) 0 762589 21 มกราคม 2565
168 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (409,168 บาท) 0 409168 26 มกราคม 2565
169 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและวางระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ฯ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (523,230 บาท) 0 523230 13 มกราคม 2565
171 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,200 บาท) 0 4200 29 มีนาคม 2565
172 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (32,998.80 บาท) 0 32998.8 1 มีนาคม 2565
173 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (68,600 บาท) 0 68600 23 กุมภาพันธ์ 2565
174 จ้างพิมพ์แบบสอบถาม จำนวน 3 กลุ่มประชากร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (112,476 บาท) 0 112476 1 กุมภาพันธ์ 2565
175 จ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (59,500 บาท) 0 59500 19 มกราคม 2565
176 จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการปฏิบัติงานและสัมพันธ์เครือข่ายการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรค ขนาดพกพา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (50,000 บาท) 0 50000 8 ธันวาคม 2564
177 จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดวางต้นแบบจุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ (DDC WATCH) ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (10,000 บาท) 0 10000 16 ธันวาคม 2564
178 จ้างบรรจุและจัดส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (85,000 บาท) 0 85000 23 ธันวาคม 2564
179 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (26,894.45 บาท) 0 26894.4 7 ธันวาคม 2564
180 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (55,000 บาท) 0 55000 2 ธันวาคม 2564
181 จ้างพิมพ์รหัสตัวเลขแทนตัวบุคคลและบัตรประจำตัวอาสาสมัคร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (170,427 บาท) 0 170427 23 พฤศจิกายน 2564
182 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติานสนับสนุนด้านสารสนเทศ ดูแลระบบและเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (200,000 บาท) 0 200000 30 พฤศจิกายน 2564
183 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการและบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (180,000 บาท) 0 180000 26 ตุลาคม 2564
184 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังฯ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (160,257 บาท) 0 160257 30 ธันวาคม 2564
185 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังฯ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (160,257 บาท) 0 160257 30 ธันวาคม 2564
186 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (150,000 บาท) 0 150000 26 ตุลาคม 2564
187 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (150,000 บาท) 0 150000 26 ตุลาคม 2564
188 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (150,000 บาท) 0 150000 26 ตุลาคม 2564
189 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง(201,600 บาท) 0 201600 26 ตุลาคม 2564
190 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง(216,000 บาท) 0 216000 26 ตุลาคม 2564
191 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (30,000 บาท) 0 30000 24 พฤศจิกายน 2564
192 จ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (72,000 บาท) 0 72000 26 ตุลาคม 2564
193 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,000 บาท) 0 1000 11 กุมภาพันธ์ 2565
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่อมพิมพ์เอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน และสัมพันธ์เครือข่ายการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุและจัดส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดวางต้นแบบจุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ (DDC WATCH) ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (PDF) และจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รหัสตัวเลขแทนตัวบุคคลและบัตรประจำตัวอาสาสมัคร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
204 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (38,000 บาท) 0 38000 8 มีนาคม 2565
205 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (427,370 บาม) 0 427370 8 มีนาคม 2565
206 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (44,700 บาท) 0 44700 1 ธันวาคม 2564
207 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (146,590 บาท) 0 146590 9 ธันวาคม 2564
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 2 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านสารสนเทศ ดูแลระบบเครือข่าย จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการและบริหารทั่วไป จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำปี 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮอล์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
225 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,988 บาท) 0 8988 31 มีนาคม 2565
226 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,550 บาท) 0 9550 29 มีนาคม 2565
227 ซื้อแอลกอฮอล์ จำนวน 85 ขวด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,364.70 บาท) 0 2364.7 6 พฤษภาคม 2565
228 จ้างเหมาบริการผลิตรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำปี 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (40,000บาท) 0 40000 4 มกราคม 2565
229 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,728.10 บาท) 0 13728.1 28 มีนาคม 2565
230 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (25,680 บาท) 0 25680 24 พฤษภาคม 2565
231 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (46,652 บาท) 0 46652 30 พฤษภาคม 2565
232 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,720 บาท) 0 2720 26 พฤษภาคม 2565
233 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (25,300 บาท) 0 25300 20 พฤษภาคม 2565
234 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (364,264 บาท) 0 364264 19 พฤษภาคม 2565
235 ซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ โดยวิธี Lag Avidity จำนวน 10 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (500,000 บาท) 0 500000 27 พฤษภาคม 2565
236 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,999.95 บาท) 0 5999.95 14 มิถุนายน 2565
237 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,600 บาท) 0 8600 20 พฤษภาคม 2565
238 จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 29 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (37,236 บาท) 0 37236 5 พฤษภาคม 2565
239 จ้างทำใบประกาศนียบัตร จำนวน 476 ใบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (50,932 บาท) 0 50932 3 พฤษภาคม 2565
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่และใบประกาศนียบัตร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ โดยวิธี Lag Avidity 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
244 ประกาศการเผยแพร่ราคากลาง เช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 5466660 E-bidding -
245 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
246 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
247 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาเช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5000000 0 E-bidding -
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการพิธีทางศุลกากรและขนส่งวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดว่างตันฉบับบทความรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องโทรสารและเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตุ้ปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
261 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (33,020.20 บาท) 0 33020.2 29 สิงหาคม 2565
262 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,473.50 บาท) 0 6473.5 30 มิถุนายน 2565
263 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (41,002.40 บาท) 0 41002.4 20 กันยายน 2565
264 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (30,374.13 บาท) 0 30374.1 19 กันยายน 2565
265 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,322.40 บาท) 0 15322.4 24 สิงหาคม 2565
266 จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดวางต้นฉบับบทความรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (45,000 บาท) 0 45000 13 มกราคม 2565
267 จ้างเหมาดำเนินการพิธีการทางศุลกากรและขนส่งวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (24,610 บาท) 0 24610 27 มิถุนายน 2565
268 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,600 บาท) 0 9600 27 กรกฎาคม 2565
269 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (19,200 บาท) 0 19200 2 กันยายน 2565
270 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (900 บาท) 0 900 2 กันยายน 2565
271 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (10,302 บาท) 0 10302 12 กรกฎาคม 2565
272 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,033.90 บาท) 0 4033.9 21 กันยายน 2565
273 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (34,200 บาท) 0 34200 6 กันยายน 2565
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Molnupiravir capsule 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
275 ซื้อยา Molnupiravir capsule จำนวน 18 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,474.40 บาท) 0 8474.4 23 กันยายน 2565
276 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
277 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
278 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
279 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด เฟส 2 (Eventbases เฟส 2) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
280 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
282 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
283 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี จากสารน้ำในช่องปาก (OraQuick Rapid HIV- 1/2 Antibody Test) จำนวน 2,900 Test ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
284 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1389630 E-bidding -
285 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
286 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
287 จ้างเหมาบุคคลภายนอกประสานงานด้านวิชาการเพื่อทบทวนกฎหมาย IHR และประสานงานวิชาการด้าน IHR จำนวน 1 ราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (99,000 บาท) 0 99000 26 ตุลาคม 2565
288 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปี 2566 จำนวน 1 ราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (162,000 บาท) 0 162000 29 ธันวาคม 2565
289 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการและบริหารทั่วไป จำนวน 1 ราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (165,000 บาท) 0 165000 31 ตุลาคม 2565
290 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 รายก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (162,000 บาท) 0 162000 21 ตุลาคม 2565
291 จ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (57,000 บาท) 0 57000 26 ตุลาคม 2565
292 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (45,000 บาท) 0 45000 26 ตุลาคม 2565
293 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (216,000 บาท) 0 216000 21 ตุลาคม 2565
294 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านสารสนเทศดูแลระบบและเครือข่าย จำนวน 1 ราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (250,800 บาท) 0 250800 21 ตุลาคม 2565
295 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,250 บาท) 0 1250 23 มกราคม 2566
296 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,400 บาท) 0 2400 15 ธันวาคม 2565
297 จ้างถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,000 บาท) 0 15000 21 ธันวาคม 2565
298 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (19,560.14 บาท) 0 19560.1 8 ธันวาคม 2565
299 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,226.50 บาท) 0 4226.5 2 ธันวาคม 2565
300 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก เรื่อง การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2566 (ในรูปแบบเอกสารตั้งโต๊ะ) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (92,720 บาท) 0 92720 19 มกราคม 2566
301 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (202,075 บาท) 0 202075 2 กุมภาพันธ์ 2566
302 ซื้อแอลกอฮอล์ จำนวน 45 ขวด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,251.90 บาท) 0 1251.9 2 กุมภาพันธ์ 2566
303 จ้างพิมพ์รหัสตัวเลขเแทนตัวบุคคล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (90,000 บาท) 0 90000 5 มกราคม 2566
304 ซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ โดยวิธี Lag Avidity จำนวน 10 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (500,000 บาท) 0 500000 26 มกราคม 2566
305 จ้างเหมาดำเนินการพิธีการทางศุลกากรและขนส่งวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (24,610 บาท) 0 24610 7 กุมภาพันธ์ 2566
306 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (44,700 บาท) 0 44700 7 มีนาคม 2566
307 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (28,890 บาท) 0 28890 10 มีนาคม 2566
308 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรม จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,999.70 บาท) 0 4999.7 19 เมษายน 2566
309 ซื้อชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม (MagDEA Dx SV) จำนวน 27 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (259,200 บาท) 0 259200 28 กุมภาพันธ์ 2566
310 จ้างบรรจุและจัดส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (65,000 บาท) 0 65000 22 กุมภาพันธ์ 2566
311 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,827.50 บาท) 0 8827.5 27 กุมภาพันธ์ 2566
312 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (11,117.50 บาท) 0 11117.5 27 กุมภาพันธ์ 2566
313 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (21,079 บาท) 0 21079 27 กุมภาพันธ์ 2566
314 ซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส จำนวน 6,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (330,000 บาท) 0 330000 21 มีนาคม 2566
315 ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น จำนวน 8,000 Test ด้วยวิธีเประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1,080,000 บาท) 0 1080000 20 มีนาคม 2566
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก เรื่อง การพยาการณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2566 (รูปแบบเอกสารตตั้งโต๊ะ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮอล์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รหัสตัวเลขแทนตัวบุคคล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ โดยวิธี Lag Avidity 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการพิธีทางศุลกากรและขนส่งวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม (MagDEA Dx SV) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุและจัดส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือประกอบการอบรม เรื่อง เจาะจุดแข็ง 2.0 : Stengths Finder 2.0 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกประสานงานด้านวิชาการเพื่อทบทวนกฎหมาย IHR และประสานงานวิชการด้าน IHR 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านสารสนเทศ ดูแลระบบและเครือข่าย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการและบริหารทั่วไป 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปี 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
341 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี จากสารน้ำในช่องปาก (OraQuick Rapid HIV- 1/2 Antibody Test) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 696 วิธีเฉพาะเจาะจง -
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
343 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,000 บาท) 0 15000 28 มีนาคม 2566
344 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (21,400 บาท) 0 21400 28 มีนาคม 2566
345 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (60,930 บาท) 0 60930 28 มีนาคม 2566
346 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (11,556 บาท) 0 11556 28 มีนาคม 2566
347 จ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์และระบบประปา 0 26 28 มีนาคม 2566
348 จ้างเหมาจัดทำแผนปฏิบัติการและพัฒนาองค์กร กองระบาดวิทยา สู่องค์กรสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (480000) 0 480000 19 มกราคม 2566
349 ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 888140 31 พฤษภาคม 2566
350 ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 385000 1 มิถุนายน 2566
351 ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 6680 2 มิถุนายน 2566
352 จ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (50,000 บาท) 0 50000 27 เมษายน 2566
353 ซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี จากสารน้ำในช่องปาก (OraQuick Rapid HIV-1/2 Antibody Test) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (696,000 บาท) 0 696000 26 เมษายน 2566
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี จากสารน้ำในช่องปาก (OraQuick Rapid HIV-1/2 Antibody Test) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
356 ซื้อยา Molnupiravir 20 มก. จำนวน 100 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (36,594 บาท) 0 36594 30 พฤษภาคม 2566
357 ซื้อชุดตรวจคัดกรอง COVID-19 Ag จำนวน 500 Test ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (22,500 บาท) 0 22500 30 พฤษภาคม 2566
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
359 ซื้อ Virus specimen collection tube (หลอดเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส) จำนวน 10 กล่อง (20,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 20000 25 พฤษภาคม 2566
360 ซื้อ DNA Sequencing (การถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อโรค) จำนวน 300 ตัวอย่าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (57,780 บาท) 0 57780 25 พฤษภาคม 2566
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
362 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และระบบรายงานการเฝ้าระวัง D506 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
363 ประกาศการเผยแพร่ราคากลาง เช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค D506 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 4 E-bidding -
364 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาเช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค D506 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4000000 0 E-bidding -
365 จ้างเหมาจัดทำและพัฒนางานสอบสวนโรคเฝ้าระวัง ควบคุมโรค (OSIR) วารสารภาษาอังกฤษสำหรับกรมควบคุมโรค จำนวน 3 ฉบับ (375,000) 0 375000 15 ธันวาคม 2565
366 จ้างพิมพ์รูปและกรอบใส่รูป (10,272) 0 10272 20 มีนาคม 2566
367 ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (47,974) 0 47974 5 กันยายน 2566
368 ซื้อวัสดุอุปกรร์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 0 118088 31 สิงหาคม 2566
369 วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (23,748) 0 23748 5 กันยายน 2566
370 จ้างทำป้าย กอง/สำนักงาน (22,800) 0 22800 28 มิถุนายน 2566
371 จ้างขน-ส่ง ตัวอย่างและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ (100,000) 0 0 26 ตุลาคม 2565
372 ซื้อวัสดุอุปกรร์สำนักงาน รายการที่ 1-21 (49,830) 0 49830 26 มิถุนายน 2566
373 ซื้อวัสดุอุปกรร์สำนักงาน รายการที่ 22-27 (3,977.30) 0 3977.3 26 มิถุนายน 2566
374 วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (26,400) 0 26400 14 กันยายน 2566
375 ซื้อ Virus specimen collection tube (หลอดเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส) จำนวน 21 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (42,000 บาท) 0 42000 4 สิงหาคม 2566
376 ซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ Monkeypox Virus พร้อมน้ำยาสกัด จำนวน 250 Test ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (180,000 บาท) 0 180000 29 มิถุนายน 2566
377 จ้างพิมพ์แบบสอบถาม จำนวน 3 กลุ่มประชากร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (85,000 บาท) 0 85500 22 มิถุนายน 2566
378 จ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (55,000 บาท) 0 55000 15 สิงหาคม 2566
379 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (36,347.90 บาท) 0 36347.9 12 กันยายน 2566
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Virus specimen collection tube (หลอดเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัส) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ Monkeypox Virus พร้อมน้ำยาสกัด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบสอบถาม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
385 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด เฟส 2 (Eventbases เฟส 2) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 2000000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด เฟส2 (Eventbases เฟส2) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
387 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
388 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
389 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
390 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
391 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 E-bidding -
392 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
393 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 1,050 ตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
394 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดซื้อชุดทดสอบตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคของระบบทางเดินหายใจส่วนบนร่วมกับ 2019-nCoV (SARS-CoV-2) จำนวน 1,456 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
395 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
396 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
397 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างเหมาปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
398 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit จำนวน 38,500 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
399 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อชุดทดสอบตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคของระบบทางเดินหายใจส่วนบนร่วมกับ 2019-nCoV (SARS-CoV-2) จำนวน 1,456 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 2 วิธีเฉพาะเจาะจง -
400 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit จำนวน 38,500 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 790 E-bidding -
401 ประกาศผู้ชนะซื้อชุดทดสอบตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคของระบบทางเดินหายใจส่วนบนร่วมกับ 2019-nCoV (SARS-CoV-2) จำนวน 5,004 เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชัดน้ำยาสารพันธุกรรม (MagDEA Dx SV) จำนวน 24 กล่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์ในการประชุมฯ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุและจัดส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชุมฯ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รหัสตัวเลขแทนตัวบุคคล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประสานงานโครงการเครือข่ายด้านฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบอาเซียนแผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN+3 FETN) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านสารสนเทศ ดูแลระบบเครือข่าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการและบริหารทั่วไป ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
418 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,600 บาท) 0 14 2 พฤศจิกายน 2566
419 จ้างพิมพ์รหัสตัวเลขแทนตัวบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (78,546.80 บาท) 0 78 14 พฤศจิกายน 2566
420 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (202,075 บาท) 0 202 20 พฤศจิกายน 2566
421 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,926.95 บาท) 0 9 26 ธันวาคม 2566
422 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26,400 บาท) 0 26 25 ตุลาคม 2566
423 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชุมฯ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (44,302.50 บาท) 0 44 7 ธันวาคม 2566
424 จ้างบรรจุและจัดส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (65,000 บาท) 0 65 25 มกราคม 2567
425 เช่าอุปกรณ์ในการประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (404,893.35 บาท) 0 404 8 ธันวาคม 2566
426 ซื้อชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม (MagDEA Dx SV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (230,400 บาท) 0 230 14 กุมภาพันธ์ 2567
427 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประสานงานโครงการเครือข่ายด้านฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (196,790 บาท) 0 196 31 ตุลาคม 2566
428 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านสารสนเทศ ดูแลระบบและเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (262,800 บาท) 0 262 25 ตุลาคม 2566
429 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการและบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (186,000 บาท) 0 186 25 ตุลาคม 2566
430 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (168,000 บาท) 0 168 25 ตุลาคม 2566
431 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (156,000 บาท) 0 156 25 ตุลาคม 2566
432 จ้างเหมาเจ้าหน้าปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (226,800 บาท) 0 226 25 ตุลาคม 2566
433 จ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (63,000 บาท) 0 63 25 ตุลาคม 2566
434 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit จำนวน 38,500 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
435 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 1,050 ตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
436 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลระวังทางระบาดวิทยาและเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1826730 E-bidding -
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
439 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 1,050 ตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
440 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit จำนวน 38,500 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
441 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 1,050 ตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
442 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
443 ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1700000 0 E-bidding -
444 ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกการประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 1,050 ตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจ Antigen Tess Kit จำนวน 38,500 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -