กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 0 0 -
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 0 0 -
3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าจำนวน 5 รายการ 0 0 -
4 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารแปรรูปของสาร ๑, ๓-Butadiene ในห้องปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 0 0 -
5 สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ งาน 0 0 -
6 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการของ PT Scheme เพื่อรองรับมาตรฐานในระบบ iso/iec 17025 0 0 -
7 สอบราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผลิตก๊าชไนโตรเจนสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างและมวลโมเลกุล จำนวน 1 รายการ และซ่อมเปลี่ยน อะไหล่ และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 0 0 -
8 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาระบบการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ 0 0 -
9 สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเปิดตัวโครงการการพัฒนาความร่วมมมือเครือข่ายเฝ้ารระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะฯ 0 0 -
10 ประกวดราคาซื้อสารเคมีและวัสดุควบคุมคุณภาพ 19 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
11 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุและสภาพการใช้งาน จำนวน 9 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
12 ประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 25 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
13 ประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 25 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
14 ประกวดราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 90 รายการ เพื่อสนับสนุนการบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
15 ร่างประกาศและร่างเอกสารสอบราคาซื้อกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสพร้อมชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 1 รายการ 0 0 -
16 ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ บำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
17 ร่างประกาศและร่างเอกสารสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
18 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ 0 0 -
19 ประกวดราคาซื้กระดาษทดสอบโคลีเอสเตอเรสพร้อมอุปกรณ์สำหรับคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีป้องกันศัตรูพืช(e-bidding) 0 0 E-bidding -
20 สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์สุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ จำนวน 1 งาน 0 0 -
21 ประกวดราคาซื้้อเครื่องวิเคราะห์ประมาณแร่ธาตุ จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) 0 0 E-bidding -
22 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 130 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
23 ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 32 รายการ 0 0 -
24 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 130 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
25 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษษเชิงป้องกันและเปรียบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
26 ประกวดราคาซื้อรถปฏิบัติการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน 0 0 ประกวดราคา -
27 ราคากลางซื้อเครื่องวิเคราะห์สารปรอทอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 2,800,000.00 บาท 0 0 -
28 ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารปรอทอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
29 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารปรอทอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
30 ราคากลางกระดาษโคลีนเอสเตอเรสพร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ 0 0 -
31 ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อกระดาษโคลีนเอสเตอเรสพร้อมอุปกรณ์สำหรับ ตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
32 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อกระดาษโคลีนเอสเตอเรสพร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2 รายการ 0 0 E-bidding -
33 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 0 0 -
34 ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 92 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
35 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 92 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
36 ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ 0 0 -
37 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 33 รายการ จำนวนเงิน 1,099,900 บาท 0 0 -
38 ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 33 รายการ 0 0 E-bidding -
39 ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 33 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
40 จัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
41 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารสมรรถนะสูงโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง 0 0 ประกวดราคา -
42 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ (DI Generator) จำนวน 1 เครื่อง 0 0 ประกวดราคา -
43 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าชเป็นตัวพา (Gas Chromatography) จำนวน 1 เครื่อง 0 0 ประกวดราคา -
44 ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการณ์ (DI Generator) จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
45 ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าชเป็นตัวพา (Gas Chromatography) จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
46 ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารสมรรถนะสูงโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
47 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน 0 0 E-bidding -
48 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (DPX) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 5126330 0 E-bidding -
49 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 3890000 0 E-bidding -
50 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง 1268030 0 E-bidding -
51 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 53 รายการ 1,001,310 บาท 0 1 -
52 ราคากลางสารเคมี 70 รายการ 3,031,890 บาท 0 3 -
53 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 53 รายการ 0 0 E-bidding -
54 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อสารเคมี 70 รายการ 0 0 E-bidding -
55 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 70 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
56 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
57 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) 0 0 -
58 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส พร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
59 ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 70 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
60 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
61 ราคากลางงานจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 939,700.00 บาท (เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) พิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีกำหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยเห็นว่าราคาต่ำสุดสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน 0 939700 E-bidding -
62 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๙๓๙,๗๐๐.๐๐ บาท 0 0 E-bidding -
63 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
64 ประกวดราคาจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 939700 0 ประกวดราคา -
65 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 800,000 บาท 0 0 -
66 ราคากลางงานจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 800,000 บาท 0 800000 E-bidding -
67 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
68 ประกวดราคาจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 800000 0 ประกวดราคา -
69 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 0 0 E-bidding -
70 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบลงทุน โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง 0 0 -
71 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบลงทุน โครงการจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง 0 0 -
72 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
73 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
74 ราคากลางเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง เป็นงิน 697,992 บาท 0 697 -
75 ราคากลางเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 827,000 บาท 0 827 -
76 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 827000 0 E-bidding -
77 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 697992 0 E-bidding -
78 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 5 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง 168000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เครื่องตรวจวัดระดับ CO2 จำนวน 1 เครื่อง 235400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
80 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เครื่องปรับเทียบมาตรฐานเสียง จำนวน 1 เครื่อง 75000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
81 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เครื่องวัดระดับเสียงพร้อมวิเคราะห์ความถี่ของเสียง จำนวน 1 เครื่อง 195000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
82 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 350000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
83 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ตู้เก็บสารเคมี จำนวน 1 ตู้ 176550 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
84 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ปั๊มเก็บตัวอย่างชนิดแรงดันสูง จำนวน 3 เครื่อง 318300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
85 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง 214000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
86 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา จำนวน 1 งาน 156000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
87 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง 72000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
88 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เช่าห้องเก็บเอกสาร จำนวน 1 ห้อง 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
89 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 10571.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
90 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 0 0 -
91 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 0 0 -
92 ราคากลางเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 0 827 E-bidding -
93 ราคากลางอเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 0 697 -
94 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
95 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
96 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดจ้างการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ จำนวน 26 รายการ 0 0 E-bidding -
97 ราคากลางจ้างการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ จำนวน 26 รายการ 0 13054000 E-bidding -
98 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
99 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดประมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
100 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 827000 0 E-bidding -
101 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 697992 0 E-bidding -
102 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
103 ประกวดราคาจ้างการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ จำนวน 26 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ จำนวน ๒๖ รายการ 0 0 E-bidding -
107 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ราคากลางจัดซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) เป็นเงิน 1,203,450.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 0 1 E-bidding -
109 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
110 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) 0 0 E-bidding -
111 ราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ 0 2 E-bidding -
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
114 ประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
115 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและ เครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 22 มกราคม 2564
116 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 770 20 มกราคม 2564
117 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 588 21 มกราคม 2564
118 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) 0 2 24 กุมภาพันธ์ 2564
119 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
120 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
121 ราคากลางจัดซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) ครั้งที่ 2 0 1203450 E-bidding -
122 ประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1203450 0 -
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
124 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1203450 28 เมษายน 2564
125 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
126 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน จำนวน 16 รายการ วงเงินงบประมาณ 70,258,000 บาท 0 0 E-bidding -
128 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 0 0 E-bidding -
129 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบระบายอากาศ จำนวน 6 ตู้ วงเงินงบประมาณ 1,014,000 บาท 0 0 E-bidding -
130 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 16 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 1,712,000 บาท 0 0 E-bidding -
131 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 1,400,000 บาท 0 0 E-bidding -
132 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 510,000 บาท 0 0 E-bidding -
133 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานโลหะ จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท 0 0 E-bidding -
134 ราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 903,333.33 บาท 0 903 E-bidding -
135 ราคากลางจัดซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานโลหะ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,526,666.67 บาท 0 2 E-bidding -
136 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 920,333.33 บาท 0 920 E-bidding -
137 ราคากลางจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,486,733.33 บาท 0 1 E-bidding -
138 ราคากลางจัดซื้อตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบระบายอากาศ จำนวน 6 ตู้ เป็นเงิน 1,044,000.00 บาท 0 1 E-bidding -
139 ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 16 เครื่อง เป็นเงิน 2,080,000.00 บาท 0 2 E-bidding -
140 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานโลหะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
141 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบระบายอากาศ จำนวน 6 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
142 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
143 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
144 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
145 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
146 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 920333 0 E-bidding -
147 ประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบระบายอากาศ จำนวน 6 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1044000 0 E-bidding -
148 เครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานโลหะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2526670 0 E-bidding -
149 ประกวดราคาซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2080000 0 E-bidding -
150 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1486730 0 E-bidding -
151 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 903.333 0 E-bidding -
152 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ 0 0 E-bidding -
153 ราคากลางจัดซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 910,000 บาท 0 910000 -
154 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
155 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
156 ราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ 0 2568350 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 ประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 910000 0 E-bidding -
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบระบายอากาศ จำนวน 6 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
160 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบระบายอากาศ จำนวน 6 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 2 ธันวาคม 2564
161 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 856 3 ธันวาคม 2564
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
165 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 2 ธันวาคม 2564
166 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 500 3 ธันวาคม 2564
167 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 3 ธันวาคม 2564
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานโลหะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
169 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานโลหะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 2 ธันวาคม 2564
170 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) 0 0 E-bidding -
171 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) 0 0 E-bidding -
172 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 910000 20 มกราคม 2565
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
174 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
175 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาในการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการเชิงนโยบายด้านการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบกิจการร่วมกับภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 850,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
176 ราคากลางงานจ้างเหมาในการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการเชิงนโยบายด้านการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบกิจการร่วมกับภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 850,000 บาท 0 850000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาในการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการเชิงนโยบายด้านการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบกิจการร่วมกับภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาในการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการเชิงนโยบายด้านการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบกิจการร่วมกับภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน 0 850000 29 กรกฎาคม 2565
179 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
180 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ วงเงินงบประมาณ 3,133,600.00 บาท 0 0 E-bidding -
181 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 600,000 บาท 0 0 E-bidding -
182 ราคากลางจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 645,000.00 บาท 0 645 E-bidding -
183 ราคากลางจัดซื้อเครื่องระเหยสารแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,758,366.66 บาท 0 1 E-bidding -
184 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อเครื่องระเหยสารแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 1,712,000 บาท 0 0 E-bidding -
185 ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อเครื่องระเหยสารแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
186 ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
187 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสารแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1758370 0 E-bidding -
188 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 645000 0 E-bidding -
189 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสารแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
192 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ วงเงินงบประมาณ 1,200,000 บาท 0 0 E-bidding -
193 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 3,041,200 บาท 0 0 E-bidding -
194 ราคากลางจัดซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 1,200,000 บาท 0 1200000 E-bidding -
195 ราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,040,203.84 บาท 0 3040200 -
196 ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
197 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง 0 585000 15 พฤศจิกายน 2565
198 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องระเหยสารแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 1702000 15 พฤศจิกายน 2565
199 ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับห้องปฎิบัติการ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1200000 0 E-bidding -
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
201 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1200000 20 ธันวาคม 2565
202 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 3,041,200 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 ราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,040,940 บาท 0 3040940 วิธีเฉพาะเจาะจง -
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
205 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ 0 3040940 1 กุมภาพันธ์ 2566
206 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
207 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
208 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
210 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
212 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
213 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2566) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ 0 0 E-bidding -
216 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 2,705,400 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
218 ราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,702,017.50 บาท 0 2 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 111 รายการ (จำนวน 9 กลุ่มรายการ) 0 0 E-bidding -
222 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
223 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 111 รายการ (จำนวน 9 กลุ่มรายการ) 0 3191540 E-bidding -
224 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 111 รายการ (จำนวน 9 กลุ่มรายการ) 0 0 E-bidding -
225 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ 0 2702020 26 มกราคม 2567
226 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 111 รายการ (จำนวน 9 กลุ่มรายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3191540 0 E-bidding -
227 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 111 รายการ (จำนวน 9 กลุ่มรายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
229 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 111 รายการ (จำนวน 9 กลุ่มรายการ) ครั้งที่ 2 0 3191540 E-bidding -
230 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 111 รายการ (จำนวน 9 กลุ่มรายการ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3191540 0 E-bidding -
231 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
232 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 0 0 E-bidding -
233 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 111 รายการ (จำนวน 9 กลุ่มรายการ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
234 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 7 เครื่อง 0 0 E-bidding -
235 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
236 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 E-bidding -
237 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 26 รายการ 0 0 E-bidding -
238 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
239 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
240 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาไอออนความเข้มข้นต่ำ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
241 ราคากลางจัดซื้อปั้มเก็บตัวอย่างอากาศแบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 7 เครื่อง เป็นเงิน 1,050,000.00 บาท 0 1050000 E-bidding -
242 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 650,800.00 บาท 0 6508000 E-bidding -
243 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
244 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
245 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
246 ประกวดราคาซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1050000 0 E-bidding -
247 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 650800 0 E-bidding -
248 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
249 ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 111 รายการ (จำนวน 9 กลุ่มรายการ) โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) 0 3191540 วิธีคัดเลือก -
250 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,680,966.66 บาท 0 1680970 E-bidding -
251 ราคากลางจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาไอออนความเข้มข้นต่ำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,979,053.33 บาท 0 6979050 E-bidding -
252 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 3,756,181.81 บาท 0 3756180 E-bidding -
253 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
254 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
255 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาไอออนความเข้มข้นต่ำ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
256 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 ราคากลางจัดซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,856,666.66 บาท 0 4856670 E-bidding -
258 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,705,600.00 บาท 0 3705600 E-bidding -
259 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
260 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
261 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3761400 0 E-bidding -
262 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาไอออนความเข้มข้นต่ำ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7000000 0 E-bidding -
263 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1460000 0 E-bidding -
264 จัดซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 7 เครื่อง ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1199340 E-bidding -
265 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 7 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
267 ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4780000 0 E-bidding -
268 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3490000 0 E-bidding -
269 ประกวดราคาซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 7 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1050000 0 E-bidding -
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 111 รายการ (จำนวน 9 กลุ่มรายการ) 0 0 E-bidding -
271 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 346541 30 พฤษภาคม 2567
272 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 7 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวิเคราะห์หาไอออนความเข้มข้นต่ำ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -