กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย 0 0 E-bidding -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉาย LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัจิการขับเคลื่อนแผนงาน และโครงการตามแผนแม่บท ในช่วง 5 ปี แรก ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัจิการขับเคลื่อนแผนงาน และโครงการตามแผนแม่บท ในช่วง 5 ปี แรก ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉาย LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพครั้งที่ 1 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพครั้งที่ 1 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพครั้งที่ 1 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารสรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ 4 ภาค ปี 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220634 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
15 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0 0 -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเล่มสถิติค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดลดโรคและภัยสุขภาพและงานเชิงระบบ (ปีงบประมาณ 2560-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมเข้าเล่ม 19800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มแนวทางการนิเทศงาน เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79345.9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 18420 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ เรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199384 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานระบบไฟฟ้า กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 194287 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องชะล้าง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75151.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ เรื่อง ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 450000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดสี 99724 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2563 กรมควบคุมโรค 99000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตชุดนิทรรศการ โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5953.48 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศและซ่อมแซมระบบสื่อสาร 49755 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ระยะปฏิรูปฯ 477000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ 3470 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังภายในและระบบปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99480.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98771.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบระบบรายงานฐานข้อมูล โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 322 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายเคเบิ้ลภายในสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค 7996 สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14644.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27330 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนรู้ สำหรับระบบ DDC Academy e-Learning กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 482998 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารปีงบประมาณ พ.ศ.2565 47977.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตวีดิทัศน์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48064.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อญัตติกรณีชาวต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรฯ 29376 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA 29532 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 72000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 360000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 62400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 37800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำนโยบายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและปรับภาพลักษณ์องค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและปรับภาพลักษณ์องค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5440 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉาย LCD สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและปรับภาพลักษณ์องค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและปรับภาพลักษณ์องค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6810 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเฝ้าระวังสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระบบ Social Media 450000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตวีดิทัศน์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการของส่วนราชการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ 34600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 420638 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2564 กรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79940 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี ฉบับสมบูรณ์ และระยะที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ. 2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56980 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24090 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ค่าจ้างปรับปรุงระบบและเดินสายโทรศัพท์ 420 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2564
67 ค่าจจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2564
68 ค่าจจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำพเดือน กุมภาพันธ์ 2565 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2564
69 ค่าจจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) ประจำเดือน มีนาคม 2565) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2564
70 ค่าจจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำพเดือน มีนาคม 2565 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2564
71 ค่าน้ำมันเชื้้อเพลิง 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2564
72 ค่าน้ำมันเชื้้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2565 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2565
73 ค่าจ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
74 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
75 ค่าจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2564 กรมควบคุมโรค 79 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2565
76 ค่าจ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2564
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน 56 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2565
79 ค่าจจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2564
80 ค่าซื้อวัสดุไฟฟ้า 24090 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2565
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 440 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2565
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 440 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2565
85 ค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายณัฐพล ต่อโชติ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
86 ค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายประวัตน์ศักดิ์ จันทร์ภาตรี) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
87 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2565
88 ค่าจจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2564
89 จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มแนวทางการนิเทศงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2564
90 ค่าจ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มสถิติค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดลดโรคและภัยสุขภาพและงานเชิงระบบ (ปีงบประมาณ 2561-2565)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2564
91 ค่าจ้างเหมาผลิตวีดิทัศน์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2564
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว หมายเลขครุภัณฑ์ 0404 019 061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4400 0 -
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ..2565 ครั้งที่ี 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107250 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนตลับชุดดรัม เครื่อง Printer OKI C833 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3745 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73105.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2565
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในสถานการณ์การแพร่รระบาดของโรคโควิด - 19 ภายใต้บทบาทของหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉาย LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในสถานการณ์การแพร่รระบาดของโรคโควิด - 19 ภายใต้บทบาทของหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 26000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มิถุนายน 2565 8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2565
102 ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี ฉบับสมบูรณ์ และระยะที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ. 2566-2570) 150 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2565
103 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2565 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
104 ค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายประวัตน์ศักดิ์ จันทร์ภาตรี) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
105 ค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายณัฐพล ต่อโชติ) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
106 ค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
107 ค่าจ้างเหมาเฝ้าระวังสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระบบ Social Media 450 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2564
108 ค่าจ้างผิตเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 26 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2565
109 ค่าจ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการของส่วนราชการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ 34 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2564
110 ค่าน้ำมันเชื้้อเพลิงโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทนและัดทำแผนกลยุทธ์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 11 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2565
111 ค่าจจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำพเดือน กรกฎาคม 2565 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2565
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือ เรื่อง แผนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 259000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ แบบ LCD สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการใช้งานระบบ DDC Academy กรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการใช้งานระบบ DDC Academy กรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการใช้งานระบบ DDC Academy กรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48482 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2940 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานสรุปผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โรคโควิด 19 ของคณะกรรมการการสาธารณสุข วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34080 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 ค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายณัฐพล ต่อโชติ) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
120 จ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายปวัตน์ศักดิ์ จันทร์ภาตรี) สิงหาคม 2565 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
121 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2565
122 ค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน กันยายน 2565 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
123 ค่าจจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2565
124 ค่าซื้อหลอดไฟ LED 20 วัตต์ 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2565
125 จ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายณัฐพล ต่อโชติ) สิงหาคม 2565 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
126 ค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายประวัตน์ศักดิ์ จันทร์ภาตรี) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
127 ค่าจจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2565
128 ค่าจจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2565
129 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำพเดือน มิถุนายน 2565 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2565
130 ค่าจ้างพิธีเปิด-ปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานป้องกนควบคุมโรคและภัสุขภาพภายใต้แผนพัฒนาเษรฐศกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ประจำปี2565 ระหว่างวันที่ 17-19สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัฐฏา จังหวัดตรัง 45 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2565
131 จัดซื้อของสมนาคุณการศึกษาดูงาน 620 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2565
132 ค่าจ้างเหมาบริการจัดกระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ. 2566-2570) 200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2564
133 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2565
134 ค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
135 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
136 ค่าเช่าเครื่องฉาย LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน และจัดทำแผนกลยุทธ์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2565
137 ซื้้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบขคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2565
138 ค่าเช่าห้องประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2565
139 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 25 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2565
140 จ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายปวัตน์ศักดิ์ จันทร์ภาตรี) กรกฎาคม 2565 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
141 ค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายณัฐพล ต่อโชติ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
142 ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและปรับภาพลักษณ์องค์กร ปีงบประมาณ 2565ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแอทที บูทีค ซีไซด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2565
143 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการใช้งานระบบ DDC Academy กรมควบคุมโรค สำหรับผู้สอน/ผู้สร้างเนื้อหาการเรียน (Teacher) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์เรสซิเด้นซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 24 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2565
144 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเครื่อนการดำเนินงานแระปรับภาพลักษณ์องค์กร ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแอทที บูทีค ซีไซด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 42 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2565
145 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและปรับภาพลักษณ์องค์กร ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแอทที บูทีค ซีไซด์ จังหวัดประขสบคีรีขันธ์ 42 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2565
146 ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 107 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2565
147 ค่าจ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารงบผระมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 73 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2565
148 ค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
149 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2565 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
150 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำพเดือน สิงหาคม 2565 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2565
151 ค่าจจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) ประจำเดือน สิงหาคม 2565) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2565
152 ค่าจ้างเปลี่ยนตลับชุดดรัม เครื่อง Printer OKI C833 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2565
153 ค่าเช่าเครื่องฉาย LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้บทบาทของหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวัีนที่ 9 - 10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 26 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2565
154 ่ค่าเช่าห้องประชุมโครงการประชมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ภายใต้บทบาทของหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 26 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2565
155 ค่าจ้างตกแต่งสถานที่จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ประจำปี 2565 ระหว่างวัน 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง 45 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2565
156 ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุมโครงการประุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง 30 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2565
157 ค่าซื้อของสมนาคุณในการดูงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ๊ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2565
158 ค่าเช่าเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง 35 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2565
159 ค่าเช่าห้องประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ประจำปี 25654 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง 65 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2565
160 ค่าเช่าห้องประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและปรับภาพลักษณ์องค์กร ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแอทที บูทีค ซีไซด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2565
161 ค่าเช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและปรับภาพลักษณ์องค์กร ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแอทที บูทีค ซีไซด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2565
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานและเครื่องฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 212000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องสแกนเนอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105716 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการใช้งานระบบ DDC Academy กรมควบคุมโรค สำหรับผู้สอน/ผู้สร้างเนื้อหาการเรียน (Teacher) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์เรสซิเด้นซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 30 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2565
165 ค่าเช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการใช้งานระบบ DDC Academy กรมควบคุมโรค สำหรับผู้สอน/ผู้สร้างเนื้อหาการเรียน (Teacher) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ โอ๊ควู๊ด โฮเทบ แอนด์เรสซิเด้นซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2565
166 ค่าเชาห้องประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการใช้งานระบบ DDC Academy กรมควบคุมโรค สำหรับผู้สอน/ผู้สร้างเนื้อหาการเรียน (Teacher) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2565
167 ค่าจ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 48 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2565
168 ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องน้ำ อาคาร 4 ชั้น 3 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 64 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2565
169 ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่่อพัฒนาการใช้งานระบบ DDC Academy กรมควบคุมโรค สำหรับผู้สอน/ผู้สร้างเนื้อหาการเรียน (Teacher) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ โอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์เรสซิเด้นซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2565
170 ค่าจ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานสรุปผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องโรคโควิด 19 ของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วสุฒิสภา 34 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2565
171 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราชการและรถเช่าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและปรับภาพลักษณ์องค์กร ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแอทที บูทีค ซีไซด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2565
172 ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการถอพบทเรียนการดำเนินงานแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่่่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสาธารณสุข 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2565
173 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กันยายน 2565 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
174 ค่าเช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถดพบทเรีนการดำเนินงานแปนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนับสำคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2565 ณ โรงแรมไมด้างามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2565
175 ค่าจ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2565
176 ค่าจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือ เรื่อง แผนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัสุขภาพ สำหรับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 259 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2565
177 ค่าเช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัสำคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรังปรุง) ด้านสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 12-16 กันายน 2565 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2565
178 ค่าจ้างทำนิทรรศการในงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่้อมูลความก้าวหน้าการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย ในส่วนกรมควบคุมโรค 499 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2565
179 ค่าจ้างทำนิทรรศการในงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่้อมูลความก้าวหน้าการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย ในส่วนกรมควบคุมโรค 499 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2565
180 ค่าซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า และ เครื่องสแกนเนอร์) 105 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2565
181 ค่าซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานและเครื่องฟอกอากาศ) 212 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2565
182 ค่าจ้างเหมาเฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบระยะยาวหลังติดเชื้อโควิด-19 ในระบบ Social Media ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2565
183 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2565 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2565
184 ค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายประวัตน์ศักดิ์ จันทร์ภาตรี) ประจำเดือน กันยายน 2565 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
185 ค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายณัฐพล ต่อโชติ) ประจำเดือน กันยายน 2565 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
186 ค่าจจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำพเดือน กันยายน 2565 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2565
187 ค่าจจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) ประจำเดือน กันยายน 2565) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2565
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
190 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำพเดือน สิงหาคม 2565 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2565
191 ค่าจจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) ประจำเดือน ตุลาคม 2565) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2565
192 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำพเดือน ตุลาคม 2565 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2565
193 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5035/5045 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
194 ค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายณัฐพล ต่อโชติ) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2565
195 ค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
196 ่ค่าน้ำมันเชื้้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2565
197 ค่าจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณี การประเมินการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกของประเทศไทย ครั้งที่สอง 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2565
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรคแระจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
201 ค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายณัฐพล ต่อโชติ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2565
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 464 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมลาโค่ว เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 20 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2565
204 ค่าเช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวนที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมลาโค่ว เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 40 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2565
205 ค่าเช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายงานป้องกัควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมลาโค่ว เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 20 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2565
206 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2565
207 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำพเดือน พฤศจิกายน 2565 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2565
208 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5035/5045 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565) 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
209 ค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
210 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2565
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5740 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
212 ค่าซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 464 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2565
213 จัดซื้้อน้ำมันเชื้อเพลิงและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2565
214 ค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายณัฐพล ต่อโชติ) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2565
215 ค่าจจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) (ประจำเดือน ธันวาคม 2565) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2565
216 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำพเดือน ธันวาคม 2565 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2565
217 ค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
218 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5035/5045 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
219 ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการและรถเช่า โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายงานป้องกันคควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมลาโค่ว เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 13 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2565
220 ค่าจ้างทำตรายาง 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2565
221 ค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน มกราคม 2566 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
222 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5035/5045 ประจำเดือน มกราคม 2566 8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
223 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) ประจำเดือน มกราคม 2566) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2565
224 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำพเดือน มกราคม 2566 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2565
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2565 กรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 จ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 37 16 กุมภาพันธ์ 2566
227 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 29 8 ตุลาคม 2565
228 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการและรถตู้จ้างเหมา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 0 20000 15 พฤศจิกายน 2565
229 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน 4 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 464851 23 ธันวาคม 2565
230 จ้างทำตรายาง จำนวน 19 รายการ 0 5740 26 ธันวาคม 2565
231 จ้างพิมพ์แผ่นพับเรื่องนโยบายการดำเนินงานและหลักการบริหารงานกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 54000 26 ธันวาคม 2565
232 ค่าจ้างพิมพ์แผ่นพับ เรื่อง นโยบายการดำเนินงานและหลักการบริหารงาน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเรื่อง เป้าหมายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 54 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2565
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย อาคาร 4 ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4525 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51822 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่มและล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3424 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
237 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2565 กรมควบคุมโรค 0 98 14 กุมภาพันธ์ 2566
238 จ้างซ่อมไฟห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย อาคาร 4 ชั้น 3 0 4 22 กุมภาพันธ์ 2566
239 ซื้อหลอดไฟ LED 0 5 22 กุมภาพันธ์ 2566
240 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ 0 51 22 กุมภาพันธ์ 2566
241 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) ประจำพเดือน กุมภาพันธ์ 2566 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2565
242 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำพเดือน กุมภาพันธ์ 2566 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2565
243 ค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายณัฐพล ต่อโชติ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2565
244 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5035/5045 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
245 ค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
246 ค่าจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2565 กรมควบคุมโรค 98 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2566
247 ค่าจ้างซ่อมห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย อาคาร 4 ชั้น 3 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2566
248 ค่าจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่มและล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำดื่ม 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2566
249 ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 0404-019-057 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2566
250 ค่าจ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน มีนาคม 2566 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
251 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5035/5045 ประจำเดือน มีนาคม 2566 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
252 ค่าจ้างทำตรายาง 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2566
253 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำพเดือน มีนาคม 2566 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2565
254 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) ประจำพเดือน มีนาคม 2566 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2565
255 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2566 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2565
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกายและสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่มและล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำดื่ม 0 3 13 มีนาคม 2566
258 จ้างทำตรายางจำนวน 4 รายการ 0 1 22 มีนาคม 2566
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกายและสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2566
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่มและล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำดื่ม 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2566
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางจำนวน 4 รายการ 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2566
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 36 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2566
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 36000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2566
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 90 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2566
265 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 36 29 มีนาคม 2566
266 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 36 29 พฤษภาคม 2566
267 จ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 90 27 เมษายน 2566
268 ค่าซื้อหลอดไฟ LED 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2566
269 ซื้้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ 51 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2566
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติกาพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2566
271 ค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน เมษายน 2566 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรีโมทสำหรับเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔๐๔-๐๑๙-๐๓๘ 800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2566
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔๐๔-๐๑๙-๐๖๒ 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2566
274 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ ประจำเดือน เมษายน 2566 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
275 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำพเดือน เมษายน 2566 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2566
276 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) ประจำพเดือน เมษายน 2566 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2566
277 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2566 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2565
278 ซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 0 2 11 พฤษภาคม 2566
279 ซื้อรีโมทสำหรับเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔๐๔-๐๑๙-๐๓๘ 0 800 25 พฤษภาคม 2566
280 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔๐๔-๐๑๙-๐๖๒ 0 3 25 พฤษภาคม 2566
281 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกายและสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 36 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2566
282 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้ปรับอากาศ (จ้างเหมาบริการ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกายและสิ่งแวดล้อม ภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 13 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2566
283 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกายและสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2566
284 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกายและสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 0 36 15 พฤษภาคม 2566
285 ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2566
286 ค่าซื้อรีโมทเครื่องปรับอากาศ 800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2566
287 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวนที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 36 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2566
288 ค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาวธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 16 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2566
289 ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 17 -19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2566
290 ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้ปรับอากาศ (จ้างเหมาบริการ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 13 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2566
291 ค่าเช่าห้องประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2566
292 ค่าเช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2566
293 ค่าซื้อวัสดุสำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2566
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อและป้ายตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งห้องผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24610 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
296 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ 2566 0 20000 14 กรกฎาคม 2565
297 เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 0 40000 14 พฤศจิกายน 2565
298 เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ 2566 0 20000 14 พฤศจิกายน 2565
299 เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกายและสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 15000 15 พฤษภาคม 2566
300 เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกายและสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 15000 15 พฤษภาคม 2566
301 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกายและสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 24000 15 พฤษภาคม 2566
302 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 3550 16 พฤษภาคม 2566
303 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet Pro M 501 dn หมายเลขครุภัณฑ์ 0404-038.2-062 0 8132 21 มิถุนายน 2566
304 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566 0 36000 30 มิถุนายน 2566
305 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 - 30 กันยายน 2566 0 36000 30 มิถุนายน 2566
306 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 0 7200 30 มิถุนายน 2566
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งห้องผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27820 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2566
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2568 7200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2566
310 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2566
311 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำพเดือน กรกฎาคม 2566 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2566
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้ปรับอากาศ (จ้างเหมาบริการ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 1860 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2566
313 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) ประจำพเดือน กรกฎาคม 2566 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2566
314 ค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
315 ค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาวธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2566
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46117 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
317 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้ปรับอากาศ (จ้างเหมาบริการ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 0 1860 4 กรกฎาคม 2566
318 เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 0 5000 30 มิถุนายน 2566
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2566
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้จ้างเหมา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1890 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กรกฎาคม 2566
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 120000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2566
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 40000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กรกฎาคม 2566
323 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 12000 3 สิงหาคม 2566
324 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้จ้างเหมาบริการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 1890 3 สิงหาคม 2566
325 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 3800 3 สิงหาคม 2566
326 เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคและภยสุขภาพโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 120000 3 สิงหาคม 2566
327 เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 40000 3 สิงหาคม 2566
328 จ้างตกแต่งสถานที่ประชุมพร้อมพิธีเปิด-ปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 499500 3 สิงหาคม 2566
329 จ้างทำป้ายชื่อและป้ายตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 11000 17 กรกฎาคม 2566
330 ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งห้องผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 27820 24 กรกฎาคม 2566
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42693 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
332 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2565
333 ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ตู้ปรับอากาศ(จ้างเหมาบริการ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุบลราชธานี 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2566
334 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุบลราชธานี 7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิถุนายน 2566
335 ค่าเช่าห้องประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุบลราชธานี 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิถุนายน 2566
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสรุปผลการดำเนินงานสำคัญของกรมควบคุมโรคปี 2566 และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
337 ค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาวธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2566
338 ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M 501 dn 8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2566
339 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรี สุมา) ประจำพเดือน มิถุนายน 2566 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2566
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำกรอบการประเมินแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ระยะปฏิรูป (พ.ศ. 2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2566
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกายและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกายและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 53540 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2566
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 170000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2566
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค 477 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2566
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสมุดภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 168000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15000 0 -
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2620 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
353 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 17 รายการ 0 46 18 สิงหาคม 2566
354 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 42693 21 สิงหาคม 2566
355 จ้างเหมาจัดทำสรุปผลการดำเนินงานสำคัญของกรมควบคุมโรค ปี 2566 และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 321000 22 สิงหาคม 2566
356 จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำกรอบการประเมินแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ระยะปฏิรูป (พ.ศ. 2561-2565) 0 200 28 สิงหาคม 2566
357 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 53 28 สิงหาคม 2566
358 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตรืและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 3 31 สิงหาคม 2566
359 เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พศ 2566 0 30 1 กันยายน 2566
360 เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 15 1 กันยายน 2566
361 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจำนวน 7 คัน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อมภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 37800 1 กันยายน 2566
362 จ้างจัดพิมพ์หนังสือเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พศ 2567 0 170 1 กันยายน 2566
363 ซื้อน้ำมันสำหรับรถตู้ปรับอากาศ (จ้างเหมาบริการ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 6 1 กันยายน 2566
364 ซื้อน้ำมันสำหรับรถตู้จ้างเหมา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 7 1 กันยายน 2566
365 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 0 1 1 กันยายน 2566
366 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ กองยุทธศาสตร์แผนงาน กรมควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 4 8 กันยายน 2566
367 เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 15 14 ตุลาคม 2566
368 เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 15 14 กันยายน 2566
369 จ้างปรับปรุงห้องสมุดภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 150000 13 กันยายน 2566
370 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 0 25 14 กันยายน 2566
371 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 2 14 กันยายน 2566
372 จ้างปรับปรุงพื้นภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค 0 477 15 กันยายน 2566
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานและเครื่องทำลายเอกสาร) และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34963 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 168000 0 -
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดสแกนลายนิ้วมือ ลูกบิดประตู เครื่องโทรสาร) และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์แอล อี ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115450 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เตาไมโครเวฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
377 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ 0 168 21 กันยายน 2566
378 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน 0 6 21 กันยายน 2566
379 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร 0 22 21 กันยายน 2566
380 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) 0 6 21 กันยายน 2566
381 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เตาไมโครเวฟ) 0 16 25 กันยายน 2566
382 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดสแกนลายนิ้วมือ ลูกบิดประตู เครื่องโทรสาร) และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ smart TV 0 115 25 กันยายน 2566
383 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้ปรับอากาศ (จ้างเหมาบริการ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 0 6 -
384 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราชการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 0 2 -
385 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค 0 20 25 กันยายน 2566
386 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้ปรับอากาศ (จ้างเหมาบริการ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค 0 6 -
387 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ 17 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2566
388 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราชการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค 0 1 -
389 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ 0 17 16 ตุลาคม 2566
390 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔๐๔-๐๑๙-๐๕๗ 0 3 22 มีนาคม 2566
391 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 0 36 12 ตุลาคม 2566
392 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 0 36 12 ตุลาคม 2566
393 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 0 62 17 ตุลาคม 2566
394 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 0 24 30 มิถุนายน 2566
395 ขออนุมัติเบิก่ายเงินค่าจ้างปรับปรุงห้องสมุดภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 150 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2566
396 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทำป้ายชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 11 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2566
397 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตกแต่งสถานที่ประชุมพร้อมพิธิเปิด-ปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับประบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมระยัลออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพมหานคร 499 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2566
398 ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2566
399 ค่าจ้างเหมาจัดทำสรุปผลการดำเนินงานสำคัญของกรมควบคุมโรคปี 2566 และแนวทางการขับเคลื ่อนการดำเนินงานที่ 2567 321 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2566
400 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จัวหวัดนนทบุรี 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2566
401 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
402 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5250 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2566
403 ขออนุม้ัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุสำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2566
404 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 3-5กันยายน 2566 ณ โรงแรมอวานี่ พลัสหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2566
405 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอวานี่พลัส หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 37 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2566
406 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 3-5กันยายน 2566 ณ โรงแรมอวานี่ พลัสหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 13 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2566
407 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้จ้างเหมาบริการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับประบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมระยัลออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพมหานคร 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2565
408 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับประบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมระยัลออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพมหานคร 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2566
409 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับประบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมระยัลออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพมหานคร 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2566
410 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2565
411 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2566
412 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD โครงการรประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2566
413 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี จังหวัดนครปฐม 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2566
414 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม 25 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2566
415 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2566
416 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (นางสาวธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง) 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2566
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5640 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
418 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำเดือน กันยายน 2566 (นายจักรี สุมา) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2566
419 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2566
420 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2565
421 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5035/5045 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
422 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (นายจักรี สุมา) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2566
423 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2566
424 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพมหานคร 120 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2566
425 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพมหานคร 40 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2566
426 จ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 42 5 ตุลาคม 2566
427 จ้างทำตรายางจำนวน 17 รายการ 0 5 22 พฤศจิกายน 2566
428 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (นายจักรี สุมา) 0 36 4 ธันวาคม 2566
429 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) 0 36 4 ธันวาคม 2566
430 จ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (นางสาวธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง) 0 54 5 ตุลาคม 2566
431 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) 0 90 5 ตุลาคม 2566
432 จ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) 0 192 5 ตุลาคม 2566
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2566
434 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2566
435 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
436 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
437 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้้อเพลิง เดือนพฤษภาคม 2566 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2565
438 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5035/5045 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสาร รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับเรื่อง นโยบายการดำเนินงานและหลักการบริหารงาน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 29 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2566
442 จ้างพิมพ์แผ่นพับเรื่อง นโยบายการดำเนินงานและหลักการบริหารงาน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 0 29 20 ธันวาคม 2566
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค (ปี ๒๕๖๖-๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 21 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2566
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมสำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค (ปี ๒๕๖๖ - ๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 30 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2566
445 เช่าห้องประชุม สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค (ปี ๒๕๖๖ - ๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 0 30 22 ธันวาคม 2566
446 เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมควบคุมโรค (ปี ๒๕๖๖ - ๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 0 21 22 ธันวาคม 2567
447 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมควบคุมโรค (ปี ๒๕๖๖ - ๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 0 42 21 ธันวาคม 2566
448 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมควบคุมโรค (ปี ๒๕๖๖ - ๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 0 10 22 ธันวาคม 2566
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23358.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3510 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2566 กรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99840 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟพาแนลไลท์ติดลอย LED ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 34000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่่ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 3210 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินปลั๊กไฟ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 2700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อทองเหลืองตัวอักษรกัดกรดลงเลเซอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 6000 0 -
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 79993 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรม Safety Phuket lsland Sandbox ณ บริเวณชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 498000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
461 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าผ่านทางพิเศษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 720 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2567
462 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 3800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2567
463 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นายจักรี สุมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2566
464 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก 3210 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2567
465 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อโคมไฟพาแนลไลท์ติดลอย LED ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 รายการ 34000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2567
466 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ 79993 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2567
467 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อถังขยะ จำนวน 2 ใบ 2300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2567
468 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ 3510 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2567
469 ขออนุมัติเบิกจ่ารยเงินค่า้างเดินปลั๊กไฟ จำนวน 1 ชุด 2700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2567
470 รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนธันวาคม 2566 2300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2566
471 รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม 2567 4300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2566
472 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าบริการผ่านทางพิเศษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 250 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2566
473 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าบริการผ่านทางพิเศษ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 615 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2567
474 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนมีนาคม 2567) นายนเรศ ศรีพิพัฒน์ 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2566
475 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประำเดือนมีนาคม 2567)นายจักรี สุมา 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2566
476 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางพิเศษ ประจำเดือนมีนาคม 2567 525 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2567
477 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าบริการผ่านทางพิเศษ ประจำเดือนมกราคม 2567 720 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2567
478 รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือน พฤศจิกายน 2566 2600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566
479 รายงานผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนนักงานขับรถยนต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 นายนเรศ ศรีพิพัฒน์ 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
480 รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมีนาคม 2567 3950 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2566
481 รายงานผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่าย่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 นายจักรี สุมา 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
482 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 3500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
483 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นายจักรี สุมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 35952 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
485 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5250 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 9922.94 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
486 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทำตรายาง จำนวน 17 รายการ 5640 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2566
487 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุขข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 นางสาวนริศรา บาหลัง 16000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2566
488 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 3500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
489 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นายนเรศ ศรีพิพัฒน์ ประจำเดือนธันวาคม 2566 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
490 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นายจักรี สุมา ประจำเดือน ธันวาคม 2566 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
491 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นางสาวธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 18000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
492 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นายนเรศ ศรีพิพัฒน์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
493 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นางสาวธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง ประจำเดือนธันวาคม 2566 18000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
494 รายงานผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 17323.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2566
495 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช จังหวัดชลบุรี 42000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2566
496 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช จังหวัดชลบุรี 4970 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2566
497 ขอความเห็นชอบและขอเบิกจ่ายเงินค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการ เพ่ื่อใช้ในโครงการประชุมเชิบปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช จังหวัดชลบุรี 4100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2566
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 184000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน นค 7996 สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 5874.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 0404-019-059 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 6300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
501 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนเมษายน 2567 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2566
502 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางพิเศษเดือน เมษายน 2567 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2567
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตหนังสือ เรื่อง แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ กรมควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) 999200 0 -
504 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำเดือน เมษายน 2567 (นายจักรี สุมา) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2567
505 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำเดือนเมษายน 2567 (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2567
506 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2566
507 จ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (นางสาวธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง) 18000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
508 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 3500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
509 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (นางสาวนริศรา บาหลัง) 16000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2566
510 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารงบประมาณรายจ่าย 23358.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2567
511 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5250 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 9922.94 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
512 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำกรอบการประเมินแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ระยะปฏิรูป (พ.ศ. 2561 - 2565) 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2566
513 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567 (นายจักรี สุมา) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2566
514 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5250 ประจำเดือนมกราคม 2567 11 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
515 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือนมกราคม 2567 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
516 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5250 ประจำเดือนธันวาคม 2566 7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
517 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำเดือนธันวาคม 2566 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2566
518 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมวบคุมโรค เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ให้มีประสิทธิภาพกละประสิทธิผล ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2566 ณ ทอสคาน่า วัลเลย์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 20 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอจุดเน้นและแผนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอจุดเน้นและแผนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
521 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (นางสาวนริศรา บาหลัง 16 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2566
522 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5250 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 20 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
523 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาส ประจำเดือนตุลาคม 2566 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
524 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2566 (นางสาวธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง) 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
525 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 (นางสาวนริศรา บาหลัง) 16 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2566
526 ขอเบิกจ่ายเงินค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2566 ณ ทอสคาน่า วัลเลย์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2566
527 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567 (นางสาวธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง) 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2566
528 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567 (นางสาวนริศรา บาหลัง) 16 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2566
529 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567 (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2566
530 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 17 รายการ 46 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2566
531 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 42 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2566
532 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5250 ประจำเดือน กันยายน 2566 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2566
533 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน กันยายน 2566 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2565
534 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ นสธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง ประจำเดือน กันยายน 2566 18000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2566
535 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายจักรี สุมา ประจำเดือน กันยายน 2566 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2566
536 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ แบบ LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอวานี่พลัส หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2566
537 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอวานี่พลัส หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 30 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2566
538 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Safety Phuket Lsland Sandbox ณ บริเวณชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ด สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) และถนนคนเดิน หลาดใหญ่ อำเภอเมอืง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ข) 498 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2567
539 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายนเรศ ศรีพิพัฒน์ ประจำเดือน กันยายน 2566 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2566
540 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้ปรับอากาศ (จ้างเหมาบริการ) เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด้านแกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2566
541 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นสนริศรา บาหลัง ประจำเดือน มีนาคม 2567 14 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2566
542 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นสธัญญ์พิชชา อมรสิริรุ่งเรือง ประจำเดือนมีนาคม 2567 17 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2566
543 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือนมีนาคม 2567 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
544 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5250 ประจำเดือนมีนาคม 2567 14 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
545 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ CANON IRAC 5250 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2566
546 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผลิตเอกสารรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 33 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2566
547 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทำป้ายชื่อทองเหลืองตัวอักษรกัดกรดลงเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2567
548 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 321 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2567
549 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2566 กรมควบคุมโรค 99 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2567
550 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าห้องประชุม สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค (ปี 2566-70)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 30 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2566
551 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจัดพิมพ์แผ่นพับเรื่อง นโยบายการดำเนินงานและหลักการบริหารงาน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 300แผ่น 29 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2566
552 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบ LCD สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค (ปี 2566 - 70) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2566 จากโรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา 21 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2566
553 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 53 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2566
554 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างพิมพ์หนังสือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2567 170 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2566
555 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างปรับปรุงพื้นภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค 477 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2566
556 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางพิเศษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิถุนายน 2567
557 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2566