กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศเผยแพร่การจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสำนักวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 ประกวดราคา -
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
3 ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
4 ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 0 0 -
5 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ (จำนวน 4 กลุ่ม) 0 0 E-bidding -
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวนว 9 รายการ 0 0 -
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคระยะแฝง (IGRA test) 0 0 -
8 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562 0 0 -
9 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562 0 0 -
10 จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวันโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค LPA จำนวน 12 ชุด 0 0 -
11 จัดจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 10 เครื่อง (19Kit) โดยวิธีเจาะจง 0 0 -
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 35 เครื่อง (35 Kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน 0 0 E-bidding -
15 ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่กองวัณโรค จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -
16 ประกาศยกเลิกแผนการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่กองวัณโรค 0 0 E-bidding -
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 49 รายการ 0 0 -
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธิประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 0 E-bidding -
19 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 49 รายการ(จำนวน 9 กลุ่ม) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 E-bidding -
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศสตร์ ตู้ชีวนิรภัย (BSC Class ll) Type B2 จำนวน 2 เครื่อง 1 0 E-bidding -
22 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔๙ รายการ (จำนวน ๙ กลุ่ม) 2501670 0 E-bidding -
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจเชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน ๒๘ เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคในระยะแฝง (IGRA test) ด้วยการนับ Spot (T-Spot .TB) จำนวน ๑,๗๕๒ เทสต์ 0 0 ตกลงราคา -
25 ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยา GenoType MTBDRplus Ver 2.0 (96 test-box) จำนวน ๘๔ กล่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ 0 0 E-bidding -
27 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อยา Rifapentine ๑๕๐ mg จำนวน ๑๖,๘๐๐.๐๐ เม็ด/แคปซูล 0 0 E-bidding -
28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตู้ชีวนิรภัย (BSC Class ll) type B๒ จำนวน ๒ ตู้ 0 0 E-bidding -
29 ประกาศประกวดราคา การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้ชีวนิรภัย (BSC Class ll) type B๒ จำนวน ๒ ตู้ 0 0 E-bidding -
30 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ 1,000,000 บาท 0 0 -
31 ประกาศเผยเเพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ ประกาศ 0 750 E-bidding -
32 ประกาศร่าง TOR การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ 0 0 E-bidding -
33 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ 1 0 E-bidding -
34 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ 3 0 -
35 ประกาศร่าง TOR จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีคัดเลือก -
36 ประกาศเผยเเพร่ราคากลาง จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ 0 3 วิธีคัดเลือก -
37 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อยาทูเบอร์คูลิน จำนวน 2,500 ขวด 0 850 -
38 ประกาศร่าง TOR จัดซื้อยาทูเบอร์คูลิน จำนวน 2,500 ขวด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศเผยเเพร่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อยา จำนวน 2 รายการ 3 0 E-bidding -
40 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็ง -80 องศา 0 0 ประกวดราคา -
41 ประกาศร่าง TOR เรื่องซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ 0 0 E-bidding -
42 ประกาศราคากลางเรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ 0 1 E-bidding -
43 ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 0 0 E-bidding -
44 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศา 750 0 E-bidding -
45 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ 278 0 E-bidding -
46 ประกาศเผยเเพร่ราคากลางซื้อยารักษาวัณโรค จำนวน 6 รายการ 0 2 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศเผยแพร่แผนการซื้อยารักษาวัณโรคจำนวน 6 รายการจากองค์การเภสัชกรรม 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ประกาศเผยเเพร่ TOR ซื้อยารักษาวัณโรค จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเเละกำหนดราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศราคากลางเรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 1 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศเผยเเพร่ TOR ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเเละการเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเเละกำหนดราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเรื่องเทคนิค (Real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน ๙๕ เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacterium เเบบอัตโนมัติ รุ่น MGIT 960 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔ จัดซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยา GenoType MTBDRplus Ver 2.0 (96 test-box) จำนวน ๒๐ กล่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 จ้างสอบเทียบตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real - time PCR พร้อมอุปกรณ์ GeneXpert จำนวน ๙๕ เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศเผยเเพร่ราคากลางประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเเละการเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเเละกำหนดราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเรื่องเทคนิค (Real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน ๙๕ เครื่อง 0 963 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเรื่องเทคนิค (Real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน ๙๕ เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดเฉพาะจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเรื่องเทคนิค (Real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน ๙๕ เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacterium เเบบอัตโนมัติ รุ่น MGIT 960 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน Genotype MTBDRsl VER 2.0 (96 Test/Box) สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 20 กล่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Illumina รุ่น Miseq System จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการดูแลรักษาเครื่อง illumina รุ่น Miseq 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศราคากลางเรื่อง จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่อง illumina รุ่น Miseq Syatem 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ เเบบแยกส่วน เเบบตั้งพื้นหรือเเบบเเขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง 0 0 วิธีคัดเลือก -
65 ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง 0 0 วิธีคัดเลือก -
66 ประกาศเผยแพร่ตารางเเสดงราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง 0 0 วิธีคัดเลือก -
67 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ 0 0 E-bidding -
68 ประกาศเผยแพร่การจ้างปรับปรุงซ่อมทาสีภายนอกอาคาร 0 0 วิธีคัดเลือก -
69 ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
70 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
71 ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมทาสีภายอาคารกองวัณโรค 0 0 วิธีคัดเลือก -
72 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมทาสีภายนอกอาคารกองวัณโรค 0 0 วิธีคัดเลือก -
73 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อน้ำยาทูเบอร์คูลิน พีพีดี 0 0 วิธีคัดเลือก -
74 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อยารักษาวัณโรค Isoniazid 100 mg 0 0 วิธีคัดเลือก -
75 ประกาศเผยเเพร่ราคากลางจัดซื้อยาน้ำยาทูเบอร์คูลิน 0 0 วิธีคัดเลือก -
76 ประกาศเผยเเพร่ราคากลางจัดซื้อยารักษาวัณโรค Isoniazid 100 mg 0 0 วิธีคัดเลือก -
77 ประกาศเผยเเพร่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
78 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารเจริญดารานนท์ กองวัณโรค จำนวน 1 เเห่ง 0 0 E-bidding -
86 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real-time PCR พร้อมอุปกรณ์ GeneXpert จำนวน 102 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จ้างสอบเทียมเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยา เเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real-time PCR พร้อมอุปกรณ์ GeneXpert จำนวน 141 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศเผยเเพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ประกาศเผยเเพร่ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
92 ประกาศเผยเเพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ประกาศเผยเเพร่ราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real-time PCR พร้อมอุปกรณ์ GeneXpert จำนวน 102 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ประกาศเผยเเพร่ราคากลางจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real-time PCR พร้อมอุปกรณ์ GeneXpert จำนวน 141 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real-time PCR พร้อมอุปกรณ์ GeneXpert จำนวน 141 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะจ้างซ่อมเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real-time PCR พร้อมอุปกรณ์ GeneXpert จำนวน 102 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศเผยเเพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
98 ประกาศเผยเเเพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลดการตีตราเเละเลือกปฏิบัติ(กระเป๋าผ้า) จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 0 77682 28 มกราคม 2565
101 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 0 558889 28 มกราคม 2565
102 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 0 770000 28 มกราคม 2565
103 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 0 800000 28 มกราคม 2565
104 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 1406440 29 เมษายน 2565
105 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 93000 29 เมษายน 2565
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนสุงชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เขื้อวัณโรค (Cartridge for MTB/RIF) เป็นเงิน 500,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ ของโรงพยาบาลน่าน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์ฉลากติดซองยา จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อระบายอากาศตู้ดูดไอระเหยสารเคมี 15,400 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลา 6 เดือน เป็นเงิน 26,640 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของกองวัณโรค ระยะเวลา 6 เดือน เป็นเงิน 492,624 บาท 0 0 -
113 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 74686 17 พฤษภาคม 2565
114 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 575660 12 พฤษภาคม 2565
115 จ้างเหมาพิมพ์สติกเกอร์ฉลากติดซองยา จำนวน 2 รายการ 0 30000 20 พฤษภาคม 2565
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ MGIT960 ของสคร.3 จ.นครสวรรค์ เป็นเงิน 143,594 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยา จำนวน 102 เครื่อง เป็นเงิน 963,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ไม่มีสัญชาติ จำนวน 2,000 แผ่น 10,000 บาท 0 10000 27 เมษายน 2565
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ไม่มีสัญชาติไทย จำนวน 2,000 แผ่น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
120 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 11 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค (Real - time PCR) จำนวน 141 เครื่อง เป็นเงิน 927,850.50 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถสำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 30 พ.ค.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 คัน พร้อมพนักงานขับรถสำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 31 พ.ค.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับประชุมวันที่ 30 พ.ค.65 จังหวัดสมุทรสาคร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ.สงขลา 31-1 มิ.ย.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ.เชียงใหม่ 31-1 มิ.ย.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ.ขอนแก่น 31-1 มิ.ย.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารกองวัณโรค 0 0 E-bidding -
129 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารกองวัณโรค จำนวน 1 แห่ง 0 594000 E-bidding -
130 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารเจริญดารานนท์ กองวัณโรค 0 0 E-bidding -
131 ร่างประกาศและร่างเอการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารเจริญดารานนท์ กองวัณโรค จำนวน 1 แห่ง 0 0 E-bidding -
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปากองวัณโรค จำนวน 1 แห่ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารเจริญดารานนท์ กองวัณโรค จำนวน 1 แห่ง 584000 0 E-bidding -
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเต็นท์ผ้าใบพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 หลัง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตและติดจั้งตู้อะคริลิค จำนวน 2 ตู้ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
136 รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาผลิตและติดตั้งตู้อะคริลิค จำนวน 2 ตู้ 0 6900 8 มิถุนายน 2565
137 รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ เต็นท์ผ้าใบพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 หลัง 0 124500 31 พฤษภาคม 2565
138 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
139 รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 102 เครื่อง 0 963000 14 มิถุนายน 2565
140 รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปากองวัณโรค จำนวน 1 แห่ง 0 284000 6 มิถุนายน 2565
141 รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการความรู้ด้านวัณโรค จำนวน 1 งาน 0 12947 23 มิถุนายน 2565
142 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูงยี่ห้อ illumina รุ่น miseq system 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูงยี่ห้อ illumina รุ่น miseq system 0 896553 วิธีเฉพาะเจาะจง -
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ Network 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
145 รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ Network 0 38231.1 6 มิถุนายน 2565
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการความรู้วัณโรค จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 0 0 -
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน 11 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
150 ประกาศผู้ชาะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 จำนวน 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 0 28890 21 มิถุนายน 2565
153 รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 0 69240 21 มิถุนายน 2565
154 รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 0 34735 21 มิถุนายน 2565
155 รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 0 68080 21 มิถุนายน 2565
156 รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 0 25000 15 มิถุนายน 2565
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดส่งชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง GT-Blot 48 0 0 -
159 รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน 11 รายการ 0 105527 22 มิถุนายน 2565
160 จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พรอมอุปกรณ (GeneXpert) จำนวน 141 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 927850 27 กรกฎาคม 2565
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารเจริญดารานนท์ กองวัณโรค 660000 0 E-bidding 1 กรกฎาคม 2565
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารประอากาศพร้อมพนักงานขับรถ วันที่ 16-17 มิ.ย.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมและเครื่องLCD เพื่อใช้ในการประชุม วันที่ 4 ก.ค.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 18 และ 20 กรกฏาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมและเครื่องLCD เพื่อใช้ในการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-ลาว ในวันที่ 19 - 20 กรกฏาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
166 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Tape Station 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดุแลบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
168 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Tape Station 94964.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 18 และ 20 กรกฏาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมและเครื่องLCD เพื่อใช้ในการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-ลาว ในวันที่ 19 - 20 กรกฏาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดุแลบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Tape Station 0 94 18 กรกฎาคม 2565
173 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง 0 896 18 กรกฎาคม 2565
174 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Tape Station 0 94964.6 18 กรกฎาคม 2565
175 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง18072565 0 896553 18 กรกฎาคม 2565
176 ราคากลางการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 11 ชุด 0 510818 วิธีเฉพาะเจาะจง -
177 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 11 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 TOR จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง LPA จำนวน 11 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
179 ราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง LPA 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมและเครื่องLCD ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
181 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำปราศจากไอออน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
182 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ วันที่ 18 และ 20 กรกฎาคม 2565 0 7200 8 กรกฎาคม 2565
183 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าห้องประชุมและ LCD ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565 0 20000 18 กรกฎาคม 2565
184 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าห้องประชุมและ LCD ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 0 10000 18 กรกฎาคม 2565
185 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าห้องประชุม และเครื่อง LCD ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
186 จ้างบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำปราศจากไอออน 0 0 -
187 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ วันที่ 18 และ 20 กรกฎาคม 2565 0 0 -
188 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าห้องประชุมและ LCD ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565 0 0 -
189 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าห้องประชุมและ LCD ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 0 0 -
190 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
191 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง 0 41500 5 สิงหาคม 2565
192 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
193 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับถ่ายทำวีดิทัศและโสตทัศนูปกรณ์ 0 143000 1 สิงหาคม 2565
194 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณา 0 143000 9 สิงหาคม 2565
195 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับถ่ายทำวีดิทัศและโสตทัศนูปกรณ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
196 ข้อมูลสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำปราศจากไอออน 0 56613.7 27 กรกฎาคม 2565
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดส่งชุดน้ำยาตรวจเชื้อวัณโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
198 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขนส่งชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค วัสดุวิทยาศาสตร์ ยารักษาวัณโรค หมึกพิมพ์รวมทั้งสิ่งตีพิมพ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
199 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารดารานนท์ กองวัณโรค 0 0 วิธีคัดเลือก -
200 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารดารานนท์ กองวัณโรค 0 0 วิธีคัดเลือก -
201 จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค LPA 11 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
202 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารดารานนท์ กองวัณโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารดารานนท์ กองวัณโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
204 ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารเจริญดารานนท์ กองวัณโรค จำนวน 1 แห่ง 0 0 วิธีคัดเลือก -
205 ประกาศ TOR โครงการจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
206 รายการปรับปรุงงานถนนส่วนรับ ส่ง กองวัณโรต 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
207 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
208 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดส่งชุดน้ำยาตรวจเชื้อวัณโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
210 รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท 0 935306 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
212 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria จำนวน 1 เครื่อง 0 2910400 วิธีเฉพาะเจาะจง -
213 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาป และหนู ปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเลือด ปีงบประมาณ2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
216 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินกองวัณโรค จำนวน 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
218 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าห้องประชุม 18 ตุลาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 ประกาศผู้ชนะเสนราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 6 ตู้ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
220 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อระบบ Access Control Platform ระบบสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ และประทับตรา ลงเวลาทำงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาป และหนู ปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 ประกาศผู้ชนะเสนราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 6 ตู้ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
223 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
224 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินกองวัณโรค จำนวน 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
225 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเลือด ปีงบประมาณ2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
227 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าห้องประชุม 18 ตุลาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อระบบ Access Control Platform ระบบสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ และประทับตรา ลงเวลาทำงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
229 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
230 ราคากลางเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง 30 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองวัณโรคในรูปแบบขวดน้ำดื่ม พร้อมบรรจุน้ำดื่ม จำนวน ๕,๐๐๐ ขวด 18725 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่อง Gene Xpert 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาLicense โปรแกรม Tableau จำนวน 2 รายการ 0 0 -
235 แผนจัดซื้อยารักษาวัณโรค จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
236 ราคากลางซื้อยารักษาวัณโรค จำนวน 6 รายการ 0 2087650 วิธีเฉพาะเจาะจง -
237 แผนการจัดซื้อยารักษาวัณโรค จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
238 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 12 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
239 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
240 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบความไวต่อยา SIRE ของเชื้อ Mycoberculosis (BACTEC MGIT 960 SIRE Kit) ขนาดบรรจุ 40 test/box จำนวน 35 กล่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อชุดน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรคด้วยอาหารเหลว สำหรับเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacterium แบบอัตโนมัติ รุ่น MGIT960 (Liquid culture for MGIT) จำนวน ๒ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่งชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค (Cartridge for MTB/RIF) วัสดุวิทยาศาสตร์ ยารักษาวัณโรค หมึกพิมพ์รวมทั้งสิ่งตีพิมพ์ ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
244 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒๖ เครื่อง สำหรับใช้ในโครงการสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ครั้งที่ ๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
245 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๓๐ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
246 ประกาศราคากลาง โครงการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒๖ เครื่อง สำหรับใช้ในโครงการสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ครั้งที่ ๕ 0 20187.3 ประกวดราคา -
247 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๓๐ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) 0 0 E-bidding -
248 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อสารและอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์สำรองข้อมูลสำหรับ "โครงการการสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ครั้งที่ 5 จำนวน 6 รายการ" 0 0 ประกวดราคา -
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบเสื้อและกระเป๋าผ้ากระสอบ ด้วยเงินช่วยเหลือต่างประเทศโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
250 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๓๐ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
251 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒๖ เครื่อง สำหรับใช้ในโครงการสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ครั้งที่ ๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดส่งชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค (Cartridge for Xpert MTB/RIF) จำนวน ๕ รายการ 289 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
253 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
254 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
255 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 0 0 -
256 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหนังสือตำราวัณโรคในเด็ก จำนวน ๕๐๐ เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
259 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
260 ประกวดราคาซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒๖ เครื่อง สำหรับใช้ในโครงการสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 524 0 E-bidding -
261 ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๓๐ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 893 0 E-bidding -
262 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
263 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
264 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อตู้อบลมร้อนชนิดมีพัดลม (Hot Air Oven) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๔๙ ลิตร จำนวน ๑ ตู้ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
265 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 6 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
266 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน 10 ตัว 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
267 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องเพราะเชื้ออัตโนมัติ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
268 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการทบทวนแผนวัณโรคแห่งชาติครั้งที่ 6 0 0 -
269 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 12 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
270 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดทดสอบความไวต่อยา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
271 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดูแลระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
272 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องอ่านและแปลผล DNA 0 0 -
273 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
274 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
275 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรร์ที่ใช้ในโครงการ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
276 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
277 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อซองซิปบรรจุยา จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
278 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
279 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับตกแจ่งงานเฉลิมพระเกียรติฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
280 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาห้องประชุมและ LCD ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
281 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสำรวจความชุกของวัณดรคระดับชาติครั้งที่ 5 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันในรูปแบบ pull frame 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ยุติวัณโรค รวมกันเราทำได้" 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบเสื้อและกระเป๋าประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันวัณโรคสากล 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
286 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน๒๖ เครื่อง สำหรับใช้ในโครงการสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 572000 0 E-bidding -
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๓๐ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
288 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาดูแลระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อแปลผลภาพรังสีทรวงอกในการดำเนินงานสำรวจความชุกของวัณโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองวัณโรค จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ในวันที่ 27 เมษายน 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์วัณโรค จำนวน 4 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ วันที่ 19พฤษภาคม 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
295 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
296 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของกลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
297 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ดพร้อมโปรแกรมควบคุมระบบคลังสินค้า จำนวน ๒ เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
298 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
299 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๓๐ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
300 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
301 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๓๐ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
302 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
303 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน ๘๓ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) 0 0 E-bidding -
304 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert รุ่น GX-IV 10-Color) จำนวน ๓๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
305 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
306 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์คู่มือลดการตีตราและเลือปฏิบัติด้านวัณโรค สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
307 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองวัณโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
308 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ในการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองวัณโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
309 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือแนวทางการควบคุมวัณโรคในประเทศไทย พ.ศ.2564 จำนวน 500 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
310 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
311 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าห้องประชุมและเครื่อง LCD ในวันที่26-28 มิถุนายน 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
312 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
313 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
314 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
315 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
316 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 30 พฤศภาคม 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
317 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
318 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
319 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 1891400 E-bidding -
321 ประกาศร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
322 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1891400 0 E-bidding -
323 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
324 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
325 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
326 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรคด้วยอาหารเหลว สำหรับเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacterium แบบอัตโนมัติ รุ่น MGIT960 (Liquid culture for MGIT) จำนวน ๒ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
327 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตระบบปฏิบัติ การ iOS จำนวน ๒ รายการ 0 0 วิธีคัดเลือก -
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเสื้อกั๊ก จำนวน ๔๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
330 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดส่งชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค (Cartridge for Xpert MTB/RIF) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
331 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) จำนวน ๑๗๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
332 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๖๖ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) 0 0 E-bidding -
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
334 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
335 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
336 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
337 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
338 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องไฮบริไดเชชั่นบน DNA strip แบบอัตโนมัติ รุ่น GT-Blot 48 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
339 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับเพาะเชื้อวัณโรคด้วยอาหารเหลว (liquid media) เพื่อเตรียมการโครงการสำรวจความชุกวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ครั้งที่ ๕ จำนวน ๒ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
340 เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โโยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
341 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ประริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัต์ จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
342 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ประริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัต์ จำนวน 1 คัน 0 850000 E-bidding -
343 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ประริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัต์ จำนวน 1 คัน 0 850000 E-bidding -
344 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซื้อชุดน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรคด้วยอาหารเหลว สำหรับเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacterium แบบอัตโนมัติ รุ่น MGIT960 (Liquid culture for MGIT) จำนวน ๒ รายการ 0 903 วิธีเฉพาะเจาะจง -
345 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน 0 0 E-bidding -
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือแนวทางเวชปฏิบัติวัณโรคระยะแฝง พ.ศ.๒๕๖๖ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
347 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 850000 0 E-bidding -
348 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
349 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลทบทวนแผนงานวัณโรคแห่งชาติครั้งที่ ๖ (Report of The 6th Tuberculosis Joint International Monitoring Mission Thailand) จำนวน ๑๐๐ เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
350 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับเพาะเชื้อวัณโรคด้วยอาหารแข็ง (solid media) เพื่อเตรียมการโครงการสำรวจความชุกวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ครั้งที่ ๕ จำนวน ๒๒ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
351 ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 0 0 E-bidding -
352 เผยแพร่แผรการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ พ.ศ. 2566 0 0 วิธีคัดเลือก -
353 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
354 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาพิมพ์หนังสือแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรคด้วยอาหารเหลว สำหรับเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacterium แบบอัตโนมัติ รุ่น MGIT 960 (Liquid culture for MGIT) จำนวน ๒ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
356 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน 0 850000 วิธีคัดเลือก -
357 TOR จัดซื้อรถบรรทุก 0 0 วิธีคัดเลือก -
358 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 2 kVA จำนวน ๖๖ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) 0 1 E-bidding -
359 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน ๘๓ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) 0 830 E-bidding -
360 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน ๘๓ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
361 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 2 kVA จำนวน ๖๖ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
362 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ IOS จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
363 ประกาศกองวัณโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
364 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน ๘๓ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 825 0 ประกวดราคา -
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คันด้วยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
366 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 2 kVA จำนวน ๖๖ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
367 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับบันทึกข้อมูลและประมวลผล จำนวน 30 เครื่อง 0 0 วิธีคัดเลือก -
368 ราคากลาง ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับบันทึกข้อมูลและประมวลผล จำนวน 30 เครื่อง.pdf 0 896400 วิธีคัดเลือก -
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน ๘๓ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 539 0 E-bidding -
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 2 kVA จำนวน ๖๖ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
371 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) จำนวน ๗๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ OS จำนวน ๓๐ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
373 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน ๘๓ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 539 0 E-bidding -
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน ๘๓ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 799 0 E-bidding -
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ข้อมูลวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองวัณโรค ในรูปแบบ ผ้าขนห ๒,๓๐๐ ผีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองวัณโรค ในรูปแบบกระบอกน้ำ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
378 ประกาศแผนการจัดซื้อยารักษาวัณโรคพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
379 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อยารักษาวัณโรคพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
380 ราคากลางซื้อยารักษาวัณโรคพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ 0 1396940 วิธีเฉพาะเจาะจง -
381 ประกาศร่าง TOR วัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
382 ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 0 675280 วิธีเฉพาะเจาะจง -
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
384 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
385 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
386 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 0 789974 วิธีเฉพาะเจาะจง -
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการ Hi speed Internet จำนวน ๑ เลขหมาย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
389 ซื้อชุดน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรคด้วยอาหารเหลว สำหรับเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacterium แบบอัตโนมัติ รุ่น MGIT960 (Liquid culture for MGIT) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 935 16 มกราคม 2566
390 ซื้อชุดน้ำยาเพาะเชื้อวัณโรคด้วยอาหารเหลว สำหรับเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacterium แบบอัตโนมัติ รุ่น MGIT960 (Liquid culture for MGIT) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 903 26 กันยายน 2566
391 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานซักรีด จำนวน 1 อัตตรา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
392 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ จำนวน 18 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
393 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดกองวัณโรค จำนวน 3 อัตตรา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
394 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 125 6 มิถุนายน 2566
395 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 2 kVA จำนวน 66 เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 15 พฤศจิกายน 2566
396 จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ 0 150000 6 ธันวาคม 2566
397 จ้างเหมาผูช่วยทางห้องปฏิบัติการ 0 0 6 ธันวาคม 2566
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
399 ผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแอร์ห้องปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตร .... 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
400 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อฮาร์ดดิส 30 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
401 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านวัณโรค จำนวน 3 รายกา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
402 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
403 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
404 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 0 150000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
405 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง... 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
406 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้ปลอดเชื้อขนาด 4 ฟุต (Biological Safety Cabinets Class ll) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
407 ตารางแสดงราคากลางจ้างเหมาผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 0 150000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
408 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 2910400 7 ธันวาคม 2565
409 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อตู้ปลอดเชื้อขนาด 4 ฟุต (Biological Safaty Cabinets Class II) Type A2 จำนวน 2 เครื่อง 0 449400 25 พฤศจิกายน 2565
410 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับใช้งายกับเครื่อง Next Generation Sequencing จำนวน 1 งาน 0 86124.3 17 กรกฎาคม 2566
411 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกองวัณโรค จำนวน 3 อัตรา 0 198000 28 มีนาคม 2567
412 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดกองวัณโรค จำนวน 3 อัตรา 0 198000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
413 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผลิตวื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบเสื้อประชาสัมพันธ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
414 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 1 วัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
415 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ Biosafety Cabinet Class II จำนวน ๑ งาน 0 58315 วิธีเฉพาะเจาะจง -
416 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ Biosafety Cabinet Class II จำนวน ๑ งาน 0 55105 วิธีเฉพาะเจาะจง -
417 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตู้แช่แข็ง ขนาด ๖๐๐ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง 0 79180 วิธีเฉพาะเจาะจง -
418 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตู้แช่แข็ง ขนาด ๖๐๐ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ Biosafety Cabinet Class II จำนวน ๑ งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ Biosafety Cabinet Class II จำนวน ๑ งาน 0 0 -
421 ซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
422 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
423 ซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 45 วิธีเฉพาะเจาะจง -
424 จ้างออกแบบ และพิมพ์หนังสือสถานการณ์และผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 – 2566 จำนวน ๕๐ เล่ม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 20000 12 มีนาคม 2567
425 จ้างออกแบบ และพิมพ์หนังสือสถานการณ์และผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 – 2566 จำนวน ๕๐ เล่ม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
426 จ้างออกแบบ และพิมพ์หนังสือสถานการณ์และผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 – 2566 จำนวน ๕๐ เล่ม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 20000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
427 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ จำนวน 17 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
428 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อม UPS 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
429 ราคากลางซ่อม UPS สำหรับใช้การเครื่องตรวจวิเคราะห์วัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ 0 18500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
430 ประกาศร่าง TOR ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
431 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างออกแบบ และพิมพ์หนังสือสถานการณ์และผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 – 2566 จำนวน ๕๐ เล่ม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
432 แผนจ้างทำตรายาง จำนวน 45 อัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
433 ประกาศร่าง TOR จ้างทำตรายาง จำนวน 45 อัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
434 ราคากลางจ้างทำตรายาง จำนวน 45 อัน 0 4050 วิธีเฉพาะเจาะจง -
435 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 45 อัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
436 ประกาศร่าง TOR ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
437 ประกาศร่าง TOR ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
438 ประกาศร่าง TOR ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
439 แผนการจัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
440 แผนการจัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
441 แผนการจัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
442 แผนการจัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
443 แผนการจัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
444 แผนการจัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
445 ประกาศร่าง TOR ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องชั่งแบบทศนิยม ๕ ตำแหน่ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีกรณีพิเศษ -
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ๒ - ๘ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
448 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ๒ - ๘ องศาเซลเชียส 0 45000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
449 เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 17 วิธีเฉพาะเจาะจง -
450 เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 18 วิธีเฉพาะเจาะจง -
451 เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 13 วิธีเฉพาะเจาะจง -
452 เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 18 วิธีเฉพาะเจาะจง -
453 แผนการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน นจ ๙๔ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
454 แผนจ้างเหมาถ่ายเอกสารที่ใช้ในโครงการ “Implementation of a new Strategic TB Case-Finding,Treatment and Prevention Public Health Pack in Thailand” (CaPThai) จำนวน ๒๐ ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
455 ประกาศร่างTOR จ้างเหมาถ่ายเอกสารที่ใช้ในโครงการ “Implementation of a new Strategic TB Case-Finding,Treatment and Prevention Public Health Pack in Thailand” (CaPThai) จำนวน ๒๐ ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
456 เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาถ่ายเอกสารที่ใช้ในโครงการ “Implementation of a new Strategic TB Case-Finding,Treatment and Prevention Public Health Pack in Thailand” (CaPThai) จำนวน ๒๐ ชุด 0 24 วิธีเฉพาะเจาะจง -
457 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารที่ใช้ในโครงการ “Implementation of a new Strategic TB Case-Finding,Treatment and Prevention Public Health Pack in Thailand” (CaPThai) จำนวน ๒๐ ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
458 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาถ่ายเอกสารที่ใช้ในโครงการ “Implementation of a new Strategic TB Case-Finding,Treatment and Prevention Public Health Pack in Thailand” (CaPThai) จำนวน ๒๐ ชุด 0 24 23 เมษายน 2567
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์วัณโรค เนื่องในวันวัณโรคสากล ประจำปี 2567 จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
460 ประกาศร่าง TOR จ้างสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๘ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
461 เผยแพร่ราคากลางจ้างสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ จำนวน 18 รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 132680 วิธีเฉพาะเจาะจง -
462 เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคอัตโนมัติ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก 0 10700 วิธีเฉพาะเจาะจง -
463 ประกาศร่าง TOR จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคอัตโนมัติ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
464 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคอัตโนมัติ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
465 เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคอัตโนมัติ ของโรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 0 22500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
466 ประกาศร่าง TOR จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคอัตโนมัติ ของโรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
467 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคอัตโนมัติ ของโรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
468 แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
469 แผนจ้างเหมาพิมพ์บัตรเชิญผู้ร่วมโครงการวิจัยฯ จำนวน 2,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕ต วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
470 ประกาศร่าง TOR ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
471 ประกาศร่าง TOR ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
472 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองวัณโรคปี 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
473 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
474 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
475 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
476 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
477 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตู้แช่แข็ง ขนาด 600 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
478 แผนจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์บนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๓ คัน เป็นระยะเวลา ๑ ปี แบบไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
479 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตู้ Biosafty Cabinet Class ll จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
480 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
481 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) 0 240000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
482 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
483 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
484 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) 0 237540 21 พฤษภาคม 2567
485 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
486 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
487 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
488 เผยแพร่ราคากลางจ้างบำรุงรักษาตู้เสมหะเคลื่อนที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทางเดินหายใจ 0 9630 วิธีเฉพาะเจาะจง -
489 ประกาศร่าง TOR จ้างบำรุงรักษาตู้เก็ฐเสมหะเคลื่อนที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทางเดินหาใจ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
490 ประกาศผู้ชนะ จ้างบำรุงรักษาตู้เก็บเสมหะเคลื่อนที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทางเดิยหายใจ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
491 จ้างบำรุงรักษาตู้เก็บเสมหะเคลื่อนที่ป้องกันการการแพร่กระจายเชื้อโรคทางเดินหายใจ 0 9630 2 เมษายน 2567
492 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2 – 8 องศา เซลเซียส จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 45000 9 พฤษภาคม 2567
493 ประกาศผลผู้ชนะซื้อยารักษาโรคพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
494 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การดำเนินงานโครงการ (ซองซิปล็อค) จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
495 ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาพิมพ์บัตรเชิญผู้ร่วมโครงการวิจัย (Implementation of a new Strategic TB Case-Finding, Treatment and Prevention Public Health Pack in Thailand : CaPThai) จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
496 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 0438(58)-4.06-0010 จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
497 จ้างเหมาพิมพ์บัตรเชิญผู้ร่วมโครงการวิจัย (Implementation of a new Strategic TB Case-Finding,Treatment and Prevention Public Health Pack in Thailand : CaPThai) จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น 0 20000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
498 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 0438(58)-4.06-0010 จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
499 ราคากลางซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 0438(58)-4.06-0010 จำนวน 1 เครื่อง 0 4500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
500 แผ่นจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 0438(58)-4.06-0010 จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
501 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 0438(58)-4.06-0010 จำนวน 1 เครื่อง 0 4500 27 พฤษภาคม 2567
502 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
503 ประกาศร่าง TOR ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์บนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๓ คัน เป็นระยะเวลา ๑ ปี แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
504 เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 17 วิธีเฉพาะเจาะจง -
505 เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) ของโรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 22 วิธีเฉพาะเจาะจง -