กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จัดซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ โดยวิธี e-bidding 0 0 -
2 จัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding 0 0 -
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไฟล์ 1 0 0 -
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไฟล์ 2 0 0 -
5 ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
6 ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
7 ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
8 ประกวดราคาซื้อยาทางกันยง จำนวน 3 รายการ โดยวิธี e-bidding 0 0 ประกวดราคา -
9 จัดซื้อยารักษาโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
11 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
12 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
13 จ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool Box) ปีที่ 1 จำนวน 450 กล่อง โดยวิธี E-bidding 0 0 -
14 จ้างพิมพ์ชุดสื่อจิตอาสาปราบยุงเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
15 จ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool Box) ปีที่ 1 จำนวน 450 กล่อง โดยวิธี E-bidding 0 0 E-bidding -
16 จ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool Box) ปีที่ 1 จำนวน 450 กล่อง โดยวิธี E-bidding 0 0 E-bidding -
17 ซื้อยารักษาโรคเท้าช้าง Diethylcarbamazine citrate ขนาน 300 มิลลิกรัม จำนวน 1,000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
18 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ 0 0 -
19 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ 0 0 -
20 ประกวดราคาจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น(cool box) ปีที่ 1 0 0 E-bidding -
21 ซื้อยารักษาโรคไข้มาลาเรีย DHA+PIP ชนิดฟัลซิปารัม ชื่อการค้า EURARTESIM 320 MG./40 MG.FILM COATED TABLETS จำนวน 7,768 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
22 ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
23 ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
24 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา จำนวน 138 รายการ (12 กลุ่มรายการจัดซื้อ) โดยวิธี E-bidding 0 0 -
25 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา จำนวน 138 รายการ (จำนวน 12 กลุ่มรายการจัดซื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 0 0 -
26 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น(Cool Box) ปีที่ 1 0 0 E-bidding -
27 ประกวดราคาจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool Box) ปีที่ 1 0 0 E-bidding -
28 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา จำนวน 138 รายการ (12 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 0 E-bidding -
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (cool box) ปีที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
32 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา จำนวน 138 รายการ (จำนวน 12 กลุ่มรายการจัดซื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
33 ราคากลางจ้างพิมพ์แบบฟอร์มรายงาน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
34 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา ครั้งที่ 2 จำนวน 49 รายการ (4 กลุ่มรายการจัดซื้อ) โดยวิธี e-bidding 0 0 -
35 ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔๙ รายการ (จำนวน ๔ กลุ่มรายการจัดซื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
36 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ครั้งที่ 2) จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
37 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา ครั้งที่ 2 จำนวน 49 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
38 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด หมดความจำเป็นใช้ในราชการ 0 0 -
39 จ้างพิมพ์ชุดสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับการป้องกันและแนวทางรักษาโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
40 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
41 สรุปฝลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร ๑) 0 0 -
42 ขอส่งสรุปฝลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร ๑) 0 0 -
43 รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางซื้อสารเคมี 4 รายการ 0 0 -
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร.1) 0 0 -
45 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 0 0 -
46 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
47 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
48 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร 1) 0 0 -
49 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
50 สรุปฝลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร ๑) 0 0 -
51 แผนงานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประยุกต์ใช้ชีวภัณฑ์ซุปเปอร์มอส TM เพื่อลดความเสียงต่อโรคไข้เลือดออก โรคไข้ชิคุนกุนยา และโรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ระบาด 0 0 -
52 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าของการกำจัดโรคไข้มาลาเรียชายแดนไทย-กัมพูชา 0 0 -
53 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
54 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 127 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สารเคมี ประจำปีงบประมาณ 2563 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 0 0 E-bidding -
61 เผยแพร่การจัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใข่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 119 รายการ (11 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 0 E-bidding -
63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 สอบราคา -
64 gbfed 0 0 -
65 แผนจ้างเหมานักวิทยาศาสตร์การแพทย์งบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 จัดซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ E-bidding 0 0 E-bidding -
67 โครงการจัดอบรมด้านเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูลในระยะกำจัดมาลาเรียสำหรับคณะแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 เผยแพร่ร่างประกาศซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
69 เผยแพร่การจัดซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
70 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดข้างในรอบเดือน กันยายน 2562 0 0 E-bidding -
71 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
72 ประกาศเชิญชวนซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 2 0 E-bidding -
73 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
74 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 119 รายการ (11 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 3 E-bidding -
75 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำชนิดเม็ดละลายน้ำประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้ัอเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 119 รายการ (11 กลุ่มรายการจัดซื้อ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
77 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 0 0 E-bidding -
78 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ปรับปรุงร่างเอกสาร) 0 0 E-bidding -
79 ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 119 รายการ (11 กลุ่มรายการจัดซื้อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 3 0 E-bidding -
80 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI2E จำนวน 4 รายการ 0 1 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ 0 1 E-bidding -
82 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ปรับปรุงร่างเอกสาร) 0 0 E-bidding -
83 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 0 1 E-bidding -
84 ประกาศเชิญชวนซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 1 0 E-bidding -
85 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
86 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อยารักษาโรคเท้าช้าง Diethylcarbamazine citrate ขนาด 300 มิลลิกรัม จำนวน 1,000 ขวด 0 2 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้ัอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
88 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน พ.ย. 62 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
91 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
92 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 119 รายการ (11 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 0 E-bidding -
93 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 0 0 สอบราคา -
94 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร.1) 0 0 สอบราคา -
95 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นในการใช้งานของกองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 1 E-bidding -
98 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้ัอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
99 ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1500000 0 E-bidding -
100 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร.1) 0 0 ตกลงราคา -
101 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 0 0 E-bidding -
102 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
103 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร.1) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 810000 13 มีนาคม 2563
107 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 0 278482 18 มีนาคม 2563
108 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ 0 0 16 มีนาคม 2563
109 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
110 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ชุดตรวจแอนติเจนโรคเท้าช้างชนิดตรวจเร็ว จำนวน 7,500 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
112 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 ปี 63 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาขนส่งมุ้งชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน LLIN 0 790000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่งมุ้งชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน LLIN จำนวน ๑๐๒,๑๕๐ หลัง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
116 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
120 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
121 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
122 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 0 0 ตกลงราคา -
123 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
124 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
126 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
127 ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 0 0 E-bidding -
132 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา จำนวน 108 รายการ (14 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 3 E-bidding -
133 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แระราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา จำนวน 108 รายการ (14 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 0 E-bidding -
134 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน ๓ รายการ 0 0 E-bidding -
135 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน ๓ รายการ 0 1428210 E-bidding -
136 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แระราคากลาง การจัดซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน ๓ รายการ 0 0 E-bidding -
137 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตู้แช่เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกาศเชิญชวนเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา จำนวน 108 รายการ (14 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 3 0 E-bidding -
139 ประกาศเชิญชวนเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ 1306460 0 E-bidding -
140 ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
141 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา จำนวน 108 รายการ (14กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 0 E-bidding -
142 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
143 ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
144 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา ครั้งที่ 2 จำนวน 34 รายการ (8 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 1636870 E-bidding -
145 ขอให้เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา ครั้งที่ 2 จำนวน 34 รายการ (8 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 0 E-bidding -
146 ประกาศเชิญชวนเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา ครั้งที่ 2 จำนวน 34 รายการ (8 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 1 0 E-bidding -
147 ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
148 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) ปีงบประมาณ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
149 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อนำโดยแมล เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 111 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
150 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา ครั้งที่ 2 จำนวน 34 รายการ (8กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 0 E-bidding -
151 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการประเมินสถานบริการสาธารณสุขที่ให้การดูแลผู้ปรากฎอาการจากโรคเท้าช้างตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทย ปี พ.ศ.2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 ขออนุมัติแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง(Regional Artemisinin Resistance Initiative 3 Elimination: RAI3E) ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
153 ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
154 ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
155 ขออนุมัติแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง(Regional Artemisinin Resistance Initiative 3 Elimination: RAI3E) ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 0 0 E-bidding -
156 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา 72000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
159 ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำ lab เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
161 ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
162 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool box) จำนวน 400 กล่อง 0 630727 E-bidding -
163 ขอให้เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool box) จำนวน 400 กล่อง 0 0 E-bidding -
164 ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool box) จำนวน 400 กล่อง 600 0 E-bidding -
165 ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
166 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) ปีงบประมาณ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool box) จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
168 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างขนส่งตัวอย่างเลือดผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดจ้างเพิ่มกำลังไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 0 0 ตกลงราคา -
171 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0 0 E-bidding -
172 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ 0 1 E-bidding -
173 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
174 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้ออุปกรณ์และชุดป้องกันสารเคมี เพื่อใช้ปฏิบัติการควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
175 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้ออุปกรณ์และชุดป้องกันสารเคมี เพื่อใช้ปฏิบัติการควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ 0 3 E-bidding -
176 ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ 2810000 0 E-bidding -
177 ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาการจัดซื้ออุปกรณ์และชุดป้องกันสารเคมี เพื่อใช้ปฏิบัติการควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน ๓ รายการ 3 0 E-bidding -
178 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
179 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
180 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
181 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0 0 E-bidding -
182 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และชุดป้องกันสารเคมี เพื่อใช้ปฏิบัติการควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
183 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
184 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
185 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
186 ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ 1170000 0 E-bidding -
187 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool box) จำนวน 400 กล่อง ครั้งที่ 2 0 653 E-bidding -
188 ระกาศเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool box) จำนวน 400 กล่อง ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
189 ระกาศเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool box) จำนวน 400 กล่อง ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 0 0 E-bidding -
190 ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool box) จำนวน 400 กล่อง ครั้งที่ 2 600 0 E-bidding -
191 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา จำนวน 121 รายการ (10 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 3 E-bidding -
192 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา จำนวน 121 รายการ (10 กลุ่มรายการจัดซื้อ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
193 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
194 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก พื้นที่ตำบลหนองไม้แดง และตำบลดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี ปี 2564-2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
196 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ปรับปรุงเอกสาร) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา จำนวน 121 รายการ (10 กลุ่มรายการจัดซื้อ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
197 ประกาศเชิญชวนเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา จำนวน 121 รายการ (10 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 3 0 E-bidding -
198 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI3E ปี 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
199 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบ และผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อแอนิเมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรีย (RAI3E) ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
200 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ AFRIMS 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
201 ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาการจ้างออกแบบ และผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อแอนิเมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรียภายใต้โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย (RAI3E) ประจำปีงบประมาณ 2564 1 0 E-bidding -
202 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยารักษาโรคไข้มาลาเรียชนิด Dihydroartemisinin - Piperaquine ขนาด 320/40 mg จำนวน 5,000 กล่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
204 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทย จำนวน 121 รายการ (10 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 0 E-bidding -
205 จัดซื้อกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool box) ครั้งที่ 2 จำนวน 400 กล่อง เงิน 550,000.- บาท 0 550000 19 มกราคม 2565
206 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา รายการจัดซื้อกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 10 เงิน 722,063.11 บาท 0 722063 7 กุมภาพันธ์ 2565
207 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา รายการจัดซื้อกลุ่มที่ 2 จำนวน 9 รายการ เงิน 1,206,970.70 บาท 0 0 11 กุมภาพันธ์ 2565
208 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา รายการจัดซื้อกลุ่มที่ 6 จำนวน 4 รายการ เงิน 240,632.30 บาท 0 0 15 กุมภาพันธ์ 2565
209 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา รายการจัดซื้อกลุ่มที่ 5 จำนวน 7 รายการ เงิน 162,961.- บาท 0 0 15 กุมภาพันธ์ 2565
210 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา รายการจัดซื้อกลุ่มที่ 8 จำนวน 6 รายการ เงิน 511,802.40 บาท 0 0 18 กุมภาพันธ์ 2565
211 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยา รายการจัดซื้อกลุ่มที่ 7 จำนวน 10 รายการ เงิน 45,422.- บาท 0 0 18 กุมภาพันธ์ 2565
212 จ้างออกแบบและผลิตโปสเตอร์ ภาพพลิก จำนวน 2 รายการ เงิน 637,440.50 บาท 0 0 21 กุมภาพันธ์ 2565
213 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 0 0 -
214 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
216 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกเชิงรุกโดยนำนวัตกรรมมาใช้ ปีงบประมาณ 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของโรคไข้มาลาเรีย (Malaria Server) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
218 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของโรคไข้มาลาเรีย (Malaria Server) รวมระยะเวลา 12 เดือน 0 995 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 จ้างจัดพิมพ์สื่อเพื่อการสื่อสารความเสี่ยงโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 1,900,000.- บาท 0 1 20 พฤษภาคม 2565
220 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) 0 0 -
222 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
223 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการออกแบบและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ระบาดของโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
224 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI3E โครงการจ้างออกแบบผลิตสื่อสปอตวิทยุกระจายเสียง และสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรีย 0 0 E-bidding -
225 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เงินงบประมาณองค์การอนามัยโลก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างออกแบบและผลิตสื่อสปอตวิทยุกระจายเสียง และสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
227 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างออกแบบและผลิตสื่อสปอตวิทยุกระจายเสียง และสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
228 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เงินนอกงบประมาณองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
229 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการออกแบบและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์โรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
230 ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาการจ้างออกแบบ และผลิตสื่อสปอตวิทยุกระจายเสียง และสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรียภายใต้โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย (RAI3E) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ 1 0 E-bidding -
231 ประกาศเชิญชวน (เพิ่มเติม) เอกสารประกวดราคาการจ้างออกแบบ และผลิตสื่อสปอตวิทยุกระจายเสียง และสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรียภายใต้โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย (RAI3E) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ 1 0 E-bidding -
232 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 E-bidding -
233 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการนอกแผนปฏิบัติราชการ ประเภทค่าเวชภัณฑ์ยา และมุ้งขาว 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
234 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านต่างๆ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
235 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
236 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ และกล้องจุลทรรศน์ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
237 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องพ่นสารเคมี) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
238 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ และกล้องจุลทรรศน์ งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 675500 0 E-bidding -
239 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 0 0 E-bidding -
240 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี (ผลผลิตที่ 3) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
241 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย โครงการ COPCAM เพิ่มเติม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
242 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการต่างๆ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
243 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องพ่นสารเคมี) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 795000 0 E-bidding -
244 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ และกล้องจุลทรรศน์ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
245 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องพ่นสารเคมี) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพิ่มเติม 795000 0 E-bidding -
246 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อทางห้องปฏิบัติการ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยาสำหรับเฝ้าระวังควบคุมแมลงนำโรค และวัสดุวิทยาศาสตร์งานโรคติดต่อนำโดยยุงลายและโรคติดต่อแมลงอื่นๆ จำนวน 13 กลุ่มรายการจัดซื้อ รวม ๑๔๑ รายการ 0 3386470 E-bidding -
247 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าในระบบเฝ้าระวังฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
248 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ระบาดของโรค จำนวน 4 รายการ เงิน 1,991,500 .- บาท 0 1991500 1 สิงหาคม 2565
249 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์โรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 4 รายการ เงิน 1,971,000 .- บาท 0 1 12 สิงหาคม 2565
250 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สำหรับตรวจวินิฉัยเชื้อ ทางห้องปฏิบัติการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยาสำหรับการเฝ้าระวังควบคุมแมลงนำโรค และวัสดุวิทยาศาสตร์งานโรคติดต่อนำโดยยุงลายและโรคติดต่อแมลงอื่นๆ จำนวน 13 กลุ่มรายการจัดซื้อ รวม 141 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
251 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
252 ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สำหรับตรวจวินิฉัยเชื้อทางห้องปฏิบัติการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยาสำหรับการเฝ้าระวังควบคุมแมลงนำโรค และวัสดุวิทยาศาสตร์งานโรคติดต่อนำโดยยุงลายและโรคติดต่อแมลงอื่นๆ จำนวน 13 กลุ่มรายการจัดซื้อ รวม 141 รายการ 3309700 0 E-bidding -
253 ร่าร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดป้องกันสารเคมี พร้อมปัก ๔ สี ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
254 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องพ่นสารเคมี) ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
255 ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันสารเคมี พร้อมปัก ๔ สี ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 848000 0 E-bidding -
256 ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1194000 0 -
257 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) RAI 0 0 E-bidding -
258 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ฯ จำนวน 13 กลุ่มรายการจัดซื้อ รวม 141 รายการ 0 0 E-bidding -
259 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
260 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
261 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 RAI 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
262 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี พร้อมปัก ๔ สี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ ๒ 0 0 E-bidding -
263 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของการรักาาผู้ป่วยมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ขั้นหายขาดฯ (TQ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
264 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ภายใต้งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 แห่ง 0 33340000 E-bidding -
265 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสาร ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ภายใต้งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 แห่ง 0 0 E-bidding -
266 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อทางห้องปฏิบัติการ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยาสำหรับเฝ้าระวังควบคุมแมลงนำโรค และวัสดุวิทยาศาสตร์งานโรคติดต่อนำโดยยุงลายและโรคติดต่อแมลงอื่นๆ ครั้งที่ 2 จำนวน 8 กลุ่มรายการจัดซื้อ รวม 39 รายการ 0 880711 E-bidding -
267 โครงการซื้อชุดป้องกันสารเคมี พร้อมปัก 4 สี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 320 ตัว 0 869 E-bidding -
268 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดป้องกันสารเคมี พร้อมปัก 4 สี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 320 ตัว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
269 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสาร ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ภายใต้งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 แห่ง ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
270 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สำหรับตรวจวินิฉัยเชื้อ ทางห้องปฏิบัติการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยาสำหรับการเฝ้าระวังควบคุมแมลงนำโรค และวัสดุวิทยาศาสตร์งานโรคติดต่อนำโดยยุงลายและโรคติดต่อแมลงอื่นๆ ครั้งที่ 2 จำนวน 8 กลุ่มรายการจัดซื้อ รวม 39 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
271 ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันสารเคมี พร้อมปัก ๔ สี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 848000 0 E-bidding -
272 ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ภายใต้งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 แห่ง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4231600 0 E-bidding -
273 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว 0 0 E-bidding -
274 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สำหรับตรวจวินิฉัยเชื้อ ทางห้องปฏิบัติการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยาสำหรับการเฝ้าระวังควบคุมแมลงนำโรค และวัสดุวิทยาศาสตร์งานโรคติดต่อนำโดยยุงลายและโรคติดต่อแมลงอื่นๆ ครั้งที่ 2 จำนวน 8 กลุ่มรายการจัดซื้อ รวม 39 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรณีปรับปรุงร่าง (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) 0 0 E-bidding -
275 ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สำหรับตรวจวินิฉัยเชื้อทางห้องปฏิบัติการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางงานกีฏวิทยาสำหรับการเฝ้าระวังควบคุมแมลงนำโรค และวัสดุวิทยาศาสตร์งานโรคติดต่อนำโดยยุงลายและโรคติดต่อแมลงอื่นๆ ครั้งที่ 2 จำนวน 8 กลุ่มรายการจัดซื้อ รวม 39 รายการ 853835 0 E-bidding -
276 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ภายใต้งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 แห่ง 4231600 0 E-bidding -
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี พร้อมปัก 4 สี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
278 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 8 กลุ่มรายการจัดซื้อ รวม 39 รายการ 0 0 E-bidding -
279 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ไล่ยุง และสารยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุง 0 0 E-bidding -
280 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ภายใต้งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 แห่ง ครั้งที่ 2 0 3335670 E-bidding -
281 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ภายใต้งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 แห่ง ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
282 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
283 ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ภายใต้งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 แห่ง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4231600 0 E-bidding -
284 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณเงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
285 โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ไล่ยุง และสารยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1086660 E-bidding -
286 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ไล่ยุง และสารยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
287 ประกาศประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ไล่ยุง และสารยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 999750 0 E-bidding -
288 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ถูกละเลยในประเทศไทย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
289 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ไล่ยุง และสารยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 999750 0 E-bidding -
290 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เงินงบนอกงบประมาณโครงการกองทุนโลก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ภายใต้งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2950000 0 E-bidding -
292 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
293 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
294 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
295 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
296 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยารักษาโรค ไข้มาลาเรียและชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Rapid Diagnosis Test) ปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
297 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
298 โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ไล่ยุง และสารยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุง ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
299 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ไล่ยุง และสารยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุง ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
300 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 0 0 -
301 ประกาศประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ไล่ยุง และสารยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุง ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 999750 0 E-bidding -
302 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) 0 0 -
303 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
304 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
305 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
306 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ไล่ยุง และสารยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุง ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 999750 0 E-bidding -
307 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Rapid Diagnosis Test) RDT จำนวน 73,125 ชุด 0 2340000 วิธีคัดเลือก -
308 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Rapid Diagnosis Test) RDT จำนวน 73,125 ชุด 0 0 วิธีคัดเลือก -
309 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ของโรคไข้มาลาเรีย (Malaria Server) 0 0 -
310 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เงินงบประมาณจากองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
311 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
312 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการนอกแผนปฏิบัติราชการ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
313 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการนอกแผนปฏิบัติราชการ) โครงการเตรียมความพร้อมตอบโต้การระบาดของโรคติดต่อ-นำโดยยุงลาย โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดยุงพาหะนำโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
314 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
315 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
316 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
317 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ของโรคไข้มาลาเรีย (Malaria Server) ระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ งาน 0 1545240 E-bidding -
318 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ของโรคไข้มาลาเรีย (Malaria Server) ระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ งาน 0 0 E-bidding -
319 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (กล้องจุลทรรศน์) 0 633500 29 พฤศจิกายน 2565
320 ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องพ่นสารเคมี) จำนวน 3 รายการ 0 780000 21 ธันวาคม 2565
321 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กลุ่มที่ 1 จำนวน 60 รายการ และกลุ่มที่ 13 จำนวน 18 รายการ 0 749977 5 มกราคม 2566
322 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กลุ่มที่ 9 จำนวน 14 รายการ 0 1177930 9 มกราคม 2566
323 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กลุ่มที่ 4 จำนวน 3 รายการ 0 146000 11 มกราคม 2566
324 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กลุ่มที่ 2 จำนวน 7 รายการ 0 212500 16 มกราคม 2566
325 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 8 จำนวน 19 รายการ 0 275157 31 มีนาคม 2566
326 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 2 จำนวน 2 รายการ 0 64200 7 เมษายน 2566
327 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 7 จำนวน 3 รายการ 0 84600 7 เมษายน 2566
328 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 6 จำนวน 10 รายการ 0 176550 11 เมษายน 2566
329 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 5 จำนวน 2 รายการ 0 20758 11 เมษายน 2566
330 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 3 จำนวน 1 รายการ 0 51360 18 เมษายน 2566
331 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 กลุ่มที่ 1 จำนวน 1 รายการ 0 64200 19 เมษายน 2566
332 ซื้อชุดป้องกันสารเคมีพร้อมปัก 4 สี จำนวน 320 ตัว 0 760000 20 มีนาคม 2566
333 จ้างพิมพ์และจัดส่งแบบฟอร์มโครงการ RAI3E จำนวน 4 รายการ 0 678000 23 พฤษภาคม 2566
334 จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ภายใต้งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน 0 2950000 21 มิถุนายน 2566
335 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Malaria Rapid Diagnostic Test) จำนวน ๖๐,๐๐๐ ชุด พร้อมจัดส่งไปยังหน่วยงานตามแผนจัดสรร (ตามเอกสารแนบท้าย) 0 1920000 28 มิถุนายน 2566
336 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์โรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 4 รายการ 0 1992000 5 กรกฎาคม 2566
337 จ้างออกแบบและสื่อสิ่งพิมพ์โรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ 0 1299240 25 กรกฎาคม 2566
338 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 E-bidding -
339 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการ TQ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
340 ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ของโรคไข้มาลาเรีย (Malaria Server) ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน 1627730 0 E-bidding -
341 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
342 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
343 โครงการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 3 รายการ 0 1 E-bidding -
344 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
345 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
346 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 113 รายการ (9 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 3531310 E-bidding -
347 ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
348 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
349 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
350 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สำหรับตรวจวินิฉัยเชื้อทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 113 รายการ (9 กลุ่มรายการจัดซื้อ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
351 ขอเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อแท็บเล็ต) หน่วยงาน SR - CHAI ภายใต้ PR - UNOP 165750 0 ประกวดราคา -
352 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วไข้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
353 ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 113 รายการ (9 กลุ่มรายการจัดซื้อ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3348920 0 E-bidding -
354 ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วไข้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS1 จำนวน ๑๖,๐๐๐ ชุด 1600000 0 E-bidding -
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
356 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ฯ จำนวน 113 รายการ (9 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 0 E-bidding -
357 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566) 88905.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
358 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 72 รายการ (3 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 0 E-bidding -
359 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (โครงการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 2 รายการ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครรื่องพรินเตอร์ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำ ซ่อมประปาและระบบไฟ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
363 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 จำนวน 72 รายการ (3 กลุ่มรายการจัดซื้อ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 811010 E-bidding -
364 จ้างเหมาขนส่งย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการและติดตั้งป้ายเพิ่มเติม จำนวน ๑ งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
365 จ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โรคไข้เลือดออก จำนวน ๓ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดย้ายแอร์เก่าพร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
367 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 จำนวน 72 รายการ (3 กลุ่มรายการจัดซื้อ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
368 จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (World NTD Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
369 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วไข้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS1 ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๖,๐๐๐ ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1086400 E-bidding -
370 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
371 ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 จำนวน 72 รายการ (3 กลุ่มรายการจัดซื้อ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 739525 0 E-bidding -
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
373 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วไข้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม เพื่อใช้ในโครงการ จำนวน ๑ งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
375 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายการจัดซื้อกลุ่มที่ 3 จำนวน 15 รายการ 0 820823 17 มกราคม 2567
376 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายการจัดซื้อกลุ่มที่ 4 จำนวน 12 รายการ 0 743411 26 มกราคม 2567
377 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายการจัดซื้อกลุ่มที่ 5 จำนวน 2 รายการ 0 377408 17 มกราคม 2567
378 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายการจัดซื้อกลุ่มที่ 6 จำนวน 8 รายการ 0 276000 23 มกราคม 2567
379 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายการจัดซื้อกลุ่มที่ 7 จำนวน 1 รายการ 0 96300 12 มกราคม 2567
380 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายการจัดซื้อกลุ่มที่ 9 จำนวน 3 รายการ 0 199705 24 มกราคม 2567
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเเละติดตั้ง เครื่องปรับอากาศของเดิม จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
383 ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วไข้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS1 จำนวน ๑๖,๐๐๐ ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 1600000 0 ประกวดราคา -
384 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
385 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จากเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองโรคติดต่อนำโดยแมลง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินพิธีการขาเข้าและขนส่งจากศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
387 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าในระบบเฝ้าระวังเพื่อตอบสนองการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย (The early warning and response system for strengthening Dengue Surveillance in the endemic areas in Thailand) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
388 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
389 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อกล่องสำเร็จรูป จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
390 ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกจ้างเหมาทำชุดกระดาษกรองเก็บเลือดสำหรับตรวจวินิจฉัยมาลาเรียด้วยวิธี PCR จำนวน 5,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ำใช้สำหรับห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจอย่างรวดเร็วไข้เลือดออกชนิดที่ตรวจหาแอนติเจน NS1 จำนวน ๑๖,๐๐๐ ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 0 0 E-bidding -
393 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการจัดซื้อยารักษาโรคไข้มาลาเรีย ชนิด Tafenoquine 150 mg จำนวน 2,000 กล่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายทีมีฟอส 1% SG จำนวน 84,500 ซอง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
395 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 -
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออกพื้นที่ตำบลหนองไม้แดงและตำบลดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี ปี 2566-2567 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
397 ประกาศ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งเเต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (นางสาววาสนา ทองแจ้ง) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมสุขภาพ (นางสาวยูถิกา ชาติมนตรี) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสำหรับสัตว์ทดลอง จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการกีฏวิทยาและควบคุมแมลงนำโรค จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
403 ประกาศ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
404 ประกาศ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
405 ประกาศ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ (เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
406 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการทบทวนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย 0 0 -
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันมาลาเรียโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ๗ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
409 ประกาศ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกับดักแสงไฟ ชนิด all In one จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
411 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 632833 E-bidding -
412 ประกาศเผยเเพร่ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 868500 E-bidding -
413 ประกาศ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
414 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
415 ประกาศ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
416 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 0 0 E-bidding -
417 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข ขนาดไม่ต่ำกว่า 13 แรงม้า แต่ไม่ถึง 18 แรงม้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1086400 E-bidding -
418 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข ขนาดไม่ต่ำกว่า 13 แรงม้า แต่ไม่ถึง 18 แรงม้า 0 0 E-bidding -
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
420 ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 598500 0 E-bidding -
421 ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 868500 0 E-bidding -
422 ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข ขนาดไม่ต่ำกว่า 13 แรงม้า แต่ไม่ถึง 18 แรงม้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 610000 0 E-bidding -
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๓ กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพ ความละเอียดสูง และโปรแกรมประมวลผลระดับ Advance จำนวน ๑ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
424 ประกาศ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
425 ประกาศ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อประปา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่งสารทากันยุง จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพรินเอตร์ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
429 ประกาศ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 400 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 0 0 E-bidding -
431 ประกาศ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ราชการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
432 ประกาศ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
433 ประกาศ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
434 ประกาศ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
435 ประกาศ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการนำชุดตรวจแอนติเจนโรคเท้าช้าง (Filaria Test Strip) ออกจากสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑ งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (ASEAN Dengue Day 2024) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓ แรงม้า แต่ไม่ถึง ๑๘ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -