กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน ๑ ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำคลังวัคซีน จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารและวิชาการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมัน (MR) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารและพัสดุ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรมเชื้อโรคหัด - หัดเยอรมัน แบบ Big Dye V3.1 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Printer Fuji Xerox Cm๓๐๕df 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมด้วยวิธี RT-PCR และตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรมเชื้อโรคหัด-หัดเยอรมัน และน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมของไวรัสหัด-หัดเยอรมัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด - คางทูม - หัดเยอรมัน (MMR) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อและกลุ่มงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
14 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสรุปการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโรคโปลิโอ ครั้งที่ 1/2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานไวท์บอร์ด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก Fuji Xerox docuprint CM305dr 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
19 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา เช่าโฮสติ้งและบริการต่ออายุโดเมนเนมพร้อมดูแลโฮสติ้งและฐานข้อมูลโรคหัดออนไลน์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์การสู่ระดับบุคคล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุมราชการเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการกวาดล้างโปลิโอและกำจัดโรคหัด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า 20 หน่วยงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุมราชการเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการกวาดล้างโปลิโอและกำจัดโรคหัด ครั้งที่ 1/2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองเจลแพ็ค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารต้นฉบับตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาวัคซีนสำหรับรณรงค์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโปลิโอ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการนอกแผน) 0 0 -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้ออุปกรณ์บันทึกอุณภูมิต่อเนื่องและกระติกวัคซีน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในวัยแรงงานกลุ่มเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (โครงการนอกแผน) 0 0 -
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศราคากลาง โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (โครงการนอกแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
35 ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาวัคซีนสำหรับรณรงค์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโปลิโอ ในจังหวัดชายแดนใต้ (ซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ จำนวน 443,200 โด๊ส) 0 0 -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 -
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญในการเรียบเรียงเนื้อหา "ข้อเสนอรายการวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ที่ควรนำมาใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับชาติ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
40 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนระบบเฝ้าระวังสำหรับการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย 0 0 -
41 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
42 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
43 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อน้ำยาเก็บตัวอย่างไวรัส (Viral transport medium) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ๋ ตามฤดูกาล ปี 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า 20 หน่วยงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศราคากลางโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
47 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 -
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ จำนวน ๔๔๓,๒๐๐ โด๊ส 0 0 E-bidding -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนนักวิชาการสาธารณสุข 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนระบบเฝ้าระวังโรคสำหรับการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย (ซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรมเชื่อโรคหัด - หัดเยอรมัน แบบ Big Dye V3.1 จำนวน 2 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ร่างประกาศ ซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งานชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 0 0 -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
58 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 0 0 ประกวดราคา -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานและห้องเก็บของ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ ตามภารกิจกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 0 0 -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องโฟม ขนาด 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า จำนวน 20 หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการนิเทศติดตามงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีห้องครัวและติดตั้งชั้นวางของพร้อมขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วัดอุณภูมิแบบดิจิตอล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บันทึกอุณภูมิต่อเนื่อง รุ่น TRED 30-16 R 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งานจำนวน 50 ชุด ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน จำนวน 50 ชุด รวม 2 รายการ 0 0 E-bidding -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศราคากลางจ้างส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน(MMR) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) 0 0 -
78 ประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) 0 0 -
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับรถยนต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำงานใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศประกวดราคาจ้างส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ตำราวัคซีนและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม จำนวน 495 หน้า 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอมัน (MMR) วัควีนรวมป้องกกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
91 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
92 ประกาศราคากลางจ้างส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน(MMR) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอการเพื่อใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบริหารจัดการระบบ VMI จัดเก็บ และขนส่งวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) จำนวน 60,000 โด๊ส 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) และวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น Aficio MP 500SP 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแนวทางการประเมินสถานะภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออก 300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สีกันน้ำ 1400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศแผน โครงการจัดซื้อวัคซีน สำหรับภารกิจกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ปี 2563 0 0 ประกวดราคา -
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่าง จำนวน 7 รายการ 150 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารชี้แจงการเข้าร่วมการวิจัยสำหรับอาสาสมัคร 3881.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 176 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำคลังวัคซีน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 134 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 190 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 183 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารและพัสดุ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 187 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สีกันน้ำ จำนวน 9,345 ชิ้น 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12ปี ทั่วประเทศ พ.ศ.2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497550 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเก็บตัวอย่างไวรัส จำนวน 800 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93518 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรมเชื้อโรคหัด-หัดเยอรมัน แบบ Big Dye V3.1 208 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมด้วยวิธี RT-PCR และตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรมเชื้อโรคหัด-หัดเยอรมัน น้ำยาสกัดสารพันธุกรรมของไวรัสหัด-หัดเยอรมัน 278 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการนิเทศติดตามงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3460 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติและการให้วัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1713 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 ประกาศราคากลาง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ (Tdap) ขนาดบรรจุ 1 โด๊ส จำนวน 5,000 โด๊ส 0 1 E-bidding -
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 153000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 175000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดพร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (E-bidding) 0 1411670 E-bidding -
119 ร่างประกาศ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ (Tdap) 0 0 ประกวดราคา -
120 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 0 0 E-bidding -
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารร่างแนวทางนิเทศติดตามการดำเนินงานวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภุมิคุ้มกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1280 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับและสมุดวัคซีน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
123 ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์แผ่นพับและสมุดวัคซีน 0 4 วิธีเฉพาะเจาะจง -
124 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ (Tdap) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 404 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใช้ในการประชุม 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ (Tdap) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18115.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใช้ในการประชุม 841.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ขนาด 1 โด๊ส จำนวน 1,000 โด๊ส 184 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77361 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระติกควบคุมความเย็นและอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิ-ความชื้น พร้อมสายโพรบวัดภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100050 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเตรียมการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนิเทศติดตามงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1770 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใช้ในการประชุม 816 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใช้ในการประชุม จำนวน 6,540 หน้า 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการเยี่ยมติดตามการจัดตั้งคลินิกวัคซีนในผู้ใหญ่และการให้วัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 1000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 12800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 13200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 12000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการนิเทศติดตามงานสร้างเสริมภูมคุ้มกันโรคแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7940 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดการระบบ VMI จัดเก็บ และขนส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ (Tdap) 187250 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
154 ประกาศร่างและเอกสารประกวดราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ (Tdap) (ครั้งที่ 2) 0 0 ประกวดราคา -
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4995000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางใช้ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1043.25 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการจัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 129577 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 168 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสรุปการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการให้วัคซีนแก่ผู้ใหญ่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 3/2563 264 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 14654 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแนวทางการให้วัควีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap) ในหญิงตั้งครรภ์ 850 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5380 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการดำเนินงานป้องกันควบคุมและรักษาโรคคอตีบ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการให้วัคซีนแก่ผู้ใหญ่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้่งที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะเจาะจง 7920 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 จ้างพิมพ์ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562 0 4 วิธีเฉพาะเจาะจง -
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73117.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4836.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 9600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานโครงการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68109.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางใช้ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2942.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองเจลแพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31458 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 75000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใช้ในการประชุม 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12022 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20020 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ การจัดเก็บและขนส่งวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 338528 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 139520 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 9000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องชั่งนำ้หนักพัสดุ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 356000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149265 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 18600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 18000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 255000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใช้ในการประชุม 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อการให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 231500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 26 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอสารเพื่อใช้ประกอบการสรุปรายงานผลการนิเทศการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4850 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระติกควบคุมความเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 183600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมเตรียมการพัฒนาศักภาพเครือข่ายการนิเทศติดตามงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 2563 3214 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3734.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองเจลแพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27840 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการให้ความรู้การจัดเก็บวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58994.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายพลาสติกพร้อมสายคล้องคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3599.48 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น Aficio MP 5002SP 48 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดตามพันธสัญญานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3058 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 183 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 91 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 183 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 109 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารและพัสดุ 194 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำคลังวัคซีน 139 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 198 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 95 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 150 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสรุปรายงานการประชุมฯ 564.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ 16 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) 184 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำยาเก็บตัวอย่างไวรัส (Viral transport medium) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93518 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4991.55 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
224 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการนิเทศติดตามงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัคซีนสำหรับภารกิจกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ประจำปี 2564 (สนับสนุนระบบเฝ้าระวังโรคสำหรับการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย) 0 0 E-bidding -
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ \"โรคหัด\" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
229 ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดพร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (E-bidding) 0 1665780 E-bidding -
230 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 0 0 E-bidding -
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรมเชื้อโรคหัด – หัดเยอรมัน แบบ Big Dye V3.1 215 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมด้วยวิธี RT-PCR และตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรมเชื้อโรคหัด-หัดเยอรมัน และน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมของไวรัสหัด-หัดเยอรมัน 277 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและในผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 624 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 329600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
235 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 1834000 0 E-bidding -
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 769.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 70 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13112.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
239 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดการระบบ VMI จัดเก็บ และจัดเก็บวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน(MR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 219 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1662780 0 E-bidding -
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีภบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
245 ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562 0 2 วิธีเฉพาะเจาะจง -
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการระบบ VMI จัดเก็บ และขนส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ (Tdap) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 156 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2065.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1/2564 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12240 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 108 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -