กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 การซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับทีมปฏิบัติการภาคสนาม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
2 ประกาศกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
3 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศกรมคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ประสานงานห้องปฏิบัติการ กลุ่มตระหนักรู้สถานการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดยาและเวชภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 3,315 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูล-รับรู้สถานการณ์ข้อมูลจากเว็บไซต์ จากถังข้อมูลกรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล่ามแปลภาษาแบบฉับพลัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่อเนื่องตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 5 คัน สำหรับโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางศาธารณสุข สำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจหน่วยงาน ของกรมควบคุมโรคที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิถาค (สคร 1-12 และสปคม.) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อประปาภายในห้องน้ำหญิง อาคาร 8 ชั้น 4 กรมควบคุม โรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 9619 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจหน่วยงานของกลุ่มควบคุมโรคที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (สคร.1-12 และ สปคม.) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตร จำนวน 60 ฉบับ สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ สำหรับผู้บริหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ระบบรายการเวชภัณฑ์ ทรัพยากร และส่งกำลังบำรุงของหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 5 คัน สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ระดับจังหวัด ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอตาคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ระดับจังหวัด ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 0 0 -
28 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัฒฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -