กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมราชการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมราชการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมสำหรับโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสำนักงานกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม อาคาร 3 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมสำหรับโครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2560 - 2564 จำนวน 18 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือเรื่อง คู่มือการส่งบุคลากรและหน่วยงานประกวดผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค จำนวน 1,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับ จำนวน 2 คัน 32000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
24 ประกาศเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 พย 2562 - 30 กย 2563 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาจัดงานโครงการรณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมปลูกฝังวิธีคิดปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบในวงราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 เผยแพร่ราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาจัดงานโครงการรณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมปลูกฝังวิธีคิดปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบในวงราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 393 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการรณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 393 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตรพร้อมปก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19975 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้เอกชน ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 16 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานเช่ารถตู้เอกชน ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 16 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตรพร้อมปก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2563
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
36 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอเช่ารถตู้เอกชน (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 24000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99702 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Cannon MX727 จำนวน 1 งาน 2900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค จำนวน 670 เล่ม 99800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
42 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างออกแบบและจัดทำบทเรียนออนไลน์ (e-learning) หลักสูตร \"การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ\" 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
45 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างออกแบบและจัดทำบทเรียนออนไลน์ (e-learning) หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ" 280000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
46 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างออกแบบและพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 1 งาน 33950 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2564
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือเชิดชูเกียรติคุณองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปี 2564 จำนวน 280 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2564
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19537 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2564
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2564
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้เอกชน (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมคนขับ) จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2564
51 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบ CBDC จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 497000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรายางและป้ายชื่อสำนักงาน เฉพาะเจาะจง 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2565
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2565
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9000 0 17 มีนาคม 2565
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายRoll up และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2565
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเช่นเต็นท์ (รวมค่าขนส่งและติดตั้งรื้อถอนเรียบร้อย) จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2565
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบและพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51920 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2565
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2565
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2565
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าห้องประชุมสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2565
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างวัสดุสำนักงานจำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45697 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2566
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธาณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15000 0 ตกลงราคา 15 มีนาคม 2566
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ Ricoh SP-C261SPNW จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2566
64 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้่างเหมาจัดงานโครงการตลาดนัดคุณธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Moral Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน 220 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2566
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1810 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 63290.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29981.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -