กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 15 อัน 0 0 ประกวดราคา -
3 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 0 0 8 ตุลาคม 2562
4 หนังสือข้อตกลงซื้อถ่านชาร์ท AAA และเมาส์ 0 1076.99 30 ตุลาคม 2562
5 ใบสั่งซื้อกระดาษจำนวน 100 รีม 0 9630 31 ตุลาคม 2562
6 ใบสั่งซื้อหมึกพิมพ์ 0 7498.56 30 ตุลาคม 2562
7 adwawda 0 33 18 มกราคม 2563
8 จ้างทำตรายางจำนวน 17 อัน 0 1904.6 12 กุมภาพันธ์ 2563
9 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟจำนวน 4 เครื่อง 0 3659.4 13 มีนาคม 2563
10 จัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 7 รายการ 0 35395.6 17 เมษายน 2563
11 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟจำนวน 1 เครื่อง 0 995.1 20 กรกฎาคม 2563
12 จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว 0 4800 20 สิงหาคม 2563
13 จัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 2 รายการ 0 13803 9 กันยายน 2563
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 3000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง 995.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13803 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว 4800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2784.07 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 0 2384.07 16 มิถุนายน 2563
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 5650 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 0 5650 12 มิถุนายน 2563
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35395.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ 3659.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะตรายาง 1904.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟรชไดร์ฟ จำนวน 8 อัน 2439.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ 9630 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ่านชาร์ทและเมาส์ 2436.98 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึก OKI 7498.56 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 9600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 0 3600 7 ตุลาคม 2562
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 4850 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 0 4850 4 ตุลาคม 2562
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 1 อัน 128.4 0 วิธีคัดเลือก -
36 สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 0 3000 19 ตุลาคม 2563
37 สาระสำคัญในสัญญาจ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน 0 128.4 19 ตุลาคม 2563
38 สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 0 9600 21 ตุลาคม 2563
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 2350 0 วิธีคัดเลือก -
40 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 0 2350 27 ตุลาคม 2563
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อกระดาษ จำนวน 70 รีม 6741 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 5834 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
43 จัดซื้อกระดาษ จำนวน 70 รีม 0 6 9 ธันวาคม 2563
44 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ 0 5 9 ธันวาคม 2563
45 ประกาศผู้ชนะจ้างทำตรายางจำนวน 3 อัน 321 0 วิธีคัดเลือก -
46 สาระสำคัญสัญญาจ้างทำตรายาง 0 321 13 มกราคม 2564
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายชาร์จเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 รายการ 1284 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 จัดซื้อสายชาร์จเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Adapter) จำนวน 1 รายการ 0 1284 14 มกราคม 2564
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2490 0 -
50 จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 0 2490 22 มกราคม 2564
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า 19500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
52 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า 0 18900 4 กุมภาพันธ์ 2564
53 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า 0 18900 3 มีนาคม 2564
54 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกพิมพ์และตลับแม่พิมพ์ 5890.35 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 จัดซื้อหมึกพิมพ์และตลับแม่พิมพ์(ดรัม) 0 5890.35 23 มีนาคม 2564
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟจำนวน 1 เครื่อง 995.1 0 วิธีคัดเลือก -
57 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟจำนวน 1 เครื่อง 0 995.1 18 พฤษภาคม 2564
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อเครื่องคอพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิถุนายน 2564
59 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า 0 44481 9 มิถุนายน 2564
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สาหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ SAMSUNG Toner For ML๓๗๑๐ND 22900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 จัดซื้อหมึกพิมพ์ สาหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ SAMSUNG Toner For ML๓๗๑๐ND 0 22812.4 16 มิถุนายน 2564
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 0 3000 11 ตุลาคม 2564
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน 738.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 3745 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์และแฟรชไดร์ฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24999.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 3745 15 ตุลาคม 2564
68 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน 0 738.3 15 ตุลาคม 2564
69 จัดซื้อหมึกพิมพ์และแฟลชไดร์ฟ 0 24999.5 2 พฤศจิกายน 2564
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์ 2800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 จ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์ 0 2800 11 พฤศจิกายน 2564
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 995.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง 0 995.1 16 ธันวาคม 2564
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง 1200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 จ้างซ่อมตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ 0 1 7 มกราคม 2565
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ 3852 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง 1990.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง 0 1990.2 25 กุมภาพันธ์ 2565
79 จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ 0 3852 25 กุมภาพันธ์ 2565
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ จำนวน 70 รีม 6815.9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ซื้อกระดาษ จำนวน 70 รีม 0 6815.9 11 เมษายน 2565
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายชาร์จเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (adapter) จำนวน 1 รายการ 1444.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์และตลับแม่พิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19688 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 จัดซื้อสายชาร์จเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Adapter) จำนวน 1 รายการ 0 1444.5 16 มิถุนายน 2565
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12995 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ข้อตกลงในการจัดซื้อหมึกพิมพ์และตลับแม่พิมพ์ 0 19688 17 มิถุนายน 2565
87 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 0 12995 21 มิถุนายน 2565
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 2568 0 วิธีคัดเลือก -
89 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 0 2568 10 สิงหาคม 2565
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 5 ตัว 0 19000 25 สิงหาคม 2565
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 3000 0 วิธีคัดเลือก -
93 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 0 3000 25 ตุลาคม 2565
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์และชุดสายพานลำเลียงหมึกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12144.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ซื้อหมึกพิมพ์และชุดสายพานลำเลียงหมึก 0 12144.5 14 พฤศจิกายน 2565
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับชุดดรัม 4 สี สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ OKI รุ่น MC362 จำนวน 1 ชุด 3905.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ซื้อตลับชุดดรัม 4 สี สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ OKI MC362 จำนวน 1 ชุด 0 3905.5 31 มกราคม 2566
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 2568 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 0 2568 28 กุมภาพันธ์ 2566
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง 995.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง 0 995.1 10 มีนาคม 2566
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 1819 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 0 1819 9 พฤษภาคม 2566
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ 33287.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ 0 33287.7 23 มิถุนายน 2566
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับแม่พิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother HL-L2360DN 1826.49 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ซื้อตลับแม่พิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother HL-L2360DN 0 1826.49 19 กรกฎาคม 2566
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 2568 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 0 2568 10 สิงหาคม 2566
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive (SSD) จำนวน 2 อัน 2499.52 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive (SSD) จำนวน 2 อัน 0 2499.52 21 สิงหาคม 2566
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 3000 19 ตุลาคม 2566
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน (10 รายการ) 845.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
116 จ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน (10 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 845.3 14 พฤศจิกายน 2566
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 70 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7415.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 70 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 7415.1 30 พฤศจิกายน 2566
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 3495.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
120 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 2500 8 ธันวาคม 2566
121 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 995.1 8 ธันวาคม 2566
122 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 2568 14 กุมภาพันธ์ 2567
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 2568 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
124 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 90000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 24860 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 สั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 24860 21 มีนาคม 2567
129 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 90000 21 มีนาคม 2567
130 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2567) 92568 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7940 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 7462 4 มิถุนายน 2567
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 321 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
136 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 321 5 มิถุนายน 2567
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 6750 7 มิถุนายน 2567