กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 15 แรง ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 765 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
2 ประกาศตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 15 แรง ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 0 765 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยปฏิบัติงานที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 60 แรง ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยปฏิบัติงานที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 60 แรง ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 0 3 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง 7 0 -
6 ประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
7 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดระบบตรวจจับ face detection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ 68 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดระบบตรวจจับ face detection จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) 3 0 E-bidding -
10 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3297030 0 E-bidding -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ 8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารวิชาการขององค์การอนามัยโลก เรื่อง Handbook for public health capacity-building at ground crossings and cross-border collaboration จำนวน 63 หน้า 31 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ LAN Computer และงานระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน 476 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ 461 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันตนเองไว้ใช้ในโครงการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่ออันตรายอื่นๆ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ จำนวน 16 รายการ 139 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดไว้ใช้ในโครงการตรวจจ้บและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่ออันตรายอื่นๆ จำนวน 19 รายการ 120 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารไวใช้ในโครงการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่ออันตรายอื่น ๆ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ จำนวน 1 งาน 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองสวนพลู ที่ทำการ แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองบางเขน และที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ จำนวน 6 คน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 306 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดระบบตรวจจับ face detection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทนอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒) 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศตารางราคากลาง ซื้อชุดระบบตรวจจับ face detection จำนวน 12 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3) 0 4 E-bidding -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ และประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
22 ประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโคโรนาไวรัส (Full set) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓) 0 0 E-bidding -
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 0 0 E-bidding -
24 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดระบบตรวจจับ face detection จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 3) 3 0 E-bidding -
25 ประกาศตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2) 0 2 E-bidding -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อจัดทำเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 และคัดกรองผู้เดินทางระห่างประทศ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 4 เดือน 16 วัน ตั้งแต่วัที่ 16 สิงหสาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 162 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 0 E-bidding -
28 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) 0 0 E-bidding -
29 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ) 0 0 E-bidding -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 80 แผ่น 34 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประกาศตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2) 0 2 E-bidding -
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รหัสครุภัณฑ์ 0422-7430-003-0007 จำนวน 1 เครื่อง 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒ ) 0 0 E-bidding -
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 30 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ 60 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบตรวจจับ face detection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (ครั้งที่ 3) 3 0 E-bidding -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือวิชาการ จำนวน ๒ เรื่อง 498 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒) 0 0 E-bidding -
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คำสั่งกักกันผู้เดินทางฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 800 เล่ม 200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 96 รายการ 498 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒) 2659030 0 E-bidding -
42 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบตรวจจับ face detection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3) 3750000 0 E-bidding -
43 ประกาศตารางราคากลาง ซื้อชุดระบบตรวจจับ face detection จำนวน 12 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 4 ) 0 4173000 E-bidding -
44 ประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อชุดระบบ ตรวจจับ face detection จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 4) 0 0 E-bidding -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินนการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 5 ราย (นางสาวกัลยาพร เชื้อหมอ, นางสาววรับชญาน์ บุญสันต์สุขศรี, นางสาวสุชาดา พะเนตรรัมย์, นางสาวกัญญามาศ อินสระเทพและนายศรัณญ์ เงินงาม ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 270000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒) 2324680 0 E-bidding -
47 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดระบบตรวจจับ face detection จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่4) 3852000 0 E-bidding -
48 ประกาศตารางราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปฏิบัติงานที่ ด่านควบคุมโรคติดต่อรหว่างประเทศท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 15 แรง ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 0 765000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปฏิบัติงนที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 52 แรง ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 0 2652000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 2324230 0 E-bidding -
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒) 2324230 0 E-bidding -
52 ประกาศตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองสวนพลูที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ และที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองบางเขน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 6 แรง 0 612000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบตรวจจับ face detection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (ครั้งที่ ๔) 3249000 0 E-bidding -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานการเงินและบัญชี 216 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 115 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักวิชาการคอมพิวเตอร์ 240 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารและพัสดุ 198 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 75 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 432 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 17 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง จำนวน 15 แรง ท่าอากาศยานดอนเมือง 765 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง จำนวน 52 แรง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง จำนวน 6 แรง ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง 612 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ 41 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 26 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอล 42 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงดูแลรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแปลเอกสาร 22 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการรองรับการเปิดประเทศและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 44 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาข้อแนะนำด้านวิชาการ 240 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 13 รายการ 128 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ประกาศตารางราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปฏิบัติงานที่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0 2 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาศตารางราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 53 ราย ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 0 3 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศตารางราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปฏิบัติงานที่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง 0 561 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง จำนวน 41 แรง 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 18 รายการ 499 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 19 รายการ 132 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการรองรับการเปิดประเทศและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 ราย 216 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 ราย ท่าอากาศยานดอนเมือง 270 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 45 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดประชุมฯ 9000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 23654.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่ห้อ Ricoh จำนวน 1 เครื่อง 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่าอากาศยานดอนเมือง 1 ม.ค. 2565 ถึง 31 มี.ค. 2565 561 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ภายในอาคาร Quarantine Center สถานบันบำราศนราดูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 208971 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 26 รายการ 151 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกพริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการที่กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง และที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ จำนวน 8 รายการ 63840.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ประกาศตารางราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจคัดกรองโรค และงานตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองสวนพลู ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองบางเขน ศูนย์ดูแลหญิงและเด็ก และที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 0 540000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพาร์ทิชั่นพร้อมติดตั้ง และเดินระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ชั้น 1 และชั้น 2 จำนวน 17 รายการ 495731 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการที่กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือ จำนวน 5 รายการ 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวรับสัญญาณไวไฟ Wireless USB Adapter เพื่อใช้ปฏิบัติงานคัดกรองผู้สงสัยติดเชื้อจากต่างประเทศและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้ระบาดเข้ามาในประเทศได้ และรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ภายในอาคารศูนย์กักกัน กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค จำนวน 30 ตัว 7800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตลับชุดดรัมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI C322 จำนวน 1 ตลับ 4494 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 ตลับ 8025 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายของจากอาคารราชประชาสมาสัย ชั้น 1 ไปยังอาคารกักกัน สถาบันบำราศนราดูร 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติด้านงานธุรการ จำนวน 3 ราย 324 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เพื่อปฏิบัติด้านงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน 108 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประสานงานโครงการด้านงานบริหารและงานพัสดุ จำนวน 1 ราย 108 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติด้านงานธุรการ จำนวน 1 ราย 90 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เพื่อปฏิบัติด้านงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 5 เดือน 90 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สุวรรณภูมิ) 216 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ ๑๒๕๔ จำนวน ๔ รายการ 1936.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการภายในกองด่านฯ จำนวน ๘ รายการ 19950.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ ราย ระยะเวลา ๓ เดือน 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจคัดกรองโรค ณ ที่ทำการแพทย์สวนพลู ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ดูแลหญิงและเด็ก และที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ จำนวน 6 ราย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 540000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สีและขาวดำ เพื่อใช้ในงานราชการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค จำนวน ๑ เครื่อง 34720 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๔๕ ใบ 9000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพาร์ทิชั่นพร้อมติดตั้ง และเดินระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ชั้น 1 และชั้น 2 จำนวน 17 รายการ 39200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 39200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่ห้อ Ricoh จำนวน 1 เครื่อง 12432.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ภายในสำนักงาน และจ้างทำโปรแกรมโทรศัพท์ทางไกล จำนวน 2 รายการ 14500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 18 รายการ 370000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่คัดกรองประจำจุดคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2) 135 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงานมาตรการป้องกันโรค ในบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าในราชอาณาจักร ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 8 ราย ระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 120000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำ VDO และตัดต่อภาพลงแผ่น DVD จำนวน 2 รายการ 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 45 ใบ ใบละ 200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 9000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงานมาตรการป้องกันโรคในบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑๔ คน ระยะเวลา ๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 1260000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 10 คน 885000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และจัดการฐานข้อมูลประจำกลุ่มศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 5 ราย 270 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 9630 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถคตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 20 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่คัดกรองประจำจุดคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 90 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
126 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่คัดกรองประจำจุดคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร Quarantine Center สถาบันบำราศนราดูรชั้น ๑ จำนวน ๑ ห้องและพื้นที่ชั้น ๒ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 5 รายการ 329200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 2 รายการ 11 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการประชุม 10 รายการ 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 2 รายการ 11 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพาร์ทิชั่น ชั้น ๑ และชั้น ๒ จำนวน ๑๓ รายการ 459030 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงานมาตรการป้องกันโรค ในบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าในราชอาณาจักร ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 1 เดือน 36 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง และแผ่นป้าย จำนวน 37 รายการ 18220 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 42479 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 20 รายการ 423000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำที่กั้นน้ำท่วมสำนักงาน ชั้น 2 อาคารกักกัน (Quarantine Center) สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 1 งาน 19000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์สายไฟ รางไฟ และปลั๊กไฟ ห้องทำงาน ชั้น 1 และชั้น 2 จำนวน 38 จุด 36594 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นระบบเลเซอร์สีและขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ความเร็วในการพิมพ์สีและขาว-ดำ 20 แผ่นต่อนาที 14980 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกพริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการภายในกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค จำนวน 4 รายการ 94695 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 45000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อไว้ใช้ในงานราชการภายในกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค จำนวน 2 รายการ 49200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ SARS-CoV-2 288 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
145 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Pro Desk 400 G6 SFF จำนวน 1 เครื่อง 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 15 รายการ 9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อการเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศใหม่ จำนวน 1 งาน 300000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 คัน 31500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 150 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 216 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
151 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจคัดกรองโรค และงานตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น 0 540 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) 0 885 วิธีเฉพาะเจาะจง -
153 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สายการบิน 0 1 วิธีเฉพาะเจาะจง -
154 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 8 ราย 0 600 วิธีเฉพาะเจาะจง -
155 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 14 ราย 0 1 -
156 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดประชุม จำนวน 5 รายการ 3474 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 3700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH MP 3055SP 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 5778 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงาน เพื่อแสดงสถานการณ์เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ แบบเสมือน real-time จำนวน 1 งาน 400000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คำแนะนำด้านสุขภาพ (Health Beware Card) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 134 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
163 ประกาศผู้ชนะเสอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นจ-1254 จำนวน 8 รายการ 3916.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-2206 จำนวน 13 รายการ 38 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
165 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นจ-1254 จำนวน 4 รายการ 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 1,200 ชุด 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารใช้ในการประชุม จำนวน 100 เล่ม 10579.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๑๐๐ เล่ม 24120 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 12 รายการ 2630 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Printer Ricoh SPC250SF จำนวน 1 เครื่อง 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักงานชับรถยนต์ 20 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 100 เล่ม 30 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 45000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน 31500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง คู่มือการเสริมสร้างสมรรถนะด้านสาธารณสุขของด่านพรมแดน และ ความร่วมมือในการข้ามพรมแดน ฯลฯ จำนวน 120 เล่ม 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
177 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการเฝ้าระวังพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการสัมมนาวิชาการ จำนวน 1 งาน 320000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 14400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 44 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน 10800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 77266.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูห้องทำงานและประตูห้องรับประทานอาหาร จำนวน ๒ บาน 16906 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 35 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 15 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เพื่อปฏิบัติด้านงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ราย 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติด้านงานธุรการ จำนวน 1 ราย 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาพร้อมเครื่องเสียง และอุปกรณ์หูฟัง จำนวน 5 รายการ 52323 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
190 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คำแนะนำด้านสุขภาพ (Health Beware Card) ภาษาอังกฤษ จำนวน 235,500 แผ่น และจ้างพิมพ์โปสเตอร์พร้อมขาตั้ง (Roll up) ภาษาอังกฤษ จำนวน 42 ตัว รวม 2 รายการ 499316 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันตนเองและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ 214000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 66 รายการ 87571.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำโพลีเอสเตอร์ จำนวน 3 รายการ 34 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กม-2461 จำนวน 5 รายการ 3682.7 0 -
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 22791 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำโปสเตอร์ 6 ภาษา 79 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2771.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
199 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ) 0 0 E-bidding -
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 26964 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 492000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคระบาด ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 4 คน ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) 432000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มที่ทำการแพทย์ ตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู/แจ้งวัฒนะ/บางเขน) จำนวน 3 คน ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) 270000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคระบาด จำนวน 2 คน ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 432000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) 108000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำแหน่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ห้องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 300000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 300000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 108000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ราย และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 90000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566 114000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 21186 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 358236 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 65000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 0 2 E-bidding -
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ราย 432 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 ราย 432 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 ราย 432 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานการเงินและบัญชี 216 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารและพัสดุ 216 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 120 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 ประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 0 0 E-bidding -
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 483600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2345210 0 E-bidding -
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 90000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกล้องประชุมผ่านวีดีโอ (VIDEO CONFERENCE) จำนวน 1 ชุด 85493 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สีและขาวดำ ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น SP C440DN 59 0 -
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคติดต่อระหว่างประเทศ จำนวน 20 ชุด 59920 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 2 0 E-bidding -
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ XEROX จำนวน 12 เดือน 42 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 44744.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดบัญชี และสมุดทะเบียนคุม จำนวน 6 รายการ 52900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 98247.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 98247.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 98247.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง 5981.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2206 จำนวน 6 รายการ 4301.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 31 รายการ 500000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 398425 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสำหรับการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะ และลานจอด สุขาภิบาลอาหาร และสุขาภิบาลทั่วไป เพิ่มเติม สนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมภายใน ช่องทางเข้าออก ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 4 คน ระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) 74400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 2033 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 17900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติกเกอร์ฝ้าประตูห้องประชุมและประตูห้องทำงาน จำนวน 1 งาน 13650 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 179011 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการประชุม จำนวน 9 รายการ 13800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 1320 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์การดำเนินงานสุขาภิบาล จำนวน 11 รายการ 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 3 รายการ 500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 98 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๕๐ ใบ 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคระบาด ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 4 คน ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 5 รายการ 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 7 รายการ 11240 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 50 ชุด 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 50 ชุด 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ชั้น ๕ โรงแรมอัมพวาน่านอน จำนวน ๑ ห้อง ระยะเวลา ๓ วัน (ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง 9490.9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 7-9 ก.พ.2566 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ชั้น ๕ โรงแรมอัมพวาน่านอน จำนวน ๑ ห้อง ระยะเวลา ๓ วัน (ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 2 วัน (ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566) 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคระบาด ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 คน ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566) 18000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 18000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 450 รีม 54900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 15-17 มี.ค.66 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1254 จำนวน 6 รายการ 3060.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 ราย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 324000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 10800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 41371.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ราย และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง ผู้เดินทางระหว่างประเทศ ที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลือง และสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 4 คน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) 216000 0 -
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค สวนพลู ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 2 ราย (โดยปฏิบัติงาน ณ สถานกักตัวคนต่างด้าว สวนพลู จำนวน 1 ราย และสถานกักตัวคนต่างด้าว บางเขน จำนวน 1 ราย) ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคระบาด ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง จำนวน 6 คน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) 324000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มที่ทำการแพทย์ ตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 90000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 3 วัน (ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566) 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 4 คน ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 360000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 108000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 3 วัน (ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566) 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงาน เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคระบาด ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 คน ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) 36000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏบัติงานกลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค สวนพลู ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระยะเวลา 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 90000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 4258.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดส่งวัคซีนป้องกัน โรคไข้เหลือง (Yellow fever vaccine) จำนวน 680 โดส และวัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค (Cholera vaccine) จำนวน 816 โดส จำนวน 1 งาน 90008.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไส้กรองเครื่องกรองน้ำ และชุดแผ่นฟอกอากาศ จำนวน 2 รายการ 16478 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายพลาสติก และตรายาง จำนวน ๕๓ รายการ 20425 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 3 วัน (ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2566) 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ตรวจสุขาภิบาลเรือ จำนวน ๘ รายการ 99755 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน ขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2566 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นจ-2206 จำนวน 7 รายการ 33287.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะ และลานจอด สุขาภิบาลอาหาร และสุขาภิบาลทั่วไป เพิ่มเติม สนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมภายในช่องทางเข้าออก ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 4 คน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 74400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 2 วัน (ระหว่างวันที่ 26 - 26 กรกฎาคม 2566) 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 2 วัน (ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2566) 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 28007.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง ผู้เดินทางระหว่างประเทศ ที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลือง และสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 3 เดือน 19 วัน (ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 65400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 6409.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคระบาด ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 6 คน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 324000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง ผู้เดินทางระหว่างประเทศ ที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลือง และสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 3 คน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 162000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 20-22 มิ.ย. 66 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นจ-2206 จำนวน 6 รายการ 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรค และที่พักบุคลากรด่านควบคุมโรค จำนวน 2 คน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 131400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 17-18 ก.ค. 66 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อออกคำสั่งคุมไว้สังเกตอาการ จำนวน 100 เล่ม 10700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง 56175 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ 36350 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อปฏิบัตคิหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการอณูวิทยา ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 50000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 65 ใบ 13 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 36000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๖๕ ชุด 9750 0 -
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อวไรัสไข้เวสต์ไนล์และไข้เหลือง จำนวน 100 ชุด 150000 0 -
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 13351.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ 6433.91 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
325 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง จำนวน 2,000โดส) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 2 รายการ 7918 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 5 รายการ 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการยกระดับสมรรถนะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 21 รายการ 41999.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการฯ จำนวน 12 รายการ 22 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายติดหน้าห้อง จำนวน 4 รายการ 60 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ศูนย์ปากน้ำ รางผ้าม่านแบบตาไก่ และผ้าม่านพร้อมรางผ้าม่านแบบตาไก่พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ 439128 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
332 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
333 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาบริการักษาความปลอดภัย บริเวณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ จำนวน ๒ คน ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) 0 525600 วิธีเฉพาะเจาะจง -
334 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและที่พักบุคลากรด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จำนวน 2 คน ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) 0 525 วิธีเฉพาะเจาะจง -
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 358236 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 ราย 252000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย 108000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 ราย 252000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 1 ราย 66500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 ราย 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย 126000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 ราย 252000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 53928 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ราย ระยะเวลาจ้าง 7 เดือน 126000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ราย ระยะเวลาจ้าง 7 เดือน 126000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย ระยะเวลาจ้าง 7 เดือน 70000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 ราย ระยะเวลาจ้าง 7 เดือน 252000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 1 ราย ระยะเวลาจ้าง 7 เดือน 70 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารและพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ราย ระยะเวลาจ้าง 7 เดือน 126000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ราย ระยะเวลาจ้าง 7 เดือน 105000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารและพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ราย ระยะเวลาจ้าง 7 เดือน 126000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 42000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ราย ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน 23 วัน 121355 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) 26964 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ จำนวน 2 คน ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567) 306600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อทำหน้าที่ประสานงานประจำจุดคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศในการเฝ้าระวังโรคไข้เหลือง พร้อมทั้งอำนวย ความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 คน ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567) 210000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง ผู้เดินทางระหว่างประเทศ ที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลือง และสถานการณ์โรคติดต่ออันตรายในช่องทางเข้าออกประเทศ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 คน ระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567) 360000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานคัดกรอง และสุขาภิบาลช่องทางเข้าออกประเทศ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานประจำจุดคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศในการเฝ้าระวังโรคไข้เหลือง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ และสนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมภายในช่องทางเข้าออก ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 คน ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567) 252000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อสนับสนุน งานตรวจคัดกรองโรค งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และงานตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค สวนพลู จำนวน 2 คน ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567) 210000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อสนับสนุน งานตรวจคัดกรองโรค งานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และงานตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค สวนพลู จำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคระบาด ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 7 คน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) 378000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 1 ราย ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน 21 วัน 66774.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
364 ประกาศสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) 0 26964 24 ตุลาคม 2566
365 ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคระบาด ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 7 คน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) 0 378000 11 ตุลาคม 2566
366 ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อทำหน้าที่ประสานงานประจำจุดคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศในการเฝ้าระวังโรคไข้เหลือง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 คน ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567) 0 21000 11 ตุลาคม 2566
367 ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานคัดกรองและสุขาภิบาล ช่องทางเข้าออกประเทศ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานประจำจุดคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ในการเฝ้าระวังโรคไข้เหลือง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังคัดกรอง ผู้เดินทางระหว่างประเทศ และสนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมภายในช่องทางเข้าออก ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 คน ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567) 0 252000 11 ตุลาคม 2566
368 ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง ผู้เดินทางระหว่างประเทศ ที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลือง และสถานการณ์โรคติดต่ออันตรายในช่องทางเข้าออกประเทศ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 คน ระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567) 0 360000 11 ตุลาคม 2566
369 ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนงาน ตรวจคัดกรองโรค งานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และงานตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค สวนพลู จำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) 0 216000 11 ตุลาคม 2566
370 ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อสนับสนุน งานตรวจคัดกรองโรค งานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และงานตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค สวนพลู จำนวน 2 คน ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567) 0 210000 11 ตุลาคม 2566
371 ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ จำนวน 2 คน ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567) 0 306600 30 ตุลาคม 2566
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจ และน้ำยาควบคุมภายใน (internal control) สำหรับเครื่องมือตรวจหาเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome-MERS) จำนวน 8 รายการ 490000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการจัดประชุมโครงการฝึกอบรมการตรวจตราด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะ และพาหะนำโรคของช่องทางเข้าออกประเทศ จำนวน 20 ใบ 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 1 วัน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 10834.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 6206 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารและงานซ่อมบำรุง จำนวน 1 ราย ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน 75 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการจัดฝึกอบรมการตรวจตราด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ยานพาหนะ และพาหะนำโรคของช่องทางเข้าออกประเทศ ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2566 จำนวน 25 เล่ม 7000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคระบาด ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 7 คน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567) 378000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคระบาด ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 7 คน ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567) 0 0 18 ธันวาคม 2566
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายพลาสติก จำนวน ๓ รายการ และตรายาง จำนวน ๒๙ รายการ 13860 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ 59679.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กย 9780 จำนวน 1 รายการ 8132 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 71 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 2 วัน (ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2567) 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง จำนวน 1 วัน ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 5 รายการ 500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน 59679.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง 3156.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและที่พักบุคลากรด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ระยะเวลา 7 เดือน 306600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นจ-1254 จำนวน 6 รายการ 3006.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กม 2461 จำนวน 11 รายการ 21432.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 4 วัน (ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2567) 14400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุม จำนวน ๒ รายการ 3531 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง ผู้เดินทางระหว่างประเทศ ที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลือง และสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 คน ระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567) 360000 0 -
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ และซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 34971 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 2 วัน (ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2567) 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ระยะเวลา 2 วัน (ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2567) 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
399 ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง ผู้เดินทางระหว่างประเทศ ที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลือง และสถานการณ์โรคติดต่ออันตรายในช่องทางเข้าออกประเทศ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 5 คน ระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567) 0 360000 12 มกราคม 2567
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง 18000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารประกอบการจัดประชุม จำนวน 75 ใบ 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2567 14400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 7200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติตรวจสุขาภิบาลประจำช่องทางเข้าออกประเทศ จำนวน ๕ รายการ 7059 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
406 ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติตรวจสุขาภิบาลประจำช่องทางเข้าออกประเทศ จำนวน ๕ รายการ 0 7059 1 กุมภาพันธ์ 2567
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ห้อง ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 75 ชุด 9000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 10999 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมราชการ เพื่อพัฒนากระบวนการ (Protocol) และมาตรฐาน (SOPs) การปฏิบัติงานเหมาะสมกับโรคและภัย จำนวน 40 เล่ม 6400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 2 วัน (ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567) 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
412 ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 2 วัน (ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567) 0 3600 13 กุมภาพันธ์ 2567
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 1460 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 31458 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
415 ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 31458 15 กุมภาพันธ์ 2567
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 40092.9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำหรับผู้เข้ารับบริการ ณ ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ จำนวน 2 ป้าย 5029 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 36 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 266630 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 3 วัน (ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2567) 10800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คัน ระยะเวลา 2 วัน (ระหว่างวันที่ 27,29 กุมภาพันธ์ 2567) และจำนวน 1 คัน ระยะเวลา 3 วัน (ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2567) 19800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคระบาด ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 7 คน ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567) 126000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
422 ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคระบาด ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 7 คน ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567) 0 126000 19 มีนาคม 2567
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมค่าเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2567 10200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าสอบเทียบเครื่องมือวัดในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง คัดกรองโรค จำนวน 4 รายการ 32850 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นจ-1254 จำนวน 1 รายการ 3638 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 108000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2567 8000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง 9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -