กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบคุลากรเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบคุลากรเพื่อปฏิบัติงานสร้างและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายระหว่างประเทศด้านเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมและงานวิชาการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบคุลากรผู้ช่วยผู้จัดการงานอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบคุลากรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและติดตามประเมินผล จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 4 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ บริษัท COL ราคา 5723 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) บริษัท COL 16020 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ ราคา 13722.75 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 196.74 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (งาน Think Thank แคนทารี่ เชียงใหม่) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (งานวิจัย จ.เชียงใหม่) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง-8370 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง (งานวิจัย จ.เชียงใหม่) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม (งานวิจัย) 4,688.74.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 25 ใบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ร้านกิจเจริญการค้าจำนวน 6รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (notebook) 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 2,578.70.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า 25 ใบ งานOD 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ (กิจกรรมนิเทศติดตามงานแพทย์ประจำบ้าน ณ จ.เชียงใหม่) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (โรงแรมดวงตะวันรีสอร์ท จ.เชียงใหม่) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการญ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการญ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศชนะผู้เสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ นง - 8370 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โรงแรมอมารี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (4,050.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 3 คัน 6-8 มี.ค.62 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มใส่เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1000 แฟ้ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 9 รายการ 20,000.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 8 รายการ 31,892.-บาาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จ.สุโขทัย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน งานวิจัยหมวกกันน็อค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1,048.46.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะจ้างทำสื่อพกพา (จำนวน 1,000 เล่ม) 80,250.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์ งานวิจัยหมวกกันน็อค 5,400.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 8,351 แผ่น จำนวนเงิน 2,500.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างทำสื่อพกพา 80,250.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ( ณ ราชมงคลชมคลื่น 6 - 8 มีนาคม 2562 ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ 0422-7440-001-0593 จำนวนเงิน 4,975.50.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เล่ม จำนวนเงิน 2,000.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง ( ณ ราชมงคลชมคลื่น 6-8 มี.ค.62 ) จำนวนเงิน 15,000.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ( 25 - 27 มีนาคม 2562 ) ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.อยุธยา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง ( ณ โรงแรม ชิโนเฮ้า จ.ภูเก็ต ) 1 - 4 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือวิชาการ เกมโรคระบาด จำนวน 32 เล่ม ราคา18,000.-บาท ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง ( 29 เม.ย. -1 พ.ค.62 ) โรงแรมเซนโทรเปส บีช จ..จ.จันทบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 3 คัน( 29 เม.ย. -1 พ.ค.62 ) โรงแรมเซนโทรเปส บีช จ..จ.จันทบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Scanner 1,144.90 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 2,000.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 3,000-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ( 6 - 8 พ.ค. 2562 ) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า 50 ใบ (2,500.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เล่ม (ราคา 2,500.-บาท) งานวันที่ 13 - 14 มิ.ย.62 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการประชุม จำนวน 10 รายการ 4,900.-บาท (10-12 มิ.ย.62) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ (55,949.98 บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ใช้วันที่ 13-14 มิ.ย.62 จ.อยุธยา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง วันที่ 19-21 มิ.ย.62 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ราคา 4,900.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ราคา 3,103.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (วันที่ 29 มิ.ย. - 4ก.ค.62) จ.เชียงราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ในพื้นที่ จ.เชียงราย จำนวน 3 คัน วงเงิน 5,400.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง (ใช้วันที่ 1 - 3 ก.ค. 62) จ.เชียงราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมพร้อมโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ห้อง วันที่ 1-3 ก.ค.62 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย.pdf 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Roll up 16.606.40 บาท.pdf 0 0 -
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 7-8 ส.ค.62 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปุกรณ์สำนักงานในการประชุม จำนวน 4 รายการ ราคา 2,900.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 26-28 ส.ค.62 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เล่ม วงเงิน 3,320.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ห้อง วันที่ 26-28 ส.ค.62 ณ โรงแรมเทวัญ ดารา บีช กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อถ่ายทอดความรู้แบบตั้งโต๊ะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 425 เล่ม จำนวนเงิน 109,140.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ตารางราคากลาง ทำสื่อ 109,140.-บาท 0 0 -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องภ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 32100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 22,100 บาท 22100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
83 จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ นางสาวพนิดา ทองหนูนุ้ย 15900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
84 จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน นางสาวพรรณวรท ภูเวียง 15900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
85 จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ นายวิทยา หลายชูไทย 9800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
86 จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน นางสาวธัญญรัศม์ ธนะสันต์ 15900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
87 จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาววิภาดา ปองไป 15500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
88 จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน นางสาวช่อผกา นามวงษา 15300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
89 จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ นางฮาซัน ไร่ใหญ่ 15300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
90 จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน นางอารยา พุทธศาสน์ 15500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
91 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือเครืองข่ายต่างประเทศฯ นางสาวแสนสุข เจริญกุล 24400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
92 จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ นางสาวประภาพร ชูเวช 19500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
93 จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายณัฐพร โสมเสมสุวรรณ 18400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
94 จ้างเหมาบริการตำแหน่งผูเชียวชาญในการพัฒนาความรู้ฯ นายวิชัย สติมัย 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
95 จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำบ้าน นายบุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์ 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
96 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ งานภูเก็ต จำนวน 1คัน ระยะเวลา 1วัน เป็นเงิน 1,800 บาท 1800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
97 จ้างทำตรายาง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 1,360.-บาท 1360 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
98 ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,996 บาท 2996 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
99 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จังหวัดน่าน จำนวน 1คัน เป็นเงิน 9,500 บาท 9500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 37,239.97 บาท 37 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
101 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประชุม การบริหารจัดการองค์กร 4.0 ไมด้า จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 3,700.- บาท 3700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
102 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุคคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,483.30 บาท 4483.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
103 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานในการจัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมไมด้า จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 4,900.- บาท 4900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 29,949.97 บาท 29950 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
105 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-8370 นนทบุรี จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 5,778.- บาท 5778 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
106 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 4,258.60 บาท 4258.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2562
107 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงราย เป็นเงิน 18,000.- บาท 18000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
108 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชุมฯ จังหวัดน่าน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 2,000.- บาท 2000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
109 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ เชียงใหม่ เป็นเงิน 1,800.- บาท 1800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
110 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,328.60 บาท 5328.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
111 จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ จำนวน 1รายการ เป็นเงิน 4,494.- บาท 4494 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
112 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานในการจัดประชุมฯในวันที่ 31 ตุลาคม 2562จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 2,000.- บาท 2000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
113 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานในการจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่16-20 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,800.- บาท 4800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
114 ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 43,870 บาท 43870 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
115 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 18,928.30 บาท 18928.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 16,666.11 บาท 16 0 3 เมษายน 2563
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 20,479.99 บาท 20 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
118 ซื้อถังขยะ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,850 บาท 2850 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
119 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 200.- บาท 200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 3,475.- บาท 3475 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
121 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานในการจัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. - 3ก.ค 63 จำนวน 4 รายการ 4700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
122 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 4,900.- บาท 4900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2563
123 จ้างเหมาบริการตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 3 เดือน ตั้ืงแต่วันที่ 1 ก.ค 2563 - 30 ก.ย. 2563 66000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2563
124 จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาาธารณสุข ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย 63 45000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2563
125 จ้างทำหนังสือIntroduction to Traffic Medicine จำนวน 100 เล่ม ราคาเล่มละ 1,444.50 บาท ในวงเงิน 144,450.- บาท 144450 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2563
126 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 39,055.- บาท 39055 0 วิธีกรณีพิเศษ 2 กรกฎาคม 2563
127 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 รับจ้างออกแบบ รวบรวมคอนเทนต์และพิมพ์หนังสือแนะนำหน่วยงาน (IPM Prospectus ๒๐๒๑) จำนวน ๒๘๐ เล่ม เป็นเงิน ๑๗๓,๖๐๐.- บาท 173600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
130 จ้างซ่อมกระป๋องฉีดน้ำกระจกรั่วทำให้เก็บน้ำไม่อยู่และครบกำหนดสลับยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง – 8370 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ ในวงเงิน 3,600.- บาท 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
131 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 คัน เป็นเงิน 36,100 บาท 36 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
132 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ห้อง ระยะเวลา 4 วัน 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
133 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง เพื่อใช้ในโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันในการทำงานเป็นทีมและความผาสุขขององค์กร ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ระยะเวลา ๓ วัน ค่าเช่าวันละ ๒,๒๐๐.-บาท ในวงเงิน ๖,๖๐๐.-บาท 6600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
134 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันในการทำงานเป็นทีมและความผาสุขขององค์กร ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๐ รายการ ในวงเงิน ๓,๐๐๐.- บาท 3000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
135 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 337,906.- บาท 337906 0 2 กันยายน 2563
136 จ้างเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-2282 นนทบุรี เป็นเงิน 3,552.40 บาท 3552.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
137 จ้างซ่อมกระป๋องฉีดน้ำรั่วทำให้เก็บน้ำไม่อยู่และครบกำหนดสลับยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-8370 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 3,600.- บาท 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
138 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 60 เล่ม เป็นเงิน 4,920.- บาท 4920 0 14 สิงหาคม 2563
139 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เช่า จำนวน 5 คัน เป็นเงิน 36,100.- บาท 36100 0 29 กรกฎาคม 2563
140 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 337,906.- บาท 337906 0 1 กันยายน 2563
141 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,075.- บาท 1075 0 25 สิงหาคม 2563
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 3,340.- บาท 3340 0 11 สิงหาคม 2563
143 ซื้อหนังสือวิชาการ จำนวน 289 เล่ม เป็นเงิน 29,714.- บาท 29714 0 8 กันยายน 2563
144 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอาการพร้อมพนักงานขับรถ เช่า จำนวน 3 คัน ณ จังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน 17,100.- บาท 17100 0 26 สิงหาคม 2563
145 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
146 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เช่า จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 3 วัน เป็นเงิน 5,400.- บาท 5400 0 24 สิงหาคม 2563
147 จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 จำนวน 28 เล่ม เป็นเงิน 1,540.- บาท 1540 0 25 สิงหาคม 2563
148 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอาการพร้อมพนักงานขับรถ เช่า ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี จำนวน 8 คัน เป็นเงิน 44,000.- บาท 44000 0 11 สิงหาคม 2563
149 ซื้อหนังสือ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 55,550.- บาท 55550 0 8 กันยายน 2563
150 ซื้อของสมนาคุณสำหรับการศึกษาดูงาน 1480 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
151 จ้างทำตรายาง จำนวน 15 รายการ 1 0 16 พฤศจิกายน 2563
152 ขอเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 5,000.- บาท 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
153 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เช่า จำนวน 2 คัน จังหวัดสงขลา เป็นเงิน 21,600.- บาท 21600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
154 ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,458.80 บาท 9458.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
155 จ้างทำตรายาง จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 1,575.- บาท 1575 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
156 ซื้อของสมนาคุณสำหรับการศึกษาดูงาน จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 1,480.- บาท 1480 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ เป็นเงิน 2,500.- บาท 2500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
158 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ 1 คัน เป็นเงิน 1,800.- บาท 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
159 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ 3 คัน เป็นเงิน 21,600.- บาท 21600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
160 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (เช่า) จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 5,400.- บาท 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
161 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,800.- บาท 180 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ เป็นเงิน 1,000.- บาท 1000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 34,165.10 บาท 34165.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
164 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในการประชุม จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 2,468.- บาท 2468 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
165 ซ่อมกล้องถ่ายรูปดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 0464-6720-005-0001 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,354.- บาท 2354 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 2,000 บาท 2000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
167 จ้างเหมาบริการรถตู้ งานประชุมเพื่อสร้างความผูกพันเป็นทีม จำนวน 4 คัน เป็นเงิน 19,800.- บาท 19800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
168 เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 5,000.- บาท 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
169 จ้างเหมาบริการรถตู้ งานประชุมช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ด่าน พรมแดน จำนวน 2 คัน 21600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
170 จ้างซ่อมเครื่องคอมฯ จำนวน 2 เครื่อง 9458.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 4,432.- บาท 4432 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ เป็นเงิน 870.- บาท 870 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
173 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 5,949.20 บาท 5949.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
174 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2282 นนทบุรี จำนวน 1ลูก เป็นเงิน 2,782.- บาท 2782 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
175 จ้างซ่อมเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย หมายเลขครุภัณฑ์ 0422-5805-001-0246 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,273.30 บาท 1273.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ เป็นเงิน 2,500.- บาท 2500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2564
177 จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม หมายเลขครุภัณฑ์ 0464-4110-002-001 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,996.- บาท 2996 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
178 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอาการพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเงิน 21,600.- บาท 21600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2564
179 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 เป็นเงิน 3,660.- บาท 3660 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
180 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 13,696.-บาท 13696 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
181 จ้างซ่อมหม้อน้ำรถยนต์ นง 8370 จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 6,655.40 6655.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
182 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มงานวิจัย เรื่อง “ADVERSE EVENTS FOLLOWING YELLOW FEVER VACCINATION AMONG THAIS” จำนวน 3 เล่ม เป็นเงิน 505.50 บาท 505.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
183 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 0422-7430-001-0013 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,708.- บาท 4703 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564