กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบคุลากรเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบคุลากรเพื่อปฏิบัติงานสร้างและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายระหว่างประเทศด้านเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมและงานวิชาการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบคุลากรผู้ช่วยผู้จัดการงานอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบคุลากรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและติดตามประเมินผล จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 4 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ บริษัท COL ราคา 5723 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) บริษัท COL 16020 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ ราคา 13722.75 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 196.74 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (งาน Think Thank แคนทารี่ เชียงใหม่) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (งานวิจัย จ.เชียงใหม่) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง-8370 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง (งานวิจัย จ.เชียงใหม่) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม (งานวิจัย) 4,688.74.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 25 ใบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ร้านกิจเจริญการค้าจำนวน 6รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (notebook) 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 2,578.70.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า 25 ใบ งานOD 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ (กิจกรรมนิเทศติดตามงานแพทย์ประจำบ้าน ณ จ.เชียงใหม่) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (โรงแรมดวงตะวันรีสอร์ท จ.เชียงใหม่) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการญ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการญ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศชนะผู้เสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ นง - 8370 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โรงแรมอมารี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (4,050.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 3 คัน 6-8 มี.ค.62 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มใส่เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1000 แฟ้ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 9 รายการ 20,000.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 8 รายการ 31,892.-บาาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จ.สุโขทัย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน งานวิจัยหมวกกันน็อค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1,048.46.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะจ้างทำสื่อพกพา (จำนวน 1,000 เล่ม) 80,250.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์ งานวิจัยหมวกกันน็อค 5,400.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 8,351 แผ่น จำนวนเงิน 2,500.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างทำสื่อพกพา 80,250.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ( ณ ราชมงคลชมคลื่น 6 - 8 มีนาคม 2562 ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ 0422-7440-001-0593 จำนวนเงิน 4,975.50.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เล่ม จำนวนเงิน 2,000.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง ( ณ ราชมงคลชมคลื่น 6-8 มี.ค.62 ) จำนวนเงิน 15,000.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ( 25 - 27 มีนาคม 2562 ) ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.อยุธยา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง ( ณ โรงแรม ชิโนเฮ้า จ.ภูเก็ต ) 1 - 4 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือวิชาการ เกมโรคระบาด จำนวน 32 เล่ม ราคา18,000.-บาท ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง ( 29 เม.ย. -1 พ.ค.62 ) โรงแรมเซนโทรเปส บีช จ..จ.จันทบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 3 คัน( 29 เม.ย. -1 พ.ค.62 ) โรงแรมเซนโทรเปส บีช จ..จ.จันทบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Scanner 1,144.90 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 2,000.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 3,000-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ( 6 - 8 พ.ค. 2562 ) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า 50 ใบ (2,500.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เล่ม (ราคา 2,500.-บาท) งานวันที่ 13 - 14 มิ.ย.62 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการประชุม จำนวน 10 รายการ 4,900.-บาท (10-12 มิ.ย.62) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ (55,949.98 บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ใช้วันที่ 13-14 มิ.ย.62 จ.อยุธยา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง วันที่ 19-21 มิ.ย.62 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ราคา 4,900.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ราคา 3,103.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (วันที่ 29 มิ.ย. - 4ก.ค.62) จ.เชียงราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ในพื้นที่ จ.เชียงราย จำนวน 3 คัน วงเงิน 5,400.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง (ใช้วันที่ 1 - 3 ก.ค. 62) จ.เชียงราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมพร้อมโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ห้อง วันที่ 1-3 ก.ค.62 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย.pdf 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Roll up 16.606.40 บาท.pdf 0 0 -
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 7-8 ส.ค.62 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปุกรณ์สำนักงานในการประชุม จำนวน 4 รายการ ราคา 2,900.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 26-28 ส.ค.62 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เล่ม วงเงิน 3,320.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ห้อง วันที่ 26-28 ส.ค.62 ณ โรงแรมเทวัญ ดารา บีช กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อถ่ายทอดความรู้แบบตั้งโต๊ะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 425 เล่ม จำนวนเงิน 109,140.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ตารางราคากลาง ทำสื่อ 109,140.-บาท 0 0 -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องภ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 32100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 22,100 บาท 22100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
83 จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ นางสาวพนิดา ทองหนูนุ้ย 15900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
84 จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน นางสาวพรรณวรท ภูเวียง 15900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
85 จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ นายวิทยา หลายชูไทย 9800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
86 จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน นางสาวธัญญรัศม์ ธนะสันต์ 15900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
87 จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาววิภาดา ปองไป 15500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
88 จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน นางสาวช่อผกา นามวงษา 15300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
89 จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ นางฮาซัน ไร่ใหญ่ 15300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
90 จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน นางอารยา พุทธศาสน์ 15500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
91 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือเครืองข่ายต่างประเทศฯ นางสาวแสนสุข เจริญกุล 24400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
92 จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ นางสาวประภาพร ชูเวช 19500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
93 จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายณัฐพร โสมเสมสุวรรณ 18400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
94 จ้างเหมาบริการตำแหน่งผูเชียวชาญในการพัฒนาความรู้ฯ นายวิชัย สติมัย 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
95 จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำบ้าน นายบุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์ 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
96 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ งานภูเก็ต จำนวน 1คัน ระยะเวลา 1วัน เป็นเงิน 1,800 บาท 1800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
97 จ้างทำตรายาง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 1,360.-บาท 1360 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
98 ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,996 บาท 2996 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
99 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จังหวัดน่าน จำนวน 1คัน เป็นเงิน 9,500 บาท 9500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 37,239.97 บาท 37 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
101 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประชุม การบริหารจัดการองค์กร 4.0 ไมด้า จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 3,700.- บาท 3700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
102 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุคคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,483.30 บาท 4483.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
103 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานในการจัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมไมด้า จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 4,900.- บาท 4900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 29,949.97 บาท 29950 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
105 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-8370 นนทบุรี จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 5,778.- บาท 5778 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
106 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 4,258.60 บาท 4258.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2562
107 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงราย เป็นเงิน 18,000.- บาท 18000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
108 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชุมฯ จังหวัดน่าน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 2,000.- บาท 2000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
109 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ เชียงใหม่ เป็นเงิน 1,800.- บาท 1800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
110 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,328.60 บาท 5328.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
111 จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ จำนวน 1รายการ เป็นเงิน 4,494.- บาท 4494 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
112 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานในการจัดประชุมฯในวันที่ 31 ตุลาคม 2562จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 2,000.- บาท 2000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
113 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานในการจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่16-20 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,800.- บาท 4800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
114 ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 43,870 บาท 43870 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
115 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 18,928.30 บาท 18928.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 16,666.11 บาท 16 0 3 เมษายน 2563
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 20,479.99 บาท 20 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
118 ซื้อถังขยะ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,850 บาท 2850 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
119 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 200.- บาท 200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 3,475.- บาท 3475 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
121 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานในการจัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. - 3ก.ค 63 จำนวน 4 รายการ 4700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
122 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 4,900.- บาท 4900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2563
123 จ้างเหมาบริการตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 3 เดือน ตั้ืงแต่วันที่ 1 ก.ค 2563 - 30 ก.ย. 2563 66000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2563
124 จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาาธารณสุข ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย 63 45000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2563
125 จ้างทำหนังสือIntroduction to Traffic Medicine จำนวน 100 เล่ม ราคาเล่มละ 1,444.50 บาท ในวงเงิน 144,450.- บาท 144450 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2563
126 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 39,055.- บาท 39055 0 วิธีกรณีพิเศษ 2 กรกฎาคม 2563
127 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 รับจ้างออกแบบ รวบรวมคอนเทนต์และพิมพ์หนังสือแนะนำหน่วยงาน (IPM Prospectus ๒๐๒๑) จำนวน ๒๘๐ เล่ม เป็นเงิน ๑๗๓,๖๐๐.- บาท 173600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
130 จ้างซ่อมกระป๋องฉีดน้ำกระจกรั่วทำให้เก็บน้ำไม่อยู่และครบกำหนดสลับยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง – 8370 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ ในวงเงิน 3,600.- บาท 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
131 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 คัน เป็นเงิน 36,100 บาท 36 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
132 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ห้อง ระยะเวลา 4 วัน 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
133 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง เพื่อใช้ในโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันในการทำงานเป็นทีมและความผาสุขขององค์กร ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ระยะเวลา ๓ วัน ค่าเช่าวันละ ๒,๒๐๐.-บาท ในวงเงิน ๖,๖๐๐.-บาท 6600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
134 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันในการทำงานเป็นทีมและความผาสุขขององค์กร ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๐ รายการ ในวงเงิน ๓,๐๐๐.- บาท 3000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
135 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 337,906.- บาท 337906 0 2 กันยายน 2563
136 จ้างเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-2282 นนทบุรี เป็นเงิน 3,552.40 บาท 3552.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
137 จ้างซ่อมกระป๋องฉีดน้ำรั่วทำให้เก็บน้ำไม่อยู่และครบกำหนดสลับยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-8370 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 3,600.- บาท 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
138 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 60 เล่ม เป็นเงิน 4,920.- บาท 4920 0 14 สิงหาคม 2563
139 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เช่า จำนวน 5 คัน เป็นเงิน 36,100.- บาท 36100 0 29 กรกฎาคม 2563
140 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 337,906.- บาท 337906 0 1 กันยายน 2563
141 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,075.- บาท 1075 0 25 สิงหาคม 2563
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 3,340.- บาท 3340 0 11 สิงหาคม 2563
143 ซื้อหนังสือวิชาการ จำนวน 289 เล่ม เป็นเงิน 29,714.- บาท 29714 0 8 กันยายน 2563
144 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอาการพร้อมพนักงานขับรถ เช่า จำนวน 3 คัน ณ จังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน 17,100.- บาท 17100 0 26 สิงหาคม 2563
145 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
146 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เช่า จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 3 วัน เป็นเงิน 5,400.- บาท 5400 0 24 สิงหาคม 2563
147 จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 จำนวน 28 เล่ม เป็นเงิน 1,540.- บาท 1540 0 25 สิงหาคม 2563
148 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอาการพร้อมพนักงานขับรถ เช่า ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี จำนวน 8 คัน เป็นเงิน 44,000.- บาท 44000 0 11 สิงหาคม 2563
149 ซื้อหนังสือ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 55,550.- บาท 55550 0 8 กันยายน 2563
150 ซื้อของสมนาคุณสำหรับการศึกษาดูงาน 1480 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
151 จ้างทำตรายาง จำนวน 15 รายการ 1 0 16 พฤศจิกายน 2563
152 ขอเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 5,000.- บาท 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
153 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เช่า จำนวน 2 คัน จังหวัดสงขลา เป็นเงิน 21,600.- บาท 21600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
154 ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,458.80 บาท 9458.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
155 จ้างทำตรายาง จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 1,575.- บาท 1575 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
156 ซื้อของสมนาคุณสำหรับการศึกษาดูงาน จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 1,480.- บาท 1480 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ เป็นเงิน 2,500.- บาท 2500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
158 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ 1 คัน เป็นเงิน 1,800.- บาท 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
159 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ 3 คัน เป็นเงิน 21,600.- บาท 21600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
160 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (เช่า) จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 5,400.- บาท 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
161 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,800.- บาท 180 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ เป็นเงิน 1,000.- บาท 1000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 34,165.10 บาท 34165.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
164 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในการประชุม จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 2,468.- บาท 2468 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
165 ซ่อมกล้องถ่ายรูปดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 0464-6720-005-0001 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,354.- บาท 2354 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 2,000 บาท 2000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
167 จ้างเหมาบริการรถตู้ งานประชุมเพื่อสร้างความผูกพันเป็นทีม จำนวน 4 คัน เป็นเงิน 19,800.- บาท 19800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
168 เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 5,000.- บาท 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
169 จ้างเหมาบริการรถตู้ งานประชุมช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ด่าน พรมแดน จำนวน 2 คัน 21600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
170 จ้างซ่อมเครื่องคอมฯ จำนวน 2 เครื่อง 9458.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 4,432.- บาท 4432 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ เป็นเงิน 870.- บาท 870 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
173 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 5,949.20 บาท 5949.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
174 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2282 นนทบุรี จำนวน 1ลูก เป็นเงิน 2,782.- บาท 2782 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
175 จ้างซ่อมเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย หมายเลขครุภัณฑ์ 0422-5805-001-0246 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,273.30 บาท 1273.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ เป็นเงิน 2,500.- บาท 2500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2564
177 จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม หมายเลขครุภัณฑ์ 0464-4110-002-001 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,996.- บาท 2996 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
178 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอาการพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเงิน 21,600.- บาท 21600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2564
179 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 เป็นเงิน 3,660.- บาท 3660 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
180 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 13,696.-บาท 13696 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
181 จ้างซ่อมหม้อน้ำรถยนต์ นง 8370 จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 6,655.40 6655.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
182 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มงานวิจัย เรื่อง “ADVERSE EVENTS FOLLOWING YELLOW FEVER VACCINATION AMONG THAIS” จำนวน 3 เล่ม เป็นเงิน 505.50 บาท 505.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
183 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 0422-7430-001-0013 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,708.- บาท 4703 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
184 ซื้อหนังสือวิชาการ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 5,793.- บาท 5793 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564
185 จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 74,032.26 บาท 74032.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
186 จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 74,032.26 บาท 74032.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
187 จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดสื่่ออินโฟกราฟิก เรื่อง โรคที่สัมพันธ์กับความร้อน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 53,500.- บาท 53500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2564
188 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวและแขนงเวชศาสตร์การจราจร จำนวน 200 ใบ เป็นเงิน 5,350.- บาท 5350 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2564
189 จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวและเวชศาสตร์การจราจร ๑ รายการ เป็นเงิน 214,000.- บาท 214000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิถุนายน 2564
190 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ-2282 นนทบุรี เป็นเงิน 12,800.- บาท 12800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2564
191 จ้างผลิตสื่อวีดีโอแอนิเมชั่น 2 มิติ คลิปวีดีโอออนไลน์สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 11 คลิปวีดีโอ เป็นเงิน 40,000.- บาท 40000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 17,334.- บาท 17334 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2564
193 จ้างเหมาบริการตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 66,000.- บาท 66000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิถุนายน 2564
194 จ้างถ่ายเอกสารประชุมประกอบการประชุม จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 600.- บาท 600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2564
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 4,500.- บาท 4500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
196 จ้างติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 17,013.- บาท 17013 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2564
197 ซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 64,000.- บาท 64000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2564
198 จ้างผลิตคลิป Video animation แนะนำหลักสูตรเวชศาสตร์ระยะสั้น จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 94,000.- บาท 94000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2564
199 จ้างจัดทำหนังสือแนะนำหน่วยงาน IPM Prospectus 2022-2023 จำนวน 200 เล่ม เป็นเงิน 136,400.- บาท 136400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2564
200 จ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ระยะสั้น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต e-learning จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 495,000.- บาท 495000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2564
201 ซื้อโปรเจคเตอร์แบบแขวนเพดาน และจอภาพ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 67,945.- บาท 67945 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2564
202 ซื้อชุดเครื่องห้องประชุม จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 158,146.-บาท 158146 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2564
203 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 16,371.- บาท 16371 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2564
204 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 0422-7440-009-0694 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,210.- บาท 3210 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2564
205 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ เป็นเงิน 169,167.- บาท 169167 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2564
206 จ้างจัดพิธีลงนามข้อตกลงร่วมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และกรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 350,000.- บาท 350000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2564
207 จ้างผลิตสื่อ Video animation เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและท่องเที่ยว และเรื่องการเลือกหมวกกันน็อคเพื่อลดอุบัติเหตุ จำนวน 2 คลิป เป็นเงิน 133,750.- บาท 133750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2564
208 ซื้อหนังสือ 41 รายการ เป็นเงิน 172,126.- บาท 172 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2564
209 จ้างผลิตสื่อแนำนำหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 69,978.81 69978.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2564
210 จ้างผลิตสื่อวีดีโอแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องแนะนำหลักสูตรการอบรมนักเดินทางสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 140,000.- บาท 140000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2564
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ เป็นเงิน 20,862.- บาท 20862 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2564
212 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวและแขนงเวชศาสตร์การจราจร จำนวน 300 ใบ เป็นเงิน 9,165.- บาทาท 9165 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2564
213 จ้างผลิตสื่อตั้งโต๊ะและสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร และแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 45,000.- บาท 45000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2564
214 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวและแขนงเวชศาสตร์การจราจร จำนวน 300 ใบ เป็นเงิน 9,165.- บาท 9165 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2564
215 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 64,200.- บาท 64200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2564
216 ซื้อหนังสือ จำนวน 1 เล่ม 4122 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2564
217 จ้างผลิตคลิปประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมฯ แขนงอาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน 80785 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2564
218 จ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์แยกเสียงภายในห้องประชุม ชั้น 1 และ ชั้น 2 11 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2564
219 จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2564
220 จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 183600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ตุลาคม 2564
221 จ้างเปลี่ยนถ่่ายน้ำมันเครื่อง นจ-2282 2600.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2564
222 จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
223 จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนายแพทย์ 132000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2564
224 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง 64200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2564
225 จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 202800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ตุลาคม 2564
226 จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 158000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2564
227 จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 189600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2564
228 จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 202800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ตุลาคม 2564
229 จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 195600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ตุลาคม 2564
230 เช่าห้องประชุม จำนวน 2 วัน 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565
231 จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 133548 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2564
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำงานขององค์กร ให้มีประสิทธภาพ 2440 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565
233 จ้างติดตั้งระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ท ชั้น 1 อาคาร 1 สถาบันบำราศนราดูร 90907.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2565
234 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ระยะสั้น จำนวน 300 แผ่น 7062 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2564
235 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 4 คัน 19000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2565
236 เช่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ สำหรับเก็บข้อมูลชีวมาตรด้วยม่านตา 480000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2565
237 ซื้อกล้องสแกนม่านตา รุ่น BMT-20 จำนวน 6 เครื่อง 210000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2565
238 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน 950 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2565
239 จ้างเหมาบริการรถตู้ (ชลบุรี 19,000บาท) 19 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2565
240 จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ 60 0 20 มกราคม 2565
241 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2565
242 จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 62700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564
243 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 6000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2565
244 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 1800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2565
245 เช่าห้องประชุม จำนวน 2 วัน 4800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2565
246 จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนายแพทย์ 22000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2565
247 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน 17100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2565
248 จ้างเหมาจัดทำสื่อการดูแลตนเองของแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เพื่อใช้สำหรับการดำเนินโครงการวิจัยฯ จำนวน ๔ รายการ 202 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2565
249 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 29960 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2565
250 จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 55161.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2565
251 จ้างเหมาบริการดูแลและปรับปรุงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ด้านการดูแลสุขภาพในสภาพอากาศร้อน 44999.9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2565
252 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 3263 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2565
253 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน 14400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2565
254 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
255 ซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ต 0 0 -
256 ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 0 0 -
257 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และเครื่องพิมพ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
259 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 4200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2565
260 ซื้อหนังสือ จำนวน 2 เล่ม 5868 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2565
261 ซื้อวัสดุสำนักงา จำนวน 9 รายการ 4200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2565
262 จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนายแพทย์ 88000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2565
263 จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนายแพทย์ 88000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2565
264 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2282 นนทุบรี 16 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2565
265 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 18-21 กรกฏกาคม 2565 จำนวน 9,200 บาท 9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2565
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 5275 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2565
267 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 จำนวน 5,400 บาท จ.หนองคายและอุดรธานี (เงินTUC) 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2565
268 ขอเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง ระยะเวลา 3 วัน 9000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2565
269 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 13,765 บาท 13765 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2565
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2565
271 ซื้อของสมนาคุณ จำนวน 1 ชิ้น 1500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
272 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค. 2565 12600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2565
273 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2565
274 จ้างเหมาบริการ (นส.กมลลักษณ์) 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2565
275 จ้างเหมาบริการ (น.ส.ชญานิศ วิชัยเจิดจันทร์) วงเงิน 95,483.87 บาท 95 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2565
276 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนานวัตกรรมและมาตรการด้านการป้องกันและควบคุมโรค 3155 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2565
277 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย. 2565 11400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2565
278 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ 8 - 10 ก.ย. 2565 6000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2565
279 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ระยะสั้น 375 แผ่น 8830 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2565
280 จ้างเหมาจัดทำป้ายความรู้หรือป้ายประกาศสำหรับ COVID-19 300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2565
281 จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (นางสาวฑิญาดา วงศ์วิหค) 186,000.- บาท 186000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2565
282 จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (น.ส. พรรทวรท ภูเวียง) 216,000.- บาท 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2565
283 จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (น.ส ฐิตานันท์ นามวงษา) 216,000.- บาท 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2565
284 จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (นายกฤษฏ์ธรณ์ คาดสนิท) 204,000.- บาท 204000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2565
285 จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนายแพทย์ (นายวิชล ลิ้มพัฒนาชาติ) 110,000.- บาท 110000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2565
286 จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (น.ส.พัณณิตา ครุฑนาค) 49,500.- บาท 49500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2565
287 จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (น.ส.พนิดา ทองหนูนุ้ย) 216,000.- บาท 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2565
288 จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (น.ส. กมลลักษณ์ วุฒิสันติโชค) 216,000.- บาท 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2565
289 จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (นายธีระยุทธ โก๊ะแอ) 156,000.- บาท 156000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2565
290 จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (น.ส. ภาวลี หินสูงเนิน) 204,709.68 บาท 204 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2565
291 ขออนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 64 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2565
292 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2565
293 จ้างเหมาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเครือข่ายเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ณ โรงแรมไมด้า นนทบุรี ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2565 วงเงิน 430,000.- บาท 430000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2565
294 จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (นายกิตติพัฒน์ ทองสุข) 170,500.- บาท 170500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2565
295 จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ 2996 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2565
296 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชัชลินา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
297 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องชัชลินา 1,308,900.- บาท 0 0 E-bidding -
298 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ 88 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤศจิกายน 2565
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประชุมชัชลินา อาคาร 1 สถาบันบำราศนราดูร 1308900 0 E-bidding -
300 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ห้อง ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 3300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2565
301 จ้างทำตรายาง 14 รายการ วงเงิน 1,700.- บาท 1700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2565
302 จ้างทำตรายาง 6 รายการ วงเงิน 655.- บาท 655 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2565
303 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชัชลินา อาคาร 1 สถาบันบำราศนราดูร 954600 0 E-bidding -
304 จ้างจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดบ้านวิชาการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2565 415000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2565
305 จ้างตรวจ แก้ไข เรียบเรียง และรวบรวมข้อมูลหนังสือ ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 240 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2565
306 จ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 495000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2565
307 ซื้ออุปกรณ์การพทย์ จำนวน 4 รายการ 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2565
308 เช่าระบบการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑ งาน 490000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2565
309 จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 160839 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2565
310 ซื้อหนังสือ จำนวน 1 เล่ม 3710.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2565
311 เช่าห้องประชุม จำนวน 1 วัน 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2565
312 ขออนุมัติซื้อหนังสือ จำนวน 1 รายการ 8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2566
313 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ในวงเงิน 12,401.30 บาท 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2566
314 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2566
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ 30828 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2566
316 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างงานรื้อและเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 สถาบันบำราศนราดูร 811,000.- บาท 0 0 ประกวดราคา -
317 ซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ดำเนินโครงการวิจัย จำนวน 4 รายการ วงเงิน 4,000.- บาท 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2566
318 ประกาศผู้ชนะ ซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ดำเนินโครงการวิจัย จำนวน 4 รายการ วงเงิน 4,000.- บาท 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2566
319 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 28 ก.พ. ถึง 3 มี.ค.66 จังหวัดสระแก้ว 21 0 22 กุมภาพันธ์ 2566
320 ตารางราคากลางจ้างงานรื้อและเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 สถาบันบำราศนราดูร 564,600.- 0 564 E-bidding -
321 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคางานจ้างรื้อและเปลี่ยนหลังคาอาคาร ๑ สถาบันบำราศนราดูร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
322 ซื้อวัสดุสำนักงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 จำนวน 13 รายการ 3100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2566
323 เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 วงเงิน 22,800.- บาท 22800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2566
324 เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้องในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 วงเงิน 15,000.- บาท 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2566
325 เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 วงเงิน 5,700.- บาท (เพิ่มเติม) 5700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2566
326 เอกสารประกวดราคา จ้างรื้อและเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 สถาบันบำราศนราดูร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 811000 0 E-bidding -
327 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงานในการอบรมฯ 27-29 มี.ค. 2566 จำนวน 10 รายการ วงเงิน 1,500.- บาท 1500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2566
328 ประกาศผู้ชนะ เช่าห้องประชุมพร้อมโปรเจคเตอร์ 1 ห้อง ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2566 วงเงิน 10,500.- บาท 10500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2566
329 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2566 ณ จ.อยุธยา วงเงิน 11,400.- บาท 11400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2566
330 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 ณ จ.สงขลา วงเงิน 27,000.- บาท 27000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2566
331 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ (นายมนัส อัศวภูมิ) 17100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2566
332 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างรื้อและเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 สถาบันบำราศนราดูร 811000 0 E-bidding -
333 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ดำเนินโครงการวิจัย จำนวน 10 รายการ วงเงิน 4,000.- บาท 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2566
334 ประกาศผู้ชนะ ซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ดำเนินโครงการวิจัย จำนวน 4 รายการ วงเงิน 4,000.- บาท 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2566
335 ประกาศผู้ชนะ เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 คัน วงเงิน 14,400.- บาท 14400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2566
336 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมงานฯ 18 พ.ค. 2566 จำนวน 15 รายการ วงเงิน 3,530.- บาท 3530 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2566
337 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ งานอบรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1-2 มิ.ย. 2566 3830 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2566
338 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ดำเนินโครงการวิจัย 11 รายการ 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2566
339 ประกาศผู้ชนะ ซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ดำเนินโครงการวิจัย จำนวน 9 รายการ 8000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2566
340 ประกาศผู้ชนะ ซื้อหนังสือ 4 รายการ จำนวน 10 เล่ม 16643 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2566
341 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำวิจัย ระหว่างวันที่ 6-9 มิ.ย. 2566 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน 2566
342 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2566
343 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดงานประชุมฯ 26-27 มิถุนายน 2566 จำนวน 9 รายการ 4257 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2566
344 ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสารสำหรับจัดงานประชุมฯ 26-27 มิถุนายน 2566 2500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2566
345 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านการประกันคุณภาพฯ จำนวน 1 ราย 52838.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2566
346 ประกาศผู้ชนะ เช่าห้องประชุมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมลาโค่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2566
347 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2566 22800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2566
348 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดงานประชุมฯ 4-6 กรกฎาคม 2566 จำนวน 15 รายการ 3499.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2566
349 ประกาศผู้ชนะ เช่าห้องประชุมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมโอ๊ควู้ด สวีท ติวานนท์ จ.นนทบุรี 22500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2566
350 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดงานอบรมฯ 10-21 กรกฎาคม 2566 จำนวน 16 รายการ 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2566
351 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2566 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ โฮเต็ลอพาร์ตเมนท์ จ.พระนครศรีอยุธยา 22800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2566
352 ขออนุมัติซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 10600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2566
353 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดงานประชุมฯ 17-19 กรกฎาคม 2566 จำนวน 14 รายการ 3255 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2566
354 ประกาศผู้ชนะ เช่าห้องประชุมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2566 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ โฮเต็ลอพาร์ตเมนท์ จ.พระนครศรีอยุธยา 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2566
355 ประกาศผู้ชนะ ซื้อหนังสือ 10 รายการ จำนวน 10 เล่ม 25000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2566
356 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านการประกันคุณภาพฯ จำนวน 1 ราย 34838.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กรกฎาคม 2566
357 จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ 2996 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2566
358 จ้างออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 1995000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
359 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมจุ๊บเลส จำนวน 4 เส้น (หมายเลขทะเบียน นง -8370) 12200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2566
360 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ 500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2566
361 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 101 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2566
362 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดงานอบรมฯ 23-25 สิงหาคม 2566 จำนวน 17 รายการ 3500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2566
363 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดงานประชุมฯ 28-31 สิงหาคม 2566 จำนวน 9 รายการ 2770 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2566
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ 85544 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2566
365 ประกาศผู้ชนะ เช่าห้องประชุมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 2566 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2566
366 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์รถยนต์ นง 8370 นนทบุรี 28141 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2566
367 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 29960 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2566
368 ประกาศผู้ชนะ เช่าห้องประชุมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2566 ณ โรงแรมโอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2566
369 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2566 ณ โรงแรมโอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 19000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2566
370 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2566 ณ โรงแรมโอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4430 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2566
371 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมฯ จำนวน 1 เครื่อง 4996.9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2566
372 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 3156.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2566
373 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 3156.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2566
374 จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเมินทักษะเสริมสร้างภาวะผู้นำ 6220 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2566
375 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 228960 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2566
376 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 228960 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2566
377 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำตรายาง 5 อัน 750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566
378 ซื้อน้ำมันรถราชการ (เช่า) หมายเลขทะเบียน 9 กส - 7552 กทม. 960 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
379 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 1 ราย 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2566
380 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 1 ราย 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2566
381 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 1 ราย 209400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2566
382 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ราย 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2566
383 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย 198000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2566
384 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านการประกันคุณภาพฯ จำนวน 1 ราย 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2566
385 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านการประกันคุณภาพฯ จำนวน 1 ราย 216000 0 17 ตุลาคม 2566
386 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย 162000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2566
387 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ราย 32000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2566
388 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ราย (พ.ย. 66 - ก.ย. 67) 165000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2566
389 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดสระแก้ว 10800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2566
390 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566
391 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านการประกันคุณภาพฯ จำนวน 1 ราย 163968 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2566
392 ประกาศผู้ชนะ ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบจัดการเรียนรู้ Learning Management System แบบ SaaS จำนวน 200 สิทธิ์ และสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 A3 for faculty จำนวน 10 สิทธิ์ ระยะเวลา 1 ปี 390000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2566
393 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ ระหว่าง 24-26 ม.ค. 2567 ณ นครราชสีมา 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2567
394 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ ระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค. 2567 ณ นครปฐม 7200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2567
395 ประกาศผู้ชนะ เช่าห้องประชุมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค. 2567 ณ นครปฐม 7850 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2567
396 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 1 ราย 120000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2567
397 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 1 ราย 128000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2567
398 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับงานประชุมฯ PMQA 4.0 ในวันที่ 19-20 ก.พ. 2567 จำนวน 14 รายการ 2480 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2567
399 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวงเงิน 3,600 บาท 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2567
400 ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2567
401 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2567
402 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดประชุม ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2567 7600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2567
403 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการจัดประชุม ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2567 1999 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2567
404 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำตรายาง 21 รายการ 2680 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2567
405 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล) จำนวน 1 ราย 126000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 กุมภาพันธ์ 2567
406 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 3180 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2567
407 ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง 120000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2567
408 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2567
409 ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสารใช้ในงานโครงการ “จัดทำระบบเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ภาคใต้” จำนวน 23,780 แผ่น 10701 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2567
410 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 120000 9 พฤษภาคม 2567
411 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ ใช้ในการเดินทางลงพื้นที่โครงการ “จัดทำระบบเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ภาคใต้” ณ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 28 - 31 พ.ค. 2567 จำนวน 2 คัน 14400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2567
412 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถใช้ในการลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ “จัดทำระบบเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ภาคใต้” ณ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 14400 24 พฤษภาคม 2567