กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบคุลากรเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบคุลากรเพื่อปฏิบัติงานสร้างและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายระหว่างประเทศด้านเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมและงานวิชาการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบคุลากรผู้ช่วยผู้จัดการงานอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบคุลากรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและติดตามประเมินผล จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 4 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ บริษัท COL ราคา 5723 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) บริษัท COL 16020 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ ราคา 13722.75 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 196.74 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (งาน Think Thank แคนทารี่ เชียงใหม่) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (งานวิจัย จ.เชียงใหม่) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง-8370 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง (งานวิจัย จ.เชียงใหม่) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม (งานวิจัย) 4,688.74.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 25 ใบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ร้านกิจเจริญการค้าจำนวน 6รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (notebook) 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 2,578.70.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า 25 ใบ งานOD 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ (กิจกรรมนิเทศติดตามงานแพทย์ประจำบ้าน ณ จ.เชียงใหม่) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (โรงแรมดวงตะวันรีสอร์ท จ.เชียงใหม่) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการญ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการญ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศชนะผู้เสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ นง - 8370 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โรงแรมอมารี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (4,050.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 3 คัน 6-8 มี.ค.62 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มใส่เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1000 แฟ้ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 9 รายการ 20,000.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 8 รายการ 31,892.-บาาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จ.สุโขทัย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน งานวิจัยหมวกกันน็อค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1,048.46.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะจ้างทำสื่อพกพา (จำนวน 1,000 เล่ม) 80,250.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์ งานวิจัยหมวกกันน็อค 5,400.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 8,351 แผ่น จำนวนเงิน 2,500.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างทำสื่อพกพา 80,250.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ( ณ ราชมงคลชมคลื่น 6 - 8 มีนาคม 2562 ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer หมายเลขครุภัณฑ์ 0422-7440-001-0593 จำนวนเงิน 4,975.50.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เล่ม จำนวนเงิน 2,000.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง ( ณ ราชมงคลชมคลื่น 6-8 มี.ค.62 ) จำนวนเงิน 15,000.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ( 25 - 27 มีนาคม 2562 ) ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.อยุธยา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง ( ณ โรงแรม ชิโนเฮ้า จ.ภูเก็ต ) 1 - 4 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือวิชาการ เกมโรคระบาด จำนวน 32 เล่ม ราคา18,000.-บาท ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง ( 29 เม.ย. -1 พ.ค.62 ) โรงแรมเซนโทรเปส บีช จ..จ.จันทบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน 3 คัน( 29 เม.ย. -1 พ.ค.62 ) โรงแรมเซนโทรเปส บีช จ..จ.จันทบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Scanner 1,144.90 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 2,000.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 3,000-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ( 6 - 8 พ.ค. 2562 ) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า 50 ใบ (2,500.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เล่ม (ราคา 2,500.-บาท) งานวันที่ 13 - 14 มิ.ย.62 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการประชุม จำนวน 10 รายการ 4,900.-บาท (10-12 มิ.ย.62) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ (55,949.98 บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ใช้วันที่ 13-14 มิ.ย.62 จ.อยุธยา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง วันที่ 19-21 มิ.ย.62 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ราคา 4,900.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ราคา 3,103.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (วันที่ 29 มิ.ย. - 4ก.ค.62) จ.เชียงราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ในพื้นที่ จ.เชียงราย จำนวน 3 คัน วงเงิน 5,400.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง (ใช้วันที่ 1 - 3 ก.ค. 62) จ.เชียงราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมพร้อมโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ห้อง วันที่ 1-3 ก.ค.62 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย.pdf 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Roll up 16.606.40 บาท.pdf 0 0 -
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์ วันที่ 7-8 ส.ค.62 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปุกรณ์สำนักงานในการประชุม จำนวน 4 รายการ ราคา 2,900.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 26-28 ส.ค.62 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เล่ม วงเงิน 3,320.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ห้อง วันที่ 26-28 ส.ค.62 ณ โรงแรมเทวัญ ดารา บีช กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อถ่ายทอดความรู้แบบตั้งโต๊ะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 425 เล่ม จำนวนเงิน 109,140.-บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ตารางราคากลาง ทำสื่อ 109,140.-บาท 0 0 -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องภ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 32100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 22 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
83 จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ นางสาวพนิดา ทองหนูนุ้ย 15900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
84 จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน นางสาวพรรณวรท ภูเวียง 15900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
85 จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ นายวิทยา หลายชูไทย 9800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
86 จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน นางสาวธัญญรัศม์ ธนะสันต์ 15900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
87 จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาววิภาดา ปองไป 15500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
88 จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน นางสาวช่อผกา นามวงษา 15300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
89 จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ นางฮาซัน ไร่ใหญ่ 15300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
90 จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน นางอารยา พุทธศาสน์ 15500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
91 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือเครืองข่ายต่างประเทศฯ นางสาวแสนสุข เจริญกุล 24400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
92 จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ นางสาวประภาพร ชูเวช 19500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
93 จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายณัฐพร โสมเสมสุวรรณ 18400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
94 จ้างเหมาบริการตำแหน่งผูเชียวชาญในการพัฒนาความรู้ฯ นายวิชัย สติมัย 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
95 จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำบ้าน นายบุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์ 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
96 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1คัน ระยะเวลา 1วัน 1800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
97 จ้างทำตรายาง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 1,360.-บาท 1360 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
98 ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
99 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1คัน ระยะเวลา 5 วัน 9500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 37 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562