กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 การจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะเร่งด่วน "ป้องกันควบคุมโรควัณโรคพื้นที่เขตเมือง" ปีงบประมาณ 2562 0 0 -
2 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
3 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปี 2563 0 0 -
4 ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการทำความสะอาดปี 2563 0 0 ประกวดราคา -
5 ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัยปี 2563 0 0 ประกวดราคา -
6 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปี 2563 0 0 -
7 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 0 0 -
8 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 0 0 -
9 ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัยปี 2563 0 0 ประกวดราคา -
10 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
11 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 E-bidding -
12 ประกาศ สปคม. เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์สำหรับขั้นโลกเหนือ (๔ สายพันธุ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 735000 0 E-bidding -
13 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับขั้วโลกเหนือ (4สายพันธุ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 735000 0 E-bidding -
14 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 E-bidding -
15 ประกาศ สปคม. เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์สำหรับขั้นโลกเหนือ (๔ สายพันธุ์) 0 0 E-bidding -
16 ประกวดราคาซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์สำหรับขั้นโลกเหนือ (๔ สายพันธุ์) 2500000 0 E-bidding -
17 ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 912000 0 E-bidding -
18 ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 0 912000 E-bidding -
19 ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 4550000 0 E-bidding -
20 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตู้แช่แข็ง -80 องศสเซลเซียส พร้อมโปรแกรมจัดเก็บตัวอย่าง จำนวน 2 ตู้ 0 0 E-bidding -
21 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
22 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศ สปคม. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส พร้อมโปรแกรมจัดเก็บตัวอย่าง จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2000000 0 E-bidding -
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเสื้อหน่วยวิเคราะห์ผลเ่วนพิเศษ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสติ๊กเกอร์สูญญากาศติดหน้ารถยนต์ 1048.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซืื้อรถตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี 0 0 E-bidding -
28 เอกสารประกวดราคา ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 1570000 0 E-bidding -
29 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
30 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3498.9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2768.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3813.48 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานทำบัตรรับรองการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 26589.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาเช่าก้องประชุมพร้อมระบบเสียงและระบบนำเสนอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3360 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซืื้อรถตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี 0 0 E-bidding -
37 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 0 0 ประกวดราคา -
38 ราคากลางซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 0 1570000 ประกวดราคา -
39 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 1570000 0 ประกวดราคา -
40 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำความเย็น –๘๐ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ ตู้ 0 0 E-bidding -
41 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำความเย็น -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ 1000000 0 E-bidding -
42 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้้อครุภัณฑ์เครื่องทำความเย็น -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ 0 0 E-bidding -
43 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำความเย็น –๘๐ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ ตู้ 0 0 E-bidding -
44 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้้อครุภัณฑ์เครื่องทำความเย็น -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
45 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้้อครุภัณฑ์เครื่องทำความเย็น -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ ครั้งที่ 2 1000000 0 E-bidding -
46 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 0 0 ประกวดราคา -
47 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ปีงบประมาณ 2565 957600 0 E-bidding -
48 ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ปีงบประมาณ 2565 0 957600 E-bidding -
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 0 0 E-bidding -
51 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
54 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 682600 0 E-bidding -
55 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
56 ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 682600 0 E-bidding -
57 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขต 0 0 E-bidding -
58 จ้างเหมาผลิตหนังสือทิศทาง จุดเน้น และผลการดำเนินงานสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5,100 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ซื้อเครื่องตรวจหาลำดับสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ราคากลางซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 0 4100000 E-bidding -
61 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 41000000 0 E-bidding -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
63 ซื้อสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
64 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0 0 E-bidding -
65 ร่างประกาศและร่างเอกสารประดวกราคาซื้อสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
66 จ้างเหมาออกแบบ และจัดทำสื่อการเรียนการสอนของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 0 0 E-bidding -
67 ยกเลิกประการ ซื้อสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3000000 0 E-bidding -
68 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2566 1200000 0 E-bidding -
69 ร่างประกาศและร่างเอกสารประดวกราคาซื้อสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
70 ซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 2 ชุด 0 0 E-bidding -
71 ซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 2 ชุด 0 0 E-bidding -
72 เอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2994000 0 E-bidding -
73 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างผลิตสื่่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการสาธารณสุข สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 8 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 0 0 E-bidding -
75 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาออกแบบ และผลิตคู่มือตำราสนับสนุนการดำเนินงาน Medical Fitness to Drive ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านเวชศาสตร์การจราจร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
77 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 640000 0 E-bidding -
78 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2000000 0 E-bidding -
80 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จานวน 2 ชุด ครั้งที่ 2 0 1500000 E-bidding -
81 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑืชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 2 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1500000 0 E-bidding -
82 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบ Sleep Lab Test จำนวน 1 ชุด 0 0 E-bidding -
83 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไร้สารเคมี จำนวน 4,000 ลิตร 0 0 E-bidding -
84 ยกเลิกแผนการจัดซื้อสารเคมีในการป้องกันควบคุม 0 0 E-bidding -
85 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2000000 0 วิธีคัดเลือก -
86 เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไร้สารเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3000000 0 E-bidding -
87 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบ Sleep Lab Test จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66089236564) 15000000 0 E-bidding -
88 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการรักษาความสะอาด สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 0 E-bidding -
89 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมประมวลผล และระบบข้อมูลสุขภาพ และสมรรถนะของผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว จำนวน 1 ระบบ 0 0 E-bidding -
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบ Sleep Lab Test จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
91 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมประมวลผล และระบบข้อมูลสุขภาพ และสมรรถนะของผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
93 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยา Real-time PCR for Respiratory and SARS-CoV-2 panel จำนวน 1500 เทส 0 0 E-bidding -
94 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมประมวลผล และระบบข้อมูลสุขภาพ และสมรรถนะของผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
95 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา 6,200 ลิตร 0 0 E-bidding -
96 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา จำนวน 6200 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4000000 0 E-bidding -
97 ซื้อน้ำยา Real-time PCR for Respiratory and SARS-CoV-2 panel จำนวน 1,500 เทส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3000000 0 E-bidding -
98 ประกาศเผยแพร่แผนซื้อสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 0 0 -
99 ประกาศเผยแพร่แผนซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรค (TB) จำนวน 1,000 ตัวอย่าง 0 0 E-bidding -
100 ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการฯ รายการ ชุดน้ำยา QlAstal-Dx Respiratory 2019 nCOV Panel (RP23) สำหรับตรวจโรคไข้หวัดใหญ่ และเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจ 23 สายพันธุ์ จำนวน 1,500 เทสต์ 0 0 E-bidding -
101 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 7 รายการ 0 0 E-bidding -
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา จำนวน 6,200 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
103 ร่างประกวดราคา ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรค (TB) จำนวน 1,000 ตัวอย่าง 1105000 0 E-bidding -
104 ประกาศเผยแพร่แผนซื้อน้ำยา Realtime PCR for Respiratory pathogen จำนวน 750 ตัวอย่าง 0 0 E-bidding -
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
106 ซื้อน้ำยา Realtime PCR for Respiratory pathogens จำนวน 750 ตัวอย่าง 1500000 0 -
107 ประกาศเผยแพร่แผนซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจโรคไข้หวัดใหญ่ และเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจ 23 สายพันธุ์ จำนวน 4,002 เทส 0 0 -
108 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรค (TB) จำนวน 1,000 ตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็เกทริอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
109 ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำยา Realtime PCR for Respiratory pathogens จำนวน 750 ตัวอย่าง 0 0 E-bidding -
110 ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจโรคไข้หวัดใหญ่ และเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจ 23 สายพันธุ์ จำนวน 4,002 เทส 0 0 E-bidding -
111 ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรค (TB) จำนวน ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง ครั้งที่ ๒ 0 0 E-bidding -