กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 การจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะเร่งด่วน "ป้องกันควบคุมโรควัณโรคพื้นที่เขตเมือง" ปีงบประมาณ 2562 0 0 -
2 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
3 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปี 2563 0 0 -
4 ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการทำความสะอาดปี 2563 0 0 ประกวดราคา -
5 ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัยปี 2563 0 0 ประกวดราคา -
6 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปี 2563 0 0 -
7 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 0 0 -
8 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 0 0 -
9 ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัยปี 2563 0 0 ประกวดราคา -
10 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
11 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 E-bidding -
12 ประกาศ สปคม. เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์สำหรับขั้นโลกเหนือ (๔ สายพันธุ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 735000 0 E-bidding -
13 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับขั้วโลกเหนือ (4สายพันธุ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 735000 0 E-bidding -
14 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 E-bidding -
15 ประกาศ สปคม. เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์สำหรับขั้นโลกเหนือ (๔ สายพันธุ์) 0 0 E-bidding -
16 ประกวดราคาซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์สำหรับขั้นโลกเหนือ (๔ สายพันธุ์) 2500000 0 E-bidding -