กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์กฎหมาย จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นของร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นของร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ของศูนย์กฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นของร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นของร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 รถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นของร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ครั้งที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการประชุมเพื่อเตรียมการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจาก การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และการจัดทำร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการประชุมเพื่อเตรียมการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจาก การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และการจัดทำร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการดำเนินงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์กฎหมายจำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลกระทรวงสาธารณสุขปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 จ้างเพื่อติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และสายไฟพร้อมเต้ารับไฟฟ้าของศูนย์กฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายอะคริลิคเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ซื้อกระเป๋าเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ซื้อกระเป๋าเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ATCU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 - 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 - 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 7 - 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 เช่ารถตู้ปรับอากาศลงพื้นที่เพื่อตรวจเตือน เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายในเทศกาลลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับรับ – ส่งคณะทำงาน วิทยากร และลงพื้นที่ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ACTU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับขนวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ACTU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับขนวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ACTU) รุ่นที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 เช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับขนวัสดุอุปกรณ์ รับ - ส่งคณะทำงาน วิทยากร และลงพื้นที่ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ACTU) รุ่นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์กฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะด้านงานสารบรรณและเสริมสร้างสุขภาพกายใจของ บุคลากรศูนย์กฎหมายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะด้านงานสารบรรณและเสริมสร้างสุขภาพกายใจของ บุคลากรศูนย์กฎหมายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 การจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารของศูนย์กฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 การจ้างปรับปรุงห้องประชุมของศูนย์กฎหมาย จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 การจัดซื้อกล่องพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์กฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 จ้างติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ พร้อมเต้ารับไฟ และสายโทรศัพท์ของศูนย์กฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48     ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตสี่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่     จำนวน 2 รายการ 0 0 -
49   จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการอบรมผู้ปฎิบัติงานด้านกฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน ๓ วัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 26 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน 12,000 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับรับ - ส่งคณะทำงาน และวิทยากร ในการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 จำนวน 4 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองกฎหมาย จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ใดได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) 14080 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) 3990 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562) 28590.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 3 วัน 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้สำหรับรับ – ส่งคณะทำงาน และวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2562จำนวน 4 วัน 8000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น กองกฎหมาย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง 28000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -