กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างผลิตสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 9 รายการ 0 0 -
2 จ้างผลิตสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 9 รายการ 0 0 E-bidding -
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (พัฒนาระบบ Tas II) 0 0 -
4 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อฯ จำนวน 9 รายการ 0 0 E-bidding -
5 ราคากลางจัดจ้างพัฒนาโปรแกรม Software TAS II (ระยะที่ 2) 0 0 -
6 ประกาศผู้ชนะจัดจ้างพัฒนาโปรแกรม Software TAS II (ระยะที่ 2) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ.2562 0 0 -
8 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 (รับฟังความคิดเห็น) 0 0 -
9 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 (E-bidding) 0 0 E-bidding -
10 จ้างผลิตสือสนับสนุนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดงานวันงดดื่มสุรา 0 0 E-bidding -
12 ผู้ชนะผลิตสื่อ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ผู้ชนะซ่อมรถยนต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรถบัส 1 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒๐ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 จ้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๙ เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับรถ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติผลิตสื่อรณรงค์ป้ายร้านค้าคุณธรรม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 เผยแพร่แผนจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (วงเงิน 600,000 บาท) 0 0 E-bidding -
25 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (วงเงิน 600,000 บาท) 0 541 E-bidding -
26 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (วงเงิน 600,000 บาท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 600 0 E-bidding -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 0 0 E-bidding -
28 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสนับสนุนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2563 0 0 E-bidding -
29 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2563 ) 0 0 E-bidding -
30 ประกาศราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 0 1783090 E-bidding -
31 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 0 0 E-bidding -
32 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (จ้างสำรวจความคิดเห็น) 0 0 E-bidding -
33 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนฯ ประจำปี 2563 0 0 E-bidding -
35 ประกาศราคากลางจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนฯ ประจำปี 2563 0 1144670 E-bidding -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 1300000 0 E-bidding -
37 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ 0 0 E-bidding -
38 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ 0 0 E-bidding -
39 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ 1385000 0 E-bidding -
40 ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ 0 835951 E-bidding -
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ 409000 0 E-bidding -
42 ประกาศประกวดราคาจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนฯ ประจำปี 2563 800000 0 E-bidding -
43 เผยแพร่แผนประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 0 0 E-bidding -
44 ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 0 1677460 E-bidding -
45 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 0 0 E-bidding -
46 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรรรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 1055800 0 E-bidding -
47 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 0 0 E-bidding -
48 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 0 0 27 พฤษภาคม 2564
49 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ 0 0 ประกวดราคา -
50 ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ 1033780 0 ประกวดราคา -
51 เผยแพร่แผนประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 0 0 E-bidding -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา 500000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 0 0 E-bidding -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 359520 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์เผยแพร่ 92900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 230920 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 0 730460 1 มิถุนายน 2565
58 เผยแพร่แผนประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566 0 0 ประกวดราคา -
59 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 0 0 ประกวดราคา -
60 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566 840200 0 E-bidding -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566 840200 0 E-bidding -
62 จ้างที่ปรึกษา เรื่อง ศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยอุบัติเหตุในห้องฉุกเฉินในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเรื่อง ศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยอุบัติเหตุในห้องฉุกเฉินในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ 463310 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเรื่อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการทางปกครองร่วมกับบทลงโทษตามกฎหมายกรณีเมาแล้วขับ 500000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 เผยแพร่แผนจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2567 0 0 E-bidding -
66 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ 0 943202 E-bidding -
67 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
68 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ 0 943202 E-bidding -
69 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2567 840200 0 E-bidding -
70 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 840200 0 E-bidding -
71 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
72 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2567 840200 0 E-bidding -