กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทย์ที่จะซื้อ (งานชันสูตร) 0 0 -
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดตรวจ Anyplex MTB/MDR Detection (งานชันสูตร) 0 0 -
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทย์ที่จะซื้อ (ศตม. 1.1 แม่ฮ่องสอน) 0 0 -
4 ประกาศรายละเอียดคุณลักษระเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่จะซื้อ(ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยเทคนิค Line probe assay) 0 0 -
5 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่จะซื้อ(ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยเทคนิค Real-Time PCR) 0 0 -
6 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่จะซื้อ(ชุดตรวจหาเชื้อปริมาณเชื้อ HIV-1 โดยวิธี Real-Time PCR) 0 0 -
7 ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ด้วยวิธีเจาะจง) จำนวน 20 รายการ ศตม. 1.1 แม่ฮ่องสอน 0 0 -
8 ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ด้วยวิธีเจาะจง) จำนวน 11 รายการ ศตม. 1.4 เชียงใหม่ 0 0 -
9 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง ปีงบประมาณ 2562 สคร.1 เชียงใหม่ 0 0 -
10 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 256 0 0 -
11 เชิญชวนพิจารณ์ราคากลางและร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 0 0 -
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้โดยสารขนาดนั่งเกิน 7 ที่นั้ง จำนวน 1 รายการ 0 0 -
13 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้โดยสารขนาดนั่งเกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อสารเคมี ไปเฟนทริน 2% ชนิดน้ำมันละลาายน้ำ 0 0 -
15 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อสารเคมี ไบเฟนทริน 10% ชนิดผลละลายน้ำ 0 0 -
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อสารเคมี ซีต้ำไซเปอร์เมทริน 2% EC 0 0 -
17 แผนการจ้างจัดจ้างออกแบบอาคารอำนวยการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 0 0 -
18 ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบอาคารอำนวยการ ของสำนักงานป้องกันควบุคมโรคที่ 1 เชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 -
19 ประกาศขอบเขตของงานจ้างออกแบบอาคารอำนวยการ ของสำนักงานป้องกันควบุคมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 0 0 -
20 ประกาศเชิญชวนงานจ้างออกแบบอาคารอำนวยการ ของสำนักงานป้องกันควบุคมโรคที่ 1 เชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 ประกวดราคา -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบอาคารอำนวยการ ของสำนักงานป้งอกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 ประกวดราคา -
22 ประกาศราคากลางซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 0 0 -
23 ประกาศราคากลางซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
24 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมาทำความสะอาด) 0 0 -
25 ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาะทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปี 2563 ด้วยวิธี e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
26 ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
27 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่  เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
29 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำควาสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 0 0 E-bidding -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตู้โดยสารขนาดนั่งเกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 0 0 วิธีคัดเลือก -
31 ประกาศร่างประกวดราคา เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดพ่นฝอยละออง ULV ขนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 ประกวดราคา -
32 ประกาศร่างประกวดราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
33 ประกาศร่างประกวดราคา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 0 0 ประกวดราคา -
34 ประกาศประกวดราคา เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดพ่นฝอยละออง ULV ขนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 ประกวดราคา -
35 ประกาศประกวดราคารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 0 0 ประกวดราคา -
36 ซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ชนิดพ่นฝอยละออง ULV ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
37 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
38 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
39 ซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ชนิดพ่นฝอยละออง ULV ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 คัน 0 818000 E-bidding -
40 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน 0 854000 E-bidding -
41 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 1063000 E-bidding -
42 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ชนิดพ่นฝอยละออง ULV ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
43 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
44 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
45 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ชนิดพ่นฝอยละออง ULV ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 คัน 0 0 ประกวดราคา -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน 0 0 ประกวดราคา -
48 ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 1.3 เชียงราย จำนวน 1 แห่ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรคจำนวน 3 รายการ 3855000 0 ประกวดราคา -
50 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงหาหนะนำโรค จำนวน 3 รายการ 3 0 ประกวดราคา -
51 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 963200 0 ประกวดราคา -
52 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
53 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหนะโรค จำนวน 3 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
54 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหนะโรค จำนวน 3 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
55 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสคร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 ประกวดราคา -
56 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 876800 0 -
57 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ 3855000 0 ประกวดราคา -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ 2628000 0 E-bidding -
60 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ จากเงินรายการโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข 0 0 ประกวดราคา -
61 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชัียงใหม่ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
62 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
63 ประกาศราคากลางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
64 ร่างประกาศราคาสำนักงานป้่องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
65 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชีบงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
66 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชัียงใหม่ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
67 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
68 ประกาศประกวดราคาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชัียงใหม่ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 2595000 0 ประกวดราคา -
69 ประกาศประกวดราคาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 2735000 0 E-bidding -
70 ประกาศประกวดราคาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 5 0 E-bidding -
71 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
74 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์แสดงผลหน้าจอมอนิเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง 1800000 0 -
75 ประกาศราคากลางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์แสดงผลหน้าจอมอนิเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง 0 176400 E-bidding -
76 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพทางดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาเนล แบบไร้สาย (Wireless Digital Radiography, DR)จำนวน 1 เครื่อง 0 1880000 7 เมษายน 2564
77 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องสารสกัดพันธุกรรมอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 0 810000 29 มีนาคม 2564
78 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง 0 1495000 1 เมษายน 2564
79 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู็ 0 224000 29 มีนาคม 2564
80 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์แสดงผลหน้าจอมอนิเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง 1800000 0 ประกวดราคา -
81 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง จ้างก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ห้องน้ำ - ส้วม (ชาย-หญิง) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์แสดงผลหน้าจอมิเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง 0 0 E-bidding -
83 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ห้องน้ำ -ส้วม (ชาย-หญิง) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย 0 505542 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายดัวยคลื่นอินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์แสดงผลหน้าจอมอนิเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง 0 1583600 25 พฤษภาคม 2564
85 ก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ ห้องน้ำ - ส้วม ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย จำนวน 1 งาน 0 498000 18 มิถุนายน 2564
86 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
87 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
88 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 1รายการ 0 0 วิธีคัดเลือก -
89 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0 0 วิธีคัดเลือก -
90 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 E-bidding -
91 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 วิธีคัดเลือก -
92 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
93 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 E-bidding -
94 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
95 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ 3422000 0 E-bidding -
96 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 840000 -
97 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รากยาร 3180000 0 -
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสคร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีคัดเลือก -
102 ซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 1 รายการ วิธีคัดเลือก 0 294705 2 พฤศจิกายน 2564
103 ซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3422000 17 พฤศจิกายน 2564
104 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3135100 25 พฤศจิกายน 2564
105 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 0 840000 19 พฤศจิกายน 2564
106 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 0 E-bidding -
107 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 3960000 -
108 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
109 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 396000 0 E-bidding -
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสคร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
111 สัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2191080 2 สิงหาคม 2565
112 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 E-bidding -
113 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 E-bidding -
114 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างปรับปรุงอาคารโรงจอดรถราชการ จำนวน 1 แห่ง และ จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 E-bidding -
115 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
116 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 รายการ และวิธีคัดเลือก จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 E-bidding -
117 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจ MTB/NTM real-time PCR จำนวน 22 กล่องโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
118 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รา่ยการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 4959000 E-bidding -
119 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง) 0 0 ประกวดราคา -
120 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 850000 ประกวดราคา -
121 ร่างประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารโรงจอดรถราชการและห้องมาลาเรียคลินิก 1ห้อง ห้องเก็บพัสดุ 1 ห้อง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
122 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
123 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รา่ยการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 2675000 E-bidding -
124 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 1 รา่ยการ โดยวิธีคัดเลือก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 วิธีคัดเลือก -
125 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
126 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง) 850000 0 ประกวดราคา -
127 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อชุดตรวจ MTB/NTM real-time PCR จำนวน 22 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 630667 E-bidding -
128 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
129 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2675000 0 E-bidding -
130 ร่างประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
131 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4959000 0 E-bidding -
132 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องชุดตรวจ MTB/NTM real-time PCR จำนวน 22 กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 605000 0 E-bidding -
133 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ งานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2926800 0 ประกวดราคา -
134 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง) 850000 0 ประกวดราคา -
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 0 0 ประกวดราคา -
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 0 0 ประกวดราคา -
139 ร่างประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารโรงจอดรถราชการและห้องมาลาเรียคลินิก 1ห้อง ห้องเก็บพัสดุ 1 ห้อง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
140 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 E-bidding -
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
142 สัญญาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1560000 6 ธันวาคม 2565
143 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถราชการ และห้องมาลาเรียคลินิก 1 ห้อง ห้องเก็บพัสดุ 1 ห้อง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 ลำปาง จำนวน 1 แห่ง 720700 0 ประกวดราคา -
144 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 2 รา่ยการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 1141750 E-bidding -
145 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
146 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1115000 0 E-bidding -
147 สัญญาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 0 70000 14 ธันวาคม 2565
148 สัญญาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3959000 23 ธันวาคม 2565
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงจอดรถราชการ และห้องมาลาเรีย คลีนิค 1 ห้อง ห้องเก็บพัสดุ 1 ห้อง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 จำนวน 1 แห่ง 720700 0 E-bidding -
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
151 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างวางท่อขยายเขตพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก 1 เครื่อง และวางท่อภายในเพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำย่อย 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ลานจอดรถ ดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
153 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและขอบเขตของงาน โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ลานจอดรถ ดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
154 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 6 รา่ยการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 2965700 E-bidding -
155 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 1 รา่ยการ โดยวิธีคัดเลือก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 260000 วิธีคัดเลือก -
156 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
157 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2965700 0 E-bidding -
158 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตีเส้นจราจร จำนวน 1 งาน 0 494984 วิธีเฉพาะเจาะจง -
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
161 ซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2440000 14 ธันวาคม 2566
162 ซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 512194 15 ธันวาคม 2566
163 ซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 0 260000 12 ธันวาคม 2566
164 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 0 ประกวดราคา -
165 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 0 ประกวดราคา -
166 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ จำนวน 1 คัน 0 1055000 E-bidding -
167 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รา่ยการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 4456000 E-bidding -
168 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ โดยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 E-bidding -
169 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๑.๔.๔ แม่แจ่ม จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.4.4 แม่แจ่ม จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 355668 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างแนวกันดินสไลด์ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1.1 สบเมย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 132080 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ปซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 ประกวดราคา -
173 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
174 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
175 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4456000 0 E-bidding -
176 ประกาศประกวดราคาซือ้รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ฯ. 1 0 ประกวดราคา -
177 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 916000 0 E-bidding -
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ จำนวน 1 เครือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
180 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซือ้รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ฯ 1004900 0 ประกวดราคา -
181 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้าง ก่อสร้างถนนลาน รางระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้า ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๑.๔ เชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
182 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 0 E-bidding -
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หัวคัดแยกฝุ่นละอองขนาด PM2.5 จำนวน 3 หัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 10 กล้อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเก็บเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
187 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาน รางระบายน้ำ พร้อมทางเดินเท้า ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.4 เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน 1140000 0 E-bidding -
188 ประกาศสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 559900 4 มิถุนายน 2567
189 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาน รางระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้า ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.4 เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1140000 0 ประกวดราคา -