กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทย์ที่จะซื้อ (งานชันสูตร) 0 0 -
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดตรวจ Anyplex MTB/MDR Detection (งานชันสูตร) 0 0 -
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทย์ที่จะซื้อ (ศตม. 1.1 แม่ฮ่องสอน) 0 0 -
4 ประกาศรายละเอียดคุณลักษระเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่จะซื้อ(ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยเทคนิค Line probe assay) 0 0 -
5 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่จะซื้อ(ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยเทคนิค Real-Time PCR) 0 0 -
6 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่จะซื้อ(ชุดตรวจหาเชื้อปริมาณเชื้อ HIV-1 โดยวิธี Real-Time PCR) 0 0 -
7 ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ด้วยวิธีเจาะจง) จำนวน 20 รายการ ศตม. 1.1 แม่ฮ่องสอน 0 0 -
8 ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ด้วยวิธีเจาะจง) จำนวน 11 รายการ ศตม. 1.4 เชียงใหม่ 0 0 -
9 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง ปีงบประมาณ 2562 สคร.1 เชียงใหม่ 0 0 -
10 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 256 0 0 -
11 เชิญชวนพิจารณ์ราคากลางและร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 0 0 -
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้โดยสารขนาดนั่งเกิน 7 ที่นั้ง จำนวน 1 รายการ 0 0 -
13 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้โดยสารขนาดนั่งเกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อสารเคมี ไปเฟนทริน 2% ชนิดน้ำมันละลาายน้ำ 0 0 -
15 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อสารเคมี ไบเฟนทริน 10% ชนิดผลละลายน้ำ 0 0 -
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อสารเคมี ซีต้ำไซเปอร์เมทริน 2% EC 0 0 -
17 แผนการจ้างจัดจ้างออกแบบอาคารอำนวยการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 0 0 -
18 ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบอาคารอำนวยการ ของสำนักงานป้องกันควบุคมโรคที่ 1 เชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 -
19 ประกาศขอบเขตของงานจ้างออกแบบอาคารอำนวยการ ของสำนักงานป้องกันควบุคมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 0 0 -
20 ประกาศเชิญชวนงานจ้างออกแบบอาคารอำนวยการ ของสำนักงานป้องกันควบุคมโรคที่ 1 เชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 ประกวดราคา -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบอาคารอำนวยการ ของสำนักงานป้งอกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 ประกวดราคา -
22 ประกาศราคากลางซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 0 0 -
23 ประกาศราคากลางซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
24 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมาทำความสะอาด) 0 0 -
25 ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาะทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปี 2563 ด้วยวิธี e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
26 ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
27 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่  เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
29 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำควาสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 0 0 E-bidding -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตู้โดยสารขนาดนั่งเกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 0 0 วิธีคัดเลือก -
31 ประกาศร่างประกวดราคา เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดพ่นฝอยละออง ULV ขนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 ประกวดราคา -
32 ประกาศร่างประกวดราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
33 ประกาศร่างประกวดราคา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 0 0 ประกวดราคา -
34 ประกาศประกวดราคา เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดพ่นฝอยละออง ULV ขนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 ประกวดราคา -
35 ประกาศประกวดราคารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน 0 0 ประกวดราคา -
36 ซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ชนิดพ่นฝอยละออง ULV ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
37 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
38 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
39 ซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ชนิดพ่นฝอยละออง ULV ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 คัน 0 818000 E-bidding -
40 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน 0 854000 E-bidding -
41 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 1063000 E-bidding -
42 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ชนิดพ่นฝอยละออง ULV ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
43 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
44 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
45 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ชนิดพ่นฝอยละออง ULV ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 คัน 0 0 ประกวดราคา -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน 0 0 ประกวดราคา -
48 ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 1.3 เชียงราย จำนวน 1 แห่ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรคจำนวน 3 รายการ 3855000 0 ประกวดราคา -
50 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงหาหนะนำโรค จำนวน 3 รายการ 3 0 ประกวดราคา -
51 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 963200 0 ประกวดราคา -
52 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
53 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหนะโรค จำนวน 3 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
54 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหนะโรค จำนวน 3 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
55 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสคร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 ประกวดราคา -
56 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 876800 0 -
57 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ 3855000 0 ประกวดราคา -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค จำนวน 3 รายการ 2628000 0 E-bidding -