กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 การเผยแพร่ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด CAP/CTM HCV QUANT TEST V 2.0 0 0 -
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test v2.0) 0 0 -
5 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
6 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบลงทุน) 0 0 -
7 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบดำเนินงาน) 0 0 -
8 เผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 -
9 เผยแพร่ราคากลาง ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ 0 0 -
10 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
11 ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
12 เผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 -
13 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 -
14 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
15 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
16 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ โดยวิธีคัดเลือก 0 0 -
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด CAP/CTM HCV QUANT TEST V2.0 โดยวิธีคัดเลือก 0 0 -
20 ประกาศราคากลาง ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด CAP/CTM HCV QUANT TEST V2.0 โดยวิธีคัดเลือก 0 0 -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ น้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 -
23 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
24 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 -
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
27 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 -
28 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
29 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
30 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
31 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 0 0 -
32 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 0 0 E-bidding -
33 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
35 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อนำ้ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเชื้อ พิสูจน์เชื้อ และทดสอบความไวต่อยา 0 0 E-bidding -
36 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
37 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ 0 0 E-bidding -
38 ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ (Zeolite) โดยวิธีคัดเลือก 0 499 5 กุมภาพันธ์ 2562
39 ซื้อ น้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ CAP/CTM HCV QUANT TEST V 2.0 โดยวิธีคัดเลือก 0 1 6 กุมภาพันธ์ 2562
40 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 0 45 10 ตุลาคม 2561
41 จ้างเหมาเก็บขอ้ มูลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2562 จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 262 11 มีนาคม 2562
42 จ้างเหมาการเก็บข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ 0 262 15 มีนาคม 2562
43 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแบบแปลนพร้อมเอกสารประกอบแบบอาคารสำนักงาน เลขที่ 10786 0 7 7 กุมภาพันธ์ 2562
44 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 45 6 มีนาคม 2562
45 ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 175 10 กันยายน 2562
46 ซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 324 10 กันยายน 2562
47 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 2 30 ตุลาคม 2561
48 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเชื้อ พิสูจน์เชื้อ และทดสอบความไวต่อยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 0 0 E-bidding -
49 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเชืื้อ พิสูจน์เชื้อ และทดสอบความไวต่อยา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 E-bidding -
50 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
51 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
52 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเชื้อ พิสูจน์เชื้อและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
53 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 26 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 201 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
56 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 96 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 198 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 3 0 E-bidding -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเชื้อ พิสูจน์เชื้อและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 198592 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 26 รายการ 392077 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง 64600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน 1 เครื่อง 10990 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 39480 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
67 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง 0 0 E-bidding -
68 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง 0 0 -
69 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
70 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 0 0 E-bidding -
71 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
72 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 0 0 E-bidding -
73 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
74 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
75 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
76 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 E-bidding -
77 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 160 กล่อง 0 0 E-bidding -
78 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 160 กล่อง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
79 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
80 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 886 E-bidding -
81 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 160 กล่อง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
83 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
84 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 886 0 E-bidding -
85 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 160 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 1 0 E-bidding -
86 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง 0 0 E-bidding -
87 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 E-bidding -
88 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
89 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
90 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธาี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 878 0 E-bidding -
91 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 160 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 1 0 E-bidding -
92 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 751 0 E-bidding -
93 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
94 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 4 E-bidding -
95 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 751 E-bidding -
96 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
97 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
98 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 0 0 E-bidding -
99 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3) 0 0 E-bidding -
100 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3) 0 1 E-bidding -
101 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 4 E-bidding -
102 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 0 E-bidding -
103 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 -
104 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเชื้อ พิสูจน์เชื้อและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
105 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเชื้อ พิสูจน์เชื้อและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 -
106 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3) 1 0 E-bidding -
107 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 590 0 E-bidding -
108 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 636 E-bidding -
109 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 86 0 -
110 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 751 0 E-bidding -
111 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 890 0 E-bidding -
112 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3) 1 0 E-bidding -
113 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
114 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเชื้อ พิสูจน์เชื้อและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 -
115 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 517 0 -
116 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1 0 E-bidding -
117 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1 0 E-bidding -
118 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
119 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
120 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 995 0 E-bidding -
121 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 138 0 -
122 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
123 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
124 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
125 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1 0 E-bidding -
126 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 -
127 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
128 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
129 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
130 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
131 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) 104856 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 E-bidding -
133 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) พร้อมถมดิน ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 แห่ง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 E-bidding -
134 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) จำนวน 1 แห่ง 0 0 E-bidding -
135 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 E-bidding -
136 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 0 0 -
137 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 105293 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ COBAS® AmpliPrep/COBAS® TagMan® HCV Qualitative Test, v2.0  0 0 วิธีคัดเลือก -
139 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเพาะเชื้อวัณโรคด้วยอาหารเหลว (BACTEC MGIT 960) จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีคัดเลือก -
140 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องไฮบริไดเซชั่น DNA-Strip 48 ตัวอย่างแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีคัดเลือก -
141 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
142 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 812 E-bidding -
143 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
144 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเกล็ดซีไอไลท์ จำนวน 50,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 E-bidding -
145 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
146 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
147 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเขื้อ พิสูจน์เชื้อ และทดสอบความไวต่อยา จำนวน 35 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
148 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงาน Flow cytometry จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
149 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 812 0 E-bidding -
150 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (GTO Cycler 96) จำนวน 1 เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 342400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
151 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 294500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
153 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 159430 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
154 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
155 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 -
156 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทาง และรางระบายน้ำ) พร้อมถมดิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
157 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
158 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 E-bidding -
159 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1 0 E-bidding -
160 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทาง และรางระบายน้ำ) พร้อมถมดิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
161 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทาง และรางระบายน้ำ) พร้อมถมดิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1 0 E-bidding -
162 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
163 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
164 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
165 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 3 0 E-bidding -
166 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1 0 E-bidding -
167 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV Quantitative Test, v2.0 โดยวิธีคัดเลือก 0 924 วิธีคัดเลือก -
168 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Quantitative Test, v2.0 โดยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
169 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
170 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1406930 E-bidding -
171 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1217400 E-bidding -
172 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
173 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องไฮบริไดเซชั่น DNA -Strip 48 ตัวอย่าง แบบอัตโนมัติ (GT Blot 48) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
174 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องไฮบริไดเซชั่น DNA -Strip 48 ตัวอย่าง แบบอัตโนมัติ (GT Blot 48) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 984 0 วิธีคัดเลือก -
175 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
176 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
177 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
178 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทางและ รางระบายนํ้า พร้อมถมดิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 แห่ง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
179 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
180 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
181 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
182 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
183 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
184 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
185 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 874 E-bidding -
186 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV Quantitative Test, v2.0 โดยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
187 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) 91103.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
188 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1 0 E-bidding -
189 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1416800 0 E-bidding -
190 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาและวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
191 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
192 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1741200 E-bidding -
193 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตชนิดตาข่ายถัก (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) พร้อมประตูตาข่ายลวดถัก และป้ายชื่อด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร) จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 429000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตชนิดตาข่ายถัก (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) พร้อมประตูตาข่ายลวดถัก และป้ายชื่อด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1 0 E-bidding -
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
199 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1741200 0 E-bidding -
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
201 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 875000 0 E-bidding -
202 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1570000 0 E-bidding -
203 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
204 จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3197000 11 มีนาคม 2564
205 ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test v2.0 (COBAS AmpliPrep/COBAS Taqman HIV-1 Test V2.0)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 11 1 มีนาคม 2564
206 ซื้อเครื่องเพาะเชื้อวัณโรคด้วยอาหารเหลว (BACTEC MGIT 960) โดยวิธีคัดเลือก 0 2 21 มกราคม 2564
207 ซื้อเครื่องไฮบริไดเซชั่น DNA-Strip 48 ตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (GT Blot 48) โดยวิธีคัดเลือก 0 984 3 กุมภาพันธ์ 2564
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) พร้อมถมดิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 10 กุมภาพันธ์ 2564
209 ซื้อเครื่องนึ่งอาหารเพาะเชื้อด้วยไอน้ำ (Inspissator) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 341000 5 กุมภาพันธ์ 2564
210 ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 405 1 กุมภาพันธ์ 2564
211 ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 499 23 ธันวาคม 2563
212 ซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิว บิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 4 9 กุมภาพันธ์ 2564
213 ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส HIV-1 Genotyping kit (Sentosa SQ HIV Genotyping Assay) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6 11 มีนาคม 2564
214 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงาน PPE จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1 9 กุมภาพันธ์ 2564
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 30 มีนาคม 2564
216 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 843 0 E-bidding -
217 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
219 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) 77141 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
220 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
223 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหน้าอาคารหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๑๐.๑.๒ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชาธานีจำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51910.9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
224 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนหน้าอาคารหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 51 วิธีเฉพาะเจาะจง -
225 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
226 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
227 ประกาศราคากลาง จ้างรื้อถอนและติดตั้งระบบสัญญาณ เตือนเพลิงไหม้ (อาคารชันสูตร) 0 97370 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) จำนวน 1 แห่ง 0 0 E-bidding -
229 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 0 0 E-bidding -
230 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเขื้อ พิสูจน์เชื้อ และทดสอบความไวต่อยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
231 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเชื้อ พิสูจน์เขื้อ และทดสอบความไวต่อยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
232 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
233 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 171 0 E-bidding -
236 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1 0 E-bidding -
237 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
238 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนพ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
239 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
240 ประกาศราคากลาง จ้างผลิตป้ายไวนิลรณรงค์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 21900 วิธีเฉพาะเจาะจง -
241 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุจราจร (กรวยจราจร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6400 วิธีเฉพาะเจาะจง -
242 ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ภาพยนตร์สั้น เรื่อง Leptospirosis โรคฉี่หนู) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 30000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
243 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงทางขึ้น-ลง บริเวณหน้าห้องยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 33000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
244 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเปลี่ยนท่อน้ำประปาบริเวณระบบเครื่องปั้มน้ำและเปลี่ยนถังเก็บน้ำบนดิน อาคารชันสูตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 12000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
245 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6040 วิธีเฉพาะเจาะจง -
246 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
247 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีคัดเลือก -
248 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีคัดเลือก -
249 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ พร้อมโปรแกรมประมวลผล (Real time PCR machine) จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
250 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคด้วยเทคนิค real time PCR ชนิด point of care testing จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
251 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
252 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคแบบอัตโนมัติชนิด 4 โมดูล (GeneXpert GXIV-4 modules) จำนวน 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
253 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานชั้น 3 อาคารชันสูตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
254 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลิฟท์พร้อมปล่องลิฟท์โดยสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีคัดเลือก -
255 ประกาศราคากลาง โครงการซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคแบบอัตโนมัติชนิด 4 โมดูล (GeneXpert GXIV-4 modules) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 2 วิธีเฉพาะเจาะจง -
256 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคแบบอัตโนมัติชนิด 4 โมดูล (GeneXpert GXIV-4 modules) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan HCV Quantitative Test, v2.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 924480 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อเครื่องวัดความเข้มของแสง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
259 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อเครื่องวัดก๊าซแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
260 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อเครื่องวัดปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องวัดเสียง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
261 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
262 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan HCV Quantitative Test, v2.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
263 ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคแบบอัตโนมัติชนิด 4 โมดูล (GeneXpert GXIV-4 modules) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 2900000 29 พฤศจิกายน 2564
264 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ COBAS AmpliPrep/COBAS Taqman HCV Quantitative Test, V๒.๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
265 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสถานที่เก็บขยะติดเชื้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
266 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหลังคา และติดตั้งลวดตาข่ายพร้อมประตูปิด - เปิด บริเวณด้านข้างอาคารชันสูตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
267 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
268 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (TB molecular) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
269 ประกาศราคากลาง โครการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2244400 E-bidding -
270 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
271 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเขื้อ พิสูจน์เชื้อ และทดสอบความไวต่อยา จำนวน 35 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 2667140 0 E-bidding -
272 ประกาศราคากลาง โครงการซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ พร้อมโปรแกรมประมวลผล (Real time PCR machine) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 0 1 E-bidding -
273 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ พร้อมโปรแกรมประมวลผล (Real time PCR machine) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
274 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 0 -
275 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 0 -
276 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 -
277 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 -
278 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเชื้อ พิสูจน์เชื้อ และทดสอบความไวต่อยา จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2666790 E-bidding -
279 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานTB molecular จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2213310 E-bidding -
280 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานTB molecular จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 2213310 0 E-bidding -
281 จ้างปรับปรุงสถานที่เก็บขยะติดเชื้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 0 170 30 พฤศจิกายน 2564
282 จ้างทำหลังคา และติดตั้งลวดตาข่ายพร้อมประตูปิด -เปิด บริเวณด้านข้างอาคารชันสูตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 0 134 30 พฤศจิกายน 2564
283 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานเพาะเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1211010 E-bidding -
284 ประกวดเผยแพร่ราคากลางซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานเพาะเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1211010 0 E-bidding -
285 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
286 ประกาศราคากลาง โครงการซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคด้วยเทคนิค real time PCR ชนิด point of care testing จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 884533 -
287 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคด้วยเทคนิค real time PCR ชนิด point of care testing จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
288 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ พร้อมโปรแกรมประมวลผล (Real time PCR machine) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
289 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานเพาะเชื้อและทดสอบความไวยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
290 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคด้วยเทคนิค real time PCR ชนิด point of care testing จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานTB molecular จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
292 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
293 ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1172720 0 E-bidding -
294 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
295 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาสาตร์สำหรับงานดื้อยา (DR) จำนวน 8 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
296 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาสาตร์สำหรับงานสนับสนุนและ PPE จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
297 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล พร้อมโต๊ะวาง จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
298 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเครื่องวัดขนาดละอองสารเคมี พร้อมโปรแกรมประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
299 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2244400 0 E-bidding -
300 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
301 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคด้วยเทคนิค real time PCR ชนิด point of care testing จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
302 ซื้อเครื่องปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องวัดเสียง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 33000 4 กุมภาพันธ์ 2565
303 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ พร้อมโปรแกรมประมวลผล (Real time PCR machine) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 18 กุมภาพันธ์ 2565
304 ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส HIV-1 Genotyping kit (Sentosa SQ HIV Genotyping Assay) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 3 10 กุมภาพันธ์ 2565
305 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสั่งซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงาน rapid test จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
306 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมตู็เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
307 ซื้อนำ้ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงาน rapid test จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 13268 27 มกราคม 2565
308 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานโรคเอดส์  จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
309 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานโรคเอดส์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 330477 28 มกราคม 2565
310 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาซ่อมตู้เย็น-80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
311 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสั่งซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาตร์ สำหรับงาน Flow cytometry จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
312 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จ้างเหมาทำป้ายแสดงการผ่านมาตรฐานสากล ISO ของห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
313 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหววัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
314 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
315 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
316 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
317 ประกาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
318 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
319 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 ประกาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
321 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
322 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
323 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
324 จ้างเหมาทำป้ายแสดงการผ่านมาตรฐานสากล ISO ของห้อองปฏฺิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 94500 15 กุมภาพันธ์ 2565
325 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงาน Flow cytometry (IMMUNOTROL+LOWCELL KIT ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 36000 14 มีนาคม 2565
326 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
327 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
328 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
329 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
330 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
331 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
332 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จั งหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ายาและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
333 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
334 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จั จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
335 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดก๊าซแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 123050 4 พฤศจิกายน 2564
336 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความเข้มของแสง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 53600 4 พฤศจิกายน 2564
337 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดขนาดละอองสารเคมี พร้อมโปรแกรมประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 12 พฤศจิกายน 2564
338 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งานเพาะเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวยา) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
339 ประกาศสำนักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จั งหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
340 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื่นสัมพันธ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 41730 12 พฤศจิกายน 2564
341 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องชังดิจิตอล 200 กรัม พร้อมโต๊ะวางเครื่องชั่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 13100 12 พฤศจิกายน 2564
342 ประกาศสำนักงานควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (TB molecular) จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
343 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องจุทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 100000 10 พฤศจิกายน 2564
344 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารพัสดุ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.3 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 14370 15 กุมภาพันธ์ 2565
345 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 208200 28 กุมภาพันธ์ 2565
346 จ้างเหมาเปลี่ยนปั้มน้ำประปาบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 53000 30 พฤศจิกายน 2564
347 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5680 27 มกราคม 2565
348 จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมติดตั้งโคมไฟแลละพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 4483.3 19 พฤศจิกายน 2564
349 จ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ำใช้ ในอาคารชันสูตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 58210.1 23 พฤศจิกายน 2564
350 จ้างซ่อมเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูงด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 148730 27 ธันวาคม 2564
351 จ้างเหมาเปลี่ยนยางกระจก ภายนอกและภายในอาคารชันสูตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 10705.3 19 พฤศจิกายน 2564
352 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจ Sputum AFB& Slit skin smear จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 17350 11 มกราคม 2565
353 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานดื้อยา (DR) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 117600 20 มกราคม 2565
354 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูลปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
355 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาร์ตวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
356 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการวิจัย รหัส ๖๒๐๓๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
357 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งานตรวจ sputum AFB & slit skin smear) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
358 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งานเพาะเชื้อ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
359 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งานกำจัดเชื้อและ PPE) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
360 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
361 จ้างเหมาติดตั้งหลังคาผ้าใบรถยนต์พร้อมเก้าอี้โดยสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 20000 21 มกราคม 2565
362 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5570 29 ตุลาคม 2564
363 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5570 28 ธันวาคม 2564
364 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานสนับสนุนและPPE จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 75500 17 มกราคม 2565
365 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเหล็กและเก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 8270 7 กุมภาพันธ์ 2565
366 จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่และชาร์ทเจอร์แบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 22500 18 มีนาคม 2565
367 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
368 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 31417 23 มีนาคม 2565
369 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อถอนอาคารสำนักงาน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
370 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
371 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
372 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
373 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อCOVID-19 จำนวน 50,000 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
374 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซื้อชุดตรวจหาเชื้อCOVID-19 จำนวน 50,000 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 4000000 E-bidding -
375 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
376 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
377 ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 11 31 มีนาคม 2565
378 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อ COVID -19 (Antigen Test Kit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 4000000 0 E-bidding -
379 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19 (Antigen Test Kit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
380 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19 (Antigen Test Kit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
381 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง SQ Reporter Server จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
382 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
383 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
384 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูห้องทำงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
385 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาห้องแรงดันติดลบ และห้องเพาะเชื้อวัณโรค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
386 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาภูมิคุ้มกันสำหรบเม็ดเลือดขาว (Tritest CD3/CD4/CD45) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
387 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่อง Freezer (-70 องศาเชลเซียล) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
388 จ้างเหมาซ่อมเครื่อง Freezer (-70 องศาเชลเซียล) สำหรับเก็บรักษาน้ำยาตรวจและเก็บตัวอย่างเชื้อวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) และ Non-tuberculous mycobacteria (NTM) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 243960 20 เมษายน 2565
389 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคารอำนวยการ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
390 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคารอำนวยการ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 15000 5 พฤษภาคม 2565
391 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันในเม็ดเลือดขาว (Tritest CD3/CD4/CD45) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1 วิธีเฉพาะเจาะจง -
392 จ้างทำรูปพร้อมเข้ากรอบผู้บริหารหน่วยงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 17000 20 เมษายน 2565
393 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 E-bidding -
394 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 0 -
395 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องเลี้ยงยุง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 128530 27 พฤษภาคม 2565
396 จ้างเหมาสอบเทียบและซ่อมเครื่องมือทางด้านอาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 83 25 เมษายน 2565
397 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
398 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันสำหรับเม็ดเลือดขาว (Tritest CD3/CD4/CD45) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
399 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 E-bidding -
400 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
401 ซื้อ Sterile filter tip 100-1000 ul จำนวน 179 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 440519 17 พฤษภาคม 2565
402 สั่งซื้อ Sterile filter tip 0.1-10 ul จำนวน 179 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 440519 17 พฤษภาคม 2565
403 ซื้อ Sterile filter tip 1-200 ul จำนวน 179 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 440519 17 พฤษภาคม 2565
404 ซื้อ LightCycler 8-tube strips (white) จำนวน 80 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 490400 17 พฤษภาคม 2565
405 ซื้อ 1.5 ml microcentrifuge tube (PCR grade) จำนวน 166 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 431600 17 พฤษภาคม 2565
406 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ 1.5 ml microcentrifuge tube (PCR grade) จำนวน 166 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
407 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ LightCycler 8-tube strips (white) จำนวน 80 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
408 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Sterile filter tip 1-200 ul จำนวน 179 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
409 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Sterile filter tip 0.1-10 ul จำนวน 179 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
410 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Sterile filter tip 100-1000 ul จำนวน 179 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
411 ซื้อน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันสำหรับเม็ดเลือดขาว (Tritest CD3/CD4/CD45) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1 9 มิถุนายน 2565
412 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
413 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
414 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 8852 17 พฤษภาคม 2565
415 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 8507 17 พฤษภาคม 2565
416 ประกาศสำนักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จั งหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จ้างเหมาสอบเทียบและซ่อมเครื่องมือทางด้านอาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
417 ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3900000 0 E-bidding -
418 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 0 -
419 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบทำความเย็นห้องแรงดันติดลบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
420 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
421 จ้างเหมาซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 81700 22 มิถุนายน 2565
422 จ้างเหมารื้อถอนสายไฟฟ้าและย้ายสายไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 16050 12 พฤษภาคม 2565
423 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จ.มุกดาหาร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
424 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จ.มุกดาหาร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 317651 21 มิถุนายน 2565
425 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
426 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
427 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ (ราคารวมค่าติดตั้ง)จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1693000 0 E-bidding -
428 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 716000 0 E-bidding 21 มิถุนายน 2565
430 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
431 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
432 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ (กม 1787 นบ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
433 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
434 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งที่ 2 1693000 0 E-bidding -
435 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 (COBAS SARS-CoV-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
436 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผนังเสาอาคารชันสูตรโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
437 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
438 จ้างเหมาสอบเทียบและซ่อมเครื่องปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 11770 1 กรกฎาคม 2565
439 จ้างเหมาซ่อมเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 7000 7 กรกฎาคม 2565
440 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยเฉพาะเจาะจง 0 136000 25 กรกฎาคม 2565
441 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 600 E-bidding -
442 ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการจัดซืิือชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 (COBAS SARS-CoV-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1 วิธีเฉพาะเจาะจง -
443 ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 600000 0 E-bidding -
444 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาสอบเทียบและซ่อมเครื่องปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
445 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
446 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
447 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
448 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชืือ SARS-CoV-2 (COBAS SARS-CoV-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
449 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมยานพาหนะ (นข 7207 อบ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
450 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
451 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 800 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
452 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ซื้อน้ำยา DNA/RNA extraction kit จำนวน 4,000 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 E-bidding -
453 ซื้อเสื้อรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 62500 8 สิงหาคม 2565
454 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
455 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จ้างเหมาสอบเทียบและซ่อมเครื่องวัดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
456 จ้างเหมาสอบเทียบและซ่อมเครื่องวัดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 16050 26 สิงหาคม 2565
457 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
458 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ซื้อเสื้อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
459 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จ้างเหมาบริการหุ้มเบาะเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
460 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จ้างเหมาติดตั้งหลังคา ผ้าใบรถยนต์พร้อมเก้าอี้โดยสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
461 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่และชาร์ทเจอร์แบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
462 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จ้างเหมารื้อถอนสายไฟฟ้า และย้ายสายไฟฟ้า จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
463 ซื้้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 13762 21 มิถุนายน 2565
464 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ซื้้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
465 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 0 9130 6 พฤษภาคม 2565
466 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ซื้้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
467 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารหน่วยควบคุมโรคที่ 10.1.2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 248000 5 กันยายน 2565
468 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
469 ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 (COBAS SARS-CoV-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1 5 กันยายน 2565
470 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
471 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ (ขก 2883 อบ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
472 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหลังคาและฝ้าเพดาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
473 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ๋อมห้องน้ำและฝ้าเพดาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
474 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 248000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2565
475 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้าย ติดตั้ง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
476 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
477 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและพิมพ์เอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
478 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและพิมพ์เอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 70000 4 ตุลาคม 2564
479 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
480 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
481 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้เย็นวิทยาศาสตร์ 2-8 องศาเซลเซียส แบบ 2 บาน จำนวนว 3 ตู้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
482 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
483 จ้างเหมาสอบเทียบและซ่อมเครื่องวัดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 16050 26 สิงหาคม 2565
484 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสอบเทียบและซ่อมเครื่องวัดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
485 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
486 จ้างเหมาทำแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู็ป่วยวัณโรค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 35520 7 กันยายน 2565
487 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ( อบรม อมม.) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
488 ซื้อวัสดุสำนักงาน (อบรม อมม.) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6250 6 พฤษภาคม 2565
489 ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยาต้านไวรัส HIV-1 Genotyping kit (Sentosa SQ HIV Genotyping Assay) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 2544000 29 สิงหาคม 2565
490 จ้างเหมาทำสื่อให้ความรู้และป้ายรณรงค์เรื่องโรคหนอนพยาธิ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 21000 12 กันยายน 2565
491 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสื่อให้ความรู้และป้ายรณรงค์เรื่องโรคหนอนพยาธิ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
492 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
493 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ๋อมรถยนต์ (นข 2092 อบ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
494 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานทดสอบความไวต่อยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
495 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงาน Molecular TB จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
496 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
497 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
498 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคารอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
499 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
500 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
501 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซื้อตู้เย็นวิทยาศาสตร์ 2-8 องศาเซลเซียส แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 866 E-bidding -
502 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้เย็นวิทยาศาสตร์ 2-8 องศาเซลเซียส แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
503 ซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 280000 26 ตุลาคม 2565
504 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ซื้อตู้เย็นวิทยาศาสตร์ 2 - 8 องศาเซลเซียส แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 866 0 E-bidding -
505 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 330000 26 ตุลาคม 2565
506 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขย่าแบบประบความแรงได้ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
507 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
508 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 340000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
509 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อเครื่องเขย่าแบบปรับความแรงได้ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 51600 วิธีเฉพาะเจาะจง -
510 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
511 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 156000 1 พฤศจิกายน 2565
512 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงาน Molecular TB จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
513 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
514 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 785600 0 E-bidding -
515 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานสนับสนุนและกำจัดเชื้อ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
516 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดนำ้ยาตรวจหาไวรัสตับอักเสบซี (HCV genotyping kit) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
517 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานเพาะเชื้และพิสูจน์เชื้อ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
518 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงาน Sputum AFB Slit skin smear จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
519 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 47200 1 พฤศจิกายน 2565
520 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 47200 1 พฤศจิกายน 2565
521 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 47200 1 พฤศจิกายน 2565
522 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานทดสอบความไวยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
523 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานทดสอบความไวยา และงาน Molecular จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
524 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานตรวจ Sputum AFB & Slit skin smear จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 47815 วิธีเฉพาะเจาะจง -
525 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานเพาะเชื้อและพิสูจน์เชื้อ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 228535 วิธีเฉพาะเจาะจง -
526 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาไวรัสตับอักเสบซี (HCV genotypeing kit) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 380000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
527 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานสนับสนุนและกำจัดเชื้อ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9779 วิธีเฉพาะเจาะจง -
528 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานทดสอบความไวยา และMolecular TB จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 429656 วิธีเฉพาะเจาะจง -
529 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานทดสอบความไวยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 399910 วิธีเฉพาะเจาะจง -
530 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคารอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 36000 1 พฤศจิกายน 2565
531 ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำชนิดเกล็ดโอไลท์ จำนวน 25,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 249750 10 พฤศจิกายน 2565
532 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำชนิดเกล็ดซีดอไลท์ จำนวน 25,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
533 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาทากันยุงชนิดโลชั่น สาร DEET ความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 15 %w/w ขนาดบรรจุซองละ 8 cc (ml) หรือ 8 gm จำนวน 50,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
534 ซื้อยาทากันยุงชนิดโลชั่น สาร DEET ความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 15 %w/w ขนาดบรรจุซองละ 8 cc (ml) หรือ 8 gm จำนวน 50,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 249000 10 พฤศจิกายน 2565
535 ซื้อสาร Deltamethrin 2.0% ขนาดบรรจุขวดละ 1,000 ml จำนวน 276 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 496248 10 พฤศจิกายน 2565
536 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาร Deltamethrin 2.0% ขนาดบรรจุขวดละ 1,000 ml จำนวน 276 ขวด โดยวิธีเแพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
537 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
538 ซื้อสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 482000 7 พฤศจิกายน 2565
539 จ้างเหมาซ่อมตู้เย็น Refrigerated 2-8 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง 0 5756.6 18 พฤศจิกายน 2565
540 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมตู้เย็น Refrigerated 2-8 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
541 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
542 จ้างเหมาซ่อมตู้เย็น Refrigerated 2-8 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5756.6 18 พฤศจิกายน 2565
543 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานชั้น 3 อาคารชันสูตร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
544 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างลิฟท์พร้อมปล่องลิฟท์โดยสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 0 0 E-bidding -
545 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันสำหรับเม็ดเลือดขาว (CD3/CD4/CD45) จำนวน 160 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
546 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
547 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบริการระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) จำนวน 1 สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
548 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อบริการระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) จำนวน 1 สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5339.3 วิธีเฉพาะเจาะจง -
549 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan HCV Quantitative Test, v2.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
550 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานตรวจ Sputum AFB Slit & skin smear จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 39455 15 พฤศจิกายน 2565
551 ยกเลิกประกาศซื้อตู้เย็นวิทยาศาสตร์ 2 - 8 องศาเซลเซียส แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ 0 0 E-bidding -
552 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานเพาะเชื้อและพิสูจน์เชื้อ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 228535 15 พฤศจิกายน 2565
553 ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาไวรัสตับอีกเสบซี (HCV genotyping kit) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 380000 15 พฤศจิกายน 2565
554 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานสนับสนุนและกำจัดเชื้อ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9779 15 พฤศจิกายน 2565
555 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานทดสอบความไวยา และงานMolecular TB จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 429656 22 พฤศจิกายน 2565
556 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับงานทดสอบความไวยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 399910 14 ธันวาคม 2565
557 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงาน molecular TB จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1137500 0 E-bidding -
558 จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับการควบคุมลิฟต์อาคารอำนวยการ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 27 20 ธันวาคม 2565
559 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับการควบคุมลิฟต์อาคารอำนวยการ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
560 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 E-bidding -
561 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันสำหรับเม็ดเลือดขาว (Tritest CD3/CD4/CD45) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1 -
562 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan HCV Quantitative Test, v2.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 577 วิธีเฉพาะเจาะจง -
563 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเทียบเรือ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
564 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเทียบเรือ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 142 23 ธันวาคม 2565
565 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้เย็นวิทยาศาสตร์ 2-8 องศาเซลเซียส แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
566 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เย็นวิทยาศาสตร์ 2 - 8 องศาเซลเซียส แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ครั้งที่ 2 866 0 E-bidding -
567 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงาน molecular TB จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
568 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันสำหรับเม็ดเลือดขาว (Tritest CD3/CD4/CD45) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
569 ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ COBAS AmpliPrep/COBAS Taqman HCV Quantitative Test V2.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 924480 13 ธันวาคม 2564
570 จ้างเหมาซ่อมเครื่องนึ่งอาหารเพาะเชื้อด้วยไอน้ำ (Inspissator) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 19260 6 มกราคม 2566
571 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา่อมเครื่องนึ่งอาหารเพาะเชื้อด้วยไอน้ำ (Inspissator) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
572 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงาน Molecular TB จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
573 ซื้้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงาน Molecular TB จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 207900 22 ธันวาคม 2565
574 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจหาเชื้อวัณโรค และวัณโรคดื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 11038500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
575 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
576 ซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 246 31 ตุลาคม 2565
577 ซื้อน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันสำหรับเม็ดเลือดขาว (Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 160 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1920000 19 มกราคม 2566
578 ซื้อครุุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 200000 18 มกราคม 2566
579 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานตรวจหาเชื้อวัณโรค และวัณโรคดื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
580 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan HCV Quantitative Test, v2.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
581 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เย็นวิทยาศาสตร์ 2 - 8 องศาเซลเซียส แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
582 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคดนโลยีและบำรุงรักษาเครื่องพ่นศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 475000 9 กุมภาพันธ์ 2566
583 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและบำรุงรักษาเครื่องพ่นศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
584 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงาน Molecular จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 207000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
585 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง ด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing ยี่ห้อ VELA รุ่น SENTOSA SQ301 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
586 ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ COBAS AmpliPrep/COBAS Taqman HCV Quantitative Test, v2.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 577 13 กุมภาพันธ์ 2566
587 ซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 410200 27 มกราคม 2566
588 ซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 351900 27 มกราคม 2566
589 จ้างเหมาเปลี่ยน UV Lamp เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 30067 20 กุมภาพันธ์ 2566
590 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงาน Molecular จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 65000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
591 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงาน Molecular TB จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
592 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดจ้างทำแผงกั้นบริเวณสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 35000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
593 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผงกั้นบริเวณสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
594 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 440937 วิธีเฉพาะเจาะจง -
595 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 486175 วิธีเฉพาะเจาะจง -
596 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุนิรภัย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 56610 วิธีเฉพาะเจาะจง -
597 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานกีฎวิทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 28500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
598 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 785600 E-bidding -
599 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อระบบสำรองน้ำอุปโภคพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 19800 วิธีเฉพาะเจาะจง -
600 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบสำรองน้ำอุปโภคพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
601 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบประปา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
602 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมระบบประปา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
603 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ (นข 7490 อบ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6750 วิธีเฉพาะเจาะจง -
604 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ (นข 7490 อบ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
605 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
606 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
607 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 32100 วิธีเฉพาะเจาะจง -
608 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
609 จ้างซ่อมยานพาหนะ นข 7490 อบ 0 6750 22 กุมภาพันธ์ 2566
610 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 99855 16 มกราคม 2566
611 ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ (FLU A/B H1N1 2009) จำนวน 1 kit ดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 65000 10 กุมภาพันธ์ 2566
612 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
613 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1 0 E-bidding -
614 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา สาเคมี และวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
615 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
616 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
617 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุนิรภัย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
618 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงานสนับสนุนและ PPE จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 266210 วิธีเฉพาะเจาะจง -
619 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงานดื้อยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 227200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
620 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงานพิสูจน์เชื้อ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 313687 วิธีเฉพาะเจาะจง -
621 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 98130 วิธีเฉพาะเจาะจง -
622 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างซ่อมยานพาหนะ (81-6713 อบ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 10280 วิธีเฉพาะเจาะจง -
623 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารใชในภารกิจหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.3 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
624 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จ้างเหมาเปรียน UV Lamp เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
625 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานกีฎวิทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
626 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ (81-6713 อบ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
627 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานพิสูจน์เชื้อ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
628 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานดื้อยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
629 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานสนับสนุนและ PPE จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
630 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานพิสูจน์เชื้อ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 313687 24 มีนาคม 2566
631 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานดื้อยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 227200 24 มีนาคม 2566
632 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานสนับสนุน และPPE จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 266210 25 มีนาคม 2566
633 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานกีฎวิทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 28500 25 มีนาคม 2566
634 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลงและอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 440937 25 มีนาคม 2566
635 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 486175 25 มีนาคม 2566
636 จ้างซ่อมยานพาหนะ (81-6713 อบ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 10280 23 มีนาคม 2566
637 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
638 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ สำหรับงานทดสอบความไวยา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 491300 วิธีเฉพาะเจาะจง -
639 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคเอดส์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 147300 วิธีเฉพาะเจาะจง -
640 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อน้ำยาGenesigPlex N.gonorrhoeae/C.trachomatic จำนวน 9 kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 481500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
641 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม DNA/RNA extraction kit จำนวน 3,500 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 490000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
642 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานทดสอบความไวยา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
643 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคเอดส์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
644 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาGenesigPlex N.gonorrhoeae/C.trachomatis จำนวน 9 kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
645 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม DNA/RNA extraction kit จำนวน 3,500 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
646 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (นข 5420 อบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 13000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
647 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ (นข 5420 อบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
648 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 0 0 E-bidding -
649 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ นข 5420 อบ (ยางรถยนต์) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 13000 6 เมษายน 2566
650 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจหาเชื้อวัณโรค และวัณโรคดื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1038500 -
651 ซื้อน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม DNA/RNA extraction kit จำนวน 3500 test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 490000 3 เมษายน 2566
652 ซื้อน้ำยาGenesigPlex N.gonorrhoeae/C.trachomatis จำนวน 9 kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 481500 8 เมษายน 2566
653 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานทดสอบความไวยา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 491300 8 เมษายน 2566
654 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานดรคเอดส์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 147300 8 เมษายน 2566
655 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานสนับสนุนและกำจัดเชื้อ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 43528 วิธีเฉพาะเจาะจง -
656 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 180200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
657 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานตรวจ Sputum AFB&Slit skin smear จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 52600 วิธีเฉพาะเจาะจง -
658 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานMolecular จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 165000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
659 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อหลอดบรรจุอาหาร LJ Medium จำนวน 30 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 18000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
660 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อLJ medium จำนวน 10 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
661 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานตรวจ Sputum AFB&Slit skin smear จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
662 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
663 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานสนับสนุนและกำจัดเชื้อ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
664 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงาน Molecular TB จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
665 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเชื้อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
666 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) กล 3491 อบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
667 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงาน Molecular TB จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 165000 10 เมษายน 2566
668 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ กล 3491 อบ (ยางรถยนต์) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 15200 18 เมษายน 2566
669 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จ้างเปลี่ยนชุดควบคุมประตูเปิด-ปิด สำหรับห้องแรงดันติดลบ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
670 จ้างเปลี่ยนชุดควบคุมประตูเปิด-ปิด สำหรับห้องแรงดันติดลบ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 37450 27 กุมภาพันธ์ 2566
671 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง จ้างเหมาเปลี่ยนระบบกรองอากาศ Hepa Filter สำหรับห้องแรงดันติดลบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
672 จ้างเหมาเปลี่ยนระบบกรองอากาศ Hepa Filter สำหรับห้องแรงดันติดลบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 224914 5 เมษายน 2566
673 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานกีฏวิทยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 18140 วิธีเฉพาะเจาะจง -
674 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานกีฏวิทยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
675 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานกีฏวิทยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 18140 29 ธันวาคม 2565
676 ซื้อหลอดบรรจุอาหาร LJ medium จำนวน 30 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 18000 18 เมษายน 2566
677 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 12754.4 วิธีเฉพาะเจาะจง -
678 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) กล 3491 อบ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 15200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
679 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
680 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 40390 วิธีเฉพาะเจาะจง -
681 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานเพาะเชื้อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 120000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
682 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นฉนวนหุ้มท่อ AHU และท่อ Exhaust บริเวณภายนอกอาคารของห้องแรงดันติดลบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
683 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงาน เพาะเชื้อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 12000 20 เมษายน 2566
684 ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับงานตรวจ Sputum AFB&Slit skin smear จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 52600 18 เมษายน 2566
685 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างเหมาสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 306488 วิธีเฉพาะเจาะจง -
686 จ้างเหมาเปลี่ยนชุดพัดลมท่อ Exhaust ของเครื่อง BSC จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 26750 19 เมษายน 2566
687 จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นฉนวนหุ้มท่อ AHU และท่อ Exhaust บริเวณภายนอกอาคารของห้องแรงดันติดลบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 219350 8 พฤษภาคม 2566
688 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจ้างซ่อมยานพาหนะ (เช็คระยะ) นข 6591 อบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6841.15 วิธีเฉพาะเจาะจง -
689 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) นข 6591 อบ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 13560 วิธีเฉพาะเจาะจง -
690 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
691 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
692 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) นข 6591 อบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
693 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ (เช็คระยะ) นข 6591 อบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
694 จ้างซ่อมยานพาหนะ (เช็คระยะ) นข6591 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6841.15 8 พฤษภาคม 2566
695 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) นข6591 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 13560 8 พฤษภาคม 2566
696 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาติดฟิล์มกระจกอาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
697 จ้างเหมาติดฟิล์มกระจกอาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 28007 8 พฤษภาคม 2566
698 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 40390 26 เมษายน 2566
699 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาห้องเพาะเชื้อวัณโรค (Walk in incubator) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0