กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารเคมีเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ 100,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาตรวจปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
6 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
8 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
9 การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.และประตูรั้วพร้อมรั้วตาข่ายหลัก 0 0 E-bidding -
10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอสไอวีในกระแสเลือด 0 0 E-bidding -