กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารเคมีเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ 100,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาตรวจปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
6 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
8 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
9 การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.และประตูรั้วพร้อมรั้วตาข่ายหลัก 0 0 E-bidding -
10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอสไอวีในกระแสเลือด 0 0 E-bidding -
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2563 1232000 0 ประกวดราคา -
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2563 674100 0 ประกวดราคา -
13 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
14 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ) 0 0 E-bidding -
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 E-bidding -
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ ศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 11.2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 761800 0 E-bidding -
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างถมดินปรับระดับรองรับการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค 3 ชั้น 0 0 E-bidding -
19 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2050000 0 E-bidding -
20 ประกวดราคารซื้อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 480000 0 E-bidding -
21 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 754300 0 E-bidding -
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินปรับระดับรองรับการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 945300 0 E-bidding -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ Ampiprep+TagMan (CAP-CTM) HIV Viral Load โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 812412 0 E-bidding -