กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารเคมีเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ 100,000 บาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาตรวจปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
6 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
8 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
9 การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.และประตูรั้วพร้อมรั้วตาข่ายหลัก 0 0 E-bidding -
10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอสไอวีในกระแสเลือด 0 0 E-bidding -
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2563 1232000 0 ประกวดราคา -
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2563 674100 0 ประกวดราคา -
13 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
14 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ) 0 0 E-bidding -
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 E-bidding -
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ ศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 11.2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 761800 0 E-bidding -
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างถมดินปรับระดับรองรับการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค 3 ชั้น 0 0 E-bidding -
19 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2050000 0 E-bidding -
20 ประกวดราคารซื้อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 480000 0 E-bidding -
21 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 754300 0 E-bidding -
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินปรับระดับรองรับการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 945300 0 E-bidding -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ Ampiprep+TagMan (CAP-CTM) HIV Viral Load โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 812412 0 E-bidding -
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) 0 0 E-bidding -
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช) 0 0 E-bidding -
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (จัดซื้อน้ำยาตรวจเม็ดเลือดขาว CD4) 0 0 E-bidding -
27 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2146830 0 E-bidding -
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ) 0 0 E-bidding -
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ซื้อชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาด้วยหลักการ LPA+black tray (ขนาดบรรจุ 96 ชุด/กล่อง) จำนวน 30 กล่อง) 0 0 E-bidding -
30 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง SAT ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 นครศรีธรรมราช 1715000 0 E-bidding -
31 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ) 0 0 E-bidding -
32 ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1366700 0 E-bidding -
33 ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ 0 0 E-bidding -
34 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
35 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ 931663 0 E-bidding -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี 4 รายการ (e-bidding) 1399350 0 E-bidding -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 930900 0 E-bidding -
38 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 8 รายการ 0 0 E-bidding -
39 ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 8 รายการ 958700 0 E-bidding -
40 ยกเลิกร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง จำนวน 8 รายการ 0 0 E-bidding -
41 ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
42 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 2) 958700 0 E-bidding -
43 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 2) 958700 0 E-bidding -
44 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (นิคมพุดหง) จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (นิคมพุดหง) จำนวน 1 งาน 1185060 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ัอจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 0 -
47 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์โดยสารดีเซล ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
48 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมแมลงนำโรค จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
49 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
50 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ในเลือด จำนวน 5,000 เทสต์ 0 0 E-bidding -
51 ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
52 ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสารดีเซลขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
53 ประกาศ (ร่าง ครั้งที่ 2) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
54 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 9 รายการ 0 0 วิธีคัดเลือก -
55 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารดีเซลขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 1900000 0 E-bidding -
56 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 970000 0 E-bidding -
57 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีคัดเลือก -
58 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาด้วยหลักการ RT PCR (ขนาดบรรจุ 50 ชุด/กล่อง) จำนวน 50 กล่อง 0 0 E-bidding -
59 ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ในเลือด จำนวน 5,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
60 ยกเลิก ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสารดีเซลขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 1900000 0 E-bidding -
61 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ในเลือด จำนวน 5,000 เทสต์ 1250000 0 E-bidding -
62 ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาด้วยหลักการ RT PCR (ขนาดบรรจุ 50 ชุด/กล่อง) จำนวน 50 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
63 ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาด้วยหลักการ RT PCR (ขนาดบรรจุ 50 ชุด/กล่อง) จำนวน 50 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
64 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาด้วยหลักการ RT PCR(ขนาดบรรจุ 50 ชุด/กล่อง) จำนวน 50 กล่อง 1250000 0 E-bidding -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 9 รายการ 748900 0 วิธีคัดเลือก -
66 ยกเลิก ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 รายการ 520400 0 วิธีคัดเลือก -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาด้วยหลักการ RT PCR (ขนาดบรรจุ 50 ชุด/กล่อง จำนวน 50 กล่อง 1250000 0 E-bidding -
68 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 รายการ 0 0 E-bidding -
69 ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมแมลงนำโรค จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
70 ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 970000 0 E-bidding -
72 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมแมลงนำโรค จำนวน 4 รายการ 2147200 0 E-bidding -
73 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 รายการ 520400 0 E-bidding -
74 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาด้วยหลักการ RT PCR จำนวน 50 กล่อง 0 1250000 1 กุมภาพันธ์ 2565
75 ซื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิชนิด 2 ช่อง จำนวน 1 ตู้ 0 103800 4 พฤศจิกายน 2564
76 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,600 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง 0 23900 1 พฤศจิกายน 2564
77 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 0 0 25 ตุลาคม 2564
78 ซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 500000 24 ธันวาคม 2564
79 ซื้อน้ำยาตรวจเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ในเลือด จำนวน 5,000 เทสต์ 0 1250000 6 มกราคม 2565
80 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 รายการ 0 110210 25 มกราคม 2565
81 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 5 รายการ 0 543600 21 มกราคม 2565
82 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดาน จำนวน 1 แห่ง 0 259000 21 ตุลาคม 2564
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีควบคุมแมลงนำโรค จำนวน 4 รายการ 2147200 0 E-bidding -
84 ประกาศขายทอดตลาด 4650 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 รายการ 520400 0 E-bidding -
86 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่เกิน 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 0 0 -
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) จำนวน 1 งาน 436000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน 0 34000 18 กุมภาพันธ์ 2565
89 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ 0 0 E-bidding -
90 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 E-bidding -
91 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 จังหวัดระนอง 0 0 E-bidding -
92 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
93 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 จังหวัดพังงา 0 0 E-bidding -
94 ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
95 ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ 0 0 E-bidding -
96 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 12 รายการ 0 0 E-bidding -
97 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมแมลงนำโรค จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
98 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 1000000 0 E-bidding -
99 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและดผยแพร่ จำนวน 17 รายการ 583700 0 E-bidding -
100 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส ศตม.11.3 จ.สุราษฎร์ธานี 0 0 E-bidding -
101 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส ศตม.11.3 จ.สุราษฎร์ธานี 0 0 E-bidding -
102 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ศตม. 11.1 จ.พังงา 0 0 E-bidding -
103 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ศตม. 11.1 จ.พังงา 0 0 E-bidding -
104 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศตม.11.5 จ.ระนอง 0 0 E-bidding -
105 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศตม.11.5 จ.ระนอง 0 0 E-bidding -
106 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส ศตม.11.3 จ.สุราษฎร์ธานี 1229000 0 E-bidding -
107 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 12 รายการ 0 0 E-bidding -
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ 0 0 E-bidding -
110 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 4 พฤศจิกายน 2565
111 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 369000 15 พฤศจิกายน 2565
112 ซื้อเครื่องวัดขนาดละอองสารเคมีพร้อมโปรแกรมประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง 0 350000 15 พฤศจิกายน 2565
113 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ 0 583000 29 พฤศจิกายน 2565
114 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน 0 989000 30 พฤศจิกายน 2565
115 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 363600 8 พฤศจิกายน 2565
116 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด งานดูแลต้นไม้ และสนามหญ้า 0 181800 8 พฤศจิกายน 2565
117 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องปฏิการควบคุมโรค 0 302400 8 พฤศจิกายน 2565
118 จ้างรักษาความปลอดภัย 0 360000 8 พฤศจิกายน 2565
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส ศตม. 11.3 จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง 1229000 0 E-bidding -
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส ศตม. 11.3 จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง 1229000 0 E-bidding -
121 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส ศตม.11.3 จ.สุราษฎร์ธานี 1229000 0 E-bidding -
122 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศตม.11.5 จ.ระนอง 742000 0 E-bidding -
123 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ศตม.11.1 จ.พังงา 513000 0 E-bidding -
124 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 12 รายการ 1163800 0 E-bidding -
125 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศตม.11.5 จ.ระนอง ครั้งที่ 2 742000 0 E-bidding -
126 (ร่าง)ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมแมลงนำโรค จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 12 รายการ 0 0 E-bidding -
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 จังหวัดระนอง จำนวน 1 แห่ง 0 0 E-bidding -
129 (ร่างครั้งที่ 2)ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมแมลงนำโรค จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส ศตม. 11.3 จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง 1231000 0 E-bidding -
131 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมแมลงนำโรค จำนวน 5 รายการ 2583100 0 E-bidding -
132 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาการดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ (ขนาดบรรจุ 128 เทสต์/กล่อง) จำนวน 2 กล่อง 0 0 E-bidding -
133 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาด้วยหลักการ RT PCR (ขนาดบรรจุ 50 ชุด/กล่อง) จำนวน 55 กล่อง 0 0 E-bidding -
134 (ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาด้วยหลักการ RT PCR (ขนาดบรรจุ 50 ชุด/กล่อง) จำนวน 55 กล่อง 0 0 E-bidding -
135 (ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาการดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ (ขนาดบรรจุ 128 เทสต์/กล่อง) จำนวน 2 กล่อง 0 0 E-bidding -
136 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาการดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ (ขนาดบรรจุ 128 เทสต์/กล่อง) จำนวน 2 กล่อง 1272000 0 E-bidding -
137 ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาด้วยหลักการ RT PCR (ขนาดบรรจุ 50 ชุด/กล่อง) จำนวน 55 กล่อง 1375000 0 E-bidding -
138 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน 5,000 เทสต์ 0 0 E-bidding -
139 ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน 5,000 เทสต์ 0 0 E-bidding -
140 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 183440 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
141 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
142 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน 5,000 เทสต์ 1250000 0 E-bidding -
143 (ร่าง)ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
144 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ 996600 0 E-bidding -
145 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 ประกาศเผยแร่แผนการจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดินหลังอาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 0 0 E-bidding -
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
148 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 9 เดือน (1 มกราคม - 30 กันยายน 2567) 0 0 E-bidding -
149 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดินหลังอาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 0 0 E-bidding -
150 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดินหลังอาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 1464000 0 E-bidding -
151 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 9 เดือน (1 มกราคม – 30 กันยายน 2567) 0 0 E-bidding -
152 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 9เดือน (1ม.ค.-30ก.ย.2567) 499500 0 E-bidding -
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 9 เดือน (1 มกราคม – 30 กันยายน 2567) 0 0 -
154 ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจ GeneXpert MTB/RIF Ultra จำนวน 1,000 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
155 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน 5,000 เทสต์ 0 0 E-bidding -
156 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมแมลงนำโรค จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
157 ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน 5,000 เทสต์ 0 0 E-bidding -
158 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาด้วยหลักการ RT PCR (ขนาดบรรจุ 100 ชุด/กล่อง) จำนวน 32 กล่อง 0 0 E-bidding -
159 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน 5,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1250000 0 E-bidding -
160 ร่างประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาด้วยหลักการ RT PCR (ขนาดบรรจุ 100 ชุด/กล่อง) จำนวน 32 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
161 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาด้วยหลักการ RT PCR (ขนาดบรรจุ 100 ชุด/กล่อง) จำนวน 32 กล่อง 1600000 0 E-bidding -
162 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ MGIT 7 ml. (ขนาดบรรจุ 100 หลอด/กล่อง) จำนวน 56 กล่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
163 ร่างประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมแมลงนำโรค จำนวน 3 รายการ 0 0 -
164 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมแมลงนำโรค จำนวน 3 รายการ 2320760 0 E-bidding -
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมแมลงนำโรค จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
166 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิด แบบอ่านค่าทันทีด้วยแสงอินฟาเรด จำนวน 1 เครื่ีอง 0 0 E-bidding -
167 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/อาวุโส ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 พังงา 0 0 E-bidding -
168 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 3 คัน 0 0 E-bidding -
169 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิด แบบอ่านค่าทันทีด้วยแสงอินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
170 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิด แบบอ่านค่าทันทีด้วยแสงอินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง 3500000 0 E-bidding -
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิด แบบอ่านค่าทันทีด้วยแสงอินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
172 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 3 คัน 2960000 0 E-bidding -
173 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 850000 0 E-bidding -
174 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
175 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -