กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ชื่อโครงการ ประกาศประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศวันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2561 0 0 -
2 ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
3 Fri, 02/05/2016 - 13:32 | admin ประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
6 โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลน์ 0 0 -
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังประชาวิจารณ์ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ส่งเป็นจดหมายมายังสำนักงาน หรือทางโทรสารหมายเลข 074 336084 ในวันและเวลาราชการ 0 0 -
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17 ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 80 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งถึง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา หรือโทรสารหมายเลข 0-7433-6084 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 0 0 -
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 Fri, 02/05/2016 - 13:32 | admin ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
16 จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และสารเคมีควบคุมโรค จำนวน 8 โครงการ 0 0 -
17 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 ตุลาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 ตุลาคม 2561_E_Bidding 0 0 E-bidding -
19 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 80 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
21 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 80 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
22 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจาง ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
29 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจาง ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานสนันสนุนปฏิบัติการควบคุมโรคพื้นที่เฉพาะ(นคม) 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล้าง ปี 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 115 ใบ โดยิธีเฉพราะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ยกเลิกการจัดซื้อโครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลน์ โดยวิธีคัดเลือก 0 0 -
36 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 0 0 -
37 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ยกเลิกการจัดซื้อโครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลน์ โดยวิธิคัดเลือก 0 0 -
41 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 ธันวาคม 2561 0 0 -
50 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 ธันวาคม 2561 0 0 -
51 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 80 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
55 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 0 0 -
74 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 9 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 9 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 Fri, 02/05/2016 - 13:27 | admin ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
81 โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ร่างให้คำเสนอแนะวิจารณ์ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2562) 0 0 -
82 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 "ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 18 - 23 มกราคม 2562 ภายในเวลาราชการ " 0 0 -
88 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23 มกราคม  2562 0 0 -
92 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 -
93 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 31/01/62 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
110 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
112 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
113 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 -
115 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ 0 0 E-bidding -
116 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
120 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
121 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
122 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
123 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
124 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
126 ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" 0 0 E-bidding -
127 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 -
130 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
134 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
135 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
136 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
137 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
139 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
140 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
141 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
142 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา 0 0 E-bidding -
145 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 มีนาคม 2562  0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 มีนาคม 2562  0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
147 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 มีนาคม 2562  0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
148 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 0 0 -
149 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 มีนาคม 2562  0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
150 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 มีนาคม 2562  0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
151 ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในเลือด (HCV Viral load) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
152 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
153 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
154 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
155 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
156 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 9 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
159 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
161 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
162 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
163 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
165 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
166 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
168 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
173 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
174 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
175 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
176 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
177 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
179 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
180 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
181 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
182 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
183 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
184 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
185 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
186 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
187 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
188 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
189 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
190 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
191 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
192 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 มิถุนายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
193 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
194 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
196 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
197 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
198 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
199 ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
200 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
201 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
202 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 มิถุนายม 2562 0 0 -
203 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
204 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
205 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
206 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
207 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
208 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
210 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
212 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
213 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
216 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 0 0 -
218 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
220 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 ราคากลางซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ 0 0 -
222 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 -
223 ประกาศร่าง TOR ชื่อโครงการ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 19- 24 กรกฏาคม 2562 0 0 -
224 ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ 0 0 -
225 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
227 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
229 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
230 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
231 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
232 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
233 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
234 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
235 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
236 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
237 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
238 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดซื้อประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
240 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
241 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
242 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2562 0 0 -
243 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
244 แผนการจัดจ้างทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
245 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
246 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 21สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
247 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
248 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
249 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
250 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
251 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
252 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
253 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
254 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
255 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
256 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
259 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
260 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
261 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
262 จ้างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
263 ราคากลางจ้างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563 0 0 -
264 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
265 ประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
266 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 5 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
267 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 9 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
268 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 9 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
269 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 10 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
270 แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเอสบซีในเลือด (HCV Viral load) จำนวน 384 เทสต์ 0 0 -
271 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 13 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
272 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 16 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
273 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 16 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้่างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
275 แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 0 0 -
276 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 20 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
277 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
278 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
279 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
280 ราคากลางซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในเลือด (HCV Viral load) จำนวน ๓๘๔ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
281 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 24 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
282 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 25 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
283 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 26 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
284 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 26 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
285 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ี 8 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
286 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ี 9 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
287 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสารเคมี จำนวน ๓ โครงการ 0 0 E-bidding -
288 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 88 รายการ) 0 0 E-bidding -
289 (ร่าง)ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพิ้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
290 ราคากลางการจัดซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ 0 2 E-bidding -
291 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
292 ราคากลางการจัดซื้อสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 0 3 E-bidding -
293 ราคากลางการจัดซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่างปี ๒๕๖๓ 0 300 วิธีคัดเลือก -
294 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
295 ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 E-bidding -
296 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ี 10 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
297 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ี 18 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
298 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวัน 21 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
299 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวัน 22 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
300 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
301 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
302 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
303 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวัน 4 พฤศจิากยน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
304 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
305 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 6 พ.ย. 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
306 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
307 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิตหรือจำหน่าย 4 รายการ, ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่องค์การเภสัชกรรมผลิตหรือจำหน่าย จำนวน 1 รายการ, สารเคมีควบคุมโรคที่องค์การเภสัชกรรมผลิตหรือจำหน่าย จำนวน 4 รายการ และ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่องค์การเภสัชกรรมผลิตหรือจำหน่าย จำนวน 16 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
308 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
309 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
310 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
311 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ี 14 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
312 ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
313 ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่เสี่ยง ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
314 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
315 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
316 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
317 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
318 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงร่าง) 0 0 E-bidding -
319 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
324 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 2 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
337 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
338 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 8 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 14 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 16 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 17 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 20 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 28 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 30 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 4 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
352 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
353 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
355 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
356 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
360 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 1 0 E-bidding -
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
362 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
363 ประกาศประกวดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
368 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3757200 0 E-bidding -
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
380 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 3 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
391 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 E-bidding -
392 ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 E-bidding -
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 14 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
396 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 21 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 23 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 28 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
410 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 0 0 -
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
414 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 E-bidding -
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
420 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -