กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ชื่อโครงการ ประกาศประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศวันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2561 0 0 -
2 ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
3 Fri, 02/05/2016 - 13:32 | admin ประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
6 โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลน์ 0 0 -
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังประชาวิจารณ์ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ส่งเป็นจดหมายมายังสำนักงาน หรือทางโทรสารหมายเลข 074 336084 ในวันและเวลาราชการ 0 0 -
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17 ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 80 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งถึง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา หรือโทรสารหมายเลข 0-7433-6084 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 0 0 -
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 Fri, 02/05/2016 - 13:32 | admin ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
16 จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และสารเคมีควบคุมโรค จำนวน 8 โครงการ 0 0 -
17 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 ตุลาคม 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 ตุลาคม 2561_E_Bidding 0 0 E-bidding -
19 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 80 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
21 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 80 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
22 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจาง ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
29 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจาง ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานสนันสนุนปฏิบัติการควบคุมโรคพื้นที่เฉพาะ(นคม) 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล้าง ปี 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 115 ใบ โดยิธีเฉพราะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ยกเลิกการจัดซื้อโครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลน์ โดยวิธีคัดเลือก 0 0 -
36 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 0 0 -
37 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ยกเลิกการจัดซื้อโครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลน์ โดยวิธิคัดเลือก 0 0 -
41 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 ธันวาคม 2561 0 0 -
50 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 ธันวาคม 2561 0 0 -
51 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 80 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
55 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 0 0 -
74 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 9 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 9 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 Fri, 02/05/2016 - 13:27 | admin ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
81 โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ร่างให้คำเสนอแนะวิจารณ์ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2562) 0 0 -
82 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 "ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 18 - 23 มกราคม 2562 ภายในเวลาราชการ " 0 0 -
88 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23 มกราคม  2562 0 0 -
92 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 -
93 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31 มกราคม  2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 31/01/62 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
110 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
112 เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
113 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 -
115 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ 0 0 E-bidding -
116 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
120 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
121 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
122 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
123 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
124 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
126 ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" 0 0 E-bidding -
127 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 -
130 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
134 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
135 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
136 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
137 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
139 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
140 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
141 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
142 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา 0 0 E-bidding -
145 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 มีนาคม 2562  0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 มีนาคม 2562  0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
147 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 มีนาคม 2562  0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
148 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 0 0 -
149 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 มีนาคม 2562  0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
150 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 มีนาคม 2562  0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
151 ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในเลือด (HCV Viral load) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
152 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
153 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
154 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
155 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
156 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 9 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
159 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
161 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
162 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
163 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
165 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
166 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
168 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
173 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
174 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
175 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
176 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
177 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
179 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
180 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
181 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
182 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
183 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
184 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
185 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
186 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
187 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
188 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
189 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
190 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
191 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
192 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 มิถุนายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
193 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
194 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
196 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
197 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
198 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
199 ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
200 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
201 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
202 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 มิถุนายม 2562 0 0 -
203 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
204 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
205 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
206 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
207 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
208 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 26 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
210 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 มิถุนายม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
212 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
213 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
216 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 0 0 -
218 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
220 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 ราคากลางซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ 0 0 -
222 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 -
223 ประกาศร่าง TOR ชื่อโครงการ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 19- 24 กรกฏาคม 2562 0 0 -
224 ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ 0 0 -
225 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
227 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
229 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
230 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
231 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
232 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
233 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
234 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
235 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
236 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
237 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
238 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดซื้อประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 พร้อมน้ำยาประกอบ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
240 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
241 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
242 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2562 0 0 -
243 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
244 แผนการจัดจ้างทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
245 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
246 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 21สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
247 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
248 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
249 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
250 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
251 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
252 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
253 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
254 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
255 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
256 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
259 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
260 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
261 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
262 จ้างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
263 ราคากลางจ้างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563 0 0 -
264 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
265 ประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
266 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 5 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
267 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 9 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
268 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 9 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
269 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 10 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
270 แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเอสบซีในเลือด (HCV Viral load) จำนวน 384 เทสต์ 0 0 -
271 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 13 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
272 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 16 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
273 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 16 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้่างรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
275 แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 0 0 -
276 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 20 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
277 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
278 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
279 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
280 ราคากลางซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในเลือด (HCV Viral load) จำนวน ๓๘๔ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
281 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 24 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
282 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 25 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
283 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 26 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
284 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 26 กันยายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
285 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ี 8 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
286 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ี 9 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
287 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสารเคมี จำนวน ๓ โครงการ 0 0 E-bidding -
288 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 88 รายการ) 0 0 E-bidding -
289 (ร่าง)ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพิ้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
290 ราคากลางการจัดซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ 0 2 E-bidding -
291 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
292 ราคากลางการจัดซื้อสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 0 3 E-bidding -
293 ราคากลางการจัดซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่างปี ๒๕๖๓ 0 300 วิธีคัดเลือก -
294 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
295 ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 E-bidding -
296 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ี 10 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
297 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ี 18 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
298 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวัน 21 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
299 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวัน 22 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
300 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
301 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
302 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
303 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวัน 4 พฤศจิากยน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
304 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
305 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 6 พ.ย. 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
306 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
307 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิตหรือจำหน่าย 4 รายการ, ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่องค์การเภสัชกรรมผลิตหรือจำหน่าย จำนวน 1 รายการ, สารเคมีควบคุมโรคที่องค์การเภสัชกรรมผลิตหรือจำหน่าย จำนวน 4 รายการ และ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่องค์การเภสัชกรรมผลิตหรือจำหน่าย จำนวน 16 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
308 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
309 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
310 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
311 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ี 14 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
312 ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
313 ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่เสี่ยง ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
314 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
315 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
316 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
317 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
318 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงร่าง) 0 0 E-bidding -
319 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
324 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 2 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
337 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
338 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 8 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 9 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 14 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 16 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 17 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 20 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 28 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 30 มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
352 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
353 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
355 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
356 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
360 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 1 0 E-bidding -
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
362 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
363 ประกาศประกวดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
368 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3757200 0 E-bidding -
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
380 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 3 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
391 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 E-bidding -
392 ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 E-bidding -
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 14 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
396 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 21 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 23 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 28 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
410 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 0 0 -
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
414 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 E-bidding -
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
420 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
450 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 สคร.12 สงขลา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
456 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
458 ประกาศเผยแพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 0 0 E-bidding -
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
461 ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคากลางจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
462 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปี 2564 0 0 E-bidding -
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 1 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 2 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
468 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 3 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
470 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 สคร.12 สงขลา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 9 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 10 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 15 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 22 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 24 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 25 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 29 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
487 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
489 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
490 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
491 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
492 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 สคร.12 สงขลา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
495 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awarness Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
496 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สารเคมีป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
497 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยังลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
499 ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
500 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 1 E-bidding -
501 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
502 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 97 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
504 ประกาศราคากลางการจัดซื้อสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย รายการ Bifenthrin 10% WP (มาลาเรีย) ขนาดบรรจุ 50 กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 3 E-bidding -
505 ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย รายการ Bifenthrin 10% EP (มาลาเรีย) ขนาดบรรจุ 50 กรัม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
506 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1814800 0 E-bidding -
507 ประกาศราคากลางการจัดซื้อสารเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 2 E-bidding -
508 ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
509 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างยาเวชภัณฑ์มิใช่ยาสารเคมีควบคุมโรคที่องค์การเภสัชกรรมผลิตและมีจำหน่าย จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
514 ประกาศประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2671280 0 E-bidding -
515 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย รายการ Bifenthrin 10% EP (มาลาเรีย) ขนาดบรรจุ 50 กรัมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3607500 0 E-bidding -
516 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 สคร.12 สงขลา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
527 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน 0 900 18 พฤศจิกายน 2563
528 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 0 1800 18 พฤศจิกายน 2563
529 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องสุขา จำนวน 1 งาน 0 4530 24 พฤศจิกายน 2563
530 จ้างซ่อมแซมประตูกระจกห้องปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน 0 1100 24 พฤศจิกายน 2563
531 จ้างซ่อมแซมสายโทรศัพท์ภายใน จำนวน 1 รายการ 0 1000 13 พฤศจิกายน 2563
532 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 0 1790 16 พฤศจิกายน 2563
533 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 0 4100 18 พฤศจิกายน 2563
534 จ้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ จำนวน 1 รายการ 0 750 18 พฤศจิกายน 2563
535 เช่าสระว่ายน้ำ จำนวน 1 รายการ 0 1000 18 พฤศจิกายน 2563
536 จ้างทำประกาศนียบัตรพร้อมซองพลาสติกใส จำนวน 1 รายการ 0 2100 18 พฤศจิกายน 2563
537 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 0 300 12 พฤศจิกายน 2563
538 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 0 740 23 พฤศจิกายน 2563
539 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน 0 960 18 พฤศจิกายน 2563
540 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด 0 1000 13 พฤศจิกายน 2563
541 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 สคร.12 สงขลา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
542 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีคัดเลือก -
547 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
549 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 0 1200 2 ธันวาคม 2563
550 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 0 1322 4 ธันวาคม 2563
551 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 1024 7 ธันวาคม 2563
552 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 0 4605 7 ธันวาคม 2563
553 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบโครงไม้ จำนวน 1 งาน 0 540 4 ธันวาคม 2563
554 จ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตรพร้อมซอง จำนวน 77 ชุด 0 4620 7 ธันวาคม 2563
555 ซื้อพานพุ่มดอกไม้ จำนวน 1 พาน 0 1500 7 ธันวาคม 2563
556 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 0 3645 7 ธันวาคม 2563
557 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 0 564 7 ธันวาคม 2563
558 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 0 3164 7 ธันวาคม 2563
559 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 0 3944 4 ธันวาคม 2563
560 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 0 600 4 ธันวาคม 2563
561 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 0 2407 4 ธันวาคม 2563
562 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 2469 7 ธันวาคม 2563
563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 860 7 ธันวาคม 2563
564 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 7600 7 ธันวาคม 2563
565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 0 3000 2 ธันวาคม 2563
566 จ้างถ่ายเอกสารก่อน-หลังการประชุม 0 3233 7 ธันวาคม 2563
567 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 0 920 30 พฤศจิกายน 2563
568 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (ขพ 5921 สงขลา) 0 1553.64 23 พฤศจิกายน 2563
569 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (ขพ 5918 สงขลา) 0 3796.36 23 พฤศจิกายน 2563
570 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สคร 0121-042-0018) 0 481.5 26 พฤศจิกายน 2563
571 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมในเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน 0 12000 30 ตุลาคม 2563
572 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 0 6270 18 พฤษภาคม 2563
573 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 4032 18 พฤศจิกายน 2563
574 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 0 2500 18 พฤศจิกายน 2563
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
576 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 110400 26 ตุลาคม 2563
577 จ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 18000 19 ตุลาคม 2563
578 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 180000 22 ตุลาคม 2563
579 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 132000 20 ตุลาคม 2563
580 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 144000 20 ตุลาคม 2563
581 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 192000 29 ตุลาคม 2563
582 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 960888 15 ตุลาคม 2563
583 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1000 16 พฤศจิกายน 2563
584 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (ขง 4539 สงขลา) 0 5450 25 พฤศจิกายน 2563
585 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 9416 17 พฤศจิกายน 2563
586 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ (ขย 4824 สงขลา) 0 5067.52 24 พฤศจิกายน 2563
587 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 0 34390 23 พฤศจิกายน 2563
588 จ้างซ่อมแซมมู่ลี่ห้องปฏิบัติงาน 0 12840 2 ธันวาคม 2563
589 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมและบูสโพสในแฟนเพจ ประจำปี 2564 0 12000 30 ตุลาคม 2563
590 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 1800 16 ตุลาคม 2563
591 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 4100 18 พฤศจิกายน 2563
592 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 492624 26 ตุลาคม 2563
593 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 93600 19 ตุลาคม 2563
594 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 96000 19 ตุลาคม 2563
595 จ้างเหมาบริการดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 180000 19 ตุลาคม 2563
596 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1300 18 พฤศจิกายน 2563
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
599 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 0 900 26 พฤศจิกายน 2563
600 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 60 28 กันยายน 2563
601 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 0 4290 14 ธันวาคม 2563
602 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 9000 14 ธันวาคม 2563
603 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 0 1860 14 ธันวาคม 2563
604 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 0 9875 14 ธันวาคม 2563
605 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 1024 14 ธันวาคม 2563
606 จ้างถ่ายเอกสาร 0 441 14 ธันวาคม 2563
607 จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะติดเชื้อ 0 530 14 ธันวาคม 2563
608 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง 0 7918 23 พฤศจิกายน 2563
609 ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 95 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
610 ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 95 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
611 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1712950 E-bidding -
612 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,712,950.00 บาท 0 0 E-bidding -
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
616 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 0 233 17 ธันวาคม 2563
617 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 0 564 17 ธันวาคม 2563
618 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 0 3847 17 ธันวาคม 2563
619 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 0 2033 7 ธันวาคม 2563
620 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน 0 7811 14 ธันวาคม 2563
621 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 0 1980 4 ธันวาคม 2563
622 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 งาน 0 846 14 ธันวาคม 2563
623 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี จำนวน 15 เล่ม 0 7260 14 ธันวาคม 2563
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
626 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 95 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 3,643,341.64 บาท 3753400 0 E-bidding -
627 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,712,950.00 บาท 1741200 0 E-bidding -
628 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 0 1824 21 ธันวาคม 2563
629 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 0 1392 21 ธันวาคม 2563
630 จ้างถ่ายเอกสาร 0 3000 21 ธันวาคม 2563
631 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 0 364 21 ธันวาคม 2563
632 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 0 980 21 ธันวาคม 2563
633 เช่าห้องประชุม 0 3500 21 ธันวาคม 2563
634 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 9693 18 ธันวาคม 2563
635 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 0 140 18 ธันวาคม 2563
636 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1150 21 ธันวาคม 2563
637 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 800 21 ธันวาคม 2563
638 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 6400 21 ธันวาคม 2563
639 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 6400 21 ธันวาคม 2563
640 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 500 21 ธันวาคม 2563
641 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1100 21 ธันวาคม 2563
642 จ้างทำประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ 0 2760 17 ธันวาคม 2563
643 จ้างถ่ายเอกสาร 0 980 17 ธันวาคม 2563
644 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 0 9146 18 ธันวาคม 2563
645 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 300 15 ธันวาคม 2563
646 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1350 28 ธันวาคม 2563
647 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 4500 15 ธันวาคม 2563
648 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 7000 21 ธันวาคม 2563
649 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1480 17 ธันวาคม 2563
650 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 747.66 17 ธันวาคม 2563
651 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 700 24 ธันวาคม 2563
652 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 1800 24 ธันวาคม 2563
653 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม 0 2260 22 ธันวาคม 2563
654 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 0 9000 18 ธันวาคม 2563
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
658 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส1 (ต.ค. 63-ธ.ค. 63) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
659 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 สคร.12 สงขลา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
660 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 0 1915 28 ธันวาคม 2563
661 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 0 2070 28 ธันวาคม 2563
662 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 0 1600 29 ธันวาคม 2563
663 จ้างทำป้ายโฟม 0 540 29 ธันวาคม 2563
664 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 0 2554 29 ธันวาคม 2563
665 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 4100 22 ธันวาคม 2563
666 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1000 21 ธันวาคม 2563
667 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 660 21 ธันวาคม 2563
668 จ้างซ่อมแซมห้องพักราชการ 0 4410 23 ธันวาคม 2563
669 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 24000 22 ธันวาคม 2563
670 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกุญแจประตูห้องปฏิบัติงาน 0 800 28 ธันวาคม 2563
671 จ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ 0 40000 23 พฤศจิกายน 2563
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 5 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 7 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
678 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
679 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
681 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 0 2700 28 ธันวาคม 2563
682 จ้างซ่อมแซมสายโทรศัพท์ภายใน 0 3500 4 มกราคม 2564
683 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง 4539 สงขลา 0 1923.97 24 ธันวาคม 2563
684 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ นข 7886 สงขลา 0 3657.8 30 ธันวาคม 2563
685 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ขย 4828 สงขลา 0 3805.48 15 ธันวาคม 2563
686 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 1800 28 ธันวาคม 2563
687 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 0 2350 24 ธันวาคม 2563
688 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 0 20223 25 ธันวาคม 2563
689 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 0 6741 25 ธันวาคม 2563
690 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในห้องสุขา 0 4925 28 ธันวาคม 2563
691 ค่าผลิตภัณฑ์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ขนาด 30 กรัม จำนวน 30,000 ซอง 0 299700 23 ธันวาคม 2563
692 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ขอ 4920 สงขลา 0 3023.82 23 ธันวาคม 2563
693 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 87000 28 ธันวาคม 2563
694 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 540 28 ธันวาคม 2563
695 ค่าจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขพ 5926 สงขลา 0 3300 30 ธันวาคม 2563
696 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 3 เล่ม 0 744 28 ธันวาคม 2563
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 15 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
699 จ้างพนักงานปฏิบัติการอเนกประสงค์ จำนวน 5 ราย 0 50100 27 พฤศจิกายน 2563
700 จ้างพนักงานปฏิบัติการอเนกประสงค์ จำนวน 5 ราย 0 50100 27 พฤศจิกายน 2563
701 จ้างพนักงานปฏิบัติการอเนกประสงค์ จำนวน 5 ราย 0 50100 27 พฤศจิกายน 2563
702 จ้างพนักงานปฏิบัติการอเนกประสงค์ จำนวน 5 ราย 0 50100 22 พฤศจิกายน 2563
703 จ้างพนักงานปฏิบัติการอเนกประสงค์ จำนวน 5 ราย 0 50100 20 พฤศจิกายน 2563
704 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ นข 8587 สงขลา 0 2652.53 8 มกราคม 2564
705 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ขย 4823 สงขลา 0 4575.32 8 มกราคม 2564
706 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 0 2568 8 มกราคม 2564
707 ค่าซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ 0 86500 6 มกราคม 2564
708 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 6400 4 มกราคม 2564
709 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ขล 6960 สงขลา 0 3202.51 8 มกราคม 2564
710 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1000 4 มกราคม 2564
711 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 600 4 มกราคม 2564
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
715 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ นข 7505 สงขลา 0 4898.46 11 มกราคม 2564
716 ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 3000 12 มกราคม 2564
717 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ นข 7887 สงขลา 0 2300 7 มกราคม 2564
718 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 4500 7 มกราคม 2564
719 ค่าจัดเก็บขยะติดเชื้อ 0 2100 12 มกราคม 2564
720 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 0 1608 13 มกราคม 2564
721 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 0 1030 13 มกราคม 2564
722 จ้างถ่ายเอกสาร 0 967 15 มกราคม 2564
723 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 770 7 มกราคม 2564
724 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 300 28 กันยายน 2563
725 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 200 18 กันยายน 2563
726 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 60 28 กันยายน 2563
727 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 60 28 กันยายน 2563
728 ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 38888 6 มกราคม 2564
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
730 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1600 11 มกราคม 2564
731 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 6400 12 มกราคม 2564
732 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 0 7740 15 มกราคม 2564
733 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 2600 28 ธันวาคม 2563
734 ค่าจ้างทำตรายางราชการ จำนวน 4 รายการ (รวม 10 ดวง) 0 1600 12 มกราคม 2564
735 ค่าซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน 0 13000 7 มกราคม 2564
736 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 30000 29 มกราคม 2564
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 25 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
739 ค่าจ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0 5350 18 ธันวาคม 2563
740 ค่าจ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0 24640 18 ธันวาคม 2563
741 ค่าจ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องเอชไอวี/เอดส์ และห้องปฏิบัติการตรวจอณูชีววิทยาโรคติดเชื้อ 0 14980 16 ธันวาคม 2563
742 ค่าจ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องเอชไอวี/เอดส์ และห้องปฏิบัติการตรวจอณูชีววิทยาโรคติดเชื้อ 0 17787 16 ธันวาคม 2563
743 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 0 850 29 ธันวาคม 2563
744 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 0 1498 19 มกราคม 2564
745 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 0 300 20 มกราคม 2564
746 ค่าซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ 0 14100 15 มกราคม 2564
747 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ขพ 5923 สงขลา 0 5108.18 15 มกราคม 2564
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 28 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
751 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 สคร.12 สงขลา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
755 ชื่อเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
756 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 2208450 E-bidding -
757 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 7700 1 กุมภาพันธ์ 2564
758 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 4100 1 กุมภาพันธ์ 2564
759 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 4100 1 กุมภาพันธ์ 2564
760 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 3800 19 มกราคม 2564
761 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1000 19 มกราคม 2564
762 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1000 19 มกราคม 2564
763 จ้างทำตรายางราชการ 0 1670 26 มกราคม 2564
764 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนหน้าต่างห้องปฏิบัติงาน 0 2400 26 มกราคม 2564
765 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเสาวิทยุสื่อสาร 0 35200 28 ธันวาคม 2563
766 ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ 0 25614 20 มกราคม 2564
767 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 0 1872.5 27 มกราคม 2564
768 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1150 8 ธันวาคม 2563
769 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 800 8 ธันวาคม 2563
770 ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ 0 25980 20 มกราคม 2564
771 จ้างถ่ายเอกสาร 0 342 26 มกราคม 2564
772 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 0 5299 26 มกราคม 2564
773 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 0 3800 26 มกราคม 2564
774 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 0 40 25 มกราคม 2564
775 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 4500 26 มกราคม 2564
776 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 0 4682 25 มกราคม 2564
777 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 700 26 มกราคม 2564
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
779 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 6400 14 ธันวาคม 2563
780 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 0 15120 29 มกราคม 2564
781 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง 0 7436.5 28 มกราคม 2564
782 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 3100 14 มกราคม 2564
783 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 655.5 14 มกราคม 2564
784 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 220 14 มกราคม 2564
785 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 0 8132 28 ธันวาคม 2563
786 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1340 3 กุมภาพันธ์ 2564
787 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 4500 4 กุมภาพันธ์ 2564
788 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1120 3 กุมภาพันธ์ 2564
789 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 840 3 กุมภาพันธ์ 2564
790 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1470 4 กุมภาพันธ์ 2564
791 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1500 3 กุมภาพันธ์ 2564
792 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1000 5 กุมภาพันธ์ 2564
793 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 1800 5 กุมภาพันธ์ 2564
794 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 840 3 กุมภาพันธ์ 2564
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
796 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 95 รายการ 3643340 0 E-bidding -
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
803 จ้างถ่ายเอกสาร 0 900 3 กุมภาพันธ์ 2564
804 จ้างถ่ายเอกสาร 0 4950 19 กุมภาพันธ์ 2564
805 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 0 2996 8 กุมภาพันธ์ 2564
806 ค่าติดตั้งหลอดไฟฟ้า ภายในห้องปฏิบัติงาน 0 3400 15 กุมภาพันธ์ 2564
807 ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 0 2600 28 มกราคม 2564
808 ค่าตัดต้นไม้ 0 4000 28 มกราคม 2564
809 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 0 2085 5 กุมภาพันธ์ 2564
810 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19) 0 320000 15 กุมภาพันธ์ 2564
811 ค่าจัดเก็บขยะติดเชื้อ 0 4600 8 กุมภาพันธ์ 2564
812 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 5400 2 กุมภาพันธ์ 2564
813 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 2030 1 กุมภาพันธ์ 2564
814 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 1600 29 มกราคม 2564
815 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 0 6698 3 กุมภาพันธ์ 2564
816 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 0 10250 28 มกราคม 2564
817 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 0 1996 20 มกราคม 2564
818 จ้างถ่ายเอกสาร 0 3300 1 กุมภาพันธ์ 2564
819 จ้างถ่ายเอกสาร 0 1940 16 พฤศจิกายน 2563
820 จ้างพนักงานปฏิบัติการอเนกประสงค์ จำนวน 1 ราย 0 15600 14 มกราคม 2564
821 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1300 4 กุมภาพันธ์ 2564
822 จ้างถ่ายเอกสาร 0 3750 1 กุมภาพันธ์ 2564
823 จ้างถ่ายเอกสาร 0 3960 1 กุมภาพันธ์ 2564
824 ค่าซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ จำนวน 12 รายการ 0 136606 7 มกราคม 2564
825 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 2500 29 มกราคม 2564
826 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 0 2450 25 มกราคม 2564
827 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 0 244 8 กุมภาพันธ์ 2564
828 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 0 578 8 กุมภาพันธ์ 2564
829 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 1110 8 กุมภาพันธ์ 2564
830 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1000 3 กุมภาพันธ์ 2564
831 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1000 3 กุมภาพันธ์ 2564
832 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1320 4 กุมภาพันธ์ 2564
833 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 700 4 กุมภาพันธ์ 2564
834 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1680 17 กุมภาพันธ์ 2564
835 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 250 17 กุมภาพันธ์ 2564
836 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 560 28 กันยายน 2563
837 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1650 3 กุมภาพันธ์ 2564
838 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1120 4 กุมภาพันธ์ 2564
839 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1360 4 กุมภาพันธ์ 2564
840 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 0 4100 3 กุมภาพันธ์ 2564