กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 กำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 -
2 กำหนดคุณลักษณะและราคากลางจ้างเหมาบริการ 0 0 -
3 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจ้างพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการชันสูตรโรคde 0 0 -
4 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจ้างพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมพาหนะนำโรค 0 0 -
5 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจ้างพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน 0 0 -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 -
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 0 0 -
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำถุงผ้าสำหรับบรรจุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ 0 0 -
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยารักษาโรคหนอนพยาธิ 0 0 -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 -
12 ประกวดราคาซื้อสารเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยขนาด 32 ห้องจำนวน 1 หลัง 0 0 -
14 กำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณงบประมาณ 2562 0 0 -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 16 รายการ 0 0 E-bidding -
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 E-bidding -
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยขนาด 32 ห้องจำนวน 1 หลัง 0 0 E-bidding -
21 งบทดลองประจำเดือนกันยายน2561 0 0 -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมี 4 รายการ 0 0 E-bidding -
23 งบทดลองประจำปี 2561 0 0 -
24 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 0 0 -
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และภัยสุขภาพ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และภัยสุขภาพ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมี 4 รายการ 0 0 E-bidding -
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำ) 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 กำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อสารเคมี 0 0 -
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ชุดสร้างภาพ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกวดราคาซื้อสารเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 รายการ 0 0 E-bidding -
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีจำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยรวม 32 ห้อง 0 0 E-bidding -
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการจัดทำวิดีทัศน์พิธีเปิด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เฝ้าระวังพาหะนำโรค 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 เงินทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 0 0 -
54 เงินทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 0 0 -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และภัยสุขภาพ(จังหวัดอุตรดิตถ์) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และภัยสุขภาพ(จังหวัดเพชรบูรณ์) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และภัยสุขภาพ(จังหวัดสุโขทัย) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และภัยสุขภาพ(จังหวัดตาก) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และภัยสุขภาพ(แม่สอด จังหวัดตาก) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และภัยสุขภาพ(จังหวัดพิษณุโลก) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์บัตรพลาสติกฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สายคล้องคอสีน้ำเงิน) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำตรวจหาเชื้อ MTB/NTM และน้ำยาตรวจหา MTB/MDR จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (หน้กากอนามัย N95) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ในราชการ 0 0 -
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเหยื่อดักหนู 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 เงินทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 0 0 -
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ 19 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ 9 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื่อครุภัณคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 -
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2562 0 0 -
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ(ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง)พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 -
101 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 -
102 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 E-bidding -
103 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 E-bidding -
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีติดรถยนต์ 0 0 -
105 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2562 0 0 -
106 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 -
107 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 E-bidding -
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 E-bidding -
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคงคลัง)จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
114 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เครื่องวัดคุณภาพอากาศ) 0 0 E-bidding -
115 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เครื่องตรวจวัดการระเหยฯ) 0 0 E-bidding -
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 แผนจัดซื้อน้ำยาจำนวน 29 รายการ 0 0 E-bidding -
120 แผนจัดซื้อสารเคมีจำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
121 แผนจัดซื้อน้ำยาจำนวน 18 รายการ 0 0 E-bidding -
122 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 25 รายการ 0 0 E-bidding -
123 ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยา สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ 0 0 E-bidding -
124 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทงานอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน จำนวน 15 รายการ 0 0 E-bidding -
125 ประกวดราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
126 ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยา วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 29 รายการ 0 0 E-bidding -
127 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ Real time PCR machine 0 0 E-bidding -
128 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจวัดไอระเหยของอินทรีย์และอนินทรีย์ 0 0 E-bidding -
129 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร 0 0 E-bidding -
130 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0 0 E-bidding -
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบปฏิบัติการและซุดประมวลผล (realtime PCR machine) 0 0 E-bidding -
133 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อตรวจวัดไอระเหยของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ 0 0 E-bidding -
134 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เครื่องวัดคุณภาพอากาศ) 0 0 E-bidding -
135 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน) 0 0 E-bidding -
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 14700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ 394500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
139 ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อสารเคมี 5 ราการ 318000 0 E-bidding -
140 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบปฏิบัติการและชุดประมวลผล 0 0 E-bidding -
141 ประกวดราคาจัดซือเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Real time PCR machine) 1 0 ประกวดราคา -
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ 18 รายการ 0 0 E-bidding -
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยา วัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 29 รายการ 0 0 E-bidding -
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน 0 0 E-bidding -
145 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0 E-bidding -
146 ประกาศเชิญชวน จัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศ 580000 0 E-bidding -
147 ประกาศเชิญชวน จัดซื้อเครื่องตรวจวัดไอระเหย 580000 0 E-bidding -
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 0 0 E-bidding -
149 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ 548415 0 E-bidding -
150 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500 ซีซี 1025000 0 E-bidding -
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 122900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดซื้อน้ำสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อโรคฯ) 0 0 E-bidding -
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครืองตรวจวัดไอระเหยของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ 0 0 E-bidding -
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร 0 0 E-bidding -
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ 0 0 E-bidding -
156 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะและราคากลางซื้อน้ำยาสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวของเชื้อต่อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ 0 0 E-bidding -
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลานคอนกีตเสริมเหล็กและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 672850 0 E-bidding -
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0 E-bidding -
162 ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT 0 0 E-bidding -
163 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องวัดฝุ่นละอองภายนอกอาคารขนาด PM10 และPM2.5 0 0 E-bidding -
164 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิค real-time PCR 0 0 E-bidding -
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ปลอดเชื้อ BSC class II ชนิด A2 ขนาด 4 ฟุต 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมและโปรตีนโดยปริมาณน้อย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้สำหรับปฏิบัติงานพีซีอาร์ (PCR Cabinet) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 เผยแพร่ ราคากลางซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองภายนอกอาคารขนาด PM10 และPM2.5 0 0 E-bidding -
171 เผยแพร่ ราคากลางซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองภายนอกอาคารขนาด PM10 และPM2.5 0 870000 E-bidding -
172 ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองภายนอกอาคารขนาด PM10 และPM2.5 0 0 E-bidding -
173 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองภายนอกอาคารขนาด PM10 และPM2.5 870000 0 E-bidding -
174 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อสารเคมีจำนวน 5 รายการ 0 1 E-bidding -
175 ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะสารเคมี จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
176 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุ 31 รายการ 0 0 E-bidding -
177 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิค real-time PCR 0 0 E-bidding -
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองภายนอกอาคารขนาด PM10และPM2.5 0 0 E-bidding -
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเติมน้ำยาเคมีดับเพลิงและเปลี่ยนเกจ์ความดัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
180 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาวิเคราะห์งานอณูชีววิทยา 13 รายการ 0 0 E-bidding -
181 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 47 รายการ 0 0 E-bidding -
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุพาหนะขนส่ง (ยางรถยนต์) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
183 ประกาศเผยแพร่ราคากลางของจัดซื้อน้ำยาวิเคราะห์งานอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน จำนวน 13 รายการ 0 1 E-bidding -
184 ประกาศประกวดราคาเชิญชวนซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ 1422480 0 E-bidding -
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (นข4785พิษณุโลก) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
186 ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิค real-time PCR 527500 0 E-bidding -
187 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ น้ำยาสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
188 ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาวิเคราะห์งานอณูชีววิทยา และภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 13 รายการ 0 0 E-bidding -
189 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อน้ำยา สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 47 รายการ 0 707603 E-bidding -
190 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยา สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 47 รายการ 0 0 E-bidding -
191 ประกาศแผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 31 รายการ 0 0 E-bidding -
192 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 31 รายการ 690494 0 E-bidding -
193 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 31 รายการ 0 0 E-bidding -
194 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง (นข4064 พิษณุโลก) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีจำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
196 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
197 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 0 0 E-bidding -
198 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ 0 0 E-bidding -
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์งานอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา 47 รายการ 0 0 E-bidding -
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิเคราะห์งานอณูชีวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 13 รายการ 0 0 E-bidding -
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 31 รายการ 0 0 E-bidding -
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิค real-time PCR 0 0 E-bidding -
203 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวจการคลังฯ 0 0 E-bidding -
204 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ 0 1 E-bidding -
205 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ 0 1 E-bidding -
206 ประกวดราคาซื้อเครื่องเสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ 0 0 E-bidding -
207 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 0 0 E-bidding -
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ปลอดเชื้อขนาด 4 ฟุต 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 ประกวดราคาซื้อสารเคมีชุบมุ้งป้องกันไข้มาลาเรีย Bifenthin 2.5%EC 0 0 E-bidding -
210 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อBifenthrin2.5%EC 0 1 E-bidding -
211 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสารเคมีชุบมุ้งป้องกันโรคไข้มาลาเรีย Bifenthrin 2.5%EC 0 0 E-bidding -
212 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง sat (Situation Awareness Team) 0 0 E-bidding -
213 ประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี จำนวน 1 คัน 1664000 0 E-bidding -
214 ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องสกัดสารพันธุ์กรรมอัตโนมัติ 1000000 0 E-bidding -
215 ประกวดราคา ซื้อสารเคมีชุบมุ้งป้องกันโรคไข้มาลาเรีย Bifenthrin 2.5%EC 1316820 0 E-bidding -
216 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีชุบมุ้งครั้งที่ 2 1316380 0 E-bidding -
217 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ 995000 0 E-bidding -
218 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาศ 2 (มกราคม2564-มีนาคม2564) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อHIV Genotyping 0 0 E-bidding -
220 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ Deltamethin0.5 0 0 E-bidding -
221 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสารเคมีฟอร์มาลีน 0 0 วิธีคัดเลือก -
222 ประกวดราคาซื้อสารเคมี Deltamethrin 0.5% 0 0 E-bidding -
223 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีชุบมุ้งป้องกันโรคไข้มาลาเรีย Bifenthrin 2.5% (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
224 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 1280000 E-bidding -
225 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยา สารเคมี Deltamethrin 0.5%EC 281520 0 E-bidding -
226 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อสารเคมี Deltamethrin 0.5%EC 0 828000 E-bidding -
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี Deltamethrin 0.5%EC 0 0 E-bidding -
229 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรับปรุงห้อง SAT 0 0 E-bidding -
230 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awarness Team) จำนวน 1 แห่ง 0 0 E-bidding -
231 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awarness Team) จำนวน 1 แห่ง 0 1741200 E-bidding -
232 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการงาน SAT (Situation Awareness Team) 0 0 E-bidding -
233 ประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวน จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awarness Team) จำนวน 1 แห่ง 1753350 0 E-bidding -
234 ประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวน จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awarness Team) จำนวน 1 แห่ง 1753350 0 E-bidding -
235 ประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้างถนนลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 รายการ 960000 0 E-bidding -
236 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตฯ 0 0 E-bidding -
237 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบปปช. จัดจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตฯ 0 960000 E-bidding -
238 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
239 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT 0 0 E-bidding -
240 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารถนนลานคอนกรีตและรั้วคอนกรีตฯ 0 0 E-bidding -
241 แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0 0 E-bidding -
242 แผนการจัซื้อน้ำยาสำหรับงานจุลชีววิทยาวัณโรค จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0 0 E-bidding -
243 แผนการจัดซื้อน้ำยาสำหรับงานอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0 0 E-bidding -
244 แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี (Genotyping Assay) จำนวน 512 เทสต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0 0 E-bidding -
245 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สารเคมีป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0 0 E-bidding -
246 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิด จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
247 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน 0 0 E-bidding -
248 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 4 คัน 0 0 E-bidding -
249 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
250 ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
251 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถปฏิบัติการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
252 ประกวดราคาซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
253 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน 2 0 E-bidding -
254 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 คัน 4 0 E-bidding -
255 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 2 0 E-bidding -
256 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศ) 0 0 E-bidding -
257 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) 0 0 E-bidding -
258 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน)) 0 0 E-bidding -
259 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนัก ป.ป.ช. จัดซื้อรถปฏิบัติการตรวจวัดอาชีวอนามัย 0 4 E-bidding -
260 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนัก ป.ป.ช. จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศ 0 2 E-bidding -
261 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนัก ป.ป.ช. จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 0 2 E-bidding -
262 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนัก ป.ป.ช. จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 0 4 E-bidding -
263 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนัก ป.ป.ช. จัดซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 0 1 E-bidding -
264 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนัก ป.ป.ช. จัดซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 รายการ 0 1 E-bidding -
265 ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 10 รายการ 0 0 E-bidding -
266 ประกาศจัดซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 รายการ 966 0 E-bidding -
267 ประกาศจัดซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 1 0 E-bidding -
268 ประกาศจัดซื้อรถปฏิบัติการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คัน 4 0 E-bidding -
269 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 E-bidding -
270 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาสำหรับงานจุลชีววิทยาวัณโรค 2 รายการ 0 0 E-bidding -
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้งแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 0 0 E-bidding -
272 ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับงานจุลชีววิทยาวัณโรค จำนวน 2 รายการ 487 0 E-bidding -
273 ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับงานอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน จำนวน 10 รายการ 879 0 E-bidding -
274 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอสไอวี (HIV Genotyping Assay) 2 0 E-bidding -
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า 100 ชนิด 0 0 E-bidding -
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถปฏิบัติการตรวจวัดทางด้ารอาชีวอนามัย 0 0 E-bidding -
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
279 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 0 0 E-bidding -
280 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
281 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกาศประกวดราคา ซื้อน้ำยาสำหรับงานอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 10 รายการ 0 0 E-bidding -
282 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับงานจุลชีววิทยาวัณโรค จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
283 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี (HIV Genotyping Assay) 0 0 E-bidding -
284 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางตามแบบของ ปปช. ซื้อสารเคมีไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ 0 966 E-bidding -
285 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสารเคมีไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 0 0 วิธีคัดเลือก -
287 ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 E-bidding -
288 เผยแพร่แผนจัดซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียสแบบตั้ง 0 0 E-bidding -
289 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ 0 0 E-bidding -
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
291 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางตามแบบของ ปปช.จัดซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ - 80 องศาเซลเซียส แบบตั้ง 0 808333 E-bidding -
292 ประกวดราคาจัดซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ - 80 องศาเซลเซียส แบบตั้ง 0 0 E-bidding -
293 ประกาศแผนจ้างปรับปรุงอาคารหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3.1 แม่สอด 0 0 E-bidding -
294 ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส แบบตั้ง 808333 0 E-bidding -
295 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 รายการ) 0 0 E-bidding -
296 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย 2 รายการ) 0 0 E-bidding -
297 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อสารเคมีสำหรับการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 0 1703490 E-bidding -
298 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อน้ำยาสำหรับงานอณูชีววิทยา และภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ 0 0 E-bidding -
299 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.25660 จัดซื้อน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานจุลชีววิทยาวัณโรค จำนวน 16 รายการ 0 0 E-bidding -
300 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ 0 1858690 E-bidding -
301 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส แบบตั้ง 0 0 E-bidding -
302 ประกวดราคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
303 ประกวดราคาจัดซื้อสารเคมีสำหรับการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
304 ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ 1858690 0 E-bidding -
305 ประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 1703490 0 E-bidding -
306 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อน้ำยาสำหรับงานอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ 0 569388 E-bidding -
307 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานจุลชีววิทยาวัณโรค จำนวน 16 รายการ 0 528175 E-bidding -
308 ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาสำหรับงานอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ 0 0 E-bidding -
309 ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานจุลชีววิทยาวัณโรค จำนวน 16 รายการ 0 0 E-bidding -
310 ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับงานอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ 536313 0 E-bidding -
311 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องเพาะเชื้อMycobacteria 0 2 E-bidding -
312 ประกาศเผยเเพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
313 ประกวดราคาซื้อน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานจุลชีววิทยาวัณโรค จำนวน 16 รายการ 463334 0 E-bidding -
314 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมมาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
315 ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจCD4 Flow cytometry พร้อมน้ำยา 0 0 E-bidding -
316 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอสไอวี (HIV Genotyping Assay) 0 0 E-bidding -
317 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอสไอวี (HIV Genotyping Assay) 0 0 E-bidding -
318 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อแผนน้ำยาสำหรับเพาะเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวต่อยา จำนวน ๔ รายการ 0 1060600 E-bidding -
319 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาสำหรับเพาะเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวต่อยาจำนวน ๔ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับงานอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ 0 0 E-bidding -
321 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
322 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
323 ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส แบบตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 699878 28 ธันวาคม 2565
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานจุลชีววิทยาวัณโรค จำนวน 16 รายการ 0 0 E-bidding -
325 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3.1 แม่สอด 1170000 0 E-bidding -
326 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 457670 13 มกราคม 2566
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวต่อยา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
328 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อน้ำยาสำหรับงานอณูชีวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 241263 18 มกราคม 2566
329 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 0 20990 13 มกราคม 2566
330 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 366609 18 มกราคม 2566
331 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 244 20 มกราคม 2566
332 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อสารเคมีและ วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 17 รายการ 0 405365 24 มกราคม 2566
333 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี (HIV Genotying Assay) จำนวน 512 เทสต์ 0 0 E-bidding -
334 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 0 255800 30 มกราคม 2566
335 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี(HIV Genotyping Assay) จำนวน 512 เทสต์ 2 0 E-bidding -
336 ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3.1 แม่สอด จำนวน 1 แห่ง 1170000 0 E-bidding -
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน กย 9543 พิษณุโลก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี(HIV Genotyping Assay) จำนวน 512 เทสต์ 0 0 E-bidding -
339 ประกาศเผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 0 1 E-bidding -
340 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารนคม.2.3.1 0 0 วิธีคัดเลือก -
341 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์งานจุลชีววิทยาวัณโรค 0 100320 20 กุมภาพันธ์ 2566
342 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ (Lab Public health & AIDS) จำนวน 4 รายการ 0 98 25 มกราคม 2566
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ (Lab Public health & AIDS) จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
345 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ 0 499850 26 มกราคม 2566
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 17 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับงานอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
353 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ 0 220883 6 กุมภาพันธ์ 2566
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
355 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 0 5932.08 30 มกราคม 2566
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ (Lab TB) จำนวน 11รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโมเดลอาหารแลกเปลี่ยน 52 จาน 55 ชนิด (พร้อมกระเป๋าเดินทาง) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
360 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโมเดลอาหารแลกเปลี่ยน 52 จาน 55 ชนิด (พร้อมกระเป๋าเดินทาง) 0 15000 27 มกราคม 2566
361 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ 0 499850 26 มกราคม 2566
362 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
363 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเข่ารถตู้ปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
364 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนขอบยางตู้เย็นและตู้แช่แข็ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
365 ประกาศผู้ชนะ จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
366 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมไวรัส จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
367 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจแอนตีบอดีต่อ HCV จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
368 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
369 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
370 สาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อน้ำยาแอนติบอดีต่อ HCV จำนวน 1 รายการ 0 90000 9 กุมภาพันธ์ 2566
371 สารสำคัญของสัญญา จัดซื้อน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมไวรัส จำนวน 2 รายการ 0 34000 9 กุมภาพันธ์ 2566
372 ประกวดราคาเช่าการเช่าเครื่องตรวจ CD4 Flow cytometry พร้อมน้ำยาตรวจ 0 0 E-bidding -
373 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจหาการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
374 สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย จำนวน 1 รายการ 0 9786.22 21 กุมภาพันธ์ 2566
375 สารสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนขอบยางตู้เย็นและตู้แช่แข็ง 0 22210 21 กุมภาพันธ์ 2566
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) จำนวน 18 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
377 สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงคลัง)จำนวน 18 รายการ 0 56764 14 กุมภาพันธ์ 2566
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รยการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊อกน้ำซิงค์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ(สูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
383 สาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อโมเดลอาหาร 0 15000 2 มีนาคม 2566
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3.1 แม่สอด จำนวน 1 แห่ง 0 0 วิธีคัดเลือก -
386 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ CD4 Flow cytometry พร้อมน้ำยาตรวจ 1000000 0 E-bidding -
387 ประกาศผู้ชนะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อเคลื่อนที่เป็นเสื้อโปโล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟหลอดคู่ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
392 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำสื่อเคลื่อนที่เป็นเสื้อโปโล 0 250000 3 มีนาคม 2566
393 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการ (สูบสิ่งปฏิกูล) 0 13500 27 กุมภาพันธ์ 2566
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องพักราชการ เลขที่ 398/4 จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูบานสวิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเขียนโปรแกรมจัดการคลังวัสดุวิทยาศาสตร์และ Dash board LAB DPC2 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโปรแกรมบันทึกผลการดำเนินงานไวรัสตับอักเสบ ซี เขตสุขภาพที่ 2 HIP Program (Hepatitis c Information Program) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
398 ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา ซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 0 16000 10 มีนาคม 2566
399 ซื้อน้ำยาสำหรับเพาะเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวต่อยา ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม.๕๖วรรคหนึ่ง(๒)(ค) 0 1 26 มกราคม 2566
400 ซื้อน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานจุลชีวชีวิทยาวัณโรค จำนวน 5 ราย 0 0 6 กุมภาพันธ์ 2566
401 ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟหลอดคู่ พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง 0 6500 8 มีนาคม 2566
402 ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมประตูบานสวิง 0 5000 10 มีนาคม 2566
403 ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมชั้นเก็บเอกสารงานการเงินและบัญชี 0 7500 10 มีนาคม 2566
404 น้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี (HIV Genotyping Assay) จำนวน ๕๑๒ เทสต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 127200 10 มีนาคม 2566
405 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการจำนวน 3 รายการ 0 0 10 มีนาคม 2566
406 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์จำนวน 3 รายการ 21000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
407 สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์จำนวน 3 รายการ 0 21000 10 มีนาคม 2566
408 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ 0 89667.5 19 มกราคม 2566
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
410 ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 0 5433.46 15 มีนาคม 2566
411 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ (Lab TB) จำนวน 11 รายการ 0 155839 15 มีนาคม 2566
412 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องพักราชการ เลขที่ 398/4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 2350 16 มีนาคม 2566
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมชั้นเก็บเอกสารงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
414 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ CD4 Flow cytometry พร้อมน้ำยาตรวจ 0 0 ประกวดราคา -
415 จ้างปรับปรุงอาคารหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3.1 แม่สอด จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1)(ก) 0 1170000 17 มีนาคม 2566
416 ประกาศผู้ชนะ จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (กย9541 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3650 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
417 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างสอบเทียบห้องแรงดันลบ 26750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2566
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุคงคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
419 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุคงคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 21435 23 มีนาคม 2566
420 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กม 7106 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3850 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน นข 7504 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
422 สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 0 27285 31 ตุลาคม 2565
423 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
424 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 0 5840 27 มีนาคม 2566
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
429 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 8700 27 มีนาคม 2566
430 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเดินสายระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6578.36 27 มีนาคม 2566
431 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5600 27 มีนาคม 2566
432 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 25700 27 มีนาคม 2566
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสวิทช์เบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศและปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายฉากหลังห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กบ 6951 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
438 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
440 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
441 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาส จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
442 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ Filter ของเครื่อง AHU และ EXU จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
444 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
445 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ เติมน้ำยาแอร์และล้างทำความสะอาดพัดลมดูดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
446 เผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีสารเคมี Bifenthrin๒.๕% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 0 0 E-bidding -
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
449 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อมบริเวณทางขึ้นอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 36105 1 พฤษภาคม 2566
450 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 95470 1 พฤษภาคม 2566
451 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 25680 1 พฤษภาคม 2566
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อมบริเวณทางขึ้นอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคงคลัง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
455 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำอ่างล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
456 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ Real-time 0 23000 9 พฤษภาคม 2566
457 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ Real-time 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
458 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 7832.4 10 พฤษภาคม 2566
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
460 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 10000 10 พฤษภาคม 2566
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้ง ผนังห้องไอโซวอลล์ พร้อมกระจก ห้อง Incubator 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้ง ก๊อกน้ำระเบียงชั้น 2 และย้าย Shower พร้อมติดตั้ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน กม 7108 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
465 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
466 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์ราชการ) หมายเลขทะเบียน กม 7108 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 25000 16 พฤษภาคม 2566
467 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
468 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
469 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อมู่ลี่ปรับแสง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทปเหล็กวัดระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในถังชักโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
475 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5780 16 พฤษภาคม 2566
476 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 1 รายการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 0 0 E-bidding -
477 ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 1 รายการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 0 536500 E-bidding -
478 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
479 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
480 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 0 38000 22 พฤษภาคม 2566
481 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 0 25700 22 พฤษภาคม 2566
482 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 0 49800 20 เมษายน 2566
483 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับการบริการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กย 9540 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดแบบสร้างภาพ (Drum) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
486 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเหมาทาสีประตูห้องน้ำอาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
487 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำซิงค์ล้างจานและอ่างล้างมือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
488 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อFilter ของเครื่อง AHU และ EXU จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 19 20 เมษายน 2566
489 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทาสีประตูห้องน้ำอาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9000 30 พฤษภาคม 2566
490 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำซิงค์ล้างจานและอ่างล้างมือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 25500 29 พฤษภาคม 2566
491 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กย 9540 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
492 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
493 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กย 9540 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5015.09 7 มิถุนายน 2566
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ (ถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักราชการ เลขที่ 395/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
497 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อตู้เย็นขนาดตั้งแต่ 13 คิวบิกฟุตขึ้นไป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
498 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อตู้แช่แข็งฝาทึบ ขนาด 31.4Q จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
499 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแถบตรวจไขมันในเลือดและแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
503 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 10 ฟุต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
504 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 53178 2 มิถุนายน 2566
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน บษ 533 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
506 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน บษ 533 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 10013.5 9 มิถุนายน 2566
507 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
508 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเห่มาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 11500 12 มิถุนายน 2566
509 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 19500 12 มิถุนายน 2566
510 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อมู่ลี่ปรับแสง จำนวน 2 รายการ 0 89435 12 มิถุนายน 2566
511 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นอัดลม สำหรับพ่น IRS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
512 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นอัดลม สำหรับพ่น IRS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
513 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องพ่นอัดลม สำหรับ IRS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 250000 12 มิถุนายน 2566
514 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 17120 12 มิถุนายน 2566
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
517 ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี(HIV Genotyping Assay) 0 2560000 E-bidding -
518 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สารเคมีสำหรับการบริการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน ๑ รายการ 0 0 E-bidding -
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน นข 4621 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
522 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่อง Biological Safety Cabinet (BSC) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
523 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
524 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 32000 16 มิถุนายน 2566
525 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อแถบตรวจไขมันในเลือดและแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 44512 20 มิถุนายน 2566
526 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
527 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
529 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
531 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 14445 23 มิถุนายน 2566
532 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
533 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
534 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
535 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
536 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
537 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 21575 16 มิถุนายน 2566
538 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9990 16 มิถุนายน 2566
539 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9990 16 มิถุนายน 2566
540 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักราชการ เลขที่ 395/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 40800 2 มิถุนายน 2566
541 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ถุงชุบมุ้ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 55080 19 พฤษภาคม 2566
542 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ถุงชุบมุ้ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
543 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
544 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 267500 29 มิถุนายน 2566
545 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 29960 29 มิถุนายน 2566
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
547 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 14445 30 มิถุนายน 2566
548 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างสอบเทียบพร้อมดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ LEICA รุ่น DM/LS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
550 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและงาน X- Banner พร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงไม้พร้อมติดตั้ง โรลอัพพร้อมขาตั้งและงาน X- stand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กม ๗๑๐๘ พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
555 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 30 มิถุนายน 2566
556 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายไวนิลและงาน X- Banner พร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 5 กรกฎาคม 2566
557 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5290 30 มิถุนายน 2566
558 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 30 มิถุนายน 2566
559 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 30 มิถุนายน 2566
560 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กม 7108 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 7 กรกฎาคม 2566
561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
562 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องน้ำบ้านพักราชการ เลขที่ 395/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
563 ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ แบบธรรมดา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคงคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคงคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 99480 12 กรกฎาคม 2566
567 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
568 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสารเคมีสำหรับการบริการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 1 รายการ 0 536500 7 กรกฎาคม 2566
569 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมห้องพักราชการ เลขที่ 306/16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
570 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างสอบเทียบเครื่อง Biological Safety Cabinet (BSC) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 19 มิถุนายน 2566
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรค จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
572 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
573 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 43472 20 กรกฎาคม 2566
574 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 20 กรกฎาคม 2566
575 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
576 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
577 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 168000 18 กรกฎาคม 2566
578 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
579 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 100 21 กรกฎาคม 2566
580 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างสอบเทียบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 2 รายการ 0 0 28 มิถุนายน 2566
581 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีสำหรับการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
582 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 11 กรกฎาคม 2566
583 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเวชภัณฑ์ยาฯวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
584 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
585 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
586 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อน้ำยาสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรค จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 96480.5 25 กรกฎาคม 2566
587 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ เลขที่ 306/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกริ่งสัญญาณและสวิตซ์แจ้งเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพหานะ (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน กร 5258 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กย 9538 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กท 9086 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
595 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กท 9086 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 33000 5 สิงหาคม 2566
596 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กย 9538 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 14410.8 5 สิงหาคม 2566
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักผ้าม่านกลุ่มโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3.4 อำเภอแม่ระมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาแอนติบอดีของไวรัสดับอักเสบ ซี (Anti-HCV Rapid Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
600 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
604 ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 1 รายการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยเงินนอกงบประมาณ RAI3E ปี2566 0 573600 E-bidding -
605 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 1 รายการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยเงินนอกงบประมาณ RAI3E ปี2566 0 0 E-bidding -
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
610 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 8700 16 สิงหาคม 2566
611 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกริ่งสัญญาณและสวิตซ์แจ้งเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 8240 16 สิงหาคม 2566
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
613 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม ขนาด 7 ขั้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
614 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสารเคมีกำจัดแมลงรองรับกรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
615 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสารเคมีกำจัดแมลงรองรับกรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 495000 7 สิงหาคม 2566
616 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาแอนติบอดีของไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV Rapid Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 498960 18 สิงหาคม 2566
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Biological Safety Cabinet (BSC) ยี่ห้อ Topair โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่อง Biological Safety Cabinet (BSC) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมระบบท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชั้น 2, เปลี่ยนสายฉีดชำระ และติดตั้งวาว ปิด – เปิด ท่อน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกล่องรับสัญญาณ WiFi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
621 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับการบริการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเงินนอกงบประมาณ RAI3E ปี2566 573600 0 E-bidding -
622 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นกระเบื้องยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
623 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นกระเบื้องยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 198000 8 สิงหาคม 2566
624 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน ขข 5164 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
627 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน ขข 5164 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5201.27 24 สิงหาคม 2566
628 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรค จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์ยูวี พร้อมโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ NTP E-Learning (ตามแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2564 ฉบับล่าสุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
633 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์ยูวี พร้อมโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5250 25 สิงหาคม 2566
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
635 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
636 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กบ 6951 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโปสเตอร์นำเสนอผลงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน ขข 5166 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน ขข 5162 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
642 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
643 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
644 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำโครงเหล็กตาข่ายกันนกบ้านพักเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
645 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน ขข 5166 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 7223.57 31 สิงหาคม 2566
646 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Biological Safety Cabinet (BSC) ยี่ห้อ Topair โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 77040 1 กันยายน 2566
647 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กม 7108 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 8730.88 2 กันยายน 2566
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กม 7108 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
651 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
652 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 22140 4 กันยายน 2566
653 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน ขข 5162 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 28 สิงหาคม 2566
654 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กบ 6951 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 5 กันยายน 2566
655 ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรค จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ค) 0 503435 วิธีเฉพาะเจาะจง -
656 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6 6 กันยายน 2566
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
659 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 31 สิงหาคม 2566
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งแผงตะแกรงเหล็กฉีก รอบอาคาร 1 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
662 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมอเตอร์ พัดลมคอยล์ร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
663 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
664 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมตาข่ายลวดกันนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
665 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
666 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
667 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ เลขที่ 306/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 52 8 กันยายน 2566
668 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
669 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคงคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 11 กันยายน 2566
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคงคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
671 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 44 11 กันยายน 2566
672 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมตาข่ายลวดกันนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 11 11 กันยายน 2566
673 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 19 11 กันยายน 2566
674 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 19 11 กันยายน 2566
675 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 22 11 กันยายน 2566
676 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเปลี่ยนมอเตอร์ พัดลมคอยล์ร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5 11 กันยายน 2566
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรค จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
678 ประกาศผู้ชนะ จ้างเปลี่ยนโช้คประตูกระจกบานสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
679 ประกาศผู้ชนะ จ้างเปลี่ยนมือจับประตูกระจกบานสวิงแบบรุ่นเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
680 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมห้องพักราชการเลขที่ 306/16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
691 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 15 กันยายน 2566
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
693 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 70100 15 กันยายน 2566
694 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อไมโครโฟน ชนิดไร้สาย ย่าน UHF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 8000 15 กันยายน 2566
695 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 83700 15 กันยายน 2566
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟน ชนิดไร้สาย ย่าน UHF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
701 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 15 กันยายน 2566
702 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 15 กันยายน 2566
703 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำยาสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรค จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ค) 0 503434 15 กันยายน 2566
704 ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
705 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
706 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Biological Safety Cabinet (BSC) ยี่ห้อ ESCO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 16 สิงหาคม 2566
707 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Biological Safety Cabinet (BSC) ยี่ห้อ ESCO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 16 สิงหาคม 2566
708 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Biological Safety Cabinet (BSC) ยี่ห้อ ESCO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 72 16 สิงหาคม 2566
709 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 22 20 กันยายน 2566
710 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมซ่อมจุดเพดานฝ้าฉาบเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
711 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสารเคมีสำรหับการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 573600 21 กันยายน 2566
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น HL - L2370DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
716 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1.1 อำเภอนครไทย จำนวน 1 แห่ง 0 155214 วิธีเฉพาะเจาะจง -
717 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงอาคารหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1.1 อำเภอนครไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 155000 8 พฤศจิกายน 2565
718 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้อน้ำยาสำหรับเพาะเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ค) 0 1060960 วิธีเฉพาะเจาะจง -
719 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมท่อระบายน้ำพร้อมทาน้ำยากันรั่วซึมบนดาดฟ้าอาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
720 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมและปรับบานประตูกระจกบานสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 อัตรา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา (ประจำศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 พิษณุโลก) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
723 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยาย พ.ศ. 2566) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
724 ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการชันสูตรโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการพาหะนำโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
727 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 159 3 ตุลาคม 2566
728 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย(อาคารป้องกันควบคุมโรค,ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1พิษณุโลก) จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 159637 3 ตุลาคม 2566
729 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
730 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย(อาคารป้องกันควบคุมโรค,ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1พิษณุโลก) จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
731 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
732 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
733 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
734 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
735 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเหมาพนักปฏิบัติงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
736 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานมีท้าวแขนมีล้อไฮโดรริกขาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทย์และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานมีท้าวแขนมีล้อไฮโดรริกขาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
742 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
743 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
744 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเก้าอี้ทำงานมีท้าวแขนมีล้อไฮโดรริกขาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9000 17 ตุลาคม 2566
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน นข 7504 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน นข 7506 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
749 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
750 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีสำหรับการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
751 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 13 รายการ 0 0 E-bidding -
752 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
753 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ 0 0 E-bidding -
754 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อม่านปรับแสง ขนาด 89 มม. แนวตั้ง พร้อมติดตั้ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
755 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ (ไม่ร่วมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคากระเบื้องและทำความสะอาดร่องน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนลูกลอยเปิด-ปิดน้ำ ขนาด 1” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเก็บขี้นกและซ่อมท่อระบายน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
761 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ 0 0 E-bidding -
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน บษ 533 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าสัญญาณระบบ Zoom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
765 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดเก็บขี้นกและซ่อมท่อระบายน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5000 25 ตุลาคม 2566
766 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 2 รายการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 0 0 E-bidding -
767 ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 2 รายการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 0 1653750 E-bidding -
768 ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 0 1558680 E-bidding -
769 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 0 0 E-bidding -
770 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเก้าอี้ทำงานมีท้าวแขนมีล้อมีไฮโดรริก ขาเหล็ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
771 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อตู้ใส่อุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
772 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
773 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
774 ประกาศผู้ชนะ จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายแลนด์ (LAN) และระบบไฟพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
775 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเก้าอี้ทำงานมีท้าวแขนมีล้อมีไฮโดรริก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 15 26 ตุลาคม 2566
776 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1 0 E-bidding -
777 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1 0 E-bidding -
778 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน บษ 533 พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 16121.7 2 พฤศจิกายน 2566
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟหลอดคู่ LED พร้อมอุปกรณ์ค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
781 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 0 0 E-bidding -
782 ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 0 556414 E-bidding -
783 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อชั้นเหล็กวางของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
784 ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยา Rifampicin ด้วยเครื่อง GeneXpert จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
786 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชซีวี (HCV) ด้วยเครื่อง GeneXpert โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคยุงลาย มาลาเรีย และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนพัดลมคอล์ยร้อนและ ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
790 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ (ไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 27 7 พฤศจิกายน 2566
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนขาเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดนีออน LED T8 18W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
794 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมไวรัสสำหรับเครื่อง Maglead ๑๒C โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
795 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำยาตรวจปริมาณไวรัส HCV viral load ด้วยเครื่อง Gene Xpert โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง