กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 กำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 -
2 กำหนดคุณลักษณะและราคากลางจ้างเหมาบริการ 0 0 -
3 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจ้างพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการชันสูตรโรคde 0 0 -
4 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจ้างพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมพาหนะนำโรค 0 0 -
5 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจ้างพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน 0 0 -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 -
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 0 0 -
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำถุงผ้าสำหรับบรรจุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ 0 0 -
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยารักษาโรคหนอนพยาธิ 0 0 -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 -
12 ประกวดราคาซื้อสารเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยขนาด 32 ห้องจำนวน 1 หลัง 0 0 -
14 กำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณงบประมาณ 2562 0 0 -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 16 รายการ 0 0 E-bidding -
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 E-bidding -
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยขนาด 32 ห้องจำนวน 1 หลัง 0 0 E-bidding -
21 งบทดลองประจำเดือนกันยายน2561 0 0 -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมี 4 รายการ 0 0 E-bidding -
23 งบทดลองประจำปี 2561 0 0 -
24 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 0 0 -
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และภัยสุขภาพ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และภัยสุขภาพ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมี 4 รายการ 0 0 E-bidding -
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำ) 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 กำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อสารเคมี 0 0 -
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ชุดสร้างภาพ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกวดราคาซื้อสารเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 รายการ 0 0 E-bidding -
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีจำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยรวม 32 ห้อง 0 0 E-bidding -
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการจัดทำวิดีทัศน์พิธีเปิด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เฝ้าระวังพาหะนำโรค 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 เงินทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 0 0 -
54 เงินทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 0 0 -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และภัยสุขภาพ(จังหวัดอุตรดิตถ์) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และภัยสุขภาพ(จังหวัดเพชรบูรณ์) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และภัยสุขภาพ(จังหวัดสุโขทัย) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และภัยสุขภาพ(จังหวัดตาก) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และภัยสุขภาพ(แม่สอด จังหวัดตาก) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และภัยสุขภาพ(จังหวัดพิษณุโลก) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์บัตรพลาสติกฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สายคล้องคอสีน้ำเงิน) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำตรวจหาเชื้อ MTB/NTM และน้ำยาตรวจหา MTB/MDR จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (หน้กากอนามัย N95) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ในราชการ 0 0 -
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเหยื่อดักหนู 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 เงินทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 0 0 -
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ 19 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ 9 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื่อครุภัณคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 -
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2562 0 0 -
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ(ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง)พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 -
101 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 -
102 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 E-bidding -
103 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 E-bidding -
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีติดรถยนต์ 0 0 -
105 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2562 0 0 -
106 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 -
107 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 E-bidding -
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี 0 0 E-bidding -
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุคงคลัง)จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
114 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เครื่องวัดคุณภาพอากาศ) 0 0 E-bidding -
115 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เครื่องตรวจวัดการระเหยฯ) 0 0 E-bidding -
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 แผนจัดซื้อน้ำยาจำนวน 29 รายการ 0 0 E-bidding -
120 แผนจัดซื้อสารเคมีจำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
121 แผนจัดซื้อน้ำยาจำนวน 18 รายการ 0 0 E-bidding -
122 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 25 รายการ 0 0 E-bidding -
123 ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยา สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ 0 0 E-bidding -
124 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทงานอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน จำนวน 15 รายการ 0 0 E-bidding -
125 ประกวดราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
126 ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยา วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 29 รายการ 0 0 E-bidding -
127 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ Real time PCR machine 0 0 E-bidding -
128 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจวัดไอระเหยของอินทรีย์และอนินทรีย์ 0 0 E-bidding -
129 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร 0 0 E-bidding -
130 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0 0 E-bidding -
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบปฏิบัติการและซุดประมวลผล (realtime PCR machine) 0 0 E-bidding -
133 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อตรวจวัดไอระเหยของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ 0 0 E-bidding -
134 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เครื่องวัดคุณภาพอากาศ) 0 0 E-bidding -
135 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน) 0 0 E-bidding -
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 14700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ 394500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
139 ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อสารเคมี 5 ราการ 318000 0 E-bidding -
140 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมระบบปฏิบัติการและชุดประมวลผล 0 0 E-bidding -
141 ประกวดราคาจัดซือเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Real time PCR machine) 1 0 ประกวดราคา -
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ 18 รายการ 0 0 E-bidding -
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยา วัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 29 รายการ 0 0 E-bidding -
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทอณูชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน 0 0 E-bidding -
145 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0 E-bidding -
146 ประกาศเชิญชวน จัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศ 580000 0 E-bidding -
147 ประกาศเชิญชวน จัดซื้อเครื่องตรวจวัดไอระเหย 580000 0 E-bidding -
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 0 0 E-bidding -
149 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ 548415 0 E-bidding -
150 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500 ซีซี 1025000 0 E-bidding -
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 122900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดซื้อน้ำสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อโรคฯ) 0 0 E-bidding -
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครืองตรวจวัดไอระเหยของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ 0 0 E-bidding -
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร 0 0 E-bidding -
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ 0 0 E-bidding -
156 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะและราคากลางซื้อน้ำยาสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวของเชื้อต่อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ 0 0 E-bidding -
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลานคอนกีตเสริมเหล็กและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 672850 0 E-bidding -
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0 E-bidding -