กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมารถยนต์ตู็ไม่ประจำทาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
2 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุจัดอบรม จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดประชุม จำวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์นำเสนอผลงาน จำนวน 9 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างทำเล่มเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการระบาดวิทยา จำวน 136 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บ, ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตตดหมายข่าว สคร.3 จำนวน 4 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมท่อประปา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมวาล์วน้ำบ้านพัก จำนน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างพิมพ์วารสารวิชาการ จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ครึ่งเดือนแรก) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันภัยภาคบังคับรถยนต์ราชการ พ.ร.บ. จำนวน 15 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดประชุม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผก-5190 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กพ-3787 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กย-9395 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดประชุม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผก-5190 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผก-5189 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผก-5189 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กลง 373 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ครึ่งเดือนหลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างติดตั้งและซ่อมแซมไม้ระแนงกันแสงแดด จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กพ-3787 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด อาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับปรุงชั้นล่าง บ้านพักราชการ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเก็บ, ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มวารสารวิชาการ สคร.3 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเพาะเชื้อวัณโรคแบบอัตโนมัติ รุ่น MGIT 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 100 แผ่น (วงเงิน 12,200 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กพ-3787 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2562 (ครึ่งเดือนแรก) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดประชุม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นค-5489 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2562 (ครึ่งเดือนหลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเก็บ, ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนบานประตู จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อชุดชาร์จและถ่านชาร์จ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ครึ่งเดือนแรก) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ครึ่งเดือนหลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นค-6231 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตแผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 8,340 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบสัมภาษณ์สำหรับใช้ในการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงดรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ จำนวน 4,032 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายสาธารณะ QR-Code รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้ จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเก็บ, ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2562 (ครึ่งเดือนแรก) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ QR-Code จำวน 3800 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กล-9238 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นค-6025 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยาง) ทะเบียน นค-6025 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2562 (ครึ่งเดือนหลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเก็บ, ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2562 จำนวน 2 จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโลโก้กระทรวงสาธารณสุข และป้ายรายชื่อ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2562 (ครึ่งเดือนแรก) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโลโก้กระทรวงสาธารณสุชและป้ายรายชื่อ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กย-9395 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเก็บ, ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2562 (ครึ่งเดือนหลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดทำโรลอัพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการโครงสร้างบูธนำเสนอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดประชุม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
110 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (ครึ่งเดือนแรก) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
112 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องพ่นชนิดฝอยละอองชนิดติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (ครึ่งเดือนหลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
116 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นค-5489 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผค-139 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กพ-3787 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
120 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อชุดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรค STI และ HIV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
121 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
122 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเก็บ, ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
123 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
124 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุเพื่อเผยแพร่วารสารโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
126 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือโรงเรียนป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง จำนวน 250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 3 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีนในผู้ใหญ่ เป็นแผ่นพับ จำนวน 500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายสาธารณะ QR-Code รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผก-5189 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
134 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ครึ่งเดือนแรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
135 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
136 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิชาการการประชุมวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพฯ ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
137 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
139 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถพยาบาลฉุกเฉินเพิ่มเติม จำนวน 7 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
140 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) สคร.3 นครสวรรค์ จำนวน 25 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
141 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
142 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
144 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
145 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ครึ่งเดือนหลัง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
147 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผก-5190 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
148 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
149 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
150 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
151 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ทะเบียน ผก-5189 นครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
153 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเก็บ, ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
154 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (ครึ่งเดือนแรก) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
155 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถอด ย้าย และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
156 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มวารสารโรคและภัยสุขภาพ สคร.3 ประจำปี 2562 ฉบับที่ 2 จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 9600 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
159 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมพยาบาล จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
161 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (ครึ่งเดือนหลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
162 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
163 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กล-9238 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นค-6231 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
165 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นค-6025 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
166 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสลับการทำงานของชุดปั๊มน้ำ เพิ่มแรงดันขนาด 3 HP (2.2 Kw) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กพ-3787 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
168 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเก็บ, ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยาง) ทะเบียน นค-6231 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กย-9395 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
173 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบล็คดร็อปโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
174 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (ครึ่งเดือนแรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
175 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจฝาท้ายแครี่บอย รถยนต์ราชการทะเบียน กพ-3787 นครสวรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
176 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบันทึกรายงานผลการวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรค 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 50 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
177 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมวาล์วน้ำบ้านพักเลขที่ 516/27 และ 516/28 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
179 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บษ-6388 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสายโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
181 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
182 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (ครึ่งเดือนหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
183 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
184 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเก็บ, ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
185 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเพาะเชื้อวัณโรค MGIT 960 0 0 -
186 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
187 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
188 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำโปสเตอร์ และใบประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
189 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
190 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่น้ำยา จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
191 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0140 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
192 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 4 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
193 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2562 (ครึ่งเดือนแรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
194 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2562 (ครึ่งเดือนหลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
196 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
197 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
198 จ้างทำเหล็กดัดหน้าต่างอาคาร 2 ชั้น 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 บาน 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
199 จ้างทำเหล็กดัดหน้าต่างอาคาร 2 ชั้น 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 บาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
200 จ้างเก็บ, ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน มกราคม 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
201 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
202 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
204 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำบอร์ด/ป้าย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
205 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออะไหล่เครื่องพ่นสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
206 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
207 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้ อาคาร 6 (คลินิกเรนโบว์) พร้อมขนทิ้ง จำนวน 2 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
208 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด ทีมีฟอส 10% (Temephos 10%w/w) จำนวน 4,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
209 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
210 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน 39 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
212 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไข่ไก่ จำนวน 1,500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
213 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
216 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสำรองไฟ (UPS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาพัฒนาห้องนวัตกรรม และ Startup จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
218 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างตัดต้นไม้บริเวณบ้านพัก พร้อมขนทิ้ง จำนวน 12 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
220 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอบฆ่าเชื้อห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน 190000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 จ้างเก็บ, ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
223 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
224 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ 0 5 วิธีเฉพาะเจาะจง -
225 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
226 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
227 จ้างเก็บ, ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
228 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน มิถุนายน 2563 960 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
229 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง จำนวน 4 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
230 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงานกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรค และภัยสุขภาพและเขตเมือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
231 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงาน (งานโรคติดต่อนำโดยแมลง) จำนวน 1 งาน 40000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
232 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต้นไม้บริเวณบ้านพักราชการ เลขที่ 783/1 พร้อมขนทิ้ง จำนวน 1 งาน 17000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
233 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดต้นไม้บริเวณบ้านพักราชการเลขที่ 783/27 พร้อมขนทิ่ง 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
234 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 160 จำนวน 1 งาน 1000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
235 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้กดน้ำเย็น จำนวน 2 ตู้ 2100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
236 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน 850 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
237 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำรวจแมลง(เครื่องดักยุง) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
238 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
239 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ทะเบียน นค-6231 นครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
240 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผก-5190 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
241 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
242 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะาเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
243 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
244 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ี 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้่างซ่อมแซมบ้านพักราชการเลขที่ 516/10 22000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
245 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบันทึกข้อมูล จำนวน 778 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
246 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยาง) ทะเบียน ผข-2692 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
247 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ระบบปรับอากาศ) ทะเบียน ภ-2952 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
248 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ทะเบียน ผข-2692 นครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
249 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบันทึกข้อมูลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ผลกระทบตำบลท่าแห จำนวน 395 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
250 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบันทึกข้อมูลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ผลกระทบตำบลท่าแห จำนวน 395 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
251 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายสำนักงานฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
252 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
253 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ทะเบียน นค-5489 นครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
254 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นค-6025 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
255 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ครึ่งเดือนหลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
256 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รอบที่ 2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ครึ่งเดือนแรก) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
259 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นค-6231 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
260 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กย-9395 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
261 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
262 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กล-9238 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
263 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นค-5489 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
264 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
265 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ครึ่งเดือนหลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
266 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุในการจัดประชุม จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
267 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยาง) ทะเบียน ผค-139 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
268 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ครึ่งเดือนแรก) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
269 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ภ-2952 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
270 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำความสะอาดกันสาดหลังคาอาคาร จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
271 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ทะเบียน ภ-2952 นครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
272 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
273 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
274 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเก็บ, ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
275 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแผ่นโฟเมก้า สำหรับห้องงานยานพาหนะ จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
276 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
277 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยาง) ทะเบียน ภ-2952 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
278 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บษ-6388 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
279 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นค-5489 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
280 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ครึ่งเดือนแรก) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
281 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
282 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ครึ่งเดือนหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
283 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
284 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
285 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำสื่อความรู้โรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
286 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำสื่อความรู้โรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
287 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
288 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ครึ่งเดือนแรก) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
289 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
290 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ทะเบียน ผค-139 นครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
291 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยาง) ทะเบียน บษ-6388 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
292 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ทะเบียน ผก-5190 นครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
293 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2563 (ครึ่งเดือนหลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
294 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
295 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำลูกกุญแจห้องทำงาน ของสำนักงานฯ จำนวน 15 ดอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
296 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผก-5190 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
297 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กพ-3787 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
298 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเดินสายโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
299 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่และอุปกรณ์รถยนต์ราชการ ทะเบียน กพ-3787 นครสวรรค์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
300 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ครึ่งเดือนหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
301 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
302 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
303 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ทะเบียน บษ-6388 นครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
304 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
305 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
306 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
307 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 0 1 ประกวดราคา -
308 (ร่าง) ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
309 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผก-5188 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
310 ประกาศปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
311 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
312 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
313 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ ทะเบียน กพ-3787 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
314 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
315 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสารเคมี ,วัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
316 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 0 0 E-bidding -
317 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
318 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
319 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ ทะเบียน กล-9238 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
321 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
323 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
324 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
325 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
326 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
327 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 0 2 E-bidding -
328 (ร่าง) ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
329 (ร่าง) ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
330 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 0 3 E-bidding -
331 ประกาศปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
333 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
334 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2934000 0 E-bidding -
335 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
336 สรุปผลการจัดซื้อโดยวิธี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
337 สรุปผลการจ้างกำจัดสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
338 สรุปผลการจัดซื้อยางรถยนต์ราชการ ทะเบียน ผก-5190 นครสวรรค์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
339 สรุปผลการจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ ทะเบียน บษ-6388 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
340 สรุปผลการจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ ทะเบียน กล-9238 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
341 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นค-5489 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
342 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ครึ่งเดือนหลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
343 สรุปผลกจัดซื้ออุปกรณ์ปฐมพยาบาล จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
344 ร่างประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
345 (ร่าง) ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ สารเคมี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
346 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด ทีทีฟอส 10% (Temephos 10% w/w) จำนวน 40,000 เม็ด 0 95 วิธีคัดเลือก -
347 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ 0 1 E-bidding -
348 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 รายการ 0 1 E-bidding -
349 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ 0 410 วิธีเฉพาะเจาะจง -
350 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน 1 งาน 8800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
351 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ ทะเบียน กพ-3787 นว จำนวน 1 คัน 3341.08 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
352 สรุปผลการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
353 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
354 สรุปผลการจัดจ้างบันทึกข้อมูลการสำรวจความคลอบคลุมการได้รับวัคซีนในพื้นที่เขตจังหวัดพิจิตร จำนวน 750 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
355 สรุปผลการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
356 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมบำรุงห้องแรงดันลบ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
357 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
358 สรุปผลการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โรคไข้หูดับ จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
359 สรุปผลการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
360 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
361 สรุปผลการจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 15 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
362 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
363 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
365 ประกาศผุ้ชนะการเสอนาคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
366 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมและเดินสายโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
367 ประกาศผู้ชนะการเสอนาคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดกันสาดหลังคาอาคาร 1 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับแกนนำ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมระบบน้ำทิ้ง อาคาร 2 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ หน้าอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนชักโครกห้องน้ำชาย อาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 14 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไข่ไก่ จำนวน 1500 ใบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
387 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2564 (ครึ่งเดือนหลัง) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
389 สรุปผลการจัดจ้างตัดต้นไม้ บริเวณบ้านพักเลขที่ 783/5 และ 783/7 พร้อมขนทิ้ง จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำวน 34 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำโมเดลยุง จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
393 สรุปผลการจัดซื้อชุดวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีชนิดติดรถยนต์ จำนวน 1 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
395 สรุปผลการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
396 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
397 สรุปผลการจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.2 นครสวรรค์ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
398 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
399 สรุปผลการจัดซื้อผ้าม่านห้องประชุมและห้องทำงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.2 นครสวรรค์ จำนวน 1 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
400 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
401 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
402 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมเครื่อปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
403 สรุปผลการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถยนต์ ศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.1 กำแพงเพชร จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
404 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
405 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุุอุปกรณ์ จำนวน 42 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
406 สรุปผลการจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
407 สรุปผลการจัดจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
408 สรุปผลการจัดจ้างตัดและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
409 สรุปผลการจัดจ้างพิมพ์สมุดทะเบียนคุมฏีกาเบิกเงิน จำนวน 100 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
410 สรุปผลการจัดซื้อเครื่องวัดความเค็มในอาหาร จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
411 สรุปผลการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
412 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
413 สรุปผลการจัดจ้างทำบอร์ดนโยบาย จำนวน 1 ป้าย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
414 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
415 สรุปผลการจัดจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
416 สรุปผลการจัดซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
418 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
419 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
420 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 13 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
421 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
422 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
423 สรุปผลการจัดจ้างเปลี่ยนประตูห้องพิพิธภัณฑ์ศูนย์ ฯ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
424 สรุปผลการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
425 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
426 สรุปผลการจัดจ้างทำสื่อสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายชุมชนลดเค็ม จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
427 สรุปผลการจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
428 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
429 สรุปผลการจัดซื้อถุงร้อน ขนาดบรรจุ 0.5 กิโลกรัม/แพ็ค จำนวน 20 แพ็ค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
430 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2564 (ครึ่งเดือนแรก) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
431 จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
432 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
433 จ้างทำบล็อกพ่นสีฯ 1 แผ่น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
434 สรุปผลการจัดซื้อน้ำยาแอร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
435 สรุปผลการจัดซื่อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
436 จ้างผลิตสื่่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
437 สรุปผลการจัดซื้อยางรถยนต์ราชการ นค-6025 นว จำนวน 4 เส้น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
438 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชายฯ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
439 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
440 สรุปผลการจัดจ้างตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ราชการ คน-5489 นว จำนวน 1 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
441 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
442 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการทะเบียน นค-5489 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
443 สรปผลการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2564 (ครึ่งเดือนหลัง) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
444 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่อง Real-time PCR จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
445 สรุปผลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 ตกลงราคา -
446 สรุปผลการจัดจ้างต่อเติมหลังคาที่จอดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ อาคาร 2 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
447 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ครึ่งเดือนแรก) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
448 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
449 สรุปผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผสมน้ำยาพ่นสารเคมี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
450 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำหรับใช้ผสมน้ำยาพ่นสารเคมี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
451 สรุปผลการจัดซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องซักผ้า จำนวน 1 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
452 สรุปผลการจัดจ้างตัดต้นไม้บริเวณแนวหลังบ้านพัก และบนเขาด้านหลังอาคาร 1 พร้อมขนทิ้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
453 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 14 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
454 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ นค-6025 นว จำนวน 1 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
455 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ทะเบียน นค-5489 นว จำนวน 1 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
456 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
457 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
458 สรุปผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
459 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมและบำรุงรักษาห้องแรงดันลบ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
460 สรุปผลการจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการครั้งที่ 3 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
461 สรุปผลการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
462 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
463 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมหลังคากระเบื้องอาคาร ศตม. 3.2 นครสวรรค์ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
464 สรุปผลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
465 จัดจ้างทำท่อประปาฯ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
466 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปจด. พ.ค. 2564 (ครึ่งเดือนหลัง) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
467 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
468 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
469 สรุปผลการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
470 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
471 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
472 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
473 สรุปผลการตจัดจ้างปรับปรุงห้องเก็บขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
474 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
475 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
476 สรุปผลการจัดจ้างตัดต้นไม้ฯ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
477 สรุปผลการจัดจ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
478 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
479 สรุปผลการจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
480 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 28 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
481 สรุปผลการจัดซื้อยางรถยนต์ราชการ ทะเบียน ผก-5189 นครสวรรค์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
482 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุในการจัดประชุม จำนวน 16 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
483 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ อาคารแฟลตพักอาศัย ขนาด 16 ครอบครัว จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
484 สรุปผลการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนท่อระบายน้ำและฝ้าเพดานบ้านพักข้าราชการ 783/27 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
485 จัดจ้างติดตั้งระบบกันฟ้าผ่า จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
486 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
487 สรุปผลการจัดจ้างทำรูปเล่มวารสารโรคและภัยสุขภาพ สคร.3 ประจำปี 2564 (ปีที่ 15 ฉบับที่ 2) จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
488 สรุปผลการจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 3 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
489 สรุปผลการจ้างสำรวจข้อมูลพร้อมบันทึกข้อมูลโปรแกรม ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
490 สรุปผลการจ้างสำรวจข้อมูลพร้อมบันทึกข้อมูลโปรแกรม ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิาณุโลก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
491 สรุปผลการจัดซื้อวัสดุในการจัดประชุมราชการ จำนวน 10 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
492 สรุปผลการจ้างทำโล่รางวัล จำนวน 10 ชิ้น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
493 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
494 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
495 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
496 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี ประจำปีงบประมาณ 2565 0 0 E-bidding -
497 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
498 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
499 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 60 E-bidding -
500 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
501 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 900 E-bidding -
502 (ร่าง) ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
503 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 0 0 E-bidding -
504 (ร่าง) ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
505 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 925 E-bidding -
506 (ร่าง) ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
507 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 850 0 E-bidding -
508 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 1 0 E-bidding -
509 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 854 E-bidding -
510 (ร่าง) ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
511 ประกาศปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
512 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 925100 0 E-bidding -
513 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 0 E-bidding -
514 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 607 0 E-bidding -
515 (ร่าง) ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
516 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 -
518 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
519 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 854 0 E-bidding -
520 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
521 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 848215 E-bidding -
522 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 848 0 E-bidding -
523 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
524 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 0 0 E-bidding -
525 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 0 17 3 ธันวาคม 2564
526 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ไบโอมีเดีย (ปท) จำกัด 0 464 7 ธันวาคม 2564
527 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0 0 8 ธันวาคม 2564
528 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด 0 122 1 ธันวาคม 2564
529 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จำกัด 0 664 3 ธันวาคม 2564
530 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อาร์เอ็ก จำกัด 0 7 8 ธันวาคม 2564
531 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรือนแถวพักอาศัยไม้ 2 ชั้น หลังคาทรงจั่ว และอาคารเรือนแถว 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ หลังคาทรงจั่ว จำนวน 2 รายการ 0 0 ตกลงราคา -
532 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
533 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
534 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
535 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 53 รายการ 0 0 E-bidding -
536 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
537 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
538 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 903 E-bidding -
539 (ร่าง) ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
540 (ร่าง)ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 0 0 E-bidding -
541 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
542 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 903 0 E-bidding -
543 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
544 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
545 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
546 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
547 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 515500 E-bidding -
548 (ร่าง)ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 0 0 E-bidding -
549 (ร่าง)ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 0 0 E-bidding -
550 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 0 0 E-bidding -
551 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 515 0 E-bidding -
552 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
553 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 0 0 E-bidding -
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสุพรรณิการ์ จำนวน 1 งาน 462000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2566
555 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
556 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกข้อมูลการสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐานในเด็กและนักเรียน จำนวน 750 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
557 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนพ่นสารเคมีฤทธิ์ตกค้างป้องกันโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 6 คน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
558 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
559 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 35 13 มีนาคม 2566
560 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าพร้อมติดฟิล์ม รถยนต์ราชการทะเบียน กน 9600 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
561 จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าพร้อมติดฟิล์ม รถยนต์ราชการทะเบียน กน 96000 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน 0 8 11 เมษายน 2566
562 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 23 รายการ 0 12 25 เมษายน 2566
563 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 23 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
564 จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 0 5 30 มีนาคม 2566
565 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
566 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 5 จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
567 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะห้องประชุม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
568 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
569 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อาคารสุพรรณิการ์ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
570 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหลังคา (ดาดฟ้า) อาคารแก้วเจ้าจอม จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
571 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 0 16 30 พฤษภาคม 2566
572 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะห้องประชุม) จำนวน 3 รายการ 0 170 19 เมษายน 2566
573 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.1 กำแพงเพชร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
574 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
575 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ บริเวณคลังพัสดุ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
576 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 50 รายการ 0 0 E-bidding -
577 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
578 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดความเค็ม) จำนวน 200 ชิ้น 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
579 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
580 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สารเคมี จำนวน 4 รายการ) 0 0 E-bidding -
581 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 51 รายการ) 0 0 E-bidding -
582 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 725 E-bidding -
583 (ร่าง) ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
584 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 51 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 995 E-bidding -
585 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 725 0 E-bidding -
586 (ร่าง)ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 51 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 0 0 E-bidding -
587 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 51 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding -
588 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ค) 0 1 วิธีเฉพาะเจาะจง -
589 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
590 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
591 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
592 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สารเคมี จำนวน 2 รายการ) 0 0 E-bidding -
593 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 627 E-bidding -
594 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 51 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
595 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 627 0 E-bidding -
596 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
597 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2566) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
598 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
599 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ค) 0 161500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
600 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
601 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (รั้วมาตรฐานแบบโปร่งฐานแผ่) จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -