กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (EOC Data Center) 0 0 -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Eoc Data Center) 0 0 E-bidding -
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 42 รายการ 0 0 -
4 ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะวิทย์ 0 0 -
5 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์ 42 รายการ 0 0 E-bidding -
6 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 42 รายการ 0 0 E-bidding -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 E-bidding -
8 รายละเอียดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
10 ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
11 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี 0 0 E-bidding -
12 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี 0 0 E-bidding -
13 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 0 162000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ 0 0 -
17 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ 0 1753950 E-bidding -
18 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ 0 0 E-bidding -
19 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ 1767450 0 E-bidding -
20 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ 0 0 E-bidding -