กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (EOC Data Center) 0 0 -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Eoc Data Center) 0 0 E-bidding -
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 42 รายการ 0 0 -
4 ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะวิทย์ 0 0 -
5 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์ 42 รายการ 0 0 E-bidding -
6 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 42 รายการ 0 0 E-bidding -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 E-bidding -
8 รายละเอียดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
10 ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
11 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี 0 0 E-bidding -
12 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี 0 0 E-bidding -
13 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 0 162000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ 0 0 -
17 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ 0 1753950 E-bidding -
18 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ 0 0 E-bidding -
19 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ 1767450 0 E-bidding -
20 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ 0 0 E-bidding -
21 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
22 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 0 950400 E-bidding -
24 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 0 1483870 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
26 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 950400 0 E-bidding -
27 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ 0 0 E-bidding -
28 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ 0 184604 E-bidding -
29 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 432400 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ 1888130 0 E-bidding -
31 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) 770793 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 5880160 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
34 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
35 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
36 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 0 1664000 E-bidding -
37 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
38 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
39 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
40 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ (เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง) 0 1 E-bidding -
41 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 1570000 0 E-bidding -
42 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 1 0 E-bidding -
43 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ 1 0 E-bidding -
44 ประกาศแผนการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง จำนวน ๑ หลัง 0 0 E-bidding -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
46 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) 80655.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) รอบเดือนตุลาคม 63 ถึงเดือน มีนาคม 64 21449000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง จำนวน 1 หลัง 0 2692830 E-bidding -
49 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง จำนวน 1 หลัง 0 0 E-bidding -
50 จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง จำนวน 1 หลัง 2687000 0 E-bidding -
51 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
52 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง จำนวน 1 หลัง 0 0 E-bidding -
53 ประกาศร่างการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
54 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำวน 3 รายการ 2864000 0 E-bidding -
55 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
56 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน 0 575000 E-bidding -
57 จัดซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 0 340000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 จัดซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง 0 490000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวนร 1 คัน 0 0 E-bidding -
60 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวนร 1 คัน 0 0 E-bidding -
61 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวนร 1 คัน 575000 0 E-bidding -
62 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวนร 1 คัน 0 0 E-bidding -
63 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 1224500 E-bidding -
64 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
65 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
66 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 1224500 0 E-bidding -
67 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
68 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง จำนวน 1 หลัง 0 0 E-bidding -
69 จัดซื้อสารเคมีเพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
70 จัดซื้อสารเคมีเพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จำนวน ๒ รายการ 0 3486280 E-bidding -
71 จัดซื้อสารเคมีเพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
72 จัดซื้อสารเคมีเพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จำนวน 2 รายการ 3500000 0 E-bidding -
73 จ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสาธารณสุขด้านป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดสระบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 0 864 E-bidding -
75 ประกาศร่างจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
76 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
77 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 0 864000 E-bidding -
78 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
79 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 864000 0 E-bidding -
80 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 470800 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
82 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 4999800 E-bidding -
83 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
84 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 0 864000 E-bidding -
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 0 0 E-bidding -
86 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
87 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 0 3022000 E-bidding -
88 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 0 483 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
90 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 3022000 0 E-bidding -
91 ประกาศราคากลางเช่าบริการเครื่องพิมพ์ 0 300000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจหาลำดับสารพันธุกรรมพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล 0 1 วิธีคัดเลือก -
93 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
94 จัดซื้อชุดโปรแกรมสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 0 0 E-bidding -
95 จ้างเหมาเดินสาย Fiber Optic เพื่อเชื่อมต่ออาคาร จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -
96 จ้างเหมาเดินสาย Fiber Optic เพื่อเชื่อมต่ออาคาร จำนวน 1 งาน 0 1200000 E-bidding -
97 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 0 0 E-bidding -
98 จ้างเหมาเดินสาย Fiber Optic เพื่อเชื่อมต่ออาคาร จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -
99 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2 E-bidding -
100 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเดินสาย Fiber Optic เพื่อเชื่อมต่ออาคาร 1 0 E-bidding -
101 ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ 0 0 E-bidding -
102 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 2 0 E-bidding -
103 จัดซื้อชุดโปรแกรมสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 0 E-bidding -
104 จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถราชการ อาคารอำนวยการ จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -
105 จ้างเหมาออกแบบรั้ว จำนวน 4 แห่ง 0 484 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเดินสาย Fiber Optic เพื่อเชื่อมต่ออาคาร จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดโปรแกรมสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 0 0 E-bidding -
108 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 0 0 E-bidding -
109 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจัดซื้อชุดโปรแกรมสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 0 0 E-bidding -
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจหาลำดับสารพันธุกรรมพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล 0 0 วิธีคัดเลือก -
111 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องฝึกขับรถ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
112 จ้างเหมาออกแบบอาคารจอดรถ อาคารอำนวยการ สคร.4 0 139 3 มกราคม 2566
113 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 2 รายการ 0 482200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)ปริมาตรกระกอบสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ฯ จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลขาว-ดำ และสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
116 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างรั้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี 0 0 E-bidding -
117 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ประกาศราคากลางการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2566 0 1483870 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 จัดซื้้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เครื่องวัดและอ่านค่าปฏิกิริยาในไมโครเพลท)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1830000 2 มีนาคม 2566
120 จัดซื้้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 363800 2 มีนาคม 2566
121 จัดซื้้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เครื่องปั่นเหวี่ยงแรงสูงแบบตั้งโต๊ะ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 558900 24 กุมภาพันธ์ 2566
122 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2566 0 1 20 ตุลาคม 2565
123 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเช่าเครื่องพิมพ์ ปี 2566 0 300000 18 พฤศจิกายน 2565
124 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างรั้ว ศูนย์เวชกรรมป้องกันฯ 0 0 E-bidding -
125 จ้างเหมาเดินสาย Fiber Optic เพื่อเชื่อมต่ออาคาร จำนวน 1 งาน 0 374500 1 พฤศจิกายน 2565
126 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาวิชาการ 0 0 E-bidding -
127 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างรั้ว อาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) 0 0 E-bidding -
128 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
129 ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 0 2500000 E-bidding -
130 ร่างประกาศราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
131 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 2 E-bidding -
132 จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2500000 0 E-bidding -
133 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถราชการ อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 0 0 E-bidding -
134 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถราชการ อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 0 3 E-bidding -
135 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2625000 0 E-bidding -
136 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี 0 2264600 E-bidding -
137 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 0 0 E-bidding -
138 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 2365600 0 E-bidding -
139 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารจอดรถราชการ อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี 3100700 0 E-bidding -
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ 0 0 E-bidding -
142 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมติดตั้ง 0 0 E-bidding -
143 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 0 0 E-bidding -
144 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด ๔ สายพันธ์ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐ โดส 0 0 E-bidding -
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 0 0 E-bidding -
146 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถราชการ อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 0 0 E-bidding -
148 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว อาคารศูนย์พัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 0 0 E-bidding -
149 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้ว อาคารศูนย์พัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี 0 3 E-bidding -
150 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และระบบแสดงผลการใช้พลังงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 0 0 E-bidding -
151 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง จำนวน 1 หลัง 0 0 E-bidding -
152 จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 0 0 E-bidding -
153 ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑0 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 0 1 E-bidding -
154 ประกาศร่าง TOR จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ปี 2023(๔ สายพันธ์) 0 0 E-bidding -
155 ประกาศร่างการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑0 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 0 0 E-bidding -
156 ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างรั้ว ศูนย์เวชกรรมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 0 2335300 E-bidding -
157 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ศูนย์เวชกรรมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 0 0 E-bidding -
158 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 0 2 -
159 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 0 0 E-bidding -
160 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาวิชาการ 0 0 E-bidding -
161 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ปี 2023(๔ สายพันธ์) จำนวน 20,000 โดส 0 3 E-bidding -
162 ประกาศร่างประกวดราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ปี 2023(๔ สายพันธ์ุ) 0 0 E-bidding -
163 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 0 E-bidding -
164 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 0 1680000 E-bidding -
165 ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 0 0 E-bidding -
166 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ศูนย์เวชกรรมป้องกันควบคุมโรค 2235200 0 E-bidding -
167 ประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ๋ สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกใต็ ปี 2023 (4 สายพันธุ์) จำนวน 20,000 โดส 3582000 0 E-bidding -
168 ประกาศประกวดราคาซื้อเครืองตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 2675000 0 E-bidding -
169 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ในอากาศระบบ FTIR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 E-bidding -
170 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 140 ชุด 1680000 0 E-bidding -
171 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส 1% w/w จำนวน 2,300 กล่อง 0 0 วิธีคัดเลือก -
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ ปี 2023 (4 สายพันธุ์) จำนวน 20,000 โดส 0 0 E-bidding -
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่่อง 0 0 -
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ศูนย์เวชกรรมป้องกันควบคุมโรค 0 0 E-bidding -
175 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง จำนวน ๑ หลัง 0 2 E-bidding -
176 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ในอากาศระบบ FTIR จำนวน 1 เครื่อง 0 3 E-bidding -
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์ตรวจการณ์ ปริมากระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ 0 0 E-bidding -
178 ประกาศราคากลางการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส 1% w/w จำนวน 2,300 กล่อง 0 1978000 วิธีคัดเลือก -
179 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ในอากาศระบบ FTIR จำนวน 1 เครื่อง 3 0 E-bidding -
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 140 ชุด 0 0 E-bidding -
181 ประกาศราคากลางการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน 0 3 E-bidding -
182 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญารถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 0 2 27 มิถุนายน 2566
183 ประกาศเผยแพร่สาระสำคุญของสัญญาจัดซื้อเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 2 16 สิงหาคม 2566
184 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง จำนวน 1 หลัง 0 0 E-bidding -
185 ประกาศประกวดราคาการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง จำนวน 1 หลัง 2773300 0 E-bidding -
186 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ในอากาศระบบ FTIR จำนวน 1 เครื่อง 3 0 E-bidding -
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส 1% w/w จำนวน 2,300 กล่อง 0 0 วิธีคัดเลือก -
188 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง จำนวน 1 หลัง 0 0 E-bidding -
189 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 0 E-bidding -
190 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมติดตั้งด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
191 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงาน ณ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -
192 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 0 1664000 E-bidding -
193 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 7 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 E-bidding -
194 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างที่พักมูลฝอยติดเชื้อพร้อมทางเข้า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
196 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 1 0 E-bidding -
197 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (มกราคม-กันยายน ๒๕๖๗) 0 0 E-bidding -
198 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 0 2 23 มิถุนายน 2566
199 จัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ในอากาศระบบ FTIR จำนวน 1 เครื่อง 0 3 25 กันยายน 2566
200 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 0 E-bidding -
201 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 7 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 E-bidding -
202 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 0 0 E-bidding -
203 ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๗ อัตรา 0 756 E-bidding -
204 ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 0 996 E-bidding -
205 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี 0 0 E-bidding -
206 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 1 0 E-bidding -
207 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 1 0 E-bidding -
208 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 7 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2567 756 0 E-bidding -
209 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
210 ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องตรวจสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ชนิด 16 Module GeneXpert XVI-16 module system (10-Color technology) จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องตรวจสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ชนิด 16 Module GeneXpert XVI-16 module system (10-Color technology) จำนวน 1 เครื่อง 0 4815000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
212 ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 0 1664000 E-bidding -
213 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 1664000 0 E-bidding -
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ชนิด 16 Module : GeneXpert XVI-16 Module system (10-Color technology) จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ประกาศรผู้ชนะการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 1619000 0 E-bidding -
216 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 493334 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมเปลี่ยนรางระบายน้ำโรงรถ 0 50300 วิธีเฉพาะเจาะจง -
218 ราคากลางการจัดจ้างรั้วสำนักงาน ณ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 0 3686900 E-bidding -
219 ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 0 16700 -
220 ประกาศจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงาน ณ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4088760 0 E-bidding -
221 ประกาศสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานจ้างก่อสร้างรั้ว ศูนย์เวชกรรมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ฉบับที่ 1) 0 1 1 พฤศจิกายน 2566
222 ประกาศสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานจ้างก่อสร้างรั้ว ศูนย์เวชกรรมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ฉบับที่ 2) 0 1 7 ธันวาคม 2566
223 ประกาศสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานจ้างก่อสร้างรั้ว ศูนย์เวชกรรมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ฉบับที่ 3) 0 1 22 มกราคม 2567
224 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ปี 2024 จำนวน 10,000 โดส 0 0 E-bidding -
225 ประกาศสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น 2 (ฉบับที่ 1) 0 6945750 12 กุมภาพันธ์ 2567
226 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงาน ณ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
228 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 0 838880 4 กันยายน 2566
229 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอำนวยการ 0 485000 29 มกราคม 2567
230 ประกาศร่าง TOR จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส 1% w/w จำนวน 2,300 กล่อง 0 0 วิธีคัดเลือก -
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
232 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ระบบ (Solar Rooftop) จำนวน 1 ระบบ 0 0 E-bidding -
233 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ คัน 0 0 E-bidding -
234 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติงานบุคลากรงานยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
235 ประกาศเผยแพร่แผนการซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 0 0 E-bidding -
236 ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด ๔ สายพันธุ์ ปี 2024 จำนวน ๑๐,๐๐๐ โดส 0 1 E-bidding -
237 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารเคมีในบรรยากาศ 0 0 E-bidding -
238 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถราชการ 0 2758000 29 มิถุนายน 2566
239 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ปี 2024 จำนวน 10,000 โดส 0 0 -
240 จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 0 1619000 23 มกราคม 2567
241 ประกาศราคากลางการจัดซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 5 เครื่อง 0 750000 E-bidding -
242 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 548000 E-bidding -
243 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ 0 0 E-bidding -
244 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุง ห้อง Negative pressure อาคารห้องปฏิบัติการ 0 0 E-bidding -
245 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อเก็บตัวอย่างอากาศแบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 5 เครื่อง 0 0 E-bidding -
246 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
247 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อรถปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คัน 0 3 E-bidding -
248 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
249 ประกาศประกวดราคาการซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 5 เครื่อง 750000 0 E-bidding -
250 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 548000 0 E-bidding -
251 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ 0 0 E-bidding -
252 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ปี 2024 จำนวน 10,000 โดส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 0 E-bidding -
253 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ 735000 0 E-bidding -
254 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 0 E-bidding -
255 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารเคมีในบรรยากาศ แบบสามารถแยกชนิดของก๊าซด้วยระบบ GC พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
256 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารเคมีในบรรยากาศฯ 0 2 E-bidding -
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ปี 2024 จำนวน 10,000 โดส 0 0 E-bidding -
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่อง 0 0 E-bidding -
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถปฏิบัติการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารเคมีในบรรยากาศ แบบสามารถแยกชนิดของก๊าซด้วยระบบ GC พร้อมอุปกรณืประกอบการใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
263 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างปรับปรุง ห้อง Negative pressure อาคารห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -
264 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างห้องสุขา อาคารศูนย์สาสธิตเวชศาสตร์ป้องกัน จำนวน ๑ งาน 0 0 E-bidding -
265 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตฯ ชั้น 1 จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -