กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ของสคร 5 ราชบุรี 0 0 -
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปี 2562 0 0 -
4 รายงานผลการกำหนดราคา ของงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ 0 0 -
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ) 0 0 -
6 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตจุลสารสคร 5 ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุวิทยาศาสตร์ 29 รายการ) 0 0 -
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 2562 0 0 -
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 -
10 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ในวงเงิน 893606.39 บาท 0 0 -
11 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
12 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 4,620,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
13 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 4,620,000 บาท 0 0 -
14 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 29 รายการ จำนวนเงิน 595,632.84 บาท 0 0 -
15 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ยอดเงิน 893,606.39 บาท 0 0 E-bidding -
16 ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 4,620,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
17 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
18 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ) 0 0 -
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 7 รายการ) 0 0 -
20 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ 2,704,000 บาท 0 0 -
21 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ 2,704,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
22 ประกาศฯ เอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 รายการ วงเงิน 2,704,000 บาท 0 0 E-bidding -
23 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(ชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยา) จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 2,560,000 บาท 0 0 ประกวดราคา -
24 ประกาศผลประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 0 0 E-bidding -
25 ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,620,000 บาท 0 0 -
26 ประกาศฯ เชิญชวนผุ้สนใจเข้าร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 รายการ วงเงิน 467,495 บาท งบ 2562 0 0 -
27 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 2,556,000 บาท 0 0 E-bidding -
28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 รายการ) 0 0 -
29 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 787,600 บาท กองทุนโลก 0 0 -
30 ร่างฯ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน 787,600 บาท 0 0 -
31 เผยแพร่ราคากลาง สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายกงาน วงเงิน 910,000 บาท งบประมาณ 2562 0 0 -
32 ร่างฯ ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ วงเงิน 910,000 บาท 0 0 -
33 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 787,600 บาท 0 0 E-bidding -
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ วงเงิน 2,704,000 บาท 0 0 E-bidding -
35 ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ วงเงิน 910,000 บาท 0 0 ประกวดราคา -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (e-bidding) กองทุนโลก 787,600 บาท 0 0 E-bidding -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 910,000 บาท 0 0 E-bidding -
38 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 0 0 E-bidding -
39 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
40 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 รายการ) 0 0 -
41 เผยแพร่ราคากลาง สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายกงาน วงเงิน 910,000 บาท งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 0 0 -
42 ร่างฯ ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 0 0 -
43 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 910,000 บาท 0 0 E-bidding -
44 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 รายการ) 0 0 -
45 ประกาศเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ วงเงิน 910,000 บาท 0 0 -
46 เผยแพร่ราคากลาง ทรายเคลือบ Temephos ๑% ขนาดบรรจุซองละ ๕๐ กรัม จำนวน 1 รายกงาน วงเงิน 910,000 บาท งบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก 0 0 -
47 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทรายเทมีฟอส ๑% ชนิดเคลือบเม็ดทราย 0 0 -
48 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ซ.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีคัดเลือก (ทราย) 0 0 -
50 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ) 0 0 -
51 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ) 0 0 -
52 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 1,747,200 บาท 0 0 -
53 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 848,000 บาท 0 0 -
54 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 649,200 บาท 0 0 -
55 สคร 5 ราชบุรี ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
56 สคร 5 ราชบุรี ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
57 สคร 5. ราชบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
58 สคร 5 ราชบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
59 สคร 5 ราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวนเงิน 616,740 บาท 0 0 E-bidding -
60 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 810,000 บาท เงินบำรุง 0 0 E-bidding -
61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,382,500 บาท เงินงบประมาณ 0 0 E-bidding -
62 ร่างประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 810,000 บาท เงินบำรุง 0 0 E-bidding -
63 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 810,000 บาท เงินบำรุง 0 750000 E-bidding -
64 ร่างฯ ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,382,500 บาท โดยวิธี e-bidding 0 0 E-bidding -
65 เผยแพร่ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ในวงเงิน ๓,๓๘๒,๕๐๐ บาท โดยวิธี e-bidding 0 3382500 E-bidding -
66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,307,200 บาท เงินบำรุง 0 0 E-bidding -
67 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ วงเงิน 2,137,100 บาท เงินงบประมาณ 0 0 E-bidding -
68 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ 810000 0 E-bidding -
69 ประกาศฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 4,307,200 บาท เงินบำรุง 4307200 0 E-bidding -
70 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ PCR วงเงิน 3,382,500 บาท เงินงบประมาณ 3382500 0 E-bidding -
71 ร่างฯ ประกาศฯ ประกวดรคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,307,200 บาท 0 0 E-bidding -
72 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,307,200 บาท เงินบำรุง 0 4307200 E-bidding -
73 ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (PCR) 0 0 E-bidding -
75 ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (HIV) วงเงิน 4,307,200 บาท 4 0 E-bidding -
76 ร่าง ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ วงเงิน 2,137,100 บาท 0 0 E-bidding -
77 เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ วงเงิน 2,137,100 บาท 0 2 E-bidding -
78 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (MGIT) 2 0 E-bidding -
79 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,168,750 บาท 0 0 E-bidding -
80 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 1,610,7000 บาท 0 0 E-bidding -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ เงินงบประมาณ 0 0 E-bidding -
83 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ วงเงิน 2,560,000 บาท 0 0 E-bidding -
84 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,697,000 บาท 0 0 E-bidding -
85 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 0 0 E-bidding -
86 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ศตม 5.2 จังหวัดเพชรบุรี) 0 0 E-bidding -
87 ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง e-bidding 1697000 0 ประกวดราคา -
88 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,560,000 บาท 0 0 E-bidding -
89 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 3 รายการ 1,168,750 บาท 0 0 E-bidding -
90 ร่างประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,560,000 บาท 0 0 E-bidding -
91 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,560,000 บาท 0 2 E-bidding -
92 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ ( e-bidding) จำนวน ๑ รายการ 2 0 E-bidding -
93 ประกาศฯ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ วงเงิน 1,610,700 บาท 0 0 E-bidding -
94 ยกเลิกประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา 1 0 -
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 1 0 E-bidding -
96 ร่างประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ (ศตม 5.2 เพชรบุรี) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 830,000 บาท 0 0 E-bidding -
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,560,000 บาท 2 0 E-bidding -
98 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อทรายเทมีฟอส 10% ชนิดเม็ด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ศตม 5.2 เพชรบุรี จำนวนเงิน 834,675 บาท 830 0 E-bidding -
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ศตม 5.2 เพชรบุรี 0 0 E-bidding -
101 ร่างฯ ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 0 0 E-bidding -
102 ร่างฯ ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 0 0 E-bidding -
103 เผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช 0 1 E-bidding -
104 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (HIV) 0 2556000 27 กุมภาพันธ์ 2563
105 ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 1,610,700 บาท 1 0 E-bidding 16 เมษายน 2563
106 เผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช จัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 2 รายการ 1,000,000 บาท 0 998600 E-bidding -
107 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 6000 8 ตุลาคม 2562
108 จัดซื้่อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5517.99 16 ตุลาคม 2562
109 จ้างขนย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง 0 16050 16 ตุลาคม 2562
110 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 71989.6 17 ตุลาคม 2562
111 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0 13910 21 ตุลาคม 2562
112 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0 25000 21 ตุลาคม 2562
113 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 0 6132 21 ตุลาคม 2562
114 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานสำนักงาน 0 5000 11 พฤศจิกายน 2562
115 ร่างฯ ประกาศจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,000,000 บาท 0 0 E-bidding -
116 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 6550 14 กุมภาพันธ์ 2563
117 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4300 ราชบุรี 0 2900 17 มีนาคม 2563
118 จ้างทำป้ายรณรงค์วันวาเลนไทน์ 0 300 17 มีนาคม 2563
119 จ้างเหมาทำกรอบรูปผู้บริหาร 0 830 17 มีนาคม 2563
120 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 17862 30 มกราคม 2563
121 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 800 17 มีนาคม 2563
122 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 0 5350 3 กุมภาพันธ์ 2563
123 จ้างทำตรายาง 0 900 17 มีนาคม 2563
124 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1 17 มีนาคม 2563
125 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 3 17 มีนาคม 2563
126 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 3000 17 มีนาคม 2563
127 จัดซื้อแบตเตอรี่ (หมายเลขทะเบียน ม 3160 เพชรบุรี 0 2800 17 มีนาคม 2563
128 จัดซื้อแบตเตอรี่ (เครื่องพ่นติดรถยนต์ 0 2600 17 มีนาคม 2563
129 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บษ 1085 ราชบุรี 0 3600 17 มีนาคม 2563
130 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 696 17 มีนาคม 2563
131 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ 379 ราชบุรี 0 4050 17 มีนาคม 2563
132 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 8730 ราชบุรี 0 1495 17 มีนาคม 2563
133 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 2000 17 มีนาคม 2563
134 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 560 17 มีนาคม 2563
135 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 3000 17 มีนาคม 2563
136 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2000 17 มีนาคม 2563
137 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ 379 ราชบุรี 0 24800 24 กุมภาพันธ์ 2563
138 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 0 69290 16 มีนาคม 2563
139 จ้างเหมาสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0 8560 13 กุมภาพันธ์ 2563
140 จ้างเหมาซ่อมตู้ปลอดเชื้อ 0 10700 13 กุมภาพันธ์ 2563
141 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข5253 ราชบุรี 0 18919.2 18 กุมภาพันธ์ 2563
142 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 18105 13 กุมภาพันธ์ 2563
143 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 6550 14 กุมภาพันธ์ 2563
144 จ้างเหมาบริการตัดหญ้ารอบตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ประดับบริเวณรอบอาคารสำนักงาน 0 1000 18 มีนาคม 2563
145 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4815 18 มีนาคม 2563
146 จัดทำป้าย 0 4642.99 18 มีนาคม 2563
147 จัดทำป้าย 0 500 18 มีนาคม 2563
148 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1480 18 มีนาคม 2563
149 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1725 18 มีนาคม 2563
150 จ้างซ่อมคอมพิวเตอรฺ์ 0 2300 18 มีนาคม 2563
151 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2782 18 มีนาคม 2563
152 จ้างเหมาทำตรายาง 0 1350 18 มีนาคม 2563
153 จ้างทำบูธนิทรรศการ 0 4460 18 มีนาคม 2563
154 จ้างทำป้ายไวนิลจัดบูธนิทรรศการ 0 800 18 มีนาคม 2563
155 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 0 1800 18 มีนาคม 2563
156 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2461 18 มีนาคม 2563
157 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 689 18 มีนาคม 2563
158 จ้างถ่ายเอกสาร 0 500 18 มีนาคม 2563
159 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 16852.5 27 มีนาคม 2563
160 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 16852.5 27 มกราคม 2563
161 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 1200 18 มีนาคม 2563
162 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 3424 18 มีนาคม 2563
163 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2782 18 มีนาคม 2563
164 จัดซื้อขาตั้งกล้อง (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) 0 1700 18 มีนาคม 2563
165 จัดซื้อขาตั้งทีวี (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) 0 2990 18 มีนาคม 2563
166 จัดซื้อขาตั้งกล้อง (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) 0 1700 18 มีนาคม 2563
167 จัดทำป้าย 0 3312 18 มีนาคม 2563
168 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 0 535 18 มีนาคม 2563
169 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 0 2500 18 มีนาคม 2563
170 จ้างเหมาบริการตัดหญ้ารอบตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ประดับบริเวณรอบอาคารสำนักงาน 0 1000 18 มีนาคม 2563
171 จ้างเดินสายโทรศัพท์ปลั๊กโทรศัพท์ 0 1000 18 มีนาคม 2563
172 จ้างเดินสายแลนและปลั๊กแลน 0 7500 9 มกราคม 2563
173 จ้างเดินสายไฟฟ้า 0 6800 9 มกราคม 2563
174 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 1200 18 มีนาคม 2563
175 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 3296 18 มีนาคม 2563
176 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 1500 18 มีนาคม 2563
177 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 1600 18 มีนาคม 2563
178 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1516 18 มีนาคม 2563
179 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 4150 18 มีนาคม 2563
180 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2000 18 มีนาคม 2563
181 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4700 19 มีนาคม 2563
182 จ้างถ่ายเอกสาร 0 500 19 มีนาคม 2563
183 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 0 2712 19 มีนาคม 2563
184 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 0 4680 19 มีนาคม 2563
185 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1000 19 มีนาคม 2563
186 จ้างถ่ายเอกสาร 0 500 19 มีนาคม 2563
187 จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น พร้อมอะไหล่ เซ็นเซอร์น้ำเย็น ยี่ห้อ Coway 0 2400 19 มีนาคม 2563
188 จ้างเหมาสอบเทียบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม และอาชีวเวชศาสตร์ 0 13200 13 มกราคม 2563
189 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 0 400 19 มีนาคม 2563
190 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 0 2940 19 มีนาคม 2563
191 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน กร 4305 นนทบุรี 0 3000 19 มีนาคม 2563
192 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 2720 19 มีนาคม 2563
193 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 0 2195 19 มีนาคม 2563
194 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 0 3000 19 มีนาคม 2563
195 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2800 19 มีนาคม 2563
196 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 2050 19 มีนาคม 2563
197 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ canon รุ่น MP287 หมายเลข วส 0410/1402/043 0 500 19 มีนาคม 2563
198 จ้างถ่ายเอกสาร 0 500 19 มีนาคม 2563
199 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 37139.7 22 มกราคม 2563
200 จ้างเหมาสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0 95551 10 มกราคม 2563
201 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 6570 24 ธันวาคม 2562
202 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ 777 ราชบุรี 0 19800 17 มกราคม 2563
203 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 9501.6 9 มกราคม 2563
204 จ้างเหมาทาสีภายในอาคารสำนักงาน 0 69800 9 ธันวาคม 2562
205 จ้างพิมพ์เอกสาร 0 16050 9 ธันวาคม 2562
206 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 280 ราชบุรี 0 13730 9 ธันวาคม 2562
207 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 0 4900 19 มีนาคม 2563
208 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 0 4900 19 มีนาคม 2563
209 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ- 3694 ราชบุรี 0 18000 17 มีนาคม 2563
210 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กบ - 4021 ราชบุรี 0 21630.8 17 มีนาคม 2563
211 จ้างถ่ายเอกสาร 0 660 19 มีนาคม 2563
212 จ้างเหมาซักผ้าคลุมโต๊ะ 0 670 19 มีนาคม 2563
213 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Asus-K401 0 2350 19 มีนาคม 2563
214 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4922 19 มีนาคม 2563
215 จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร 0 2450 19 มีนาคม 2563
216 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 780 19 มีนาคม 2563
217 จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 700 19 มีนาคม 2563
218 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 1712 19 มีนาคม 2563
219 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ 0 16900 23 ธันวาคม 2562
220 จ้างเหมารื้อและเดินสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ 0 39000 8 มกราคม 2562
221 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 0 16830 13 ธันวาคม 2562
222 จ้างเหมาทำป้าย 0 6400 27 มกราคม 2563
223 จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงห้องน้ำและห้องปฏิบัติงานอาคารสำนักงาน 0 11800 10 มกราคม 2563
224 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 7575.6 17 มกราคม 2563
225 จ้างเหมารื้อและเดินสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ 0 39000 8 มกราคม 2562
226 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4300 ราชบุรี 0 7733.96 27 มกราคม 2563
227 จ้างเหมาสอบเทียบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม และอาชีวเวชศาสตร์ 0 13385.7 13 มกราคม 2563
228 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 1928 19 มีนาคม 2563
229 จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ 0 1700 19 มีนาคม 2563
230 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2354 19 มีนาคม 2563
231 จัดซื้อ SIM โทรศัพท์มือถือ และบัตรเติมเงินค่าโทรศัพท์ 0 150 19 มีนาคม 2563
232 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2060 19 มีนาคม 2563
233 ร่างประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน (ศตม 5.3 ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,000,000 บาท 0 0 E-bidding -
234 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน (ศตม 5.3 ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน เงิน 1,000,000 บาท 0 462000 E-bidding -
235 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ (ศตม 5.2 เพชรบุรี ) 0 834675 E-bidding -
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 0 0 E-bidding -
237 ชุดตรวจละอองน้ำยาเครื่องพ่นสารเคมี 0 9910 17 มีนาคม 2563
238 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ห้องน้ำอาคารสำนักงาน 0 20150 17 มีนาคม 2563
239 วัสดุวิทยาศาสตร์ 0 20300 12 มีนาคม 2563
240 วัสดุวิทยาศาสตร์ 0 11200 12 มีนาคม 2563
241 วัสดุวิทยาศาสตร์ 0 221650 12 มีนาคม 2563
242 วัสดุวิทยาศาสตร์ 0 909310 17 มีนาคม 2563
243 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5600 17 มีนาคม 2563
244 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 462000 0 E-bidding -
245 ประกาศฯ จัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 1000000 0 E-bidding 23 เมษายน 2563
246 ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 0 2815660 E-bidding -
247 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
248 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บษ 1086 ราชบุรี 0 21200 23 มีนาคม 2563
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5564 27 เมษายน 2563
250 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 1800 11 มีนาคม 2563
251 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 0 535 6 มีนาคม 2563
252 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำการพ่นสารเคมี 0 16800 10 มีนาคม 2563
253 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำการพ่นสารเคมี 0 9600 7 เมษายน 2563
254 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำการพ่นสารเคมี 0 4800 12 มีนาคม 2563
255 จ้างเหมาผลิตจุลสาร สคร. 5 ราชบุรี 0 133000 12 พฤศจิกายน 2563
256 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ canon รุ่น MP287 หมายเลข วส 0410/1402/043 0 800 26 มีนาคม 2563
257 จ้างถ่ายเอกสาร 0 1000 7 เมษายน 2563
258 จ้างเหมารื้อถอนเสาอากาศ TV และซ่อมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องสำนักงาน 0 4920 7 เมษายน 2563
259 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 500 7 เมษายน 2563
260 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 6976.4 3 เมษายน 2563
261 จัดซื้อชุดวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี 0 30000 24 มิถุนายน 2563
262 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 0 500 9 เมษายน 2563
263 จ้างถ่ายเอกสาร 0 214 9 เมษายน 2563
264 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 3376 ราชบุรี 0 2900 9 เมษายน 2563
265 จ้าง:เหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 750 9 เมษายน 2563
266 จ้างเหมาทำป้ายอะคลิลิค 0 3700 9 เมษายน 2563
267 จ้างเหมาทำตรายาง 0 1660 9 เมษายน 2563
268 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4020 9 เมษายน 2563
269 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 1500 9 เมษายน 2563
270 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 1850 9 เมษายน 2563
271 จ้างเหมาสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0 8560 13 กุมภาพันธ์ 2563
272 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 0 3708 9 เมษายน 2563
273 จ้างเช่าห้องประชุม 0 2000 9 เมษายน 2563
274 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1280 9 เมษายน 2563
275 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 4520 9 เมษายน 2563
276 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 11600 27 มกราคม 2563
277 จ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ บ้านเลขที่ 159/18 0 53330 9 มีนาคม 2563
278 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักราชการ บ้านเลขที่ 159/12 0 15410 9 มีนาคม 2563
279 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 2000 9 เมษายน 2563
280 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 0 1400 9 เมษายน 2563
281 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 0 1650 9 เมษายน 2563
282 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 4270 9 เมษายน 2563
283 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 0 4900 9 เมษายน 2563
284 จ้างเหมาทำตรายาง 0 1350 9 เมษายน 2563
285 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2782 9 เมษายน 2563
286 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4815 9 เมษายน 2563
287 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ประดับบริเวณรอบอาคารสำนักงาน 0 1000 9 เมษายน 2563
288 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4601 9 เมษายน 2563
289 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 5500 17 มีนาคม 2563
290 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 15500 16 มีนาคม 2563
291 ร่างฯ ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 2,809,000 บาท 0 0 E-bidding -
292 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1000 10 เมษายน 2563
293 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 0 1440 13 เมษายน 2563
294 จัดซื้อน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ 95 0 1400 13 เมษายน 2563
295 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 0 1416 13 เมษายน 2563
296 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 8731 ราชบุรี 0 320862 24 กุมภาพันธ์ 2563
297 ซื้อวัสดุสำนักงาน 0 5000 10 เมษายน 2563
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน ศตม 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 E-bidding -
299 ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,809,000 บาท 2809000 0 E-bidding -
300 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนพื้นล่างวงกบประตูกระจก 0 1800 20 เมษายน 2563
301 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงในการพ่นสารเคมี 0 500 20 เมษายน 2563
302 จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์โถชักโครกห้องน้ำหญิง ชั้น 2 0 1800 20 เมษายน 2563
303 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 0 3200 20 เมษายน 2563
304 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 400 20 เมษายน 2563
305 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 8050 16 เมษายน 2563
306 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 7134 ราชบุรี 0 3500 20 เมษายน 2563
307 จ้างทำตรายาง 0 2800 20 เมษายน 2563
308 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 4600 20 เมษายน 2563
309 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพ่นพิเศษ 0 9000 20 เมษายน 2563
310 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 8900 7 เมษายน 2563
311 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 4500 23 เมษายน 2563
312 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 2000 23 เมษายน 2563
313 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงชั้น 1 0 4500 23 เมษายน 2563
314 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 0 20700 22 เมษายน 2563
315 จ้างเหมาย้ายระบบ VDO conference 0 24610 22 เมษายน 2563
316 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ เพื่อใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงเฝ้าระวังป้องกันควบคุมวัณโรค 0 34980 22 เมษายน 2563
317 ซื้้อชุดอุปกรณ์การวัดอุณหภูมิปลายท่อเครื่องพ่นสารเคมี 0 24000 27 เมษายน 2563
318 จ้างเหมาสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ 0 26750 27 เมษายน 2563
319 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4563 ราชบุรี 0 2900 29 เมษายน 2563
320 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 2420 29 เมษายน 2563
321 จ้้างเหมาบริการพ่นสารเคมี รอบที่ 1 0 7200 1 เมษายน 2563
322 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ อาการสงสัยวัณโรค 0 2700 29 เมษายน 2563
323 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 3500 29 เมษายน 2563
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ 0 0 E-bidding -
325 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ 0 0 E-bidding -
326 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ 0 800 1 พฤษภาคม 2563
327 จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L2700DW 0 3500 1 พฤษภาคม 2563
328 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 3090 5 พฤษภาคม 2563
329 จ้างถ่ายเอกสาร 0 500 5 พฤษภาคม 2563
330 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2800 5 พฤษภาคม 2563
331 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Temephos 10% 0 0 E-bidding -
332 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 500 7 พฤษภาคม 2563
333 จ้างถ่ายเอกสาร 0 3000 7 พฤษภาคม 2563
334 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 0 4712 7 พฤษภาคม 2563
335 เผยแพร่ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ 0 2225500 E-bidding -
336 รายงานขอซื้อ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
337 จ้างเหมาปรับแก้ติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำ 0 4100 13 พฤษภาคม 2563
338 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงเฝ้าระวังป้องกันควบคุมวัณโรค 0 34980 22 เมษายน 2563
339 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3600 13 พฤษภาคม 2563
340 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 575 13 พฤษภาคม 2563
341 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2800 13 พฤษภาคม 2563
342 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ 0454/0401/198 0 560 13 พฤษภาคม 2563
343 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2800 13 พฤษภาคม 2563
344 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 0 1650 13 พฤษภาคม 2563
345 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ประดับบริเวณรอบอาคารสำนักงาน 0 1000 13 พฤษภาคม 2563
346 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2113500 0 E-bidding -
347 จัดซื้อครุภัณไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 118,663 บาท (กลุ่มบริหารทั่วไป) 0 118663 23 มีนาคม 2563
348 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 7,062 บาท (กลุ่มบริหารทั่วไป) 0 7062 5 พฤษภาคม 2563
349 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ วงเงิน 69,496.50 บาท (กลุ่มบริหารทั่วไป) 0 69496.5 5 พฤษภาคม 2563
350 จัดซื้อจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นหลังคาดาดฟ้าอาคารสำนักงาน จำนวน 1 งาน วงเงิน 8,500 บาท (กลุ่มบริหารทั่วไป) 0 8500 5 พฤษภาคม 2563
351 จัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ วงเงิน 998,000 บาท (กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง) 0 998000 23 เมษายน 2563
352 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ วงเงิน 17,509 บาท (กลุ่มบริหารทั่วไป) 0 17509 5 พฤษภาคม 2563
353 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กท 3376 ราชบุรี 0 5500 13 พฤษภาคม 2563
354 จ้างเหมาสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ 0 26750 27 เมษายน 2563
355 จัดซื้อ Bifenthrin 2.5% EC (กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง) 0 168244 7 พฤษภาคม 2563
356 จ้างถ่ายเอกสาร 0 500 1 มิถุนายน 2563
357 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2500 1 มิถุนายน 2563
358 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 119 ราชบุรี 0 1800 1 มิถุนายน 2563
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ 0 0 -
360 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4700 2 มิถุนายน 2563
361 จัดซื้อ Temephos 10% ชนิดเม็ด จำนวน 12,300 เม็ด เป็นเงิน 291,510 บาท (กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง) 0 291510 26 พฤษภาคม 2563
362 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 5253 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 2,900 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 0 2900 5 มิถุนายน 2563
363 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ในวเงิน 500 บาท 0 500 5 มิถุนายน 2563
364 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 2,000 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 0 2000 5 มิถุนายน 2563
365 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 3,424 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 0 3424 5 มิถุนายน 2563
366 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 3,000 บาท กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป 0 3000 5 มิถุนายน 2563
367 จ้างเหมาย้ายระบบ VDO Conference จำนวนเงิน 24,610 บาท 0 24610 22 เมษายน 2563
368 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวนเงิน 7,870 บาท 0 7870 13 พฤษภาคม 2563
369 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 56,924 บาท 0 56924 13 พฤษภาคม 2563
370 ซ่อมรถราชการหมายเลขทะเบียน กท-3376 ราชบุรี จำนวนเงิน 5,500 บาท 0 5500 13 พฤษภาคม 2563
371 ซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กท -3376 ราชบุรี จำนวนเงิน 7,990.23 บาท 0 7990.23 8 มิถุนายน 2563
372 ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บต 120 ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน 12,850 บาท 0 12850 19 พฤษภาคม 2563
373 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ เพื่อใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนเงิน 97,200 บาท 0 97200 25 พฤษภาคม 2563
374 ซ่อมเครื่องปั้่มน้ำ จำนวนเงิน 8,050 บาท 0 8050 13 พฤษภาคม 2563
375 ซ่อมบำรุงห้องเย็นคลังวัคซีน จำนวนเงิน 12,840 บาท 0 12840 1 มิถุนายน 2563
376 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 11,021 บาท 0 11021 18 พฤษภาคม 2563
377 วัสดุดเครื่องแต่งกายของผู้ป่วยโรคเรื้อน จำนวนเงิน 25,000 บาท 0 25000 11 มิถุนายน 2563
378 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ จำนวน 4 รายการ (กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป) 0 159561 วิธีเฉพาะเจาะจง -
379 จ้างถ่ายเอกสาร 0 1524 19 มิถุนายน 2563
380 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 10207.8 9 มิถุนายน 2563
381 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1000 19 มิถุนายน 2563
382 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 3531 19 มิถุนายน 2563
383 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP-PRO MFP477dw 0 1070 19 มิถุนายน 2563
384 จัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 97,992.50 บาท กองทุนโลก งานเภสัชกรรม 0 97992.5 26 มิถุนายน 2563
385 จัดจ้างงานซ่อม-เปลี่ยนตาข่ายกันนกอาคารสำนักงาน จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 26,810 บาท เงินบำรุง งานธุรการ 0 26810 25 พฤษภาคม 2563
386 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 639,600 บาท (จำนวน 7 รายการ วงเงิน 1,610,700 บาท 3/3.1 กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ) 0 639600 15 เมษายน 2563
387 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 167,642 บาท (จำนวน 7 รายการ วงเงิน 1,610,700 บาท 3/3.1 กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ) 0 167642 15 เมษายน 2563
388 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 11,556 บาท (จำนวน 7 รายการ วงเงิน 1,610,700 บาท 3/3.1 กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ) 0 11 16 เมษายน 2563
389 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 1,298,000 บาท (ทั้งหมด 9 รายการ วงเงิน 2,137,100 บาท 3/3.1) 0 1 20 มีนาคม 2563
390 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 834,735 บาท (ทั้งหมด 9 รายการ วงเงิน 2,137,100 บาท 3/3.1) 0 834 30 มีนาคม 2563
391 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 26,322 บาท 8/8.1/16-1 0 26322 17 มิถุนายน 2563
392 จัดจ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,500 บาท งานธุรการ 0 5 18 มิถุนายน 2563
393 จ้างเหมาลงโปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 856 บาท ศตม.5.2 จังหวัดเพชรบุรี 3/3.1/7_3 0 856 3 กรกฎาคม 2563
394 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 9,416 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 2/2.2/4_9 0 9416 28 พฤษภาคม 2563
395 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 5,750 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 2/2.2/4_9 0 5750 19 มิถุนายน 2563
396 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กท 3376 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 7,990.23 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 0 7990.23 3 มิถุนายน 2563
397 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 3,500 บาท ศตม.5.2 จังหวัดเพชรบุรี 5//5.1/9_2 0 3500 3 กรกฎาคม 2563
398 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ 0411/0401/128 จำนวน 4 รายการ ในวงเงิน 2,450 บาท งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป 2/2.2/4_9 0 2450 3 กรกฎาคม 2563
399 จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 3 รายการ ในวงเงิน 8,050 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 2/2.2/4_9 0 8050 13 พฤษภาคม 2563
400 จ้างเหมาบริการพ่นสารเคมี รอบที่ 2 จำนวน 1 ราย ในวงเงิน 25,000 บาท ศตม.5.2 จังหวัดเพชรบุรี 0 25000 17 มิถุนายน 2563
401 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,992 บาท เงินบำรุง กลุ่มระบาดฯ 0 5 27 มกราคม 2563
402 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 16,852.50 บาท 9/9.1/19-2 กลุ่มระบาดวิทยา 0 0 27 มกราคม 2563
403 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 16,852.50 บาท 9/9.1/19-3 กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 0 27 มกราคม 2563
404 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 11,600 บาท 8/8.1/16-7 กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 11 27 มกราคม 2563
405 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ วงเงิน 17,862 บาท 2/2.2/4-9 กลุ่มบริหารทั่วไป 0 17 30 มกราคม 2563
406 จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 จำนวน 3 รายการ วงเงิน 5,350 บาท 16/16.1/25-1 กลุ่มโรคนำโดยปัจจัยทางเคมี 0 5 3 กุมภาพันธ์ 2563
407 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 10,165 บาท 2/2.2/4-9 กลุ่มบริหารทั่วไป 0 10 7 กุมภาพันธ์ 2563
408 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 85,000 บาท เงินบำรุง กลุ่มบริหารทั่วไป 0 85000 26 พฤศจิกายน 2562
409 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 42,500 บาท เงินบำรุง ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 0 0 26 พฤศจิกายน 2562
410 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ วงเงิน 11,128 บาท เงินบำรุง กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 11 21 พฤศจิกายน 2562
411 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 8,988 บาท 8/8.1/16-1 กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 8 20 พฤศจิกายน 2562
412 จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ กพ 376 ราชบุรี จำนวน 1 คัน วงเงิน 31,624.92 บาท 8/8.3/18-4 0 31 20 พฤศจิกายน 2562
413 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องสุขาและระบบระบายน้ำเสีย จำนวน 3 รายการ วงเงิน 15,000 บาท เงินบำรุง กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 15 14 พฤศจิกายน 2562
414 จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับมาลาเรียคลินิก จำนวน 4 รายการ วงเงิน 8,411.75 บาท กองทุนโลก 5.101 0 8 18 พฤศจิกายน 2562
415 จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับมาลาเรียคลินิก จำนวน 6 รายการ วงเงิน 15,215.70 บาท กองทุนโลก 5.101 0 15 18 พฤศจิกายน 2562
416 จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับมาลาเรียคลินิก จำนวน 1 รายการ วงเงิน 5,313.62 บาท กองทุนโลก 5.101 0 5 18 พฤศจิกายน 2562
417 จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับมาลาเรียคลินิก จำนวน 5 รายการ วงเงิน 21,720 บาท กองทุนโลก 5.101 0 21 18 พฤศจิกายน 2562
418 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 5,778 บาท กองทุนโลก 5.118 กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 5 18 พฤศจิกายน 2562
419 จัดจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 12 รายการ วงเงิน 5,100 บาท 2/2.2/4-9 กลุ่มบริหารทั่วไป 0 5 8 พฤศจิกายน 2562
420 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ วงเงิน 30,706 บาท 2/2./4-9 กลุ่มบริหารทั่วไป 0 30 30 ตุลาคม 2562
421 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ วงเงิน 84,155.50 บาท 2/2.2/4-9 กลุ่มบริหารทั่วไป 0 84 30 ตุลาคม 2562
422 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยา จำนวน 5 รายการ วงเงิน 6,760 บาท 2/2.2/4-9 กลุ่มบริหารทั่วไป 0 6 29 ตุลาคม 2562
423 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 143,890 บาท เงินบำรุง กลุ่มบริหารทั่วไป 0 143890 12 ธันวาคม 2562
424 จัดซื้อครุภัณฑฺ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,697,000 บาท งบลงทุน ด่านฯสังขละ กับศตม.5.3 0 1 24 มีนาคม 2563
425 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (PCR) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,382,500 บาท 3/3.1/7-7 กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ 0 3 23 มีนาคม 2563
426 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (CD 4) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 810,000 บาท เงินบำรุง กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ 0 750 28 พฤศจิกายน 2562
427 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (HIV Sanger) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,747,200 บาท เงินบำรุง กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ 0 1 23 ธันวาคม 2562
428 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (HIV Next generation) วงเงิน 2,560,000 บาท เงินบำรุง กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ 0 2 27 กุมภาพันธ์ 2563
429 จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงพื้นหลังคาดาดฟ้าจุดที่มีน้ำฝนรั่วไหลและซ่อมฝ้าเพดานที่ชำรุด จำนวน 2 งาน วงเงิน 9,500 บาท 2/2.2/4-9 กลุ่มบริหารทั่วไป 0 9500 30 มิถุนายน 2563
430 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 17,548 บาท 8/8.3/18-1 กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 17 20 กรกฎาคม 2563
431 จัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 9,695 บาท 3/3.1/7-7 งานเภสัชกรรม 0 9 23 กรกฎาคม 2563
432 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 19,088 บาท 3/3.1/7-7 งานเภสัชกรรม 0 19 9 กรกฎาคม 2563
433 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 25,560 บาท 3/3.1/7-7 งานเภสัชกรรม 0 25 9 กรกฎาคม 2563
434 จ้างเหมาปูกระเบื้องทางเดินชั้น 2 (ไม่รวมห้องทำงาน) และบันไดขึ้นลงทั้ง 3 ชั้น อาคารสคร.5 ราชบุรี วงเงิน 132,600 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป เงินบำรุง 0 132 11 ธันวาคม 2562
435 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 14,766 บาท 8/8.3/18-1 กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 14 23 กรกฎาคม 2563
436 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท 9/9.1/19-1 กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 5 23 กรกฎาคม 2563
437 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อสารเคมีไข้เลือดออกจำนวน 6 รายการ 0 0 E-bidding -
438 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ กลุ่มงานเภสัชกรรม 0 32108 27 กรกฎาคม 2563
439 จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ งานเภสัชกรรม 0 17525 22 กรกฎาคม 2563
440 จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 18 รายการ กลุ่มงานเภสัชกรรม 0 335111 14 กรกฎาคม 2563
441 ราคากลางงานจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ (สคร 5 ราชบุรี) 0 2314350 E-bidding -
442 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 33,705 บาท 9/9.1/19-1 กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 33705 23 กรกฎาคม 2563
443 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ (สคร 5 ราชบุรี) 0 0 E-bidding -
444 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กต 119 ราชบุรี วงเงิน 7,055 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 2/2.2/4-9 0 7055 5 สิงหาคม 2563
445 ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 2,119,000 บาท 2119000 0 E-bidding -
446 ราคากลางและคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 0 485 วิธีเฉพาะเจาะจง -
447 จ้างเหมาซ่อมประตูตู้เก็บของภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 1 งาน ในวงเงิน 6,000 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป เงินบำรุง 0 6000 5 สิงหาคม 2563
448 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ห้องน้ำอาคารสำนักงาน จำนวน 5 รายการ วงเงิน 9,000 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป เงินบำรุง 0 9000 5 สิงหาคม 2563
449 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ วงเงิน 8,292.50 บาท 3/3.1/7-7 งานเภสัชกรรม 0 8 9 กรกฎาคม 2563
450 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 9,550 บาท 3/3.1/7-7 งานเภสัชกรรม 0 9 9 กรกฎาคม 2563
451 จัดซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 7,300 บาท 2/2.2/4-9 งานการเงินและบัญชี 0 7 7 สิงหาคม 2563
452 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ วงเงิน 5,000 บาท 8/8.2/17-1 กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 5 7 สิงหาคม 2563
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
454 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเิน 12,893.50 บาท กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 0 12893.5 10 สิงหาคม 2563
455 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 16,692 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยเลือดและเพศสัมพันธ์ 0 16692 18 สิงหาคม 2563
456 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 5000 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง 0 5000 24 สิงหาคม 2563
457 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน1 รายการ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยเลือดและเพศสัมพันธ์ 7,300 บาท 0 7300 18 สิงหาคม 2563
458 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 33,300 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยเลือดและเพศสัมพันธ์ 0 33300 19 สิงหาคม 2563
459 จ้างเปลียนและติดตั้งสายไฟฟ้าและปลั๊กไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน 0 11000 13 สิงหาคม 2563
460 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง งานเภสัชกรรม จำนวน 5 รายการ ในวงเงิน 9,747.70 บาท 0 9747.7 13 สิงหาคม 2563
461 เวชภัณฑ์ยา จำนวน2 รายการ งานเภสัชกรรม จำนวนเงิน 11,951.90 บาท 0 11951.9 9 กรกฎาคม 2563
462 จ้างทำกรงทดสอบ จำนวน20,000 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง 0 20000 10 สิงหาคม 2563
463 จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องทำน้ำร้อนเย็น พร้อมอะไหล่ LPS จำนวนเงิน 5,200 บาท กลุ่มโรคตืดต่อนำโดยเลือด 0 5200 25 สิงหาคม 2563
464 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ เพื่อใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนเงิน 143,647 บาท กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป 0 143647 22 มิถุนายน 2563
465 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 6,527 บาท กลุ่มโรคนำโดยยาสูบฯ 14/14.3/22-2 0 6527 24 สิงหาคม 2563
466 จ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคารแฟลตและบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 หลัง วงเงิน 90,610 บาท กลุ่มบริหาร เงินบำรุง 0 90 26 สิงหาคม 2563
467 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 1,760 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง 3/3.1/7_1 0 1760 15 กันยายน 2563
468 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 575 บาท กลุ่มโรคนำโดยยาสูบฯ 14/14.3/22_2 0 575 15 กันยายน 2563
469 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 2,000 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง 3/3.1/7_1 0 2000 15 กันยายน 2563
470 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 500 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยเลือดและเพศสัมพันธ์ 5/5.3/11_2 0 500 15 กันยายน 2563
471 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 2,436 บาท กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ เงินบำรุง 0 2436 15 กันยายน 2563
472 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ในวงเงิน 1,630 บาท งานเภสัชกรรม 2/2.2/4_3 0 1630 15 กันยายน 2563
473 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ในวงงเิน 125,000 บาท กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ เงินบำรุง 0 125000 27 สิงหาคม 2563
474 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ในวงเงิน 1,690 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง 3/3.1/7_1 0 1690 15 กันยายน 2563
475 จัดซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 3,000 บาท ศูตม.5.2 จังหวัดเพชรบุรี 3/3.1/7_3 0 3000 15 กันยายน 2563
476 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 1,000 บาท กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ 2/2.2/4_7 0 1000 15 กันยายน 2563
477 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 6,490 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยเลือดและเพศสัมพันธ์ 5/5.3/11_1 0 6490 31 สิงหาคม 2563
478 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 380 บาท กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ 2/2.2/4_7 0 380 15 กันยายน 2563
479 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 3,000 บาท กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ 2/2.2/4_7 0 3000 15 กันยายน 2563
480 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ 0 0 E-bidding -
481 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 0 0 E-bidding -
482 จ้างเหมาทำป้ายสติกเกอร์ติดกระจกสำนักงาน จำนวน 1 งาน วงเงิน 14,300 บาท กลุ่มระบาดวิทยาฯ 9/9.1/19-2 0 14300 27 สิงหาคม 2563
483 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ในวงเงิน 2,780 บาทกลุ่มโรคติดต่อนำโดยเลือดและเพศสัมพันธ์ 5/5.3/11_1 0 2780 16 กันยายน 2563
484 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 3,408 บาท กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ เงินบำรุง 0 3408 16 กันยายน 2563
485 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 2,500 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง 8/8.3/18_3 0 2500 16 กันยายน 2563
486 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 107,000 บาท งบลงทุน 2563 8/8.1/2100432742110046 0 107000 26 มิถุนายน 2563
487 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ วงเงิน 2,000 บาท ศตม.5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3/3.1/7_4 0 2000 16 กันยายน 2563
488 จ้างล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0002 จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,800 บาท ศตม.5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3/3.1/7_4 0 1800 16 กันยายน 2563
489 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 6,010 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 2/2.2/4-9 0 6010 9 กันยายน 2563
490 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0001 จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,300 บาท ศตม.5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3/3.1/7_4 0 4300 16 กันยายน 2563
491 จ้างล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0003 จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,600 บาท ศตม.5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3/3.1/7_4 0 1600 16 กันยายน 2563
492 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 0454/0401/166 จำนวน 2 รายการ วงเงิน 430 บาท ศตม.5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3/3.1/7_4 0 430 16 กันยายน 2563
493 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำการพ่นสารเคมี จำนวน 1 รายการ วงเงิน 9,600 บาท ศตม.5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อบต.เกาะหลัก 0 9600 14 พฤษภาคม 2563
494 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงในการพ่นสารเคมี จำนวน 1 รายการ วงเงิน 500 บาท ศตม.5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3/3.1/7_4 0 500 16 กันยายน 2563
495 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำการพ่นสารเคมี จำนวน 1 รายการ วงเงิน 4,800 บาท อบต.บ่อนอก 0 4800 14 พฤษภาคม 2563
496 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ วงเงิน 3,600 บาท ศตม.5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3/3.1/7_4 0 3600 16 กันยายน 2563
497 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 2,480 บาท ศตม.5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3/3.1/7_4 0 2480 16 กันยายน 2563
498 จัดซื้อวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 900 บาท ศตม.5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3/3.1/7_4 0 900 16 กันยายน 2563
499 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บต-120 ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 12,850 บาท ศตม.5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5/5.1/9_3 0 12850 19 พฤษภาคม 2563
500 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค(พ่นเคมี) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 36,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 36000 25 พฤษภาคม 2563
501 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บว 6612 ราชบุรี จำนวน 2 รายการ วงเงิน 21,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 21000 5 มิถุนายน 2563
502 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 4758 กาญจนบุรี จำนวน 2 รายการ วงเงิน 10,100 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 10100 9 มิถุนายน 2563
503 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค(พ่นสารเคมี) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 11,929 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 11929 2 มิถุนายน 2563
504 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (พ่นเคมี) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 21,800 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 21800 2 มิถุนายน 2563
505 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วงเงิน 4,800 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 4800 16 กันยายน 2563
506 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 4,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 7/7.3/15_1 0 4000 16 กันยายน 2563
507 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ วงเงิน 4,983 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 4983 16 กันยายน 2563
508 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,320 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2320 16 กันยายน 2563
509 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 4,950 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 4950 17 กันยายน 2563
510 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ในวงเงิน 2,000 บาท กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ 2/2.2/4_7 0 2000 17 กันยายน 2563
511 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กร 4304 นนทบุรี) จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,316.10 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 1316.1 17 กันยายน 2563
512 จัดซื้อน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮออล์ 95 จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 1,200 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จังหวัดเพชรบุรี 3/3.1/7_3 0 1200 17 กันยายน 2563
513 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 1,500 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง 3/3.1/7_1 0 1500 17 กันยายน 2563
514 จ้างเหมาซ่อมเครื่องฝอยละอองแบบสะพายหลัง (ULV) จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 2,350 บาท ศตม.5.2 จังหวัดเพชรบุรี 3/3.1/7_3 0 2350 17 กันยายน 2563
515 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (พ่นเคมี) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 34,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 34000 2 มิถุนายน 2563
516 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 150 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยเลือดและพเศสัมพันธ์ 5/5.3/11_1 0 150 17 กันยายน 2563
517 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 2,621.50 บาท งานเภสัชกรรม 3/3.1/7_7 0 2621.5 17 กันยายน 2563
518 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ วงเงิน 4,940 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 7/7.3/15_1 0 4940 17 กันยายน 2563
519 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นฝอยละอองแบบสะพายหลัง (ULV) จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 1,650 บาท ศตม.5.2 จังหวัดเพชรบุรี 3/3.1/7_3 0 1650 17 กันยายน 2563
520 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 2,400 บาท ศตม.5.2 จังหวัดเพชรบุรี 5/5.1/9_2 0 2400 17 กันยายน 2563
521 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (พ่นเคมี) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 14,900 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 14900 2 มิถุนายน 2563
522 จ้างทำกรงทดสอบ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 20,000 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง 2/2.2/4_13 0 20000 10 สิงหาคม 2563
523 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ในวงเงิน 3,500 บาท กลุ่มโรคติดนำโดยเลือดและเพศสัมพันธ์ 5/5.3/11_1 0 3500 17 กันยายน 2563
524 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-053-0141) จำนวน 3 รายการ วงเงิน 2,245 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2245 17 กันยายน 2563
525 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 0119-053-0004) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,750 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2750 17 กันยายน 2563
526 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 0119-053-0142) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,960 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 1960 17 กันยายน 2563
527 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน บต 5304 กาญจนบุรี) จำนวน 11 รายการ วงเงิน 5,814.38 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 5814.38 8 กรกฎาคม 2563
528 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (หมายเลข 0121-053-0014) จำนวน 4 รายการ วงเงิน 2,500 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2500 17 กันยายน 2563
529 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 500 บาท กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5/5.3/11_1 0 500 17 กันยายน 2563
530 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 2,800 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2800 17 กันยายน 2563
531 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 1,170 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยเลือดเเละเพศสัมพันธ์ 5/5.3/11_1 0 1170 17 กันยายน 2563
532 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ในวงเงิน 3,096 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยเลือดและเพศสัมพันธ์ 14/14.1/20_2 0 3096 17 กันยายน 2563
533 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ในวงเงิน 4,800 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยเลือดและเพศสัมพันธ์ 14/14.1/20_2 0 4800 17 กันยายน 2563
534 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ในวงเงิน 4,200 บาท ศตม.5.2 จังหวัดเพชรบุรี 3/3.1/7_3 0 4200 17 กันยายน 2563
535 จัดซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 2,000 บาท ศตม.5.2 จังหวัดเพชรบุรี 3/3.1/7_3 0 2000 17 กันยายน 2563
536 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสแกนนิ้วมือภายในสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วงเงิน 856 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 856 17 กันยายน 2563
537 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมายเลข 7440-053-0128) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,300 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 4300 17 กันยายน 2563
538 จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน จำนวน 6 รายการ วงเงิน 4,980 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 4980 17 กันยายน 2563
539 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-053-0143) จำนวน 4 รายการ วงเงิน 3,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 3000 17 กันยายน 2563
540 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครััว จำนวน 10 รายการ วงเงิน 4,910 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 4910 17 กันยายน 2563
541 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน บษ 1086 ราชบุรี) จำนวน 6 รายการ วงเงิน 3,605.90 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 3605.9 17 กันยายน 2563
542 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน ผ 4316 กาญจนบุรี) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,889 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2889 17 กันยายน 2563
543 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมายเลข สธ 0454/0799/122) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,900 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 3900 17 กันยายน 2563
544 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน ม 5620 กาญจนบุรี) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,889 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2889 17 กันยายน 2563
545 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,250 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2250 17 กันยายน 2563
546 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,010 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 1010 17 กันยายน 2563
547 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน บต 5304 กาญจนบุรี) จำนวน 4 รายการ วงเงิน 2,750 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2750 17 กันยายน 2563
548 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 360 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 360 17 กันยายน 2563
549 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน ก 1025 กาญจนบุรี) จำนวน 1 คัน วงเงิน 11,315 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 11315 31 สิงหาคม 2563
550 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กจ 4758 กาญจนบุรี) จำนวน 20 รายการ วงเงิน 27,413.40 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 27413.4 17 กันยายน 2563
551 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ วงเงิน 8,260 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 3/3.1/7_2 0 8260 2 กันยายน 2563
552 จัดซื้อวัสดุการเกษตร(เครื่องพ่นหมอกควันสวิงฟอกซ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 0332-053-0021) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 7,955.45 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 7955.45 31 สิงหาคม 2563
553 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 85,600 บาท กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ งบกลาง โควิต 0 85600 9 กันยายน 2563
554 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 362,880 บาท กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ งบกลาง โควิด 0 362880 9 กันยายน 2563
555 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,900 บาท ศตม.5.4 จังหวัดราชบุรี 2/2.2/7_1 0 1900 29 ธันวาคม 2560
556 จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ วงเงิน 481.50 บาท ศตม.5.4 จังหวัดราชบุรี 5/5.1/2_4 0 481.5 3 มกราคม 2561
557 จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ วงเงิน 642 บาท ศตม.5.4 จังหวัดราชบุรี 3/3.1/0_8 0 642 5 กุมภาพันธ์ 2561
558 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กร 4316 นนทบุรี จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,615.70 บาท ศตม.5.4 จังหวัดราชบุรี 3/3.1/0_4 0 1 8 กุมภาพันธ์ 2561
559 จัดจ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 4,000 บาท ศตม.5.4 จังหวัดราชบุรี 2/2.2/7_1 0 0 28 พฤศจิกายน 2560
560 จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ วงเงิน 1,048.60 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 1048.6 8 มีนาคม 2561
561 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,300 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 2/2.2/7_1 0 1300 25 เมษายน 2561
562 จัดจ้างตรวจเช็คระบบแอร์รถยนต์ราชการ กง 279 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ วงเงิน 642 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 642 26 มีนาคม 2561
563 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บธ 6799 ราชบุรี จำนวน 4 รายการ วงเงิน 2,140 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 2140 23 เมษายน 2561
564 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กง 279 ราชบุรี จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,744.10 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 1744.1 23 เมษายน 2561
565 จัดจ้างเหมาทำกรงและมุ้งสำหรับใส่ยุงทดสอบ Bioassay test จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,280 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 4280 26 มีนาคม 2561
566 จัดจ้างซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 8 รายการ วงเงิน 4,925 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 4925 10 กรกฎาคม 2561
567 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กร 4316 นนทบุรี จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,963.45 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 1963.45 10 กรกฎาคม 2561
568 จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,400 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 2400 10 กรกฎาคม 2561
569 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,200 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 5/5.1/2_4 0 1200 9 เมษายน 2561
570 จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ วงเงิน 877.40 บาท ศตม.5.4 จังหวัดราชบุรี 3/3.1/0_4 0 877.4 10 กรกฎาคม 2561
571 จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล่องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ วงเงิน 749 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 2/2.5/9_1 0 749 28 มิถุนายน 2561
572 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ วงเงิน 340.50 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 5/5.1/2_4 0 340.5 20 สิงหาคม 2561
573 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บบ117 ราชบุรี จำนวน 3 รายการ วงเงิน 4,173 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 4173 23 สิงหาคม 2561
574 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บบ117 ราชบุรี จำนวน 6 รายการ วงเงิน 3,263.50 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 3263.5 23 สิงหาคม 2561
575 จัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ วงเงิน 760 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 2/2.2/7_1 0 760 22 สิงหาคม 2561
576 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บธ 7152 ราชบุรี จำนวน 4 รายการ วงเงิน 1,808.30 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 1808.3 22 สิงหาคม 2561
577 จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 4,600 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 4600 23 สิงหาคม 2561
578 จัดจ้างเติมน้ำยาดับเพลิง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 2,996 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ) 0 2996 17 กันยายน 2561
579 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กร 4316 นนทบุรี จำนวน 6 รายการ วงเงิน 3,311.65 บาท ศตม.5.4 จังหวัดราชบุรี (เงินจากโครงการกองทุนโลก) 0 3311.65 3 กันยายน 2561
580 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บบ117 ราชบุรี จำนวน 5 รายการ วงเงิน 4,301.40 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 14/14.1/4_1 0 4301.4 6 กันยายน 2561
581 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กร 4316 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ วงเงิน 513.60 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินจากโครงการกองทุนโลก) 0 513.6 30 ตุลาคม 2561
582 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บธ 7152 ราชบุรี จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,712 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 1712 3 ธันวาคม 2561
583 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กง 279 ราชบุรี จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,198.40 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 1198.4 6 ธันวาคม 2561
584 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,800 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 2/2.2/7_1 0 2800 7 ธันวาคม 2560
585 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 3,100 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 2/2.2/7_1 0 3100 20 ธันวาคม 2560
586 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,800 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 5/5.1/2_4 0 2800 14 ธันวาคม 2560
587 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ วงเงิน 2,018 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 2018 5 กุมภาพันธ์ 2561
588 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 3,900 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 3900 1 กุมภาพันธ์ 2561
589 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,800 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 2800 28 กุมภาพันธ์ 2561
590 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ วงเงิน 3,660 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 3660 28 กุมภาพันธ์ 2561
591 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,820 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 2/2.2/7_1 0 2820 14 มีนาคม 2561
592 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ วงเงิน 4,934 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 4934 28 กุมภาพันธ์ 2561
593 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ วงเงิน 4,957 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 4957 19 มีนาคม 2561
594 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,800 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 5/5.1/2_4 0 2800 9 เมษายน 2561
595 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 3,540 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 2/2.2/7_1 0 3540 8 มีนาคม 2561
596 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ วงเงิน 4,900 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 2/2.2/7_1 0 4900 23 เมษายน 2561
597 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,702 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 1702 10 กรกฎาคม 2561
598 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ วงเงิน 4,570 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 4570 10 กรกฎาคม 2561
599 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 4,500 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 2/2.2/7_1 0 4500 21 มิถุนายน 2561
600 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,800 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 2800 10 กรกฎาคม 2561
601 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ วงเงิน 1,200 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 5/5.1/2_4 0 1200 15 ธันวาคม 2560
602 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,540 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 2/2.2/7_1 0 3540 23 สิงหาคม 2561
603 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,600 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 5/5.1/2_6 0 4600 20 สิงหาคม 2561
604 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วงเงิน 2,100 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 5/5.1/2_6 0 2100 10 สิงหาคม 2561
605 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 บาท วงเงิน 740.27 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 740.27 23 สิงหาคม 2561
606 จัดซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ วงเงิน 3,000 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_5 0 3000 15 พฤศจิกายน 2561
607 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 6,718 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 5/5.1/2_4 0 6718 1 มกราคม 2561
608 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บธ 6799 ราชบุรี จำนวน 8 รายการ วงเงิน 5,341.44 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 5341.44 26 มิถุนายน 2561
609 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 9,000 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินจากโครงการกองทุนโลก) 0 9000 23 กรกฎาคม 2561
610 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 5,980 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 2/2.2/7_1 0 5980 23 กรกฎาคม 2561
611 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 7,800 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 2/2.2/7_1 0 7800 23 สิงหาคม 2561
612 จัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศสำหรับเดินทางไปศึกษาดูงาน จำนวน 1 รายการ วงเงิน 50,000 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_5 0 50000 15 พฤศจิกายน 2561
613 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กง 279 ราชบุรี จำนวน 6 รายการ วงเงิน 6,880.10 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/0_4 0 6880.1 4 ธันวาคม 2561
614 จัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จำนวน 5 รายการ วงเงิน 25,680 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินบำรุงประจำประงบประมาณ 2562) 0 25680 3 มกราคม 2562
615 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ วงเงิน 4,972 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 4972 29 มีนาคม 2562
616 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 12,075 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_5 0 12075 29 มีนาคม 2562
617 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 6,700 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 6700 6 สิงหาคม 2562
618 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 15,500 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินจากโครงการกองทุนโลก) 0 15500 26 สิงหาคม 2562
619 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บธ 6799 ราชบุรี จำนวน 11 รายการ วงเงิน 15,900.20 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 8/8.1/9_7 0 15900.2 12 กันยายน 2562
620 ราคากลางและและร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการประจำปีงบประมาณ 2564 0 840000 E-bidding -
621 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บธ 7152 ราชบุรี จำนวน 12 รายการ วงเงิน 38,124.10 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 8/8.1/9_7 0 38124.1 12 กันยายน 2562
622 ราคากลางและและร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 0 625000 E-bidding -
623 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บธ 7152 ราชบุรี จำนวน 3 รายการ วงเงิน 8,934.50 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 8934.5 22 สิงหาคม 2562
624 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บธ 6798 ราชบุรี จำนวน 8 รายการ วงเงิน 6,216.70 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 6216.7 28 พฤษภาคม 2562
625 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กร 4316 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ วงเงิน 11,200 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 8/8.1/9_7 0 11200 22 เมษายน 2562
626 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บธ 6798 ราชบุรี จำนวน 6 รายการ วงเงิน 9,200 บาท ศตม.5.4 จังหวัดราชบุรี 3/3.1/0_4 0 9200 3 มกราคม 2562
627 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 6,300 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_5 0 6300 29 มีนาคม 2562
628 จัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จำนวน 8 รายการ วงเงิน 25,680 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินบำรุงประจำประงบประมาณ 2561) 0 25680 25 มกราคม 2561
629 จัดจ้างเหมาซ่อมห้องน้ำสำนักงาน จำนวน 8 รายการ วงเงิน 13,000 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินบำรุงประจำประงบประมาณ 2562) 0 13000 12 พฤศจิกายน 2562
630 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 15,500 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินจากโครงการกองทุนโลก) 0 15500 28 พฤศจิกายน 2562
631 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 9,000 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 5/5.1/9_4 0 9000 23 มีนาคม 2562
632 จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ กง 279 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ วงเงิน 19,600 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 2/2.1/4_9 0 19600 23 มกราคม 2563
633 จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ วงเงิน 6,259.50 บาท ศตม.5.4 จังหวัดราชบุรี 14/14.1/0_3 0 6259.5 4 พฤษภาคม 2563
634 จัดจ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 1 รายการ วงเงิน 12,000 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 14/14.1/0_3 0 12000 4 พฤษภาคม 2563
635 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 15,500 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินจากโครงการกองทุนโลก) 0 15500 19 สิงหาคม 2563
636 จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ กธ 8731 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ วงเงิน 18,800 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 18800 13 สิงหาคม 2563
637 จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ บธ 6799 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ วงเงิน 9,800 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 9800 13 สิงหาคม 2563
638 จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ บธ 7152 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ วงเงิน 9,800 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 9800 13 สิงหาคม 2563
639 จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ บธ 7152 ราชบุรี จำนวน 6 รายการ วงเงิน 6,773.10 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 6773.1 13 สิงหาคม 2563
640 ประกาศประกวดราคาพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง เหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 848000 0 E-bidding -
641 ประกาศประกวดราคาพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง เหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 649200 0 E-bidding -
642 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กร 4316 นนทบุรี จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,722.70 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินจากโครงการกองทุนโลก) 0 1722.7 12 กันยายน 2562
643 จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,846.20 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 2846.2 26 มิถุนายน 2562
644 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บธ 6798 จำนวน 3 รายการ วงเงิน 2,321.90 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 2321.9 4 กรกฎาคม 2562
645 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กง 279 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ วงเงิน 909.50 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 909.5 1 กรกฎาคม 2563
646 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 กฉ 8269 ราชบุรี จำนวน 5 รายการ วงเงิน 1,580 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 1580 21 พฤษภาคม 2562
647 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บธ 7152 ราชบุรี จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,477.50 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 3477.5 29 เมษายน 2562
648 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กง 279 ราชบุรี จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,358.90 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 1358.9 29 เมษายน 2562
649 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,100 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 2100 22 มีนาคม 2562
650 จัดจ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 1,680 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 1680 7 มีนาคม 2562
651 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 2,300 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 2300 27 กุมภาพันธ์ 2562
652 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,040 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 5/5.1/4_4 0 1040 14 กุมภาพันธ์ 2562
653 จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ วงเงิน 278.20 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 278.2 15 กุมภาพันธ์ 2562
654 จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ วงเงิน 481.50 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_6 0 481.5 27 กุมภาพันธ์ 2562
655 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 300 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินจากโครงการกองทุนโลก) 0 300 9 มกราคม 2562
656 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,763 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 1763 21 ธันวาคม 2561
657 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วงเงิน 54 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 54 4 กันยายน 2562
658 จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น วงเงิน 1,000 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 1000 5 สิงหาคม 2562
659 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ วงเงิน 4,997 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 4997 5 สิงหาคม 2562
660 จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ วงเงิน 3,500 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 8/8.1/9_7 0 3500 17 มิถุนายน 2562
661 จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ วงเงิน 3,500 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 8/8.1/9_7 0 3500 3 กรกฎาคม 2562
662 จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ วงเงิน 500 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 500 13 มิถุนายน 2562
663 จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,200 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 1200 10 เมษายน 2562
664 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,392 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_5 0 1392 7 มีนาคม 2562
665 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 3,900 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 3900 20 กุมภาพันธ์ 2562
666 จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,100 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/2_4 0 2100 16 มกราคม 2562
667 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 15,500 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินจากโครงการกองทุนโลก) 0 15500 8 มกราคม 2562
668 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 770 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินจากโครงการกองทุนโลก) 0 770 8 มกราคม 2562
669 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บธ 6799 จำนวน 1 รายการ วงเงิน 749 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 749 19 พฤศจิกายน 2562
670 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,251 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 1251 21 พฤศจิกายน 2562
671 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กร 4316 นนทบุรี จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,690.60 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินจากโครงการกองทุนโลก) 0 1690.6 13 มกราคม 2563
672 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กร 4316 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ วงเงิน 3,509.60 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินจากโครงการกองทุนโลก) 0 3509.6 13 มกราคม 2563
673 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บบ 117 ราชบุรี จำนวน 4 รายการ วงเงิน 3,297.74 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 3297.74 2 มีนาคม 2563
674 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กง 279 ราชบุรี จำนวน 3 รายการ วงเงิน 3,445.40 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 3445.4 23 มีนาคม 2563
675 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บธ 7152 ราชบุรี จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,433.80 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 1433.8 23 มีนาคม 2563
676 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กง 279 ราชบุรี จำนวน 3 รายการ วงเงิน 3,135.10 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 3135.1 13 มกราคม 2563
677 จัดจ้างทำผ้ามุ้งกรงเลี้ยงยุง จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,400 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 2400 23 มีนาคม 2563
678 จัดจ้างซ่มเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 4,450 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (โครงย่อยที่ 4 เร่งรัดกำจัดไข้มาลาเรีย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 จ.ราชบุรี) 0 4450 18 พฤษภาคม 2563
679 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กง 279 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ วงเงิน 3,509.60 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 3509.6 9 มิถุนายน 2563
680 จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ วงเงิน 3,611.25 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 3611.25 25 มิถุนายน 2563
681 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บธ 7152 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ วงเงิน 3,387.66 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 3387.66 31 กรกฎาคม 2563
682 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กร 4316 นนทบุรี จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,690.60 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 1690.6 31 กรกฎาคม 2563
683 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วงเงิน 278 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินจากโครงการกองทุนโลก) 0 278 7 ตุลาคม 2562
684 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ วงเงิน 1,000 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 1000 11 ธันวาคม 2562
685 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ วงเงิน 4,590 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินจากโครงการกองทุนโลก) 0 4590 9 ธันวาคม 2562
686 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ วงเงิน 800 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 800 24 ธันวาคม 2562
687 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,400 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี (เงินจากโครงการกองทุนโลก) 0 1400 8 มกราคม 2563
688 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ วงเงิน 1,900 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 1900 30 มกราคม 2563
689 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ วงเงิน 270 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 270 15 เมษายน 2563
690 จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,000 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 5/5.1/9_4 0 1000 2 มิถุนายน 2563
691 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,320 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 2320 24 มิถุนายน 2563
692 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ วงเงิน 4998 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 4998 24 มิถุนายน 2563
693 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ วงเงิน 300 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 3/3.1/7_5 0 300 7 สิงหาคม 2563
694 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ วงเงิน 580 บาท ศตม.5.4 จ.ราชบุรี 5/5.1/9_4 0 580 10 สิงหาคม 2563
695 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค จำนวน 1 รายการ (นายสาหร่าย คงทาน) วงเงิน 72,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 72000 1 ตุลาคม 2562
696 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรรี่รถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กร 4304 นนทบุรี) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,782 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1_9 0 2 19 กันยายน 2563
697 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ(หมายเลขทะเบียน กจ 4758 กาญจนบุรี จำนวน 2 รายการ วงเงิน 10100 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 10100 15 เมษายน 2563
698 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ(หมายเลขทะเบียน กร 4319 นนทบุรี) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,337.50 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 1337.5 19 กันยายน 2563
699 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 0119-053-0004) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 4,050 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 4050 19 กันยายน 2563
700 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-053-0030) จำนวน 4 รายการ วงเงิน 2,680 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2680 19 กันยายน 2563
701 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ วงเงิน 1,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/7_2 0 1000 19 กันยายน 2563
702 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ(หมายเลขทะเบียน บพ 5369 กาญจนบุรี) จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,450 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 1450 19 กันยายน 2563
703 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ(หมายเลขทะเบียน บพ 5369 กาญจนบุรี) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,675 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2675 19 กันยายน 2563
704 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-053-0066) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 600 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 600 19 กันยายน 2563
705 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-053-0118) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 4,900 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 4900 19 กันยายน 2563
706 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,400 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 4400 19 กันยายน 2563
707 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,410 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 1410 19 กันยายน 2563
708 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ สธ 0454/1402/109) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 4,900 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 4900 19 กันยายน 2563
709 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ(หมายเลขทะเบียน บษ 1086 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ วงเงิน 21200 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 21200 23 มีนาคม 2563
710 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ(หมายเลขทะเบียน กน 439 ราชบุรี) จำนวน 6 รายการ วงเงิน 4,985 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 4985 19 กันยายน 2563
711 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 0119-053-0004) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 4,050 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 4050 19 กันยายน 2563
712 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-053-0120) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,420 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 1420 19 กันยายน 2563
713 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,200 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 1200 19 กันยายน 2563
714 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-053-0093) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,650 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 4650 19 กันยายน 2563
715 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-053-143) จำนวน 4 รายการ วงเงิน 2,290 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2290 19 กันยายน 2563
716 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ วงเงิน 2,735 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2735 19 กันยายน 2563
717 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ วงเงิน 2,880 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2880 19 กันยายน 2563
718 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ วงเงิน 2,273 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2273 19 กันยายน 2563
719 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ(หมายเลขทะเบียน ผ 4316 กาญจนบุรี) จำนวน 5 รายการ วงเงิน 3,720 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 3720 19 กันยายน 2563
720 จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,800 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 1800 19 กันยายน 2563
721 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ(หมายเลขทะเบียน กร 4304 นนทบุรี) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 800 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 800 19 กันยายน 2563
722 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ สธ 0454/1402/109) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,700 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2700 19 กันยายน 2563
723 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ วงเงิน 3,830 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 3830 19 กันยายน 2563
724 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-053-0142) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,960 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 1960 19 กันยายน 2563
725 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ(หมายเลขทะเบียน บว 6612 ราชบุรี) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,230.50 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 1230.5 19 กันยายน 2563
726 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ วงเงิน 1,595 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 1595 19 กันยายน 2563
727 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,100 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 1100 19 กันยายน 2563
728 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 650 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.19_1 0 650 19 กันยายน 2563
729 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ(หมายเลขทะเบียน กน 439 ราชบุรี) จำนวน 3 รายการ วงเงิน 3,317 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 3317 19 กันยายน 2563
730 จ้างซ่อมตู้เหล็กเก็บเอกสาร(หมายเลขครุภัณฑ์ 0106-053-0094) จำนวน 3 รายการ วงเงิน 475 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 475 19 กันยายน 2563
731 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 5 รายการ วงเงิน 4,270 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.19_1 0 4270 19 กันยายน 2563
732 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,851.10 บาท ศตม.5.1 กาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 1851.1 19 กันยายน 2563
733 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 717 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 717 19 กันยายน 2563
734 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ EPSON L210 จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 3000 19 กันยายน 2563
735 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Sumsung รุ่น ML-3310ND จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,750 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 1750 19 กันยายน 2563
736 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ วงเงิน 2,270 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 2270 19 กันยายน 2563
737 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ วงเงิน 3,329 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1/9_1 0 3329 19 กันยายน 2563
738 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรรี่รถยนต์ราชการ (หมายเลขทะเบียน กร 4319 นนทบุรี) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,889 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 5/5.1_9 0 2889 19 กันยายน 2563
739 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (พ่นเคมี)จำนวน 1 รายการ (นายเงิน ใจต่อตั้ง) วงเงิน 29,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 29000 29 มกราคม 2563
740 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (พ่นเคมี) จำนวน 1 รายการ (นายวิจารย์ กัณหา) วงเงิน 14900 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 14900 5 กุมภาพันธ์ 2563
741 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค(พ่นสารเคมี) จำนวน 1 รายการ (นางสาวสุทธิมา สามสีทอง) วงเงิน 6,894 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 6894 6 กุมภาพันธ์ 2563
742 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (พ่นสารเคมี)จำนวน 1 รายการ (นายจันทร์ เดือนแจ้งรัมย์) วงเงิน 23,124 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 23124 6 กุมภาพันธ์ 2563
743 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (พ่นสารเคมี)จำนวน 1 รายการ (นางรจนา ชัยหา) วงเงิน 18,500 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 18500 14 กุมภาพันธ์ 2563
744 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (พ่นสารเคมี) จำนวน 1 รายการ (นายจีรภัทร รัตนธำรงกาญจน์) วงเงิน 20837 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 20837 14 กุมภาพันธ์ 2563
745 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (พ่นสารเคมี)จำนวน 1 รายการ (นาง สาวแก้ว ฟักคง) วงเงิน 36,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 36000 14 กุมภาพันธ์ 2563
746 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (พ่นสารเคมี)จำนวน 1 รายการ (นายวิวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ) วงเงิน 22,977 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 22977 21 กุมภาพันธ์ 2563
747 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (พ่นสารเคมี)จำนวน 1 รายการ (นายเงิน ใจต่อตั้ง) วงเงิน 36000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 36000 25 พฤษภาคม 2563
748 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (พ่นสารเคมี) จำนวน 1 รายการ (นายจันทร์ เดือนแจ้งรัมย์) วงเงิน 23,124 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 23124 1 มิถุนายน 2563
749 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (พ่นสารเคมี)จำนวน 1 รายการ (นายวิวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ) วงเงิน 23564 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 23564 1 มิถุนายน 2563
750 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค จำนวน 1 รายการ (นายพิพัฒน์ มณีเนตร) วงเงิน 72,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 72000 1 ตุลาคม 2562
751 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค จำนวน 1 รายการ (นายกันตพงศ์ กาญจนกุลนันท์) วงเงิน 60,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 72000 1 ตุลาคม 2562
752 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค จำนวน 1 รายการ (นางกนกกร กองแพง) วงเงิน 60,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 60000 1 ตุลาคม 2562
753 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค จำนวน 1 รายการ (นางสาวณัชศิภา อริยศศิชานนท์) วงเงิน 72,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 72000 1 ตุลาคม 2562
754 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค จำนวน 1 รายการ (นางฐิตาภา วิญญูวิมล) วงเงิน 72,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 72000 1 ตุลาคม 2562
755 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค จำนวน 1 รายการ (นายเพียม แสงชมภู) วงเงิน 72,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 72000 1 ตุลาคม 2562
756 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค จำนวน 1 รายการ (นางสาวสิริพร สระทองหน) วงเงิน 72,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 72000 1 ตุลาคม 2562
757 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค จำนวน 1 รายการ (นายนเรศ นาคินทร์) วงเงิน 72,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 72000 1 ตุลาคม 2562
758 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค จำนวน 1 รายการ (นางสาวพัชรี ตันทเศรษฐ) วงเงิน 72,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 72000 1 ตุลาคม 2562
759 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค จำนวน 1 รายการ (นางรุ่งทิพย์ ปฏิพันธ์) วงเงิน 72,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 72000 1 ตุลาคม 2562
760 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค จำนวน 1 รายการ (นายประวิทย์ วันจิ๋ว) วงเงิน 72,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 60000 1 ตุลาคม 2562
761 จ้างเหมาบริการพนักงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค จำนวน 1 รายการ (นายศรีวิชัย รุ่งธาราเจริญ) วงเงิน 24,000 บาท ศตม.5.1 จังหวัดกาญจนบุรี 3/3.1/00_39 0 24000 1 มิถุนายน 2563
762 จ้างรื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง ซ่อมแซม ตู้คอนเทนเนอร์ด่านสังขละบุรี จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 36,650 บาท 9/9.1/19-3 0 36650 26 สิงหาคม 2563
763 จ้างเหมาเดินสายแลน และสายโทรศัพท์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 25,000 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 2/2.2/4-9 0 25000 31 สิงหาคม 2563
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
766 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนตาข่ายกันนกอาคารสำนักงาน จำนวน 1 งาน วงเงิน 15,090 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 2/2.2/4-9 0 15090 30 กันยายน 2563
767 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดขนาดละอองสารเคมี) จำนวน 4 เครื่อง วงเงิน 1,400,000 บาท กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง 5/5.1 0 1397000 19 มิถุนายน 2563
768 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รีม วงเงิน 5,750 บาท 2/2.2/4-9 0 5750 2 กรกฎาคม 2563
769 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 5,900 บาท 2/2.2/4-9 0 5900 31 สิงหาคม 2563
770 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 22,860 บาท 8/8.1/16-1 0 22860 26 สิงหาคม 2563
771 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ วงเงิน 6,744 บาท กลุ่มระบาดวิทยาฯ 8/8.1/16-7 0 6744 26 สิงหาคม 2563
772 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 8,346 บาท กลุ่มระบาดวิทยาฯ 8/8.2/17-1 0 8346 31 สิงหาคม 2563
773 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ วงเงิน 6,645 บาท กลุ่มระบาดวิทยาฯ 8/8.3/18-3 0 6645 31 สิงหาคม 2563
774 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง - 280 ราชบุรี (ศตม 5.2 เพชรบุรี) 0 10076.7 24 กันยายน 2563
775 ซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียนกธ 8726 ราชบุรี จำนวนเงิน ศตม 5.2 เพชรบุรี (จำนวนเงิน 31115.66) 0 31115.7 24 กันยายน 2563
776 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (จ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติงาน SAT ) จำนวนเงิน 1,741,200 บาท 0 0 E-bidding -
777 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 1,500,000 บาท) 0 0 E-bidding -
778 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ วงเงิน 878,500 บาท) งบลงทุน 0 0 E-bidding -
779 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 7134 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 3,341.61 บาท งานยานพาหนะ กลุ่มบริหารทั่วไป 0 3341.61 21 ตุลาคม 2563
780 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ วงเงิน 2,944,100 บาท) กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ 0 0 E-bidding -
781 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,465,000 บาท กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 0 0 E-bidding -
782 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมงานรื้อถอนบ้านพักเดิมฯ ศตม 5.4 ราชบุรี) ในวงเงิน 592,900 บาท 0 0 E-bidding -
783 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และราคากลาง (1 รายการ วงเงิน 1,500,000 บาท) 0 1500000 E-bidding -
784 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และราคากลาง (1 รายการ วงเงิน 1,500,000 บาท) 0 0 E-bidding -
785 ร่างฯ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,500,000 บาท งบลงทุน กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 0 0 E-bidding -
786 ร่างฯ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,465,000 บาท 3/3.1/7-8 กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 0 0 E-bidding -
787 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ในวงเงิน ๓,๔๖๕,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 0 4042500 E-bidding -
788 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ในวงเงิน ๓,๔๖๕,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 0 0 E-bidding -
789 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ วงเงิน 1,500,000 บาท งบลงทุน 1500000 0 E-bidding -
790 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ วงเงิน 874,000 บาท กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป 0 0 E-bidding -
791 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ วงเงิน 1,105,100 บาท กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป 0 0 E-bidding -
792 เผยแพร่ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 11 รายการ วงเงิน 2,944,100 บาท กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ 0 2944100 E-bidding -
793 จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 2,000 บาท กลุ่มโรคนำโดยปัจจัยทางกายภาพ 9/9.2/22_1 0 2000 5 พฤศจิกายน 2563
794 ร่างฯ ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ วงเงิน 2,944,100 บาท กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ 3/3.1/7-8 0 0 E-bidding -
795 ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,465,000 บาท กลุ่มห้องปฏิบัตการทางการแพทย์ฯ 3465000 0 E-bidding -
796 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ วงเงิน 2,237,800 บาท 0 0 E-bidding -
797 เผยแพร่ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ วงเงิน 878,500 บาท 0 1047480 E-bidding -
798 เผยแพร่ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 17 รายการ วงเงิน 2,237,800 บาท กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ 0 2316960 E-bidding -
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์1 รายการ วงเงิน 1,500,000 บาท งบลงทุน 2564 0 1495000 11 พฤศจิกายน 2563
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ วงเงิน 1,500,000 บาท งบลงทุน 2564 0 0 E-bidding -
801 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 2,944,100 บาท 2944100 0 E-bidding -
802 เผยแพร่ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 874,000 บาท 0 596880 E-bidding -
803 ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,105,100 บาท 0 1 E-bidding -
804 ร่างฯ ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ วงเงิน 878,500 บาท งบลงทุน 2564 0 0 E-bidding -
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ Pcr จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,465,000 บาท 0 0 E-bidding -
806 ร่างฯ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ วงเงิน 2,237,800 บาท 0 0 E-bidding -
807 ร่างฯ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ วงเงิน 874,000 บาท 0 0 E-bidding -
808 ร่างฯ ประกาศจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ วงเงิน 1,105,100 บาท 0 0 E-bidding -
809 ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ วงเงิน 878,500 บาท งบลงทุน 878 0 E-bidding -
810 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 2,440,500 บาท เงินบำรุง 0 0 E-bidding -
811 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน693,449.58 บาท เงินงบประมาณ โครงการย่อยที่ 8 สนับสนุนเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
812 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 17 รายการ วงเงิน 2,237,800 บาท 2237800 0 E-bidding