กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ของสคร 5 ราชบุรี 0 0 -
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปี 2562 0 0 -
4 รายงานผลการกำหนดราคา ของงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ 0 0 -
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ) 0 0 -
6 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตจุลสารสคร 5 ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุวิทยาศาสตร์ 29 รายการ) 0 0 -
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 2562 0 0 -
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 -
10 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ในวงเงิน 893606.39 บาท 0 0 -
11 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
12 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 4,620,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
13 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 4,620,000 บาท 0 0 -
14 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 29 รายการ จำนวนเงิน 595,632.84 บาท 0 0 -
15 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ยอดเงิน 893,606.39 บาท 0 0 E-bidding -
16 ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 4,620,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
17 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
18 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ) 0 0 -
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 7 รายการ) 0 0 -
20 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ 2,704,000 บาท 0 0 -
21 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ 2,704,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
22 ประกาศฯ เอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 รายการ วงเงิน 2,704,000 บาท 0 0 E-bidding -
23 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(ชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยา) จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 2,560,000 บาท 0 0 ประกวดราคา -
24 ประกาศผลประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 0 0 E-bidding -
25 ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,620,000 บาท 0 0 -
26 ประกาศฯ เชิญชวนผุ้สนใจเข้าร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 รายการ วงเงิน 467,495 บาท งบ 2562 0 0 -
27 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 2,556,000 บาท 0 0 E-bidding -
28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 รายการ) 0 0 -
29 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 787,600 บาท กองทุนโลก 0 0 -
30 ร่างฯ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน 787,600 บาท 0 0 -
31 เผยแพร่ราคากลาง สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายกงาน วงเงิน 910,000 บาท งบประมาณ 2562 0 0 -
32 ร่างฯ ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ วงเงิน 910,000 บาท 0 0 -
33 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 787,600 บาท 0 0 E-bidding -
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ วงเงิน 2,704,000 บาท 0 0 E-bidding -
35 ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ วงเงิน 910,000 บาท 0 0 ประกวดราคา -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (e-bidding) กองทุนโลก 787,600 บาท 0 0 E-bidding -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 910,000 บาท 0 0 E-bidding -
38 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 0 0 E-bidding -
39 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
40 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 รายการ) 0 0 -
41 เผยแพร่ราคากลาง สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายกงาน วงเงิน 910,000 บาท งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 0 0 -
42 ร่างฯ ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 0 0 -
43 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 910,000 บาท 0 0 E-bidding -
44 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 รายการ) 0 0 -
45 ประกาศเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ วงเงิน 910,000 บาท 0 0 -
46 เผยแพร่ราคากลาง ทรายเคลือบ Temephos ๑% ขนาดบรรจุซองละ ๕๐ กรัม จำนวน 1 รายกงาน วงเงิน 910,000 บาท งบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก 0 0 -
47 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทรายเทมีฟอส ๑% ชนิดเคลือบเม็ดทราย 0 0 -
48 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ซ.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีคัดเลือก (ทราย) 0 0 -
50 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ) 0 0 -
51 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ) 0 0 -
52 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 1,747,200 บาท 0 0 -
53 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 848,000 บาท 0 0 -
54 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 649,200 บาท 0 0 -
55 สคร 5 ราชบุรี ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
56 สคร 5 ราชบุรี ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
57 สคร 5. ราชบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
58 สคร 5 ราชบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
59 สคร 5 ราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวนเงิน 616,740 บาท 0 0 E-bidding -
60 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 810,000 บาท เงินบำรุง 0 0 E-bidding -
61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,382,500 บาท เงินงบประมาณ 0 0 E-bidding -
62 ร่างประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 810,000 บาท เงินบำรุง 0 0 E-bidding -
63 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 810,000 บาท เงินบำรุง 0 750000 E-bidding -
64 ร่างฯ ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,382,500 บาท โดยวิธี e-bidding 0 0 E-bidding -
65 เผยแพร่ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ในวงเงิน ๓,๓๘๒,๕๐๐ บาท โดยวิธี e-bidding 0 3382500 E-bidding -
66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,307,200 บาท เงินบำรุง 0 0 E-bidding -
67 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ วงเงิน 2,137,100 บาท เงินงบประมาณ 0 0 E-bidding -
68 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ 810000 0 E-bidding -
69 ประกาศฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 4,307,200 บาท เงินบำรุง 4307200 0 E-bidding -
70 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ PCR วงเงิน 3,382,500 บาท เงินงบประมาณ 3382500 0 E-bidding -
71 ร่างฯ ประกาศฯ ประกวดรคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,307,200 บาท 0 0 E-bidding -
72 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,307,200 บาท เงินบำรุง 0 4307200 E-bidding -
73 ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (PCR) 0 0 E-bidding -
75 ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (HIV) วงเงิน 4,307,200 บาท 4 0 E-bidding -
76 ร่าง ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ วงเงิน 2,137,100 บาท 0 0 E-bidding -
77 เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ วงเงิน 2,137,100 บาท 0 2 E-bidding -
78 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (MGIT) 2 0 E-bidding -
79 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,168,750 บาท 0 0 E-bidding -
80 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 1,610,7000 บาท 0 0 E-bidding -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ เงินงบประมาณ 0 0 E-bidding -
83 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ วงเงิน 2,560,000 บาท 0 0 E-bidding -
84 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,697,000 บาท 0 0 E-bidding -
85 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 0 0 E-bidding -
86 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ศตม 5.2 จังหวัดเพชรบุรี) 0 0 E-bidding -
87 ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง e-bidding 1697000 0 ประกวดราคา -
88 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,560,000 บาท 0 0 E-bidding -
89 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย จำนวน 3 รายการ 1,168,750 บาท 0 0 E-bidding -
90 ร่างประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,560,000 บาท 0 0 E-bidding -
91 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,560,000 บาท 0 2 E-bidding -
92 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ ( e-bidding) จำนวน ๑ รายการ 2 0 E-bidding -
93 ประกาศฯ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ วงเงิน 1,610,700 บาท 0 0 E-bidding -
94 ยกเลิกประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา 1 0 -
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 1 0 E-bidding -
96 ร่างประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ (ศตม 5.2 เพชรบุรี) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 830,000 บาท 0 0 E-bidding -
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,560,000 บาท 2 0 E-bidding -
98 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อทรายเทมีฟอส 10% ชนิดเม็ด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ศตม 5.2 เพชรบุรี จำนวนเงิน 834,675 บาท 830 0 E-bidding -
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ศตม 5.2 เพชรบุรี 0 0 E-bidding -
101 ร่างฯ ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 0 0 E-bidding -
102 ร่างฯ ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 0 0 E-bidding -
103 เผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช 0 1 E-bidding -
104 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (HIV) 0 2556000 27 กุมภาพันธ์ 2563
105 ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 1,610,700 บาท 1 0 E-bidding 16 เมษายน 2563
106 เผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช จัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 2 รายการ 1,000,000 บาท 0 998600 E-bidding -
107 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 6000 8 ตุลาคม 2562
108 จัดซื้่อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5517.99 16 ตุลาคม 2562
109 จ้างขนย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง 0 16050 16 ตุลาคม 2562
110 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 71989.6 17 ตุลาคม 2562
111 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0 13910 21 ตุลาคม 2562
112 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0 25000 21 ตุลาคม 2562
113 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 0 6132 21 ตุลาคม 2562
114 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานสำนักงาน 0 5000 11 พฤศจิกายน 2562
115 ร่างฯ ประกาศจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,000,000 บาท 0 0 E-bidding -
116 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 6550 14 กุมภาพันธ์ 2563
117 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4300 ราชบุรี 0 2900 17 มีนาคม 2563
118 จ้างทำป้ายรณรงค์วันวาเลนไทน์ 0 300 17 มีนาคม 2563
119 จ้างเหมาทำกรอบรูปผู้บริหาร 0 830 17 มีนาคม 2563
120 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 17862 30 มกราคม 2563
121 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 800 17 มีนาคม 2563
122 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 0 5350 3 กุมภาพันธ์ 2563
123 จ้างทำตรายาง 0 900 17 มีนาคม 2563
124 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1 17 มีนาคม 2563
125 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 3 17 มีนาคม 2563
126 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 3000 17 มีนาคม 2563
127 จัดซื้อแบตเตอรี่ (หมายเลขทะเบียน ม 3160 เพชรบุรี 0 2800 17 มีนาคม 2563
128 จัดซื้อแบตเตอรี่ (เครื่องพ่นติดรถยนต์ 0 2600 17 มีนาคม 2563
129 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บษ 1085 ราชบุรี 0 3600 17 มีนาคม 2563
130 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 696 17 มีนาคม 2563
131 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ 379 ราชบุรี 0 4050 17 มีนาคม 2563
132 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 8730 ราชบุรี 0 1495 17 มีนาคม 2563
133 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 2000 17 มีนาคม 2563
134 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 560 17 มีนาคม 2563
135 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 3000 17 มีนาคม 2563
136 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2000 17 มีนาคม 2563
137 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ 379 ราชบุรี 0 24800 24 กุมภาพันธ์ 2563
138 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 0 69290 16 มีนาคม 2563
139 จ้างเหมาสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0 8560 13 กุมภาพันธ์ 2563
140 จ้างเหมาซ่อมตู้ปลอดเชื้อ 0 10700 13 กุมภาพันธ์ 2563
141 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข5253 ราชบุรี 0 18919.2 18 กุมภาพันธ์ 2563
142 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 18105 13 กุมภาพันธ์ 2563
143 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 6550 14 กุมภาพันธ์ 2563
144 จ้างเหมาบริการตัดหญ้ารอบตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ประดับบริเวณรอบอาคารสำนักงาน 0 1000 18 มีนาคม 2563
145 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4815 18 มีนาคม 2563
146 จัดทำป้าย 0 4642.99 18 มีนาคม 2563
147 จัดทำป้าย 0 500 18 มีนาคม 2563
148 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1480 18 มีนาคม 2563
149 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1725 18 มีนาคม 2563
150 จ้างซ่อมคอมพิวเตอรฺ์ 0 2300 18 มีนาคม 2563
151 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2782 18 มีนาคม 2563
152 จ้างเหมาทำตรายาง 0 1350 18 มีนาคม 2563
153 จ้างทำบูธนิทรรศการ 0 4460 18 มีนาคม 2563
154 จ้างทำป้ายไวนิลจัดบูธนิทรรศการ 0 800 18 มีนาคม 2563
155 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 0 1800 18 มีนาคม 2563
156 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2461 18 มีนาคม 2563
157 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 689 18 มีนาคม 2563
158 จ้างถ่ายเอกสาร 0 500 18 มีนาคม 2563
159 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 16852.5 27 มีนาคม 2563
160 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 16852.5 27 มกราคม 2563
161 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 1200 18 มีนาคม 2563
162 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 3424 18 มีนาคม 2563
163 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2782 18 มีนาคม 2563
164 จัดซื้อขาตั้งกล้อง (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) 0 1700 18 มีนาคม 2563
165 จัดซื้อขาตั้งทีวี (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) 0 2990 18 มีนาคม 2563
166 จัดซื้อขาตั้งกล้อง (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) 0 1700 18 มีนาคม 2563
167 จัดทำป้าย 0 3312 18 มีนาคม 2563
168 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 0 535 18 มีนาคม 2563
169 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 0 2500 18 มีนาคม 2563
170 จ้างเหมาบริการตัดหญ้ารอบตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ประดับบริเวณรอบอาคารสำนักงาน 0 1000 18 มีนาคม 2563
171 จ้างเดินสายโทรศัพท์ปลั๊กโทรศัพท์ 0 1000 18 มีนาคม 2563
172 จ้างเดินสายแลนและปลั๊กแลน 0 7500 9 มกราคม 2563
173 จ้างเดินสายไฟฟ้า 0 6800 9 มกราคม 2563
174 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 1200 18 มีนาคม 2563
175 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 3296 18 มีนาคม 2563
176 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 1500 18 มีนาคม 2563
177 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 1600 18 มีนาคม 2563
178 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1516 18 มีนาคม 2563
179 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 4150 18 มีนาคม 2563
180 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2000 18 มีนาคม 2563
181 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4700 19 มีนาคม 2563
182 จ้างถ่ายเอกสาร 0 500 19 มีนาคม 2563
183 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 0 2712 19 มีนาคม 2563
184 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 0 4680 19 มีนาคม 2563
185 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1000 19 มีนาคม 2563
186 จ้างถ่ายเอกสาร 0 500 19 มีนาคม 2563
187 จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น พร้อมอะไหล่ เซ็นเซอร์น้ำเย็น ยี่ห้อ Coway 0 2400 19 มีนาคม 2563
188 จ้างเหมาสอบเทียบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม และอาชีวเวชศาสตร์ 0 13200 13 มกราคม 2563
189 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 0 400 19 มีนาคม 2563
190 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 0 2940 19 มีนาคม 2563
191 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน กร 4305 นนทบุรี 0 3000 19 มีนาคม 2563
192 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 2720 19 มีนาคม 2563
193 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 0 2195 19 มีนาคม 2563
194 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 0 3000 19 มีนาคม 2563
195 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2800 19 มีนาคม 2563
196 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 2050 19 มีนาคม 2563
197 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ canon รุ่น MP287 หมายเลข วส 0410/1402/043 0 500 19 มีนาคม 2563
198 จ้างถ่ายเอกสาร 0 500 19 มีนาคม 2563
199 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 37139.7 22 มกราคม 2563
200 จ้างเหมาสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0 95551 10 มกราคม 2563
201 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 6570 24 ธันวาคม 2562
202 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ 777 ราชบุรี 0 19800 17 มกราคม 2563
203 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 9501.6 9 มกราคม 2563
204 จ้างเหมาทาสีภายในอาคารสำนักงาน 0 69800 9 ธันวาคม 2562
205 จ้างพิมพ์เอกสาร 0 16050 9 ธันวาคม 2562
206 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 280 ราชบุรี 0 13730 9 ธันวาคม 2562
207 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 0 4900 19 มีนาคม 2563
208 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 0 4900 19 มีนาคม 2563
209 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ- 3694 ราชบุรี 0 18000 17 มีนาคม 2563
210 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กบ - 4021 ราชบุรี 0 21630.8 17 มีนาคม 2563
211 จ้างถ่ายเอกสาร 0 660 19 มีนาคม 2563
212 จ้างเหมาซักผ้าคลุมโต๊ะ 0 670 19 มีนาคม 2563
213 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Asus-K401 0 2350 19 มีนาคม 2563
214 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4922 19 มีนาคม 2563
215 จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร 0 2450 19 มีนาคม 2563
216 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 780 19 มีนาคม 2563
217 จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 700 19 มีนาคม 2563
218 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 1712 19 มีนาคม 2563
219 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ 0 16900 23 ธันวาคม 2562
220 จ้างเหมารื้อและเดินสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ 0 39000 8 มกราคม 2562
221 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 0 16830 13 ธันวาคม 2562
222 จ้างเหมาทำป้าย 0 6400 27 มกราคม 2563
223 จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงห้องน้ำและห้องปฏิบัติงานอาคารสำนักงาน 0 11800 10 มกราคม 2563
224 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 7575.6 17 มกราคม 2563
225 จ้างเหมารื้อและเดินสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ 0 39000 8 มกราคม 2562
226 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4300 ราชบุรี 0 7733.96 27 มกราคม 2563
227 จ้างเหมาสอบเทียบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม และอาชีวเวชศาสตร์ 0 13385.7 13 มกราคม 2563
228 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 1928 19 มีนาคม 2563
229 จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ 0 1700 19 มีนาคม 2563
230 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2354 19 มีนาคม 2563
231 จัดซื้อ SIM โทรศัพท์มือถือ และบัตรเติมเงินค่าโทรศัพท์ 0 150 19 มีนาคม 2563
232 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2060 19 มีนาคม 2563
233 ร่างประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน (ศตม 5.3 ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,000,000 บาท 0 0 E-bidding -
234 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน (ศตม 5.3 ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน เงิน 1,000,000 บาท 0 462000 E-bidding -
235 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ (ศตม 5.2 เพชรบุรี ) 0 834675 E-bidding -
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 0 0 E-bidding -
237 ชุดตรวจละอองน้ำยาเครื่องพ่นสารเคมี 0 9910 17 มีนาคม 2563
238 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ห้องน้ำอาคารสำนักงาน 0 20150 17 มีนาคม 2563
239 วัสดุวิทยาศาสตร์ 0 20300 12 มีนาคม 2563
240 วัสดุวิทยาศาสตร์ 0 11200 12 มีนาคม 2563
241 วัสดุวิทยาศาสตร์ 0 221650 12 มีนาคม 2563
242 วัสดุวิทยาศาสตร์ 0 909310 17 มีนาคม 2563
243 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5600 17 มีนาคม 2563
244 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 462000 0 E-bidding -
245 ประกาศฯ จัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 1000000 0 E-bidding 23 เมษายน 2563
246 ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 0 2815660 E-bidding -
247 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
248 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บษ 1086 ราชบุรี 0 21200 23 มีนาคม 2563
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5564 27 เมษายน 2563
250 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 1800 11 มีนาคม 2563
251 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 0 535 6 มีนาคม 2563
252 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำการพ่นสารเคมี 0 16800 10 มีนาคม 2563
253 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำการพ่นสารเคมี 0 9600 7 เมษายน 2563
254 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำการพ่นสารเคมี 0 4800 12 มีนาคม 2563
255 จ้างเหมาผลิตจุลสาร สคร. 5 ราชบุรี 0 133000 12 พฤศจิกายน 2563
256 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ canon รุ่น MP287 หมายเลข วส 0410/1402/043 0 800 26 มีนาคม 2563
257 จ้างถ่ายเอกสาร 0 1000 7 เมษายน 2563
258 จ้างเหมารื้อถอนเสาอากาศ TV และซ่อมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องสำนักงาน 0 4920 7 เมษายน 2563
259 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 500 7 เมษายน 2563
260 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 6976.4 3 เมษายน 2563
261 จัดซื้อชุดวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี 0 30000 26 มีนาคม 2563
262 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 0 500 9 เมษายน 2563
263 จ้างถ่ายเอกสาร 0 214 9 เมษายน 2563
264 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 3376 ราชบุรี 0 2900 9 เมษายน 2563
265 จ้าง:เหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 750 9 เมษายน 2563
266 จ้างเหมาทำป้ายอะคลิลิค 0 3700 9 เมษายน 2563
267 จ้างเหมาทำตรายาง 0 1660 9 เมษายน 2563
268 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4020 9 เมษายน 2563
269 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 1500 9 เมษายน 2563
270 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 1850 9 เมษายน 2563
271 จ้างเหมาสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 0 8560 13 กุมภาพันธ์ 2563
272 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 0 3708 9 เมษายน 2563
273 จ้างเช่าห้องประชุม 0 2000 9 เมษายน 2563
274 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1280 9 เมษายน 2563
275 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 4520 9 เมษายน 2563
276 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 11600 27 มกราคม 2563
277 จ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ บ้านเลขที่ 159/18 0 53330 9 มีนาคม 2563
278 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักราชการ บ้านเลขที่ 159/12 0 15410 9 มีนาคม 2563
279 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 2000 9 เมษายน 2563
280 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 0 1400 9 เมษายน 2563
281 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 0 1650 9 เมษายน 2563
282 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 4270 9 เมษายน 2563
283 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 0 4900 9 เมษายน 2563
284 จ้างเหมาทำตรายาง 0 1350 9 เมษายน 2563
285 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2782 9 เมษายน 2563
286 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4815 9 เมษายน 2563
287 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ประดับบริเวณรอบอาคารสำนักงาน 0 1000 9 เมษายน 2563
288 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4601 9 เมษายน 2563
289 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 5500 17 มีนาคม 2563
290 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 15500 16 มีนาคม 2563
291 ร่างฯ ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 2,809,000 บาท 0 0 E-bidding -
292 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1000 10 เมษายน 2563
293 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 0 1440 13 เมษายน 2563
294 จัดซื้อน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ 95 0 1400 13 เมษายน 2563
295 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 0 1416 13 เมษายน 2563
296 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กธ 8731 ราชบุรี 0 320862 24 กุมภาพันธ์ 2563
297 ซื้อวัสดุสำนักงาน 0 5000 10 เมษายน 2563
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน ศตม 5.3 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 E-bidding -
299 ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,809,000 บาท 2809000 0 E-bidding -
300 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนพื้นล่างวงกบประตูกระจก 0 1800 20 เมษายน 2563
301 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงในการพ่นสารเคมี 0 500 20 เมษายน 2563
302 จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์โถชักโครกห้องน้ำหญิง ชั้น 2 0 1800 20 เมษายน 2563
303 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 0 3200 20 เมษายน 2563
304 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 400 20 เมษายน 2563
305 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 8050 16 เมษายน 2563
306 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 7134 ราชบุรี 0 3500 20 เมษายน 2563
307 จ้างทำตรายาง 0 2800 20 เมษายน 2563
308 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 4600 20 เมษายน 2563
309 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพ่นพิเศษ 0 9000 20 เมษายน 2563
310 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 8900 7 เมษายน 2563
311 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 4500 23 เมษายน 2563
312 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 2000 23 เมษายน 2563
313 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงชั้น 1 0 4500 23 เมษายน 2563
314 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 0 20700 22 เมษายน 2563
315 จ้างเหมาย้ายระบบ VDO conference 0 24610 22 เมษายน 2563
316 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ เพื่อใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงเฝ้าระวังป้องกันควบคุมวัณโรค 0 34980 22 เมษายน 2563
317 ซื้้อชุดอุปกรณ์การวัดอุณหภูมิปลายท่อเครื่องพ่นสารเคมี 0 24000 27 เมษายน 2563
318 จ้างเหมาสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ 0 26750 27 เมษายน 2563
319 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4563 ราชบุรี 0 2900 29 เมษายน 2563
320 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 2420 29 เมษายน 2563
321 จ้้างเหมาบริการพ่นสารเคมี รอบที่ 1 0 7200 1 เมษายน 2563
322 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ อาการสงสัยวัณโรค 0 2700 29 เมษายน 2563
323 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 3500 29 เมษายน 2563
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ 0 0 E-bidding -
325 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ 0 0 E-bidding -
326 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ 0 800 1 พฤษภาคม 2563
327 จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L2700DW 0 3500 1 พฤษภาคม 2563
328 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 3090 5 พฤษภาคม 2563
329 จ้างถ่ายเอกสาร 0 500 5 พฤษภาคม 2563
330 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2800 5 พฤษภาคม 2563
331 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Temephos 10% 0 0 E-bidding -
332 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 0 500 7 พฤษภาคม 2563
333 จ้างถ่ายเอกสาร 0 3000 7 พฤษภาคม 2563
334 จ้างขนขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 0 4712 7 พฤษภาคม 2563
335 เผยแพร่ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ 0 2225500 E-bidding -
336 รายงานขอซื้อ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
337 จ้างเหมาปรับแก้ติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำ 0 4100 13 พฤษภาคม 2563
338 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงเฝ้าระวังป้องกันควบคุมวัณโรค 0 34980 22 เมษายน 2563
339 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3600 13 พฤษภาคม 2563
340 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 575 13 พฤษภาคม 2563
341 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2800 13 พฤษภาคม 2563
342 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ 0454/0401/198 0 560 13 พฤษภาคม 2563
343 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2800 13 พฤษภาคม 2563
344 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 0 1650 13 พฤษภาคม 2563
345 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ประดับบริเวณรอบอาคารสำนักงาน 0 1000 13 พฤษภาคม 2563
346 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2113500 0 E-bidding -
347 จัดซื้อครุภัณไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 118,663 บาท (กลุ่มบริหารทั่วไป) 0 118663 23 มีนาคม 2563
348 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 7,062 บาท (กลุ่มบริหารทั่วไป) 0 7062 5 พฤษภาคม 2563
349 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ วงเงิน 69,496.50 บาท (กลุ่มบริหารทั่วไป) 0 69496.5 5 พฤษภาคม 2563
350 จัดซื้อจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นหลังคาดาดฟ้าอาคารสำนักงาน จำนวน 1 งาน วงเงิน 8,500 บาท (กลุ่มบริหารทั่วไป) 0 8500 5 พฤษภาคม 2563
351 จัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ วงเงิน 998,000 บาท (กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง) 0 998000 23 เมษายน 2563
352 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ วงเงิน 17,509 บาท (กลุ่มบริหารทั่วไป) 0 17509 5 พฤษภาคม 2563
353 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กท 3376 ราชบุรี 0 5500 13 พฤษภาคม 2563
354 จ้างเหมาสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ 0 26750 27 เมษายน 2563
355 จัดซื้อ Bifenthrin 2.5% EC (กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง) 0 168244 7 พฤษภาคม 2563
356 จ้างถ่ายเอกสาร 0 500 1 มิถุนายน 2563
357 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 2500 1 มิถุนายน 2563
358 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 119 ราชบุรี 0 1800 1 มิถุนายน 2563
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ 0 0 -
360 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4700 2 มิถุนายน 2563
361 จัดซื้อ Temephos 10% ชนิดเม็ด จำนวน 12,300 เม็ด เป็นเงิน 291,510 บาท (กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง) 0 291510 26 พฤษภาคม 2563
362 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 5253 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 2,900 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 0 2900 5 มิถุนายน 2563
363 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ในวเงิน 500 บาท 0 500 5 มิถุนายน 2563
364 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 2,000 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 0 2000 5 มิถุนายน 2563
365 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 3,424 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 0 3424 5 มิถุนายน 2563
366 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 3,000 บาท กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป 0 3000 5 มิถุนายน 2563
367 จ้างเหมาย้ายระบบ VDO Conference จำนวนเงิน 24,610 บาท 0 24610 22 เมษายน 2563
368 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวนเงิน 7,870 บาท 0 7870 13 พฤษภาคม 2563
369 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 56,924 บาท 0 56924 13 พฤษภาคม 2563
370 ซ่อมรถราชการหมายเลขทะเบียน กท-3376 ราชบุรี จำนวนเงิน 5,500 บาท 0 5500 13 พฤษภาคม 2563
371 ซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กท -3376 ราชบุรี จำนวนเงิน 7,990.23 บาท 0 7990.23 8 มิถุนายน 2563
372 ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บต 120 ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนเงิน 12,850 บาท 0 12850 19 พฤษภาคม 2563
373 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ เพื่อใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนเงิน 97,200 บาท 0 97200 25 พฤษภาคม 2563
374 ซ่อมเครื่องปั้่มน้ำ จำนวนเงิน 8,050 บาท 0 8050 13 พฤษภาคม 2563
375 ซ่อมบำรุงห้องเย็นคลังวัคซีน จำนวนเงิน 12,840 บาท 0 12840 1 มิถุนายน 2563
376 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 11,021 บาท 0 11021 18 พฤษภาคม 2563
377 วัสดุดเครื่องแต่งกายของผู้ป่วยโรคเรื้อน จำนวนเงิน 25,000 บาท 0 25000 11 มิถุนายน 2563
378 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ จำนวน 4 รายการ (กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป) 0 159561 วิธีเฉพาะเจาะจง -
379 จ้างถ่ายเอกสาร 0 1524 19 มิถุนายน 2563
380 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 10207.8 9 มิถุนายน 2563
381 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0 1000 19 มิถุนายน 2563
382 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0 3531 19 มิถุนายน 2563
383 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP-PRO MFP477dw 0 1070 19 มิถุนายน 2563
384 จัดซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 97,992.50 บาท กองทุนโลก งานเภสัชกรรม 0 97992.5 26 มิถุนายน 2563
385 จัดจ้างงานซ่อม-เปลี่ยนตาข่ายกันนกอาคารสำนักงาน จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 26,810 บาท เงินบำรุง งานธุรการ 0 26810 25 พฤษภาคม 2563
386 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 639,600 บาท (จำนวน 7 รายการ วงเงิน 1,610,700 บาท 3/3.1 กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ) 0 639600 15 เมษายน 2563
387 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 167,642 บาท (จำนวน 7 รายการ วงเงิน 1,610,700 บาท 3/3.1 กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ) 0 167642 15 เมษายน 2563
388 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 11,556 บาท (จำนวน 7 รายการ วงเงิน 1,610,700 บาท 3/3.1 กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ) 0 11 16 เมษายน 2563
389 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 1,298,000 บาท (ทั้งหมด 9 รายการ วงเงิน 2,137,100 บาท 3/3.1) 0 1 20 มีนาคม 2563
390 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 834,735 บาท (ทั้งหมด 9 รายการ วงเงิน 2,137,100 บาท 3/3.1) 0 834 30 มีนาคม 2563
391 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 26,322 บาท 8/8.1/16-1 0 26322 17 มิถุนายน 2563
392 จัดจ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 งาน วงเงิน 5,500 บาท งานธุรการ 0 5 18 มิถุนายน 2563
393 จ้างเหมาลงโปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 856 บาท ศตม.5.2 จังหวัดเพชรบุรี 3/3.1/7_3 0 856 3 กรกฎาคม 2563
394 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 9,416 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 2/2.2/4_9 0 9416 28 พฤษภาคม 2563
395 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 5,750 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 2/2.2/4_9 0 5750 19 มิถุนายน 2563
396 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กท 3376 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 7,990.23 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 0 7990.23 3 มิถุนายน 2563
397 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 3,500 บาท ศตม.5.2 จังหวัดเพชรบุรี 5//5.1/9_2 0 3500 3 กรกฎาคม 2563
398 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สธ 0411/0401/128 จำนวน 4 รายการ ในวงเงิน 2,450 บาท งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป 2/2.2/4_9 0 2450 3 กรกฎาคม 2563
399 จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 3 รายการ ในวงเงิน 8,050 บาท กลุ่มบริหารทั่วไป 2/2.2/4_9 0 8050 13 พฤษภาคม 2563
400 จ้างเหมาบริการพ่นสารเคมี รอบที่ 2 จำนวน 1 ราย ในวงเงิน 25,000 บาท ศตม.5.2 จังหวัดเพชรบุรี 0 25000 17 มิถุนายน 2563
401 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,992 บาท เงินบำรุง กลุ่มระบาดฯ 0 5 27 มกราคม 2563
402 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 16,852.50 บาท 9/9.1/19-2 กลุ่มระบาดวิทยา 0 0 27 มกราคม 2563
403 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 16,852.50 บาท 9/9.1/19-3 กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 0 27 มกราคม 2563
404 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 11,600 บาท 8/8.1/16-7 กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 11 27 มกราคม 2563
405 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ วงเงิน 17,862 บาท 2/2.2/4-9 กลุ่มบริหารทั่วไป 0 17 30 มกราคม 2563
406 จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 จำนวน 3 รายการ วงเงิน 5,350 บาท 16/16.1/25-1 กลุ่มโรคนำโดยปัจจัยทางเคมี 0 5 3 กุมภาพันธ์ 2563
407 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 10,165 บาท 2/2.2/4-9 กลุ่มบริหารทั่วไป 0 10 7 กุมภาพันธ์ 2563
408 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 85,000 บาท เงินบำรุง กลุ่มบริหารทั่วไป 0 85000 26 พฤศจิกายน 2562
409 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 42,500 บาท เงินบำรุง ร้านเพอร์เฟค คอมพิวเตอร์ 0 0 26 พฤศจิกายน 2562
410 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ วงเงิน 11,128 บาท เงินบำรุง กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 11 21 พฤศจิกายน 2562
411 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 8,988 บาท 8/8.1/16-1 กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 8 20 พฤศจิกายน 2562
412 จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ กพ 376 ราชบุรี จำนวน 1 คัน วงเงิน 31,624.92 บาท 8/8.3/18-4 0 31 20 พฤศจิกายน 2562
413 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องสุขาและระบบระบายน้ำเสีย จำนวน 3 รายการ วงเงิน 15,000 บาท เงินบำรุง กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 15 14 พฤศจิกายน 2562
414 จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับมาลาเรียคลินิก จำนวน 4 รายการ วงเงิน 8,411.75 บาท กองทุนโลก 5.101 0 8 18 พฤศจิกายน 2562
415 จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับมาลาเรียคลินิก จำนวน 6 รายการ วงเงิน 15,215.70 บาท กองทุนโลก 5.101 0 15 18 พฤศจิกายน 2562
416 จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับมาลาเรียคลินิก จำนวน 1 รายการ วงเงิน 5,313.62 บาท กองทุนโลก 5.101 0 5 18 พฤศจิกายน 2562
417 จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับมาลาเรียคลินิก จำนวน 5 รายการ วงเงิน 21,720 บาท กองทุนโลก 5.101 0 21 18 พฤศจิกายน 2562
418 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 5,778 บาท กองทุนโลก 5.118 กลุ่มระบาดวิทยาฯ 0 5 18 พฤศจิกายน 2562
419 จัดจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 12 รายการ วงเงิน 5,100 บาท 2/2.2/4-9 กลุ่มบริหารทั่วไป 0 5 8 พฤศจิกายน 2562
420 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ วงเงิน 30,706 บาท 2/2./4-9 กลุ่มบริหารทั่วไป 0 30 30 ตุลาคม 2562
421 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ วงเงิน 84,155.50 บาท 2/2.2/4-9 กลุ่มบริหารทั่วไป 0 84 30 ตุลาคม 2562
422 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยา จำนวน 5 รายการ วงเงิน 6,760 บาท 2/2.2/4-9 กลุ่มบริหารทั่วไป 0 6 29 ตุลาคม 2562
423 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 143,890 บาท เงินบำรุง กลุ่มบริหารทั่วไป 0 143890 12 ธันวาคม 2562
424 จัดซื้อครุภัณฑฺ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,697,000 บาท งบลงทุน ด่านฯสังขละ กับศตม.5.3 0 1 24 มีนาคม 2563
425 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (PCR) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,382,500 บาท 3/3.1/7-7 กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ 0 3 23 มีนาคม 2563
426 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (CD 4) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 810,000 บาท เงินบำรุง กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ 0 750 28 พฤศจิกายน 2562
427 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (HIV Sanger) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,747,200 บาท เงินบำรุง กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ 0 1 23 ธันวาคม 2562
428 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (HIV Next generation) วงเงิน 2,560,000 บาท เงินบำรุง กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ 0 2 27 กุมภาพันธ์ 2563