กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ของสคร 5 ราชบุรี 0 0 -
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปี 2562 0 0 -
4 รายงานผลการกำหนดราคา ของงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ 0 0 -
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ) 0 0 -
6 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตจุลสารสคร 5 ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุวิทยาศาสตร์ 29 รายการ) 0 0 -
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 2562 0 0 -
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 -
10 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ในวงเงิน 893606.39 บาท 0 0 -
11 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
12 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 4,620,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
13 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 4,620,000 บาท 0 0 -
14 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 29 รายการ จำนวนเงิน 595,632.84 บาท 0 0 -
15 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ยอดเงิน 893,606.39 บาท 0 0 E-bidding -
16 ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ 4,620,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
17 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
18 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ) 0 0 -
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 7 รายการ) 0 0 -
20 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ 2,704,000 บาท 0 0 -
21 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ 2,704,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
22 ประกาศฯ เอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 รายการ วงเงิน 2,704,000 บาท 0 0 E-bidding -
23 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(ชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อต่อยา) จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 2,560,000 บาท 0 0 ประกวดราคา -
24 ประกาศผลประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 0 0 E-bidding -
25 ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,620,000 บาท 0 0 -
26 ประกาศฯ เชิญชวนผุ้สนใจเข้าร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 รายการ วงเงิน 467,495 บาท งบ 2562 0 0 -
27 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 2,556,000 บาท 0 0 E-bidding -
28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 รายการ) 0 0 -
29 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 787,600 บาท กองทุนโลก 0 0 -
30 ร่างฯ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน 787,600 บาท 0 0 -
31 เผยแพร่ราคากลาง สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายกงาน วงเงิน 910,000 บาท งบประมาณ 2562 0 0 -
32 ร่างฯ ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ วงเงิน 910,000 บาท 0 0 -
33 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 787,600 บาท 0 0 E-bidding -
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ วงเงิน 2,704,000 บาท 0 0 E-bidding -
35 ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ วงเงิน 910,000 บาท 0 0 ประกวดราคา -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (e-bidding) กองทุนโลก 787,600 บาท 0 0 E-bidding -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 910,000 บาท 0 0 E-bidding -
38 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 0 0 E-bidding -
39 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
40 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 รายการ) 0 0 -
41 เผยแพร่ราคากลาง สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายกงาน วงเงิน 910,000 บาท งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 0 0 -
42 ร่างฯ ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 0 0 -
43 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 910,000 บาท 0 0 E-bidding -
44 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 รายการ) 0 0 -
45 ประกาศเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายการ วงเงิน 910,000 บาท 0 0 -
46 เผยแพร่ราคากลาง ทรายเคลือบ Temephos ๑% ขนาดบรรจุซองละ ๕๐ กรัม จำนวน 1 รายกงาน วงเงิน 910,000 บาท งบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก 0 0 -
47 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทรายเทมีฟอส ๑% ชนิดเคลือบเม็ดทราย 0 0 -
48 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ซ.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีคัดเลือก (ทราย) 0 0 -
50 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ) 0 0 -
51 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ) 0 0 -
52 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 1,747,200 บาท 0 0 -
53 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 848,000 บาท 0 0 -
54 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 649,200 บาท 0 0 -
55 สคร 5 ราชบุรี ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
56 สคร 5 ราชบุรี ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
57 สคร 5. ราชบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
58 สคร 5 ราชบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
59 สคร 5 ราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวนเงิน 616,740 บาท 0 0 E-bidding -
60 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 810,000 บาท เงินบำรุง 0 0 E-bidding -
61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,382,500 บาท เงินงบประมาณ 0 0 E-bidding -
62 ร่างประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 810,000 บาท เงินบำรุง 0 0 E-bidding -
63 เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 810,000 บาท เงินบำรุง 0 750000 E-bidding -
64 ร่างฯ ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,382,500 บาท โดยวิธี e-bidding 0 0 E-bidding -
65 เผยแพร่ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ในวงเงิน ๓,๓๘๒,๕๐๐ บาท โดยวิธี e-bidding 0 3382500 E-bidding -
66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,307,200 บาท เงินบำรุง 0 0 E-bidding -
67 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ วงเงิน 2,137,100 บาท เงินงบประมาณ 0 0 E-bidding -
68 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ 810000 0 E-bidding -
69 ประกาศฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 4,307,200 บาท เงินบำรุง 4307200 0 E-bidding -
70 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ PCR วงเงิน 3,382,500 บาท เงินงบประมาณ 3382500 0 E-bidding -
71 ร่างฯ ประกาศฯ ประกวดรคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,307,200 บาท 0 0 E-bidding -
72 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,307,200 บาท เงินบำรุง 0 4307200 E-bidding -
73 ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (PCR) 0 0 E-bidding -
75 ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (HIV) วงเงิน 4,307,200 บาท 4 0 E-bidding -
76 ร่าง ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ วงเงิน 2,137,100 บาท 0 0 E-bidding -
77 เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ วงเงิน 2,137,100 บาท 0 2 E-bidding -
78 ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (MGIT) 2 0 E-bidding -
79 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 3 รายการ วงเงิน 1,168,750 บาท 0 0 E-bidding -
80 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 1,610,7000 บาท 0 0 E-bidding -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ เงินงบประมาณ 0 0 E-bidding -