กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี ประจำปี 2652 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) e-bidding : 4 ตุลาคม 2561 0 0 E-bidding -
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ผ่านช่องทาง อีเมล์ it.dpc3@gmail.com ( พร้อมระบุ ชื่อหน่วยงานผู้ร่วมวิจารณ์ ) 0 0 -
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) :: 12 ตุลาคม 2561 0 0 E-bidding -
5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ณ วันที่ 12 ตค 61 0 0 E-bidding -
6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) :: 16 ตุลาคม 2561 0 0 E-bidding -
7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) โดยวิธีคัดเลือก :: 19 ต.ค. 2561 0 0 -
8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 0 0 E-bidding -
9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง โครงการบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทย์และสารเคมี สคร.6 ชลบุรี 0 0 -
10 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ผ่านช่องทางที่สำนักงานฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 13 พย – 16 พย 61 0 0 -
11 สคร. 6 ชลบุรี ประกวดราคซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง โครงการบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทย์และสารเคมี สคร.6 ชลบุรี ( 5 รายการ, 2 กลุ่มรายการ ) 0 0 -
13 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่มรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
15 สคร. 6 ชลบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ 0 0 -
16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563-สารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563-ซื้อสารเคมีตามแผนจัดซื้อประจำปี 2562 จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
18 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563-วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 0 0 E-bidding -
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563-วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 3093760 0 E-bidding -
21 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ครุุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563 จำนวน 10 รายการ 0 0 E-bidding -
22 สคร.6 ชลบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 3093760 0 E-bidding 20 มกราคม 2563
23 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 - วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มค 63 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 854000 0 E-bidding -
25 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 21 มค 63 868000 0 E-bidding -
26 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 0 0 E-bidding -
27 สคร.6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 868000 0 E-bidding -
28 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 1700000 0 E-bidding -
29 สคร.6 ชลบุรี ขอเปลี่ยนแปลง แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ 31 มค 63 0 0 E-bidding -
30 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 4 กพ 63 1700000 0 E-bidding -
31 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 49000 0 วิธีคัดเลือก -
32 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 728000 0 E-bidding -
33 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 - จัดซื้อสารเคมี โดยวิธีคัดเลือก 11 กพ 63 0 0 วิธีคัดเลือก -
34 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 17 กพ 63 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 144 รายการ 17 กพ 63 0 0 E-bidding -
36 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 20 กพ 63 2190000 0 E-bidding -
37 สคร.6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 1700000 0 E-bidding -
38 สคร.6 ชลบุรี ( แก้ไข ) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 24 กพ 63 1700000 0 E-bidding -
39 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 26 กพ 63 3783200 0 E-bidding -
40 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 27 กพ 63 501500 0 E-bidding -
41 สคร.6 ชลบุรี ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 27 กพ 63 0 0 E-bidding -
42 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ 28 กพ 63 100000 0 วิธีคัดเลือก -
43 สคร.6 ชลบุรี ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี E-bidding : 28 กพ 63 0 0 E-bidding -
44 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 2 มี.ค. 63 1689680 0 E-bidding -
45 สคร.6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 2 มีค 63 854000 0 E-bidding -
46 สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 4 มีค 63 1600000 0 E-bidding -
47 สคร.6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 5 มีค 63 3783200 0 E-bidding -
48 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 6 มีค 63 2190000 0 E-bidding -
49 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 9 มีค 63 501500 0 E-bidding -
50 สคร.6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 กลุ่มรายการ ด้วยวิธี e-bidding : 11 มีค 63 1689680 0 E-bidding -
51 สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 11 มีค 63 828000 0 E-bidding -
52 สคร.6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 13 มีค 63 501500 0 E-bidding -
53 สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 23 มีค 63 0 0 E-bidding -
54 สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 26 มีค 63 430800 0 E-bidding -
55 สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 กลุ่มรายการ ด้วยวิธี e-bidding : 2ุ6 มีค 63 0 0 E-bidding -
56 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ 27 มีค 63 0 0 E-bidding -
57 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 30 มีค 63 3487200 0 E-bidding -
58 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วอาคารปฏิบัติการ ศูนย์พัทยารักษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ด้วยวิธี e-bidding : 30 มีค 63 720000 0 E-bidding -
59 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตู พร้อมป้ายชื่อ -ถนนคอนกรีต ศตม 6.1 ศรีราชา ด้วยวิธี e-bidding : 30 มีค 63 3250000 0 E-bidding -
60 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 3 เม.ย. 63 3487200 0 E-bidding -
61 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตู พร้อมป้ายชื่อ -ถนนคอนกรีต ศตม 6.1 ศรีราชา ด้วยวิธี e-bidding : 3 เมย 63 3250000 0 E-bidding -
62 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วอาคารปฏิบัติการ ศูนย์พัทยารักษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ด้วยวิธี e-bidding : 3 เมย 63 720000 0 E-bidding -
63 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์พัทยารักษ์ ด้วยวิธี e-bidding : 7 เม.ย.63 1500000 0 E-bidding -
64 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 8 เม.ย. 63 2190000 0 E-bidding -
65 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์พัทยารักษ์ ด้วยวิธี e-bidding : 13 เม.ย.63 1500000 0 E-bidding -
66 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 14 เม.ย. 63 2190000 0 E-bidding -
67 สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วอาคารปฏิบัติการศูนย์พัทยารักษ์ฯ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 15 เมย 63 684000 0 E-bidding -
68 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตู พร้อมป้ายชื่อ -ถนนคอนกรีต ศตม 6.1 ศรีราชา ด้วยวิธี e-bidding : 16 เมย 63 2650000 0 E-bidding -
69 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 22 เม.ย. 63 0 0 E-bidding -
70 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์พัทยารักษ์ ด้วยวิธี e-bidding : 24 เม.ย.63 1355100 0 E-bidding -
71 สคร.6 ชลบุรี ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 24 เม.ย. 63 0 0 E-bidding -
72 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 27 เม.ย. 63 2190000 0 E-bidding -
73 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีคัดเลือก : 1 พค 63 0 0 วิธีคัดเลือก -
74 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 7 พค 63 2153000 0 E-bidding -
75 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 27 พ.ค. 63 1000000 0 E-bidding -
76 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 15 พค 63 800000 0 E-bidding -