กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี ประจำปี 2652 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) e-bidding : 4 ตุลาคม 2561 0 0 E-bidding -
3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ผ่านช่องทาง อีเมล์ [email protected] ( พร้อมระบุ ชื่อหน่วยงานผู้ร่วมวิจารณ์ ) 0 0 -
4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) :: 12 ตุลาคม 2561 0 0 E-bidding -
5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ณ วันที่ 12 ตค 61 0 0 E-bidding -
6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) :: 16 ตุลาคม 2561 0 0 E-bidding -
7 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) โดยวิธีคัดเลือก :: 19 ต.ค. 2561 0 0 -
8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 0 0 E-bidding -
9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง โครงการบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทย์และสารเคมี สคร.6 ชลบุรี 0 0 -
10 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ผ่านช่องทางที่สำนักงานฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 13 พย – 16 พย 61 0 0 -
11 สคร. 6 ชลบุรี ประกวดราคซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง โครงการบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทย์และสารเคมี สคร.6 ชลบุรี ( 5 รายการ, 2 กลุ่มรายการ ) 0 0 -
13 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่มรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
15 สคร. 6 ชลบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ 0 0 -
16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563-สารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563-ซื้อสารเคมีตามแผนจัดซื้อประจำปี 2562 จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
18 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563-วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 0 0 E-bidding -
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563-วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 3093760 0 E-bidding -
21 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ครุุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563 จำนวน 10 รายการ 0 0 E-bidding -
22 สคร.6 ชลบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 3093760 0 E-bidding 20 มกราคม 2563
23 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 - วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มค 63 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 854000 0 E-bidding -
25 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 21 มค 63 868000 0 E-bidding -
26 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 0 0 E-bidding -
27 สคร.6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 868000 0 E-bidding -
28 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 1700000 0 E-bidding -
29 สคร.6 ชลบุรี ขอเปลี่ยนแปลง แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ 31 มค 63 0 0 E-bidding -
30 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 4 กพ 63 1700000 0 E-bidding -
31 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 49000 0 วิธีคัดเลือก -
32 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 728000 0 E-bidding -
33 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 - จัดซื้อสารเคมี โดยวิธีคัดเลือก 11 กพ 63 0 0 วิธีคัดเลือก -
34 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 17 กพ 63 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 144 รายการ 17 กพ 63 0 0 E-bidding -
36 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 20 กพ 63 2190000 0 E-bidding -
37 สคร.6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 1700000 0 E-bidding -
38 สคร.6 ชลบุรี ( แก้ไข ) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 24 กพ 63 1700000 0 E-bidding -
39 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 26 กพ 63 3783200 0 E-bidding -
40 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 27 กพ 63 501500 0 E-bidding -
41 สคร.6 ชลบุรี ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 27 กพ 63 0 0 E-bidding -
42 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน 1 รายการ 28 กพ 63 100000 0 วิธีคัดเลือก -
43 สคร.6 ชลบุรี ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี E-bidding : 28 กพ 63 0 0 E-bidding -
44 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 2 มี.ค. 63 1689680 0 E-bidding -
45 สคร.6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 2 มีค 63 854000 0 E-bidding -
46 สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 4 มีค 63 1600000 0 E-bidding -
47 สคร.6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 5 มีค 63 3783200 0 E-bidding -
48 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 6 มีค 63 2190000 0 E-bidding -
49 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 9 มีค 63 501500 0 E-bidding -
50 สคร.6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 กลุ่มรายการ ด้วยวิธี e-bidding : 11 มีค 63 1689680 0 E-bidding -
51 สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 11 มีค 63 828000 0 E-bidding -
52 สคร.6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 13 มีค 63 501500 0 E-bidding -
53 สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 23 มีค 63 0 0 E-bidding -
54 สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 26 มีค 63 430800 0 E-bidding -
55 สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 กลุ่มรายการ ด้วยวิธี e-bidding : 2ุ6 มีค 63 0 0 E-bidding -
56 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ 27 มีค 63 0 0 E-bidding -
57 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 30 มีค 63 3487200 0 E-bidding -
58 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วอาคารปฏิบัติการ ศูนย์พัทยารักษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ด้วยวิธี e-bidding : 30 มีค 63 720000 0 E-bidding -
59 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตู พร้อมป้ายชื่อ -ถนนคอนกรีต ศตม 6.1 ศรีราชา ด้วยวิธี e-bidding : 30 มีค 63 3250000 0 E-bidding -
60 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 3 เม.ย. 63 3487200 0 E-bidding -
61 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตู พร้อมป้ายชื่อ -ถนนคอนกรีต ศตม 6.1 ศรีราชา ด้วยวิธี e-bidding : 3 เมย 63 3250000 0 E-bidding -
62 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วอาคารปฏิบัติการ ศูนย์พัทยารักษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ด้วยวิธี e-bidding : 3 เมย 63 720000 0 E-bidding -
63 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์พัทยารักษ์ ด้วยวิธี e-bidding : 7 เม.ย.63 1500000 0 E-bidding -
64 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 8 เม.ย. 63 2190000 0 E-bidding -
65 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์พัทยารักษ์ ด้วยวิธี e-bidding : 13 เม.ย.63 1500000 0 E-bidding -
66 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 14 เม.ย. 63 2190000 0 E-bidding -
67 สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วอาคารปฏิบัติการศูนย์พัทยารักษ์ฯ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 15 เมย 63 684000 0 E-bidding -
68 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตู พร้อมป้ายชื่อ -ถนนคอนกรีต ศตม 6.1 ศรีราชา ด้วยวิธี e-bidding : 16 เมย 63 2650000 0 E-bidding -
69 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 22 เม.ย. 63 0 0 E-bidding -
70 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์พัทยารักษ์ ด้วยวิธี e-bidding : 24 เม.ย.63 1355100 0 E-bidding -
71 สคร.6 ชลบุรี ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 24 เม.ย. 63 0 0 E-bidding -
72 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 27 เม.ย. 63 2190000 0 E-bidding -
73 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีคัดเลือก : 1 พค 63 0 0 วิธีคัดเลือก -
74 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 7 พค 63 2153000 0 E-bidding -
75 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 27 พ.ค. 63 1000000 0 E-bidding -
76 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 15 พค 63 800000 0 E-bidding -
77 สคร.6 ชลบุรี ประกาศราคากลางขายทอดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ 0 0 ตกลงราคา -
78 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
79 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -การซื้อสารเคมีจำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
80 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -การซื้อสารเคมี โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 วิธีคัดเลือก -
81 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -การซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
82 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดหาสารเคมี จำนวน 5 รายการ : 4 พย 63 0 2682370 E-bidding -
83 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดหาสารเคมี จำนวน 2 รายการ : 4 พย 63 0 119500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 6 พย 63 2682370 0 E-bidding -
85 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 12 พย 63 2682370 0 E-bidding -
86 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ : 4 พย 63 0 1393200 E-bidding -
87 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดหาเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา จำยวน 6 กลุ่มรายการ : 18 พย 63 0 791482 E-bidding -
88 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ (2กลุ่ม รายการ) ด้วยวิธี e-bidding : 25 พย 63 1393200 0 E-bidding -
89 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดหาด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
90 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่และห้องน้ำบ้านพัก ศตม 6.2 จ.สระแก้ว : 23 พย 63 0 760000 E-bidding -
91 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่และห้องน้ำบ้านพัก ศตม 6.2 จ.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0 0 E-bidding -
92 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 กลุ่มรายการ ด้วยวิธี e-bidding : 25 พย 63 948360 0 E-bidding -
93 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ประกาศ จัดจ้างงานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่และห้องน้ำบ้านพัก ศตม 6.2 สระแก้ว ด้วยวิธี e-bidding : 26 พย 63 760000 0 E-bidding -
94 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ : 27 พย 63 0 535790 E-bidding -
95 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีการคัดเลือก: 27 พย 63 0 0 วิธีคัดเลือก -
96 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ( 2 กลุ่มรายการ) ด้วยวิธี e-bidding : 30 พย 63 535790 0 E-bidding -
97 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding: 30 พย 63 0 0 E-bidding -
98 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 1 ธค 63 1658160 0 E-bidding -
99 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 กลุ่มรายการ ด้วยวิธี e-bidding : 1 ธค 63 948360 0 E-bidding -
100 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2564 : 2 ธค 63 0 1804030 E-bidding -
101 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ : 2 ธค 63 0 965300 E-bidding -
102 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 19 รายการ( 4 กลุ่มรายการ) ด้วยวิธี e-bidding : 2 ธค 63 1804030 0 E-bidding -
103 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธี e-bidding : 2 ธค 63 1374000 0 E-bidding -
104 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 7 ธค 63 536230 0 E-bidding -
105 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำหรับงานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่และห้องน้ำ บ้านพัก ศตม 6.2 จ.สระแก้ว โดยวิธี e-bidding: 7 ธค 63 0 0 E-bidding -
106 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 131 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 8 ธค 63 1094820 0 E-bidding -
107 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 19 รายการ (4 กลุ่มรายการ) ด้วยวิธี e-bidding : 8 ธค 63 1800830 0 E-bidding -
108 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ SAT สคร.6 ชลบุรี ด้วยวิธี e-bidding : 15 ธค 63 1741400 0 E-bidding -
109 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธี e-bidding: 16 ธค 63 0 0 E-bidding -
110 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 131 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 16 ธค 63 1093630 0 E-bidding -
111 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 กลุ่มรายการ โดยวิธี e-bidding: 17 ธค 63 0 0 E-bidding -
112 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง SAT สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธี e-bidding : 22 ธค 63 1741200 0 E-bidding -
113 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี โดยวิธี e-bidding: 22 ธค 63 0 0 E-bidding -
114 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธี e-bidding: 24 ธค 63 0 0 E-bidding -
115 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ เงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธี e-bidding: 30 ธค 63 0 0 E-bidding -
116 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 131 รายการ โดยวิธี e-bidding: 5 มค 64 0 0 E-bidding -
117 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT สคร.6 ชลบุรี โดยวิธี e-bidding: 5 มค 64 0 0 E-bidding -
118 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (เงินบำรุงประจำปี 2564) ด้วยวิธี e-bidding : 15 มค 64 965300 0 E-bidding -
119 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2564 : 15 มค 64 0 1272980 E-bidding -
120 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (งบ พรบ.เงินกู้ ปี 2564) : 15 มค 64 0 1664000 E-bidding -
121 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (เงินบำรุงประจำปี 2564) ด้วยวิธี e-bidding : 21 มค 64 965300 0 E-bidding -
122 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (พรบ.เงินกู้ ปี 2564) ด้วยวิธี e-bidding : 22 มค 64 1664000 0 E-bidding -
123 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (เงินบำรุงประจำปี 2564) ด้วยวิธี e-bidding : 27 มค 64 965300 0 E-bidding -
124 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (พรบ.เงินกู้ ปี 2564) ด้วยวิธี e-bidding : 28 มค 64 1664000 0 E-bidding -
125 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -งานก่อสร้างห้องตรวจคัดกรองสุขภาพและแยกกัน Isolation COVID-19 จำนวน 2 ห้อง- 3 กพ 2564 0 0 E-bidding -
126 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ - 3 กพ 2564 0 0 E-bidding -
127 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 10 กพ 64 1775000 0 E-bidding -
128 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธี e-bidding: 10 กพ 64 0 0 E-bidding -
129 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน โดยวิธี e-bidding: 16 กพ 64 0 0 E-bidding -
130 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 25 กพ 64 1775000 0 E-bidding -
131 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนลิฟท์ยกของ 1 ระบบ - 5 มีค 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องตรวจคัดกรองสุขภาพและแยกกัน Isolation COVID-19 จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธี e-bidding : 12 มีค 64 4000000 0 E-bidding -
133 สคร 6 ชลบุรี ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างนิคมแพร่งขาหยั่ง จันทบุรี จำนวน 4 รายการ : 18 มีค 64 0 0 วิธีคัดเลือก -
134 สคร.6 ชลบุรี ยกเลิก ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องตรวจคัดกรองสุขภาพและแยกกัน Isolation COVID-19 จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธี e-bidding : 25 มีค 64 0 0 E-bidding -
135 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องตรวจคัดกรองสุขภาพและแยกกัน Isolation COVID-19 จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธี e-bidding : 26 มีค 64 4000000 0 E-bidding -
136 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องตรวจคัดกรองสุขภาพและแยกกัน lsolation COVID-19 จำนวน 2 แห่ง โดยวิธี e-bidding: 9 เมษายน 64 0 0 E-bidding -
137 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ประโยชน์ในราชการ ประจำปี 2563 : 30 เมษายน 2564 0 0 สอบราคา -
138 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ รายการเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง - 21 ตค 2564 0 0 E-bidding -
139 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ รายการเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ - 26 ตค 2564 0 0 วิธีคัดเลือก -
140 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง   : 25 ตค 64 0 1500000 E-bidding -
141 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding : 27 ตค 64 1500000 0 E-bidding -
142 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -จัดจ้างปรับปรุงอาคารประเมินมาตรฐานเครื่องพ่น ศตม 6.3 ระยอง - 5 พย 2564 0 0 วิธีคัดเลือก -
143 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 21 รายการ - 8 พย 2564 0 0 E-bidding -
144 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 20 รายการ - 8 พย 2564 0 0 วิธีคัดเลือก -
145 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ - 15 พย 2564 0 0 E-bidding -
146 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ - 15 พย 2564 0 0 E-bidding -
147 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ : 16 พย 64 0 1879450 E-bidding -
148 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑืวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องพิมพ์ปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี e-bidding: 16 พย 64 0 0 E-bidding -
149 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 19 พย 64 1879450 0 E-bidding -
150 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑืวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 150 นาที โดยวิธีคัดเลือก: 24 พย 64 0 0 วิธีคัดเลือก -
151 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 90 รายการ : 25 พย 64 0 734950 E-bidding -
152 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 29 พย 64 1879450 0 E-bidding -
153 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ ด้วยวิธี e-bidding : 29 พย 64 732941 0 E-bidding -
154 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 29 พย 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
155 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -จ้างปรับปรุงอาคารประเมินมาตรฐานเครื่องพ่น ศตม 6.3 ระยอง - 2 ธค 2564 0 0 E-bidding -
156 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ ด้วยวิธี e-bidding : 7 ธค 64 732941 0 E-bidding -
157 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธี e bidding: 17 ธค 64 0 0 E-bidding -
158 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ โดยวิธี e bidding: 29 ธค 64 0 0 E-bidding -
159 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารประเมินมาตรฐานเครื่องพ่น ศตม 6.3 จ.ระยอง โดยวิธีคัดเลือก: 29 ธค 64 0 0 วิธีคัดเลือก -
160 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ - 4 มค 2565 0 0 E-bidding -
161 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ - 4 มค 2565 0 0 E-bidding -
162 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อสารเคมี 2 รายการ : 7 มค 65 0 733200 E-bidding -
163 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 2 กลุ่มรายการ ด้วยวิธี e-bidding : 14 มค 65 735600 0 E-bidding -
165 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1  รายการ : 14 มค 65 0 4250000 E-bidding -
166 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 18 มค 65 4250000 0 E-bidding -
167 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 21 มค 65 735600 0 E-bidding -
168 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 25 มค 65 4270000 0 E-bidding -
169 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ - 25 มค 2565 0 0 E-bidding -
170 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7  รายการ : 4 กพ 65 0 1218000 E-bidding -
172 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 7 กพ 65 1218000 0 -
173 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ โดยวิธี e bidding: 8 กพ 65 0 0 E-bidding -
174 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธี e bidding: 8 กพ 65 0 0 E-bidding -
175 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 14 กพ 65 1218000 0 E-bidding -
176 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 21 กพ 65 1218000 0 E-bidding -
177 สคร.6 ชลบุรี ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปี - 8 มีค 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธี e bidding: 10 มีค 65 0 0 E-bidding -
179 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -งานปรับปรุงอาคารด่านฯ บ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด  - 20 เม.ย. 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
180 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  - 21 เม.ย. 2565 0 0 E-bidding -
181 สคร.6 ชลบุรี ประกาศ ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ : 26 เม.ย. 65 0 0 ตกลงราคา -
182 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
183 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3  รายการ : 5 พค 65 0 690000 E-bidding -
184 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 6 พค 65 690000 0 E-bidding -
185 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 18 พค 65 690000 0 E-bidding -
186 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 6 มิย 65 0 0 E-bidding -
187 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  - 4 ก.ค. 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
188 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ  - 7 ก.ค. 2565 0 0 E-bidding -
189 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  จัดซื้อวัสุดวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14  รายการ : 8 กค 65 0 764100 E-bidding -
190 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 12 กค 65 764100 0 E-bidding -
191 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 22 กค 65 764100 0 E-bidding -
192 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 10 สค 65 0 0 E-bidding -
193 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ  - 29 ก.ย. 2565 0 0 E-bidding -
194 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -จัดซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ - 19 ต.ค. 2565 0 0 E-bidding -
195 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 21 รายการ - 26 ต.ค. 2565 0 0 E-bidding -
196 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ - 26 ต.ค. 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
197 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -จัดซื้อยา จำนวน 29 รายการ - 28 ต.ค. 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
198 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
199 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน : 4 พย 65 0 1000000 E-bidding -
200 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  จัดซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ : 4 พย 65 0 1822000 E-bidding -
201 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ : 7 พย 65 0 564160 E-bidding -
202 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง -จัดซื้อเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัติโนมัติ - 7 พ.ย. 2565 0 0 E-bidding -
203 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 8 พย 65 1000000 0 E-bidding -
204 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 8 พย 65 1817800 0 -
205 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 กลุ่มรายการ (21 รายการ) ด้วยวิธี e-bidding : 9 พย 65 552125 0 E-bidding -
206 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 15 พย 65 1000000 0 E-bidding -
207 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 29/03/2565 0 1210000 29 มีนาคม 2565
208 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/12/2564 0 1350000 9 ธันวาคม 2564
209 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสารเคมี จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/01/2565 0 416060 7 มกราคม 2565
210 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสารเคมี จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/01/2565 0 679360 13 มกราคม 2565
211 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/01/2565 0 134922 21 มกราคม 2565
212 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/01/2565 0 112740 21 มกราคม 2565
213 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25/01/2565 0 188000 25 มกราคม 2565
214 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25/01/2565 0 271675 25 มกราคม 2565
215 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2565 0 597600 24 กุมภาพันธ์ 2565
216 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสารเคมี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2565 0 131532 24 กุมภาพันธ์ 2565
217 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2565 0 4845000 25 กุมภาพันธ์ 2565
218 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2565 0 670000 21 มิถุนายน 2565
219 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  02/09/2565 0 195000 2 กันยายน 2565
220 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2565 0 563200 5 กันยายน 2565
221 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 21 พ.ย. 2565 1 0 E-bidding -
222 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 กลุ่มรายการ (21 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 21 พ.ย. 2565 564 0 E-bidding -
223 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ และวัสุดวิทยาศาสตร์ จำนวน 74 รายการ - 22 พ.ย. 2565 0 0 E-bidding -
224 สคร.6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก - 28 ต.ค. 2564 0 402640 วิธีคัดเลือก -
225 สคร.6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ปรับปรุงอาคารประเมินมาตรฐานเครื่องพ่น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.3 จังหวัดระยอง 0 655000 วิธีคัดเลือก -
226 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงอาคารประเมินมาตรฐานเครื่องพ่น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.3 ระยอง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก 630000 0 วิธีคัดเลือก 14 มกราคม 2565
227 สคร.6 ชลบุรี-ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 74 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 1 ธ.ค. 2565 0 714615 E-bidding -
228 สคร.6 ชลบุรี-ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 1 ธ.ค. 2565 0 575800 E-bidding -
229 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
230 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 กลุ่มรายการ (21 รายการ) ด้วยวิธี e-bidding : 7 ธ.ค. 65 0 0 E-bidding -
231 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 7 ธ.ค. 65 0 0 E-bidding -
232 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 7 ธ.ค. 65 575 0 E-bidding -
233 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 74 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 8 ธ.ค.65 723900 0 ประกวดราคา -
234 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ - 13 ธ.ค. 65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
235 สคร.6 ชลบุรี-ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 13 ธ.ค. 2565 0 2910400 E-bidding -
236 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ผ่านช่องทางที่สำนักงานฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 15-19 ธ.ค.65 0 0 E-bidding -
237 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 74 รายการ (แบ่งเป็น 3 กลุ่มรายการ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 16 ธ.ค. 2565 723900 0 E-bidding -
238 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 16 ธ.ค. 2565 1000000 0 E-bidding -
239 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (แบ่งเป็น 2 กลุ่มรายการ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 19 ธ.ค. 2565 576100 0 E-bidding -
240 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 22 ธ.ค. 65 0 0 E-bidding -
241 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (เครื่องเพาะเชื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 26 ธ.ค. 2565 2910400 0 E-bidding -
242 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณพ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 28 ธ.ค. 65 0 0 E-bidding -
243 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22/12/2565 0 877800 22 ธันวาคม 2565
244 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26/12/2565 0 836500 26 ธันวาคม 2565
245 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 กลุ่มรายการ (21 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21/12/2565 0 85450.2 21 ธันวาคม 2565
246 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 กลุ่มรายการ (21 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22/12/2565 0 0 22 ธันวาคม 2565
247 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 กลุ่มรายการ (21 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22/12/2565 0 4750 22 ธันวาคม 2565
248 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
249 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 11 ม.ค. 66 0 0 E-bidding -
250 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria ด้วยวิธี e-bidding : 13 ม.ค. 66 0 0 E-bidding -
251 สคร.6 ชลบุรี-ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 74 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 18 ม.ค. 2566 0 715615 E-bidding -
252 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 74 รายการ (แบ่งเป็น 3 กลุ่มรายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 19 ม.ค. 66 723900 0 E-bidding -
253 สคร.6 ชลบุรี ประกาศขายทอดทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2565 0 0 ตกลงราคา -
254 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (กลุ่ม 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 25 ม.ค. 66 0 563200 25 มกราคม 2566
255 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 18 ม.ค. 66 0 999000 18 มกราคม 2566
256 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 74 รายการ (แบ่งเป็น 3 กลุ่มรายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 25 ม.ค.66 723900 0 E-bidding -
257 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 25 ม.ค. 66 0 2910400 25 มกราคม 2566
258 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคม 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
259 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
260 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ - 29 มิ.ย. 66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
261 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ - 29 มิ.ย. 66 0 0 E-bidding -
262 สคร.6 ชลบุรี ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง (พร้อมรื้อถอน) จำนวน 9 รายการ 304910 0 ตกลงราคา 11 สิงหาคม 2566
263 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์รายการแผงโซล่าร์เซลล์ พร้อมระบบเชื่อมต่อไฟฟ้า - 30 มิ.ย. 66 0 0 E-bidding -
264 สคร.6 ชลบุรี-ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ค) - 29 มิ.ย.566 0 742794 วิธีเฉพาะเจาะจง -
265 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ผ่านช่องทางที่สำนักงานฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 10-14 ก.ค. 66 0 0 E-bidding -
266 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 18 ก.ค. 66 2242600 0 E-bidding -
267 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 4 ส.ค.66 0 0 E-bidding -
268 สคร.6 ชลบุรี ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง (พร้อมรื้อถอน) จำนวน 9 รายการ 0 0 ตกลงราคา -
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและทางลาดผู้พิการ สำหรับอาคารชุดพักอาศัย 40 ยูนิต 6 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
270 สคร.6 ชลบุรี-ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางและรายละเอียดฯ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการแผงโซล่าเซลล์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 15 ส.ค. 2566 0 2950650 E-bidding -
271 สคร.6 ชลบุรี ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง (พร้อมรื้อถอน) จำนวน 9 รายการ ประมูลวันที่ 28 สิงหาคม 2566 304910 0 ตกลงราคา -
272 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์ พร้อมระบบเชื่อมต่อไฟฟ้าฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ผ่านช่องทางที่สำนักงานฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 22-24 ส.ค.66 0 0 E-bidding -
273 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ - 22 ส.ค. 66 0 0 E-bidding -
274 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์ พร้อมระบบเชื้อมต่อไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 70 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 28 ส.ค. 66 3000000 0 E-bidding -
275 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและทางลาดผู้พิการ สำหรับอาคารชุดพักอาศัย 40 ยูนิต 6 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 318424 21 สิงหาคม 2566
276 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 14 ก.ย. 66 1442600 0 E-bidding -
277 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธี e-bidding : 5 ต.ค.66 0 0 E-bidding -
278 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ - 10 ต.ค. 66 0 0 E-bidding -
279 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อยา จำนวน 34 รายการ - 12 ต.ค. 66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
280 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อยา จำนวน 34 รายการ - 12 ต.ค. 66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
281 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 30 รายการ - 12 ต.ค. 66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
282 สคร.6 ชลบุรี-ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางและรายละเอียดฯ สำหรับการจัดซื้อภัสารเคมี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 25 ตุลาคม 2566 0 1821600 E-bidding -
283 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์รายการแผงโซล่าร์เซลล์ พร้อมระบบเชื่อมต่อไฟฟ้า - 26 ต.ค.66 0 0 E-bidding -
284 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ผ่านช่องทางที่สำนักงานฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 26-31 ต.ค. 66 0 0 E-bidding -
285 สคร.6 ชลบุรี-ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางและรายละเอียดฯ สำหรับการจัดซื้อแผงโซล่าเซลล์ ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 26 ตุลาคม 2566 0 3055380 E-bidding -
286 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์ พร้อมระบบเชื่อมต่อไฟฟ้าฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ผ่านช่องทางที่สำนักงานฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 0 0 E-bidding -
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
289 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 2 พ.ย. 2566 1891600 0 E-bidding -
290 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์ พร้อมระบบเชื้อมต่อไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 70 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 3 พ.ย. 66 3000000 0 E-bidding -
291 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 67 รายการ 0 0 E-bidding -
292 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 15 พ.ย. 66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
293 สคร.6 ชลบุรี-ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 16 พ.ย.66 0 633600 E-bidding -
294 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 20 พ.ย.66 633600 0 E-bidding -
295 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 0 0 E-bidding -
296 สคร.6 ชลบุรี-ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 67 รายการ (4 กลุ่มรายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28 พ.ย.66 0 1310040 E-bidding -
297 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 67 รายการ (4 กลุ่มรายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 29 พ.ย.66 1337500 0 E-bidding -
298 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธี e-bidding 0 0 E-bidding -
299 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 14 ธ.ค. 66 0 1025000 14 ธันวาคม 2566
300 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อสารเคมี จำนวน 6 รายการ (1 รายการ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 19 ธ.ค. 66 0 291600 19 ธันวาคม 2566
301 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 67 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 26 ธ.ค. 66 0 513000 26 ธันวาคม 2566
302 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 67 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 26 ธ.ค. 66 0 550740 26 ธันวาคม 2566
303 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ประโยชน์ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 179679 0 ตกลงราคา -
304 สคร 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการแผงโซล่าเซลล์ พร้อมระบบเชื่อมต่อไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 70 กิโลวัตต์ บริเวณหลังคาโรงจอดรถและหลังอาคาร 1-3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 0 0 วิธีคัดเลือก -
305 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 1 มีนาคม 2567 0 0 E-bidding -
306 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ผ่านช่องทางที่สำนักงานฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค 67 0 0 E-bidding -
307 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
308 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 0 0 E-bidding -
309 สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1613200 0 E-bidding -
310 สคร.6 ชลบุรี-ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 13 มี.ค. 67 0 1613200 E-bidding -
311 สคร.6 ชลบุรี-ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28 มี.ค.67 0 2208000 E-bidding -
312 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ผ่านช่องทางที่สำนักงานฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 67 0 0 E-bidding -
313 สคร.6 ชลบุรี -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
314 สคร.6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
315 สคร.6 ชลบุรี -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
316 สคร.6 ชลบุรี -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
317 สคร.6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2208000 0 E-bidding -
318 สคร.6 ชลบุรี- ประกาศเชิญชวนสาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ผ่านช่องทางที่สำนักงานฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 18 - 23 เมษายน 2567 0 0 E-bidding -
319 สคร.6 ชลบุรี -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องพ่นชนิดอัดลม จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 สคร.6 ชลบุรี -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
321 สคร.6 ชลบุรี -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิดสามกระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ผล จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
322 สคร.6 ชลบุรี - ประกาศเชิญชวนสาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):ผ่านช่องทางที่สำนักงานฯกำหนด ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-2 พ.ค.2567 0 0 E-bidding -
323 สคร.6 ชลบุรี -ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี 650000 0 E-bidding -
324 สคร.6 ชลบุรี -เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
325 สคร.6 ชลบุรี -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องบันทึกภาพดิจิตอล จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
326 สคร.6 - ประกาศเชิญชวนสาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ผ่านช่องทางที่สำนักงานฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 24 - 28 พ.ค. 67 0 0 E-bidding -
327 สคร.6-เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
328 สคร.6 ชลบุรี -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
329 สคร 6 ชลบุรี ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 1358000 0 E-bidding -
330 สคร.6 ชลบุรี - ประกาศเชิญชวนสาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):ผ่านช่องทางที่สำนักงานฯกำหนด ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2567 0 0 E-bidding -
331 สคร.6 ชลบุรี -ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี 650000 0 E-bidding -
332 สคร.6 ชลบุรี- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ 0 0 E-bidding -
333 สคร.6 ชลบุรี- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
334 สคร.6 ชลบุรี - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ เรียนก่อนเล่น (Learn to play) จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -