กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในหน่วยงานด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 801900 0 E-bidding -
2 แผนการจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาดสถานที่ภายในหน่วยงาน 0 0 E-bidding -
3 จ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในหน่วยงาน 0 874800 E-bidding -
4 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในหน่วยงาน 0 0 E-bidding -
5 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-8542 ขก. จำนวน 1 คัน (5,050.-บาท) 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
7 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-8542 ขก. จำนวน 1 คัน (5,050.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกาศ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
9 ขออนุมัติจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ (1,920.-บาท) 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ขออนุมัติจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ (1,920.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ุประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ 0 0 ประกวดราคา -
12 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดภายนอกรอบอาคารสถานที่ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ขออนุมัติจ้างจัดบูธมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี 30 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ขออนุมัติจ้างจัดบูธมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ขออนุมัติซื้อโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 5 โล่ (6,000.-บาท) 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ขออนุมัติซื้อโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 5 โล่ (6,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ขออนุมัติซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 250 ใบ (25,000.-บาท) 25 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ขออนุมัติซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 250 ใบ (25,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-5005 ขก. จำนวน 1 คัน (1,700.23.-บาท) 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-5005 ขก. จำนวน 1 คัน (1,700.23.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7369 ขก. จำนวน 1 คัน (4,000.-บาท) 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7369 ขก. จำนวน 1 คัน (4,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการทะเบียน บต.-3485 มค. จำนวน 1 ลูก (2,889.-บาท) 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการทะเบียน บต.-3485 มค. จำนวน 1 ลูก (2,889.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ขออนุมัติจ้างผลิตสื่อการสอนตรวจสอบประวัติวัคซีนในเด็ก จำนวน 10 แผ่น (800.-บาท) 800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ขออนุมัติจ้างผลิตสื่อการสอนตรวจสอบประวัติวัคซีนในเด็ก จำนวน 10 แผ่น (800.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ขออนุมัติซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง (4,990.-บาท) 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ขออนุมัติซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง (4,990.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-8542 ขก. จำนวน 1 คัน (5,050.-บาท) 0 5 11 ตุลาคม 2562
30 ซื้อโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 5 โล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6 28 ตุลาคม 2562
31 จ้างจัดบูธมหกรรมแลกเปลี่ยนความรู้การจัดการเรียนการสอน OVCCA จำนวน 6 บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 30 24 ตุลาคม 2562
32 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 22 24 ตุลาคม 2562
33 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 E-bidding -
34 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-9508 ขก. จำนวน 1 คัน (1,330.55.-บาท) 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-9508 ขก. จำนวน 1 คัน (1,330.55.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
37 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
38 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
39 ขออนุมัติจ้างทำตรายาง จำนวน 22 อัน (3,630.-บาท) 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
40 ขออนุมัติจ้างทำตรายาง จำนวน 22 อัน (3,630.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7824 ขก. จำนวน 1 คัน (2,539.65.-บาท) 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7824 ขก. จำนวน 1 คัน (2,539.65.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตรและใบเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 2 รายการ (18,100.-บาท) 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตรและใบเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 2 รายการ (18,100.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ขออนุมัติซื้อวัสดุเครื่องบริโภค(ไข่ไก่) จำนวน 1 รายการ (12,000.-บาท) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ขออนุมัติซื้อวัสดุเครื่องบริโภค(ไข่ไก่) จำนวน 1 รายการ (12,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
48 ขออนุมัติเช่าห้องประชุมย่อย จำนวน 5 ห้อง (30,000.-บาท) 30 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ขออนุมัติเช่าห้องประชุมย่อย จำนวน 5 ห้อง (30,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ขออนุมัติจ้างจัดงานประกวดผลงานวิชาการ จำนวน 1 งาน (87,000.-บาท) 87 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ขออนุมัติจ้างจัดงานประกวดผลงานวิชาการ จำนวน 1 งาน (87,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 จ้างใบเกียรติบัตร และใบเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 18 12 พฤศจิกายน 2562
53 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 50 เล่ม (5,000.-บาท) 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ขออนุมัติจัดทำโล่และใบเกียรติบัตร จำนวน 2 รายการ (29,900.-บาท) 29 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 50 เล่ม (5,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ขออนุมัติจัดทำโล่และใบเกียรติบัตร จำนวน 2 รายการ (29,900.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ขออนุมัติซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (10,800.-บาท) 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ขออนุมัติซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (10,800.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ขออนุมัติจ้างจัดงานประกวดผลงานวิชาการ จำนวน 1 งาน (87,000.-บาท) 0 87 13 พฤศจิกายน 2562
60 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 700 0 E-bidding -
61 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 715 0 E-bidding -
62 ซื้อโล่รางวัล และใบเกียรติบัตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6 14 พฤศจิกายน 2562
63 ซื้อโล่รางวัล และใบเกียรติบัตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 23 14 พฤศจิกายน 2562
64 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2,350 หน้า (940.-บาท) 940 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5 14 พฤศจิกายน 2562
66 ขออนุมัติจ้างตัดหญ้า (67,500 บาท) 67500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้และดูแลความสะอาดสถานที่ (67,500 บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ขออนุมัติจ้างเดินสายและติดตั้งจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าอาคาร 1 ชั้น 2 19000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายและติดตั้งจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าอาคาร 1 ชั้น 2 (19,000 บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3,214 หน้า (1,703.60.-บาท) 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3,214 หน้า (1,703.60.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์ราชการทะเบียน บบ.-40 ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 10 26 พฤศจิกายน 2562
73 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ผม.-2431 ขก. จำนวน 1 คัน (2,729.57.-บาท) 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ผม.-2431 ขก. จำนวน 1 คัน (2,729.57.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ขออนุมัติจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (1,953.-บาท) 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
76 ขออนุมัติจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (1,953.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมทั่วไป 8025 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทั่วไป (8,025 บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (26,332.-บาท) 26 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (26,332.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (235,810.-บาท) 235 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กอ.-3942 ขก. จำนวน 1 คัน (6,483.13.-บาท) 6483.13 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กอ.-3942 ขก. จำนวน 1 คัน (6,483.13.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 26 28 พฤศจิกายน 2562
85 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กอ.-3942 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6 28 พฤศจิกายน 2562