กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในหน่วยงานด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 801900 0 E-bidding -
2 แผนการจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาดสถานที่ภายในหน่วยงาน 0 0 E-bidding -
3 จ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในหน่วยงาน 0 874800 E-bidding -
4 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ภายในหน่วยงาน 0 0 E-bidding -
5 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-8542 ขก. จำนวน 1 คัน (5,050.-บาท) 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
7 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-8542 ขก. จำนวน 1 คัน (5,050.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกาศ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
9 ขออนุมัติจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ (1,920.-บาท) 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ขออนุมัติจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ (1,920.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ุประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ 0 0 ประกวดราคา -
12 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดภายนอกรอบอาคารสถานที่ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ขออนุมัติจ้างจัดบูธมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี 30 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ขออนุมัติจ้างจัดบูธมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี (30,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ขออนุมัติซื้อโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 5 โล่ (6,000.-บาท) 6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ขออนุมัติซื้อโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 5 โล่ (6,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ขออนุมัติซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 250 ใบ (25,000.-บาท) 25 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ขออนุมัติซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 250 ใบ (25,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-5005 ขก. จำนวน 1 คัน (1,700.23.-บาท) 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-5005 ขก. จำนวน 1 คัน (1,700.23.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7369 ขก. จำนวน 1 คัน (4,000.-บาท) 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7369 ขก. จำนวน 1 คัน (4,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการทะเบียน บต.-3485 มค. จำนวน 1 ลูก (2,889.-บาท) 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการทะเบียน บต.-3485 มค. จำนวน 1 ลูก (2,889.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ขออนุมัติจ้างผลิตสื่อการสอนตรวจสอบประวัติวัคซีนในเด็ก จำนวน 10 แผ่น (800.-บาท) 800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ขออนุมัติจ้างผลิตสื่อการสอนตรวจสอบประวัติวัคซีนในเด็ก จำนวน 10 แผ่น (800.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ขออนุมัติซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง (4,990.-บาท) 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ขออนุมัติซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง (4,990.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-8542 ขก. จำนวน 1 คัน 5,050.-บาท 0 5050 11 ตุลาคม 2562
30 ซื้อโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 5 โล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,000.-บาท 0 6000 28 ตุลาคม 2562
31 จ้างจัดบูธมหกรรมแลกเปลี่ยนความรู้การจัดการเรียนการสอน OVCCA จำนวน 6 บูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000.-บาท 0 30000 24 ตุลาคม 2562
32 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,500.-บาท 0 22500 24 ตุลาคม 2562
33 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 E-bidding -
34 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-9508 ขก. จำนวน 1 คัน (1,330.55.-บาท) 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-9508 ขก. จำนวน 1 คัน (1,330.55.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
37 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
38 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
39 ขออนุมัติจ้างทำตรายาง จำนวน 22 อัน (3,630.-บาท) 3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
40 ขออนุมัติจ้างทำตรายาง จำนวน 22 อัน (3,630.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7824 ขก. จำนวน 1 คัน (2,539.65.-บาท) 2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7824 ขก. จำนวน 1 คัน (2,539.65.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตรและใบเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 2 รายการ (18,100.-บาท) 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตรและใบเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 2 รายการ (18,100.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ขออนุมัติซื้อวัสดุเครื่องบริโภค(ไข่ไก่) จำนวน 1 รายการ (12,000.-บาท) 12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ขออนุมัติซื้อวัสดุเครื่องบริโภค(ไข่ไก่) จำนวน 1 รายการ (12,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ขออนุมัติเช่าห้องประชุมย่อย จำนวน 5 ห้อง (30,000.-บาท) 30 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ขออนุมัติเช่าห้องประชุมย่อย จำนวน 5 ห้อง (30,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ขออนุมัติจ้างจัดงานประกวดผลงานวิชาการ จำนวน 1 งาน (87,000.-บาท) 87 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ขออนุมัติจ้างจัดงานประกวดผลงานวิชาการ จำนวน 1 งาน (87,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 จ้างใบเกียรติบัตร และใบเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,100.-บาท 0 18100 12 พฤศจิกายน 2562
52 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 50 เล่ม (5,000.-บาท) 5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ขออนุมัติจัดทำโล่และใบเกียรติบัตร จำนวน 2 รายการ (29,900.-บาท) 29 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 50 เล่ม (5,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ขออนุมัติจัดทำโล่และใบเกียรติบัตร จำนวน 2 รายการ (29,900.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ขออนุมัติซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (10,800.-บาท) 10 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ขออนุมัติซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (10,800.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ขออนุมัติจ้างจัดงานประกวดผลงานวิชาการ จำนวน 1 งาน 87,100.-บาท 0 87100 13 พฤศจิกายน 2562
59 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 700 0 E-bidding -
60 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 715 0 E-bidding -
61 ซื้อโล่รางวัล และใบเกียรติบัตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,500.-บาท 0 6500 14 พฤศจิกายน 2562
62 ซื้อโล่รางวัล และใบเกียรติบัตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,400.-บาท 0 23400 14 พฤศจิกายน 2562
63 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2,350 หน้า (940.-บาท) 940 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,000.-บาท 0 5000 14 พฤศจิกายน 2562
65 ขออนุมัติจ้างตัดหญ้า (67,500 บาท) 67500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้และดูแลความสะอาดสถานที่ (67,500 บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ขออนุมัติจ้างเดินสายและติดตั้งจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าอาคาร 1 ชั้น 2 19000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายและติดตั้งจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าอาคาร 1 ชั้น 2 (19,000 บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3,214 หน้า (1,703.60.-บาท) 1703.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3,214 หน้า (1,703.60.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์ราชการทะเบียน บบ.-40 ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,800.-บาท 0 10800 26 พฤศจิกายน 2562
72 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ผม.-2431 ขก. จำนวน 1 คัน (2,729.57.-บาท) 2729.57 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ผม.-2431 ขก. จำนวน 1 คัน (2,729.57.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ขออนุมัติจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (1,953.-บาท) 1953 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
75 ขออนุมัติจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (1,953.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมทั่วไป 8025 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทั่วไป (8,025 บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (26,332.-บาท) 26332 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ (26,332.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (235,810.-บาท) 235810 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กอ.-3942 ขก. จำนวน 1 คัน (6,483.13.-บาท) 6483.13 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กอ.-3942 ขก. จำนวน 1 คัน (6,483.13.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,332.-บาท 0 26332 28 พฤศจิกายน 2562
84 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กอ.-3942 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,483.13.-บาท 0 6 28 พฤศจิกายน 2562
85 ขออนุมัติจัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 ชุด (600.-บาท) 600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ขออนุมัติจัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 ชุด (600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-9505 ขก. จำนวน 1 คัน (1,690.07.-บาท) 1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-9505 ขก. จำนวน 1 คัน (1,690.07.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 235,810.-บาท 0 235 28 พฤศจิกายน 2562
90 ขออนุมัติจ้างทำสติ๊กเกอร์คัดกรองผู้ป่วย จำนวน 500 ชิ้น (600.-บาท) 600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ขออนุมัติจ้างทำสติ๊กเกอร์คัดกรองผู้ป่วย จำนวน 500 ชิ้น (600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนพร้อมค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (3,200.-บาท) 3200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนพร้อมค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (3,200.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนพร้อมค่าน้ำมัน จำนวน 3 คัน (9,600.-บาท) 9600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนพร้อมค่าน้ำมัน จำนวน 3 คัน (9,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (3,070.-บาท) 3070 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (3,070.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (4,288.-บาท) 4288 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (4,288.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 เช่าห้องประชุมย่อย จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000.-บาท 0 30000 13 พฤศจิกายน 2562
101 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (2,810.-บาท) 2810 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (2,810.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (70,081.-บาท) 70081 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (70,081.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,081.-บาท 0 70081 17 ธันวาคม 2562
107 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (4,310.-บาท) 4310 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (4,310.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (131,836.-บาท) 131836 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
110 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (131,836.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กล.-2899 ขก. จำนวน 1 คัน (1,437.55.-บาท) 1437.55 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
112 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กล.-2899 ขก. จำนวน 1 คัน (1,437.55.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 ซื้้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,836.-บาท 0 15836 9 ธันวาคม 2562
114 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (30,600.-บาท) 30600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (30,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
116 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ใบเกียรติบัตร จำนวน 100 แผ่น (1,500.-บาท) 1500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
117 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ใบเกียรติบัตร จำนวน 100 แผ่น (1,500.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (196,238.-บาท) 196238 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 ขออนุมัติซื้อหลอดย้อม CD4(Folcon tube) จำนวน 7 กล่อง (42,000.-บาท) 42000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
120 ขออนุมัติซื้อหลอดย้อม CD4(Folcon tube) จำนวน 7 กล่อง (42,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
121 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (4,360.-บาท) 4360 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
122 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (4,360.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
123 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (40,874.-บาท) 40874 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
124 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (40,874.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 ขออนุมัติซื้อหลอดใส่ตัวอย่างปริมาตร 2มล. จำนวน 4 แพ็ค (10,700.-บาท) 10700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
126 ขออนุมัติซื้อหลอดใส่ตัวอย่างปริมาตร 2มล. จำนวน 4 แพ็ค (10,700.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 ขออนุมัติซื้อ Centrifuge tube sterile จำนวน 10 แพ็ค (52,000.-บาท) 52000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ขออนุมัติซื้อ Centrifuge tube sterile จำนวน 10 แพ็ค (52,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (8,485.-บาท) 8485 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (8,485.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (8,988.-บาท) 8988 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 ขออนุมัติจ้างทำป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต จำนวน 1 ป้าย (180.-บาท) 180 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ขออนุมัติจ้างทำป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต จำนวน 1 ป้าย (180.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
134 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส(ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์ 0 0 E-bidding -
135 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (747,400.-บาท) 0 0 E-bidding -
136 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 6,000 เทสต์ (1,512,000.-บาท) 0 0 E-bidding -
137 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส(ชนิดที่ 1) จำนวน 1,100 เทสต์ 0 0 E-bidding -
138 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 2 รายการ (722.40.-บาท) 722.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
139 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 2 รายการ (722.40.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
140 ขออนุมัติซื้อข้าวสารจ้าว จำนวน 3,490 กิโลกรัม (83,760.-บาท) 83760 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
141 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (4,010.-บาท) 4010 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
142 ขออนุมัติซื้อข้าวสารจ้าว จำนวน 3,490 กิโลกรัม (83,760.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 ขออนุมัติซื้อธงตราสัญลักษณ์ ร.10 จำนวน 12 ผืน (480.-บาท) 480 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
144 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ (62,250.-บาท) 62250 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
145 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ (62,250.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 ขออนุมัติซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.7370ขก. จำนวน 1 คัน (1,437.55.-บาท) 1437.55 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
147 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7370 ขก. จำนวน 1 คัน (1,437.55.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
148 ขออนุมัติจ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร จำนวน 1 ป้าย (8,000.-บาท) 8000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
149 ขออนุมัติจ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร จำนวน 1 ป้าย (8,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
150 น้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) 1,512,000.-บาท 1512000 0 E-bidding -
151 ขออนุมัติจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมสวดมนต์ จำนวน 1 ป้าย (900.-บาท) 900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์ 640,000.-บาท 640000 0 E-bidding -
153 โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ 1) จำนวน 1,100 เทสต์ 2,942,500.-บาท 2942500 0 E-bidding -
154 ขออนุมัติจ้างทำโครงเหล็กพร้อมป้ายติดข้างรถเครื่องพ่นULV จำนวน 1 ป้าย (3,000.-บาท) 3000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
155 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (645,200.-บาท) 0 0 E-bidding -
156 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (700,000.-บาท) 0 0 E-bidding -
157 ขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (11,905.-บาท) 11905 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
158 ขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (11,905.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 381000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ขออนุมัติซื้อปลั๊กไฟนิรภัย จำนวน 13 อัน (3,575.-บาท) 3575 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
161 ขออนุมัติซื้อปลั๊กไฟนิรภัย จำนวน 13 อัน (3,575.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
162 ซื้อหลอดย้อม CD4 (Falcon tube)12x75 มม. ชนิดมีฝา จำนวน 7 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,000.-บาท 0 42000 26 ธันวาคม 2562
163 ซื้อหลอดใส่ตัวอย่าง ปริมาตร 2 มล. จำนวน 4 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,700.-บาท 0 10700 27 ธันวาคม 2562
164 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ผม.-2432 ขก. จำนวน 1 คัน (4,350.09.-บาท) 4350.09 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
165 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ผม.-2432 ขก. จำนวน 1 คัน (4,350.09.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
166 ขออนุมัติจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (700.-บาท) 700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ขออนุมัติจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (700.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
168 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (31,700.-บาท) 31700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (31,700.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 ขออนุมัติจ้างทำป้ายที่จอดรถ จำนวน 6 ป้าย (1,200.-บาท) 1200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ขออนุมัติจ้างทำป้ายที่จอดรถ จำนวน 6 ป้าย (1,200.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 ซื้อCentrifuge tube steriled 50ml. จำนวน 10 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,000.-บาท 0 52000 27 ธันวาคม 2562
173 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (747,400.-บาท) 0 0 E-bidding -
174 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,905.-บาท 0 10405 9 มกราคม 2563
175 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (645,200.-บาท) 0 0 E-bidding -
176 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 65 รายการ (159,280.50.-บาท) 159280 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
177 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 65 รายการ (159,280.50.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 ซื้อข้าวสารจ้าว จำนวน 3,490 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83,760.-บาท 0 83760 8 มกราคม 2563
179 ขออนุมัติซื้อ Thermometer แบบ digital สอบเทียบแล้วมีใบ Cert จำนวน 10 เครื่อง (5,350.-บาท) 5350 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
180 ประกาศเผยแพร่ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (1,293,900.-บาท) 0 1293900 วิธีเฉพาะเจาะจง -
181 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำกลั่นปราศจากประจุไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (52,430.-บาท) 52430 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
182 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำกลั่นปราศจากประจุไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (52,430.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
183 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม เป็นเงิน 5,880.-บาท 5880 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
184 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม เป็นเงิน (5,880.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
185 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ (286,630.-บาท) 286630 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
186 ขออนุมัติจ้างผลิตจุลสารสำนักงาน จำนวน 2,000 เล่ม (32,000.-บาท) ฉบับที่ 1 8000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
187 ขออนุมัติจ้างผลิตจุลสารสำนักงาน จำนวน 2,000 เล่ม (32,000.-บาท) 0 0 -
188 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-1895 ขก. จำนวน 1 คัน (18,700.-บาท) 18 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
189 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-1895 ขก. จำนวน 1 คัน (18,700.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
190 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (8,980.50.-บาท) 8982.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
191 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (8,980.50.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
192 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำใบประกาศ จำนวน 2 รายการ (8,270.-บาท) 8270 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
193 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำใบประกาศ จำนวน 2 รายการ (8,270.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
194 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2,250 หน้า (900.-บาท) 900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2,250 หน้า (900.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
196 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 2 รายการ (4,498.80.-บาท) 4498.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
197 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 2 รายการ (4,498.80.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
198 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดละอองสารเคมี แบบมีระบบประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (700,000.-บาท) 0 0 E-bidding -
199 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (22,486.-บาท) 22486 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
200 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (22,486.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
201 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (747,400.-บาท) 747400 0 E-bidding -
202 ขออนุมัติซื้อ Sterile Pipette 1ml Plastic Dropper จำนวน 20 แพ็ค (28,890.-บาท) 28890 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 ขออนุมัติซื้อ Sterile Pipette 1ml Plastic Dropper จำนวน 20 แพ็ค (28,890.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
204 ขออนุมัติจ้างทำตรายาง จำนวน 12 ดวง (2,040.-บาท) 2040 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
205 ขออนุมัติจ้างทำตรายาง จำนวน 12 ดวง (2,040.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
206 ซื้อSterile pipette 1ml Plastic dropper จำนวน 20 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 28890 27 ธันวาคม 2562
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 8982.5 22 มกราคม 2563
208 จ้างพิมพ์จุลสาร สคร.7 ขอนแก่น จำนวน 2,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (32,000.-บาท) ฉบับที่ 1 0 8000 22 มกราคม 2563
209 ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4(Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 6,000 เทสต์ 1 0 E-bidding -
210 ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาโครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส(ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์ 640000 0 E-bidding -
211 ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 17 เครื่อง (645,200.-บาท) 645200 0 E-bidding -
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 330000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
213 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7369 ขก. จำนวน 1 คัน (13,837.55.-บาท) 13837.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7369 ขก. จำนวน 1 คัน (13,837.55.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 รายการ (2,813.60.-บาท) 2813.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
216 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 รายการ (2,813.60.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (4,492.25.-บาท) 4492.25 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
218 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (4,492.25.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 รายการ (9,730.-บาท) 9730 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
220 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 รายการ (9,730.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
221 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 รายการ (10,027.-บาท) 10027 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 รายการ (10,027.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
223 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 รายการ (15,510.-บาท) 15510 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
224 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 รายการ (15,510.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
225 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (9,206.-บาท) 9206 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (9,206.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
227 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (640,000.-บาท) 0 0 E-bidding -
228 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1,512,000.-บาท) 0 0 E-bidding -
229 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 30000 9 ธันวาคม 2562
230 จ้างทำป้ายบอร์ดทำเนียบผู้่บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,000.-บาท) 0 8000 30 มกราคม 2563
231 ประกาศซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์ (640,000.-บาท) 640000 0 E-bidding -
232 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ (1,352.80.-บาท) 1352.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
233 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ (1,352.80.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
234 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ใบวุฒิบัตร จำนวน 35 ใบ (1,225.-บาท) 1225 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
235 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ใบวุฒิบัตร จำนวน 35 ใบ (1,225.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
236 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดละอองสารเคมี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(จำนวน ๒ เครื่อง) 700000 0 E-bidding -
237 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบตู้ Biological safety cabinet (BSC) จำนวน 5 ตู้ (32,100.-บาท) 32100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
238 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบตู้ Biological safety cabinet (BSC) จำนวน 5 ตู้ (32,100.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
239 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30,600.-บาท) 0 30600 25 ธันวาคม 2562
240 จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,730.-บาท) 0 9730 28 มกราคม 2563
241 ขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ (23,300.-บาท) 23300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
242 ประกาศซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4(Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 6,000 เทสต์ (1,512,000.-บาท) 1512000 0 E-bidding -
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ 1) จำนวน 1,100 เทสต์ (2,931,500.-บาท) 2931500 0 E-bidding -
244 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 65 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (159,280.50.-บาท) 0 159280 3 กุมภาพันธ์ 2563
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22,486.-บาท) 0 22486 22 มกราคม 2563
246 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 2 รายการ (3,844.-บาท) 3844 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
247 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 2 รายการ (3,844.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
248 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (286,630.-บาท) 0 0 20 กุมภาพันธ์ 2563
249 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.- 1895 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12,000) 0 12000 21 มกราคม 2563
250 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-1895 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,700.-บาท) 0 6700 21 มกราคม 2563
251 จ้างเปลี่ยนยางและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ไส้กรองรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7369 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12,400.-บาท) 0 12400 21 มกราคม 2563
252 จ้างเปลี่ยนยางและเปลี่ยนถ่ายน้่ำมันเครื่อง,ไส้กรองรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7369 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,437.55.-บาท) 0 1437.55 28 มกราคม 2563
253 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31,700.-บาท) 0 31700 15 มกราคม 2563
254 ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,510.-บาท) 0 15510 28 มกราคม 2563
255 จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10,027.-บาท) 0 10027 28 มกราคม 2563
256 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (40,87.-บาท) 0 40874 6 กุมภาพันธ์ 2563
257 ซื้อThermometer แบบ digital สอบเทียบแล้วมีใบ cert. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,350.-บาท) 0 5350 17 มกราคม 2563
258 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (32,250.-บาท) 0 0 8 มกราคม 2563
259 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (196,238.-บาท) 0 196238 25 ธันวาคม 2562
260 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (2,888.-บาท) 2888 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
261 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (2,888.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
262 ขออนุมัติจ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดติดสติ๊กเกอร์พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ป้าย (4,400.-บาท) 4400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
263 ขออนุมัติจ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดติดสติ๊กเกอร์พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ป้าย (4,400.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
264 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (32,100.-บาท) 32100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
265 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (32,100.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
266 ขออนุมัติจ้างผลิตสื่อป้ายความรู้โรคไวรัสโคโรนา จำนวน 4 ป้าย (720.-บาท) 720 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
267 ขออนุมัติจ้างผลิตสื่อป้ายความรู้โรคไวรัสโคโรนา จำนวน 4 ป้าย (720.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
268 จ้างถ่ายเอกสารขาวดำขนาดเอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,206.-บาท) 0 9206 28 มกราคม 2563
269 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องพ่นฝอยละอองติดรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง (12,310.-บาท) 12310 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
270 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องพ่นฝอยละอองติดรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง (12,310.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (724,000.-บาท) 724000 0 E-bidding -
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง (499,700.-บาท) 499700 0 E-bidding -
273 ขออนุมัติจ้างผลิตป้ายความรู้การเฝ้าระวังป้องกันวัณโรค จำนวน 400 ป้าย (13,600.-บาท) 13600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
274 ขออนุมัติจ้างผลิตป้ายความรู้การเฝ้าระวังป้องกันวัณโรค จำนวน 400 ป้าย (13,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
275 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (11,955.-บาท) 11955 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
276 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (11,955.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
277 ขออนุมัติจ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ราชการทะเบียน บน.-1981 ขก. จำนวน 1 คัน (2,590.-บาท) 2590 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
278 ขออนุมัติจ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ราชการทะเบียน บน.-1981 ขก. จำนวน 1 คัน (2,590.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
279 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้ป้องกันเสียงรบกวนแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด (392,690.-บาท) 392690 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
280 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30,000.-บาท) 0 30000 8 มกราคม 2563
281 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (32,100.-บาท) 0 32100 7 กุมภาพันธ์ 2563
282 ขออนุมัติซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส(ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์ (640,000.-บาท) 640000 0 E-bidding -
283 ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดขนาดละอองสารเคมี แบบมีระบบประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (680,000.-บาท) 680000 0 E-bidding -
284 ขออนุมัติซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 6,000 เทสต์ (1,512,000.-บาท) 1512000 0 E-bidding -
285 ขออนุมัติจ้างทำป้ายรณรงค์โรคเลปโตสไปโรซิส จำนวน 2 ป้าย (480.-บาท) 480 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
286 ขออนุมัติจ้างทำป้ายรณรงค์โรคเลปโตสไปโรซิส จำนวน 2 ป้าย (480.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
287 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 250 หน้า (100.-บาท) 100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
288 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 250 หน้า (100.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
289 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 8 รายการ (3,739.60.-บาท) 3739.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
290 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 8 รายการ (3,739.60.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดินปรับพื้นพร้อมก่อสร้างโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 466000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
292 จ้างซ่อมเครื่องพ่นฝอยละอองติดรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,450.-บาท) 0 2450 12 กุมภาพันธ์ 2563
293 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บพ.-8478 ขก. จำนวน 1 คัน (16,039.-บาท) 16039 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
294 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บพ.-8478 ขก. จำนวน 1 คัน (16,039.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
295 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-8542 ขก. จำนวน 1 คัน (5,049.33.-บาท) 5049.33 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
296 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-8542 ขก. จำนวน 1 คัน (5,049.33.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
297 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (7,597.-บาท) 7597 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
298 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (147,860.-บาท) 147860 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
299 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (260,000.-บาท) 260000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
300 ทดสอบ ลงประกาศ 12000 0 สอบราคา 27 กุมภาพันธ์ 2563
301 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บพ.-8478 ขก. จำนวน 1 คัน (10,400.-บาท) 0 10400 21 กุมภาพันธ์ 2563
302 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บพ.-8478 ขก. จำนวน 1 คัน (2,889.-บาท) 0 2889 21 กุมภาพันธ์ 2563
303 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บพ.-8478 ขก. จำนวน 1 คัน (2,750.-บาท) 0 2750 21 กุมภาพันธ์ 2563
304 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนพร้อมค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
305 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนพร้อมค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
306 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (43,000.-บาท) 43000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
307 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (43,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
308 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (94,160.-บาท) 94160 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
309 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (94,160.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
310 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (423,200.-บาท) 423200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
311 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (423,200.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
312 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (212,500.-บาท) 212500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
313 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (212,500.-บาท) 212500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
314 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (212,500.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
315 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าอาคาร 2 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
316 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (93,804.-บาท) 93804 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
317 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (93,804.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
318 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (93,892.50.-บาท) 93892.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
319 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (93,892.50.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (23,707.40.-บาท) 23707.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
321 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (23,707.40.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
322 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ (91,257.-บาท) 91257 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
323 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ (91,257.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
324 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (69,000.-บาท) 69000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
325 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (69,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
326 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (7,000.-บาท) 7000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
327 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (7,000.-บาท) 7000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
328 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (7,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
329 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (25,295.-บาท) 25295 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
330 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (25,295.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
331 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (70,000.-บาท) 70000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
332 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (70,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
333 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (112,431.-บาท) 112431 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
334 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (112,431.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
335 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (50,204.80.-บาท) 50204.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
336 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (50,204.80.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
337 ขออนุมัติจ้างทำตรายาง จำนวน 13 ดวง (2,890.-บาท) 2890 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
338 ขออนุมัติจ้างทำตรายาง จำนวน 13 ดวง (2,890.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
339 ขออนุมัติซื้อตู้เย็น จำนวน 3 เครื่อง (83,700.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
340 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (38,092.-บาท) 38092 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
341 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (38,092.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
342 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (18,600.-บาท) 18600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
343 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (18,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
344 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (16,713.40.-บาท) 16713.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
345 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (16,713.40.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
346 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (37,533.60.-บาท) 37533.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
347 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (37,533.60.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
348 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (173,200.-บาท) 173200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
349 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (173,200.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
350 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (2,090.-บาท) 2090 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
351 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (3,400.-บาท) 3400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
352 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (3,400.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
353 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (41,088.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
354 ขออนุมัติซื้อยา จำนวน 4 รายการ (29,750.-บาท) 29750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
355 ขออนุมัติซื้อยา จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน (29,750.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
356 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-8542 ขก. จำนวน 1 คัน (3,800.-บาท) 3800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
357 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-8542 ขก. จำนวน 1 คัน (3,800.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
358 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (165,422.-บาท) 165422 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
359 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (165,422.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
360 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (194600.-บาท) 194600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
361 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (194,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
362 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (277,020.-บาท) 277020 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
363 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (277,020.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
364 ขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (22,700.-บาท) 22700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
365 ขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (22,700.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
366 ขออนุมัติซื้อตู้เย็น จำนวน 3 ตู้ (83,700.-บาท) 83700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
367 ขออนุมัติซื้อตู้เย็น จำนวน 3 ตู้ (83,700.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
368 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (144,408.-บาท) 144408 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
369 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (144,408.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
370 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding (2,931,500.-บาท) 0 2931500 17 กุมภาพันธ์ 2563
371 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11,955.-บาท) 0 11955 14 กุมภาพันธ์ 2563
372 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์ (640,000.-บาท) 0 640000 10 มีนาคม 2563
373 ขออนุมัติจ้างเอกซเรย์ทรวงอกพร้อมอ่านฟิล์มด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 400 คน (32,000.-บาท) 32000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
374 ขออนุมัติจ้างเอกซเรย์ทรวงอกพร้อมอ่านฟิล์มด้วยรถเอกซเรย์เคลื่นที่ จำนวน 400 คน (32,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
375 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (1,029.34.-บาท) 1029.34 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
376 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (1,029.34.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
377 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ (63,140.-บาท) 63140 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
378 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ (63,140.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
379 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ (104,325.-บาท) 104325 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
380 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ (104,325.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
381 น้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) 1,512,000.-บาท 0 1512000 26 กุมภาพันธ์ 2563
382 ขออนุมัติซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 6,000 เทสต์ (1,512,000.-บาท) 0 0 E-bidding -
383 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23,300.-บาท) 0 23300 31 มกราคม 2563
384 จ้างผลิตป้ายความรู้เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันวัณโรค จำนวน 400 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,600.-บาท) 0 13600 14 กุมภาพันธ์ 2563
385 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (34,705.-บาท) 34705 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
386 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (34,705.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
387 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (65,900.-บาท) 65900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
388 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (65,900.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
389 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (195,800.-บาท) 195800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
390 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (195,800.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
391 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (105,600.-บาท) 105600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
392 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (105,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
393 ขออนุมัติซื้อหลอดบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ BBL MGIT 7ml. จำนวน 65 แพ็ค (695,500.-บาท) 695500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
394 ขออนุมัติซื้อหลอดบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ BBL MGIT 7ml จำนวน 65 แพ็ค (695,500.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
395 ขออนุมัติซื้อชุดน้ำยา Genotype MTBDRplus+black tray จำนวน 17 ชุด (598,400.-บาท) 598400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
396 ขออนุมัติซื้อชุดน้ำยา Genotype MTBDRplus+black tray จำนวน 17 ชุด (598,400.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
397 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-8542 ขก. จำนวน 1 คัน (5,049.33.-บาท) 0 5049.33 13 มีนาคม 2563
398 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (7,918.-บาท) 7918 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
399 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (7,918.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
400 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ (Autopipette) จำนวน 26 เครื่อง (25,038.-บาท) 25038 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
401 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ (Autopipette) จำนวน 26 เครื่อง (25,038.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
402 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการด้านวัณโรค จำนวน 36 เครื่อง (89,000.-บาท) 89000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
403 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการด้านวัณโรค จำนวน 36 เครื่อง (89,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
404 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (141,600.-บาท) 141600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
405 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (141,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
406 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บต.-3485 มค. จำนวน 1 คัน (4,440.-บาท) 4440 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
407 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บต.-3485 มค. จำนวน 1 คัน (4,440.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
408 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บต.-7147 มค. จำนวน 1 คัน (2,660.-บาท) 2660 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
409 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บต.-7147 มค. จำนวน 1 คัน (2,660.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
410 จ้างซ่อมเครื่องพ่นฝอยละอองติดรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,860.-บาท) 0 9860 12 กุมภาพันธ์ 2563
411 ขออนุมัติจ้างพิมพ์จุลสารศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จำนวน 350 เล่ม (10,500.-บาท) 10500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
412 ขออนุมัติจ้างพิมพ์จุลสารศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จำนวน 350 เล่ม (10,500.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
413 ขออนุมัติจ้างทำป้ายโปสเตอร์ จำนวน 30 แผ่น (2,400.-บาท) 2400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
414 ขออนุมัติจ้างทำป้ายโปสเตอร์ จำนวน 30 แผ่น (2,400.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
415 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (4,060.-บาท) 4060 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
416 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (4,060.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
417 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (21,815.-บาท) 21815 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
418 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (21,815.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
419 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (70,000.-บาท) 0 70000 11 มีนาคม 2563
420 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,848.-บาท) 0 6848 11 มีนาคม 2563
421 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,500.-บาท) 0 8500 12 มีนาคม 2563
422 ซื้อยา จำนวน 4 รายการ (28,800.-บาท) 0 28800 11 มีนาคม 2563
423 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30,000.-บาท) 0 30000 11 มีนาคม 2563
424 ขออนุมัติจ้างทำตรายาง จำนวน 6 ดวง (1,040.-บาท) 1040 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
425 ขออนุมัติจ้างทำตรายาง จำนวน 6 ดวง (1,040.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
426 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (990.-บาท) 990 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
427 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (990.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
428 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21,815.-บาท) 0 21815 4 มีนาคม 2563
429 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (17,970.-บาท) 17970 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
430 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (17,970.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
431 วัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดตรวจหาสาร Ag MPT64 Rapid จำนวน 50 แพ็ค (212,500.-บาท) 0 212500 11 มีนาคม 2563
432 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (93,892.50.-บาท) 0 93892.5 11 มีนาคม 2563
433 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (91,257.-บาท) 0 91257 11 มีนาคม 2563
434 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21,500.-บาท) 0 21500 11 มีนาคม 2563
435 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (350.-บาท) 0 350 24 มีนาคม 2563
436 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-9509 ขก. จำนวน 1 คัน (4,030.16.-บาท) 4030.16 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
437 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-9509 ขก. จำนวน 1 คัน (4,030.16.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
438 ขออนุมัติจ้างติดตั้งที่กั้นห้องโดยสารรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7824 ขก. จำนวน 1 คัน (5,000.-บาท) 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
439 ขออนุมัติจ้างติดตั้งที่กั้นห้องโดยสารรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7824 ขก. จำนวน 1 คัน (5,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
440 ขออนุมัติจ้างผลิตป้ายความรู้สำหรับผู้โดยสารรถสาธารณะ จำนวน 3 รายการ (6,550.-บาท) 6550 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
441 ขออนุมัติจ้างผลิตป้ายความรู้สำหรับผู้โดยสารรถสาธารณะ จำนวน 3 รายการ (6,550.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
442 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง (4,000.-บาท) 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
443 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง (4,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
444 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการโรคเอดส์ จำนวน 8 รายการ (43,000.-บาท) 43000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
445 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ (43,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
446 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการโรคเอดส์ จำนวน 2 รายการ (34,240.-บาท) 34240 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
447 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการโรคเอดส์ จำนวน 2 รายการ (34,240.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
448 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (724,000.-บาท) 0 0 -
449 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (d-bidding) (724,000.-บาท) 0 724000 24 มีนาคม 2563
450 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ Fit Test จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,597.-บาท) 0 7597 11 มีนาคม 2563
451 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (43,000.-บาท) 0 43000 11 มีนาคม 2563
452 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (37,533.60.-บาท) 0 37533.6 11 มีนาคม 2563
453 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (129,060.-บาท) 0 129060 13 มีนาคม 2563
454 ซื้อยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,800.-บาท) 0 1800 11 มีนาคม 2563
455 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (32,790.-บาท) 0 32790 11 มีนาคม 2563
456 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,060.-บาท) 0 4060 19 มีนาคม 2563
457 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 4 ตู้ (32,100.-บาท) 32100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
458 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 4 ตู้ (32,100.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
459 ขออนุมัติจ้างติดตั้งที่กั้นห้องโดยสารรถยนต์ราชการ นข.-7370 ขก. จำนวน 1 คัน (4990.-บาท) 4990 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
460 ขออนุมัติจ้างติดตั้งที่กั้นห้องโดยสารรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7370 ขก. จำนวน 1 คัน (4,990.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
461 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสรต์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (2,340.-บาท) 2340 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
462 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (2,340.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
463 ขออนุมัติซื้อเสื้อกาวน์แขนยาว ปิดหน้า จำนวน 5 ชุด (3,250.-บาท) 3250 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
464 ขออนุมัติซื้อเสื้อกาวน์แขนยาว ปิดหน้า จำนวน 5 ชุด (3,250.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
465 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
466 ซื้อN-Acetyl-L-Cysteine จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (93,804.-บาท) 0 93804 11 มีนาคม 2563
467 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,077.40.-บาท) 0 14077.4 11 มีนาคม 2563
468 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (165,422.-บาท) 0 165422 12 มีนาคม 2563
469 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (277,020.-บาท) 0 277020 12 มีนาคม 2563
470 ซื้อBBL MGIT 7ml. จำนวน 65 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (695,500.-บาท) 0 695500 23 เมษายน 2563
471 ขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (4,041.-บาท) 4041 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
472 ขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (4,041.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
473 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 ชุด (5,326.20.-บาท) 5326.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
474 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 ชุด (5,326.20.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
475 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ Steriled Conical tube 50ml.Polypropylene,in rack จำนวน 50 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (260,000.-บาท) 0 260000 11 มีนาคม 2563
476 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (194,600.-บาท) 0 194600 11 มีนาคม 2563
477 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (173,200.-บาท) 0 173200 4 มีนาคม 2563
478 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (147,860.-บาท) 0 147860 11 มีนาคม 2563
479 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,795.-บาท) 0 3795 11 มีนาคม 2563
480 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กม.-1703 ขก. จำนวน 1 คัน (9,860.-บาท) 9860 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
481 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กม.-1703 ขก. จำนวน 1 คัน (9,860.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
482 ซื้อตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (83,700.-บาท) 0 83700 13 มีนาคม 2563
483 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (830.80.-บาท) 830.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
484 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (830.80.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
485 ขออนุมัติจ้างผลิตสื่้่อรณรงค์ป้องกันโรคโคโรนาไวรัส2019 จำนวน 1 งาน (4,000.-บาท) 4000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
486 ขออนุมัติจ้างผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันโรคโคโรนาไวรัส2019 จำนวน 1 งาน (4,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
487 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 2 เครื่อง (17,120.-บาท) 17120 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
488 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 2 เครื่อง (17,120.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
489 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาพิสูจน์เอกลักษณ์และทดสอบความไวต่อยาด้วยวิธี MTT(TBI&/Test kit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (423,200.-บาท) 0 423200 16 มีนาคม 2563
490 ซื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (950.-บาท) 0 950 11 มีนาคม 2563
491 ซื้อยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (102,525.-บาท) 0 102525 11 มีนาคม 2563
492 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กม.-7103 ขก. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,860.-บาท) 0 9860 2 เมษายน 2563
493 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7370 ขก. จำนวน 1 คัน (12,000.-บาท) 12000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
494 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน น.-7370 ขก. จำนวน 1 คัน (12,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
495 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (105,600.-บาท) 0 105600 16 มีนาคม 2563
496 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (195,800.-บาท) 0 195800 13 มีนาคม 2563
497 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (65,900.-บาท) 0 65900 13 มีนาคม 2563
498 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บน 1981 ขก. จำนวน 1 คัน (8,400.-บาท) 8400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
499 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บน 1981 ขก. จำนวน 1 คัน (8,400.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
500 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,918.-บาท) 0 7918 16 มีนาคม 2563
501 จ้างสอบเทียบเครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ Autopipette โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25,038.-บาท) 0 25038 16 เมษายน 2563
502 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ HIV จำนวน 4 เครื่อง (16,000.-บาท) 16000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
503 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ HIV จำนวน 4 เครื่อง (16,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
504 จ้างสอบเทียบตู้ Biological safety cabinet (BSC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (32,100.-บาท) 0 32100 4 กุมภาพันธ์ 2563
505 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน บน 1981 ขก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,100.-บาท) 0 7100 14 เมษายน 2563
506 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน บน 1981 ขก. จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,300.-บาท) 0 1300 9 เมษายน 2563
507 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7370 ขก. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12,000.-บาท) 0 12000 8 เมษายน 2563
508 ขออนุมัติจ้างผลิตจุลสารศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จำนวน 350 เล่ม (10,500.-บาท) 10500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
509 ขออนุมัติจ้างผลิตจุลสารศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จำนวน 350 เล่ม (10,500.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
510 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17393 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
511 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (38,000.-บาท) 38000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
512 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (38,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
513 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,630.-บาท) 0 9630 11 มีนาคม 2563
514 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ Needle Stainless Steel จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (38,092.-บาท) 0 38092 11 มีนาคม 2563
515 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,600.-บาท) 0 18600 11 มีนาคม 2563
516 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11,550.-บาท) 0 11550 24 มีนาคม 2563
517 ซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter 13,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22,700.-บาท) 0 22700 20 มีนาคม 2563
518 จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการด้านวัณโรค จำนวน 10 รายการ 36 เครื่อง (89,000.-บาท) 0 89000 16 มีนาคม 2563
519 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 17 เครื่อง (499,700.-บาท) 0 499700 23 มีนาคม 2563
520 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบคลอรีนในน้ำ จำนวน 15 ชุด (5,250.-บาท) 5250 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
521 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบคลอรีนในน้ำ จำนวน 15 ชุด (5,250.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
522 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (4,999.75.-บาท) 4999.75 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
523 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (4,999.75.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
524 ขออนุมัติจ้างพิมพ์หน่วยการเรียนรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จำนวน 3 รายการ (71,000.-บาท) 71000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
525 ขออนุมัติจ้างพิมพ์หน่วยการเรียนรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จำนวน 3 รายการ (71,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
526 ขออนุมัติจ้างทำโปรแกรมเตือนโรคไข้เลือดออกออนไลน์ จำนวน 1 โปรแกรม (15,000.-บาท) 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
527 ขออนุมัติจ้างทำโปรแกรมเตือนโรคไข้เลือดออกออนไลน์ จำนวน 1 โปรแกรม (15,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
528 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กอ.-9342 ขก. จำนวน 1 คัน (72,002.44.-บาท) 72002.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
529 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กอ.-9342 ขก. จำนวน 1 คัน (72,002.44.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
530 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16,713.40.-บาท) 0 16713.4 11 มีนาคม 2563
531 จ้างพิมพ์จุลสาร สคร.7 ขอนแก่น จำนวน 2,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (32,000.-บาท) ่ฉบับที่ 2 0 8000 22 มกราคม 2563
532 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (141,600.-บาท) 0 141600 16 มีนาคม 2563
533 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (82,029.-บาท) 82029 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
534 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (82,029.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
535 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิํธีเฉพาะเจาะจง (50,204.80.-บาท) 0 50204.8 11 มีนาคม 2563
536 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (3,797.-บาท) 3797 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
537 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (3,797.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
538 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (112,431.-บาท) 0 112431 11 มีนาคม 2563
539 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (724,000.-บาท) 0 724000 24 มีนาคม 2563
540 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (12,000.-บาท) 12000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
541 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (12,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
542 ขออนุมัติจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ (1,200.-บาท) 1200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
543 ขออนุมัติจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (1,200.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
544 ขออนุมัติจ้างทำโรลอัพพร้อมพิมพ์PVC จำนวน 25 ชุด (35,000.-บาท) 35000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
545 ขออนุมัติจ้างทำโรคอัพพร้อมพิมพ์PVC จำนวน 25 ชุด (35,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
546 ค่าสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (32,100.-บาท) 0 32100 31 มีนาคม 2563
547 จ้างซ่อมเปลี่ยนเกียร์รถยนต์ราชการทะเบียน กอ.-3942 ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 คัน (72,002.44.-บาท) 0 72002.4 17 เมษายน 2563
548 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่องThermo-Hygrometer จำนวน 20 เครื่อง (21,400.-บาท) 21400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
549 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่อง Thermo-Hygrometer จำนวน 20 เครื่อง (21,400.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
550 ขออนุมัติจ้างทำป้ายปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 10 ป้าย (17,000.-บาท) 17000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
551 ขออนุมัติจ้างทำป้ายปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 10 ป้าย (17,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
552 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,000.-บาท) 0 7000 3 มีนาคม 2563
553 ขออนุมัติจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ (54,000.-บาท) 54000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
554 ขออนุมัติจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ (54,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
555 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 5 รายการ (4,757.35.-บาท) 4757.35 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
556 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 5 รายการ (4,757.35.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
557 ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12,000.-บาท) 0 12000 27 เมษายน 2563
558 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (450.-บาท) 450 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
559 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (450.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
560 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (16,680.-บาท) 16680 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
561 ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ (16,680.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
562 ขออนุมัติจ้างเปลี่ยนหลอดไฟUVตู้เก็บตัวอย่างเชื้อโรค จำนวน 1 รายการ (1,284.-บาท) 1284 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
563 ขออนุมัติจ้างเปลี่ยนหลอดไฟUV จำนวน 1 รายการ (1,284.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
564 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (117,350.-บาท) 117350 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
565 จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (117,350.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
566 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (1,920.-บาท) 1920 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
567 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (1,920.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
568 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ,วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (5,840.-บาท) 5840 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
569 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ,วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (5,840.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
570 จ้างเอกซเรย์ทรวงอกพร้อมอ่านฟิล์มด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 400 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,400.-บาท) 0 18400 10 มีนาคม 2563
571 ขออนุมัติจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการทะเบียน บต.-3485 มค. จำนวน 1 คัน (10,000.-บาท) 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
572 ขออนุมัติจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการทะเบียน บต.-3485 มค. จำนวน 1 คัน (10,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
573 ขออนุมัติซื้อตลับกรองสารเคมี จำนวน 10 อัน (3,424.-บาท) 3424 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
574 ขออนุมัติซื้อตลับกรองสารเคมี จำนวน 10 อัน (3,424.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
575 ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (2,500.-บาท) 2500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
576 ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (2,500.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศห้องปฏิบัติการวัณโรค 143434 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทดสอบแรงดันห้องความดันเป็นลบ 64200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้องความดันเป็นลบ (ห้อง TB LAB) 87000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
580 ขออนุมัติจ้างติดตั้งสาย Fiber Optic จำนวน 2 รายการ (40,000.-บาท) 40000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
581 จ้างติดตั้งสาย Fiber Optic จำนวน 2 รายการ (40,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
582 ประกาศเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง (ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/2563) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
583 ซื้อชุดน้ำยา GenoType MTBDplus+balck tray (บรรจุ 96เทสต์/ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (598,400.-บาท) 0 598400 3 เมษายน 2563
584 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (11,667.-บาท) 11667 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
585 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (11,667.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
586 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (34,705.-บาท) 0 34705 13 มีนาคม 2563
587 ซื้อชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้ป้องกันเสียงรบกวนแบบเคลื่อนที่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (392,690.-บาท) 0 392690 13 มีนาคม 2563
588 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการทะเบียน บต3485มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10,000.-บาท) 0 10000 12 พฤษภาคม 2563
589 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/2563) (820,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
590 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/2563) (1,008,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
591 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1/2563) (640,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
592 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จำนวน 1 รายการ (35,000.-บาท) 0 35000 28 เมษายน 2563
593 ขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (1,624.-บาท) 1624 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
594 ขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (1,624.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
595 ขออนุมัติซื้อ Disposable เสื้้อกาวน์ผูกด้านหลัง จำนวน 800 ชุด (41,600.-บาท) 41600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
596 ขออนุมัติซื้อDisposable เสื้อกาวน์ผูกด้านหลัง จำนวน 800 ชุด (41,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
597 ขออนุมัติซื้อชุดทดสอบเชื้อก่อวัณโรคด้วยวิธีรวดเร็ว(TBI&S test kit) จำนวน 60 ชุด (276,000.-บาท) 276000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
598 ขออนุมัติซื้อชุดทดสอบเชื้อก่อวัณโรคด้วยวิธีรวดเร็ว (TBI&S test kit) จำนวน 60 ชุด (276,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
599 ขออนุมัติซื้อชุดสกัดDNA จำนวน 16 ชุด (153,600.-บาท) 153600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
600 ขออนุมัติซื้อชุดสกัด DNA จำนวน 16 ชุด (153,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
601 ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (820,000.-บาท) 0 0 E-bidding -
602 จ้างสอบเทียบเครื่อง Thermo-Hygrometer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21,400.-บาท) 0 21400 30 เมษายน 2563
603 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ผม.-2432 ขก. จำนวน 1 คัน (2,900.-บาท) 2900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
604 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ผม.-2431 ขก. จำนวน 1 คัน (2,900.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
605 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน(ม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 รายการ (9,700.-บาท) 9700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
606 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน(ม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 รายการ (9,700.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
607 จ้างประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 รายการ (10,000.-บาท) 0 10000 30 เมษายน 2563
608 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16,680.-บาท) 0 16680 5 พฤษภาคม 2563
609 จ้างทาสีผนังห้องตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน 6750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
610 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11,667.-บาท) 0 11667 18 พฤษภาคม 2563
611 จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี จำนวน 4 เครื่อง (16,000.-บาท) 0 16000 13 เมษายน 2563
612 จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการโรคเอดส์ จำนวน 8 รายการ (43,000.-บาท) 0 43000 30 มีนาคม 2563
613 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (82,029.-บาท) 0 82029 21 เมษายน 2563
614 จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ (34,240.-บาท) 0 34240 27 มีนาคม 2563
615 ขออนุมัติจ้างบำรุงรักษาเครื่อง AA-DUO 240 (PM) จำนวน 1 เครื่อง (76,500.-บาท) 76500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
616 ขออนุมัติจ้างบำรุงรักษาเครื่อง AA-DUO จำนวน 1 เครื่อง (76,500.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
617 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องดูดจ่ายของเหลว จำนวน 2 เครื่อง (9,715.60.-บาท) 9715.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
618 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องดูดจ่ายของเหลว จำนวน 2 เครื่อง (9,715.60.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
619 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่องดูด-ปล่อยของเหลง จำนวน 4 เครื่อง (4,280.-บาท) 4280 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
620 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่องดูด-ปล่อยของเหลว จำนวน 4 เครื่อง (4,280.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
621 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่อง AA-DUO 240 (OQ) จำนวน 1 ชุด (52,500.-บาท) 52500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
622 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเครื่อง AA-DOU 240 (OQ) จำนวน 1 ชุด (52,500.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
623 ขออนุมัติซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 2,000VA จำนวน 1 เครื่อง (27,820.-บาท) 27820 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
624 ขออนุมัติซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 2,000VA จำนวน 1 เครื่อง (27,820.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
625 ขออนุมัติจ้างเขียนโปรแกรม จำนวน 1 โปรแกรม (100,000.-บาท) 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
626 ขออนุมัติจ้างเขียนโปรแกรม จำนวน 1 โปรแกรม (100,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
627 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (8,304.-บาท) 8304 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
628 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (8,304.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
629 จ้างเหมาติดตั้ง Fiber Optic จำนวน 2 รายการ (40,000.-บาท) 0 40000 15 พฤษภาคม 2563
630 ค่าซ่อมเครื่องทำน้ำกลั่นปราศจากประจุไฟฟ้า (52,430.-บาท) 0 52430 20 มกราคม 2563
631 ขออนุมัติจ้างบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัย จำนวน 80 ชุด (2,800.-บาท) 2800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
632 ขออนุมัติบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 80 ชุด (2,800.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
633 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ 20 เครื่อง จำนวน 1 งาน 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
634 ซื้อDisposable เสื้อกาวน์ผูกด้านหลัง จำนวน 800 ชุด (41,600.-บาท) 0 41600 22 พฤษภาคม 2563
635 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 รายการ (9,700.-บาท) 0 9700 22 มิถุนายน 2563
636 ซื้อชุดสกัด DNA จำนวน 16 ชุด (153,600.-บาท) 0 153600 22 พฤษภาคม 2563
637 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (6,420.-บาท) 0 6420 24 มีนาคม 2563
638 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (51,200.-บาท) 51200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
639 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (51,200.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
640 ซื้อชุดทดสอบเชื้อก่อวัณโรค(TBIS&test kit) จำนวน 60 ชุด (276,000.-บาท) 0 276000 22 พฤษภาคม 2563
641 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (41,088.-บาท) 41088 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
642 จ้างพัฒนาโปรแกรมแจ้งเตือนโรคไข้เลือดออกออนไลน์ จำนวน 1 โปรแกรม (15,000.-บาท) 0 15000 17 เมษายน 2563
643 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องความดันเป็นลบ (7,500 บาท) 7500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2563
644 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องดูด-ปล่อยของเหลว(Automatic Pipette) จำนวน 1 เครื่อง (9,715.60.-บาท) 0 9715.6 12 มิถุนายน 2563
645 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (69,000.-บาท) 69000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
646 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บต.-7147 มค. จำนวน 1 คัน (9,190.-บาท) 9190 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
647 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บต.-7147 มค. จำนวน 1 คัน (9,190.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
648 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (10,300.-บาท) 10300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
649 ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (10,300.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
650 ขออนุมัติซื้อชุดทดสอบเชื้อก่อวัณโรคด้วยวิธีรวดเร็ว(TBI&S test kit) จำนวน 21 ชุด (96,600.-บาท) 96600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
651 ขออนุมัติซื้อชุดทดสอบเชื้อก่อวัณโรคด้วยวิธีรวดเร็ว (TBI&S test kit) จำนวน 21 ชุด (96,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
652 ขออนุมัติซื้อ BBL Mgit 7ml. จำนวน 5 แพ็ค (53,500.-บาท) 53500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
653 ขออนุมัติซื้อ BBL Mgit 7ml. จำนวน 5 แพ็ค (53,500.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
654 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (147,500.-บาท) 147500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
655 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (147,500.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
656 ขออนุมัติซื้อถ่าน3A จำนวน 60 ก้อน (318.-บาท) 318 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
657 ขออนุมัติซื้อถ่าน 3A จำนวน 60 ก้อน (318.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
658 ขออนุมัติจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ป้าย (2,120.-บาท) 2120 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
659 ขออนุมัติจ้างทำป้าย จำนวน 5 ป้าย (2,120.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
660 ขออนุมัติจ้างจัดรูปแบบวารสารออนไลน์ จำนวน 3 ฉบับ (30,000.-บาท) 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
661 ขออนุมัติซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (14,510.-บาท) 14510 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
662 ขออนุมัติซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (14,510.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
663 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (3,200.-บาท) 3200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
664 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (3,200.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
665 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
666 ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 8 เครื่อง (20,000.-บาท) 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
667 ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 8 เครื่อง (20,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
668 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (62,700.-บาท) 62700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
669 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทย์ จำนวน 2 รายการ (62,700.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
670 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (94,160.-บาท) 94160 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
671 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (9,600.-บาท) 9600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
672 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (9,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
673 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
674 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
675 ขออนุมัติจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ป้าย (1,440.-บาท) 1440 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
676 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,700.-บาท) 0 6700 2 มิถุนายน 2563
677 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,600.-บาท) 0 3600 2 มิถุนายน 2563
678 ขออนุมัติจ้างพิมพ์หน่วยการเรียนรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ จำนวน 3 รายการ (60,000.-บาท) 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
679 ขออนุมัติจ้างพิมพ์หน่วยการเรียนรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ จำนวน 3 รายการ (60,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
680 ขออนุมัติซื้อข้าวสารจ้าว จำนวน 664 ถุง (79,680.-บาท) 79680 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
681 ขออนุมัติซื้อข้าวสารจ้าว จำนวน 664 ถุง (79,680.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
682 ขออนุมัติเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7824 ขก. จำนวน 1 คัน (12,400.-บาท) 12400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
683 ขออนุมัติจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7824 ขก. จำนวน 1 คัน (12,400.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
684 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บน.-1981 ขก. จำนวน 1 คัน (800.-บาท) 800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
685 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บน.-1981 ขก. จำนวน 1 คัน (800.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
686 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7824 ขก. จำนวน 1 คัน (5,344.12.-บาท) 5344.12 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
687 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7824 ขก. จำนวน 1 คัน (5,344.12.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
688 จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (117,350.-บาท) 0 117350 12 พฤษภาคม 2563
689 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (3,200.-บาท) 3200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
690 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (3,200.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
691 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจหาสาร Ag MPT 64 Rapid จำนวน 5 แพ็ค (21,250.-บาท) 21250 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
692 ขออนุมัติซื้อชุดตรวจหาสาร Ag MPT 64 Rapid จำนวน 5 แพ็ค (21,250.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
693 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดละอองสารเคมี แบบมีระบบประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (680,000.-บาท) 0 680000 26 มีนาคม 2563
694 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กอ.-3942 ขก. จำนวน 1 คัน (5,003.32.-บาท) 5003.32 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
695 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กอ.-3942 ขก. จำนวน 1 คัน (5,003.32.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
696 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (3,200.-บาท) 3200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
697 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (3,200.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
698 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
699 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
700 ซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 2,000VA จำนวน 1 เครื่อง (27,820.-บาท) 0 27820 28 พฤษภาคม 2563
701 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บต.-7147 มค. จำนวน 1 คัน (5,980.-บาท) 0 5980 17 มิถุนายน 2563
702 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บต.-7147 มค. จำนวน 1 คัน (3,210.-บาท) 0 3210 17 มิถุนายน 2563
703 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7824 ขก. จำนวน 1 คัน (5,344.12.-บาท) 0 5344.12 12 มิถุนายน 2563
704 ซื้อ BBL Mgit 7ml จำนวน 5 แพ็ค (53,500.-บาท) 0 53500 17 มิถุนายน 2563
705 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 4,000 เทสต์ 0 0 E-bidding -
706 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
707 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
708 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (6,400.-บาท) 6400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
709 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (6,400.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
710 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
711 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
712 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (51,200.-บาท) 0 51200 10 มิถุนายน 2563
713 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7824 ขก. จำนวน 1 คัน (12,400.-บาท) 0 12400 -
714 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (35,845.-บาท) 35845 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
715 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (35,845.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
716 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กอ.-3942 ขก. จำนวน 1 คัน (5,003.32.-บาท) 0 5003.32 24 มิถุนายน 2563
717 ค่าเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 2 วัน 1 คัน (9,600.-บาท) 0 9600 9 มิถุนายน 2563
718 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
719 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
720 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
721 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
722 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
723 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
724 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
725 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
726 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
727 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (3,200.-บาท) 3200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
728 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (3,200.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
729 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (62,700.-บาท) 0 62700 18 มิถุนายน 2563
730 ซื้อชุดทดสอบเชื้อก่อวัณโรคด้วยวิธีรวดเร็ว (TBI&S test kit) จำนวน 21 ชุด (96,600.-บาท) 0 96600 17 มิถุนายน 2563
731 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (3,959.-บาท) 3959 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
732 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (3,959.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
733 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (24,000.-บาท) 24000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
734 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (24,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
735 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (7,146.-บาท) 7146 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
736 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (7,146.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
737 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ (142,023.-บาท) 142023 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
738 ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ (142,023.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
739 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส(ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์ (640,000.-บาท) 0 0 E-bidding -
740 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก (5,778.-บาท) 5778 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
741 ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก (5,778.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
742 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
743 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
744 ซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 4,000 เทสต์ (1,008,000.-บาท) 1008000 0 E-bidding -
745 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (12,710.-บาท) 0 12710 10 มิถุนายน 2563
746 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (1,800.-บาท) 0 1800 15 มิถุนายน 2563
747 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (147,500.-บาท) 0 147500 17 มิถุนายน 2563
748 จ้างจัดรูปแบบวารสารเผยแพร่ออนไลน์ จำนวน 3 ฉบับ (30,000.-บาท) 0 30000 16 มิถุนายน 2563
749 ขออนุมัติซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง (5,670.-บาท) 5670 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
750 ขออนุมัติซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง (5,670.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
751 ขออนุมัติซื้อกรวยจราจร จำนวน 15 อัน (3,900.-บาท) 5085 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
752 ขออนุมัติซื้อกรวยจราจร จำนวน 15 อัน (3,900.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
753 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-8542 ขก. จำนวน 1 คัน (2,224.53.-บาท) 2224.53 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
754 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.- 8542 ขก. จำนวน 1 คัน (2,224.53.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
755 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กล.-2899 ขก. จำนวน 1 คัน (1,500.-บาท) 1500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
756 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กล.-2899 ขก. จำนวน 1 คัน (1,500.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
757 ซื้อข้าวสารจ้าว จำนวน 664 ถุง (79,680.-บาท) 0 79680 19 มิถุนายน 2563
758 ขออนุมัติซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส(ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์ (640,000.-บาท) 640000 0 E-bidding -
759 ขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (1,500.-บาท) 1500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
760 ขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (1,500.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
761 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (35,845.-บาท) 0 35845 30 มิถุนายน 2563
762 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส(ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์ (640,000.-บาท) 640000 0 E-bidding -
763 จ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. (งบ 173,000 บาท) 173000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
764 จ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบริเวณสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ( งบ 30,000 บาท) 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
765 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (640,000.-บาท) 0 0 E-bidding -
766 ขออนุมัติจ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 3 รายการ (15,000.-บาท) 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
767 ขออนุมัติจ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 3 รายการ (15,000.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
768 จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด 67650 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
769 ซื้อThroat Swab จำนวน 2,000 ชิ้น (38,000.-บาท) 0 38000 15 เมษายน 2563
770 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสายโทรศัพท์ (10,120.- บาท) 10120 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
771 จ้างสอบเทียบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 2 เครื่อง (17,120.-บาท) 0 17120 10 มีนาคม 2563
772 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเขื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ ๒) จำนวน ๑๒๘ เทสต์ 640 0 E-bidding -
773 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 งาน (11,423.60.-บาท) 11423.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
774 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 งาน (11,423.60.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
775 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
776 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
777 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 งาน (835.20.-บาท) 835.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
778 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 งาน (835.20.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
779 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 งาน (544.-บาท) 544 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
780 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 งาน (544.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
781 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
782 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
783 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 งาน (10,498.40.-บาท) 10498.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
784 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 งาน (10,498.40.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
785 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (54,739.50.-บาท) 54739.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
786 ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (54,739.50.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
787 ขออนุมัติจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการทะเบียน ท 1564 ขก. จำนวน 1 ลูก (3,210.-บาท) 3210 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
788 ขออนุมัติจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการทะเบียน ท 1564 ขก. จำนวน 1 ลูก (3,210.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
789 จ้างเหมาบริการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
790 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
791 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
792 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับใช้สตาร์ทเครื่องพ่นฝอยละเอียดติดรถยนต์ จำนวน 2 ลูก (5,778.-บาท) 0 5778 30 มิถุนายน 2563
793 จ้างบำรุงรักษาเครื่อง AA-DUO 240 จำนวน 1 เครื่อง (76,500.-บาท) 0 76500 28 พฤษภาคม 2563
794 จ้างสอบเทียบเครื่อง AA-DUO 240 (OQ) จำนวน 1 ชุด (52,500.-บาท) 0 52500 29 พฤษภาคม 2563
795 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7370 ขก. จำนวน 1 คัน (3,999.13.-บาท) 3999.13 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
796 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7370 ขก. จำนวน 1 คัน (3,999.13.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
797 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 1600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
798 ขออนุมัติเช่ารถตู้เอกชนและค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
799 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ผม-2432 ขก. จำนวน 1 คัน (10,024.30.-บาท) 10024.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
800 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ผม-2432 ขก. จำนวน 1 คัน (10,024.30.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
801 ขออนุมัติจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย (3,600.-บาท) 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
802 ขออนุมัติจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย (3,600.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
803 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บฉ-3644 ขก. จำนวน 1 คัน (18,280.-บาท) 18280 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
804 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บฉ-3644 ขก. จำนวน 1 คัน (18,280.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
805 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข-9509 ขก. จำนวน 1 คัน (13,730.55.-บาท) 13730.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
806 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข-9509 ขก. จำนวน 1 คัน (13,730.55.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
807 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น จำนวน 8 เครื่อง (20,000.-บาท) 0 20000 18 มิถุนายน 2563
808 ซื้อชุดตรวจหาสาร Ag MPT64 Rapid จำนวน 5 แพ็ค (21,250.-บาท) 0 21250 24 มิถุนายน 2563
809 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (24,000.-บาท) 0 24000 2 กรกฎาคม 2563
810 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer(AAS) จำนวน 1 เครื่อง (8,355.63.-บาท) 8355.63 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
811 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) จำนวน 1 เครื่อง (8,355.63.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
812 ซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว (5,670.-บาท) 0 5670 2 กรกฎาคม 2563
813 จ้างพิมพ์จุลสาร สคร.7 ขอนแก่น ฉบับที่ 3 จำนวน 2,000 ฉบับ (32,000.-บาท) 0 32000 22 มกราคม 2563
814 จ้างพิมพ์จุลสาร สคร.7 ขอนแก่น จำนวน 2,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (32,000.-บาท) ฉบับที่ 3 0 32000 23 กรกฎาคม 2563
815 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กม-7103 ขก. จำนวน 1 คัน (2,300.-บาท) 2300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
816 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน กม-7103 ขก. จำนวน 1 คัน (2,300.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
817 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข-7823 ขก. จำนวน 1 คัน (4,358.65.-บาท) 4358.65 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
818 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข-7823 ขก. จำนวน 1 คัน (4,358.65.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
819 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บบ-40 ขก. จำนวน 1 คัน (14,410.-บาท) 14410 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
820 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บบ-40 ขก. จำนวน 1 คัน (14,410.-บาท) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
821 ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บต-3485 มค. จำนวน 1 คัน (1,070.-บาท) 1070 0 วิธีเฉพาะเจาะจง